PUBLIKACIJA 2013-14.pdf - 2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Transcription

PUBLIKACIJA 2013-14.pdf - 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Publikacija
2. osnovna šola Slov. Bistrica
2013/2014
Avtorica slike: Zala Lončarič
Dajmo vsem svojim otrokom sidro vere,
krmilo upanja,
jadra znanja in vesla družine.
S tem si bodo pomagali,
ko bo morje življenja razburkal vihar.
MARIAN WRIGHT EDELMEN
Drage učenke in učenci!
Nova poblikacija za šolsko leto 2013/2014 naj pomaga iskriti
vašo radovednost in željo po znanju.
Učitelji vam bomo stali ob strani in vam pomagali uresničiti
vaše dobre zamisli, izvirne ideje.¸
Sledimo ciljem šole 21. stoletja: »Učiti se, da bi vedeli, učiti se,
da bi znali delati, učiti se biti, učiti se živeti v skupnosti.«
Ravnateljica Sonja Arbeiter
2
OSEBNA IZKAZNICA ŠOLE
2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica
Ustanoviteljica:
Občina Slov. Bistrica
Telefon: 02 80 51 680
Telefax: 80 51 670
Elektronska pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.2os-slb.si
Ravnateljica:
Sonja Arbeiter, tel. 80 51 681,
e-naslov: [email protected]
Pomočnica ravnateljice:
Jožica Smogavec, tel. 80 51 682,
e-naslov: [email protected]
Poslovna sekretarka:
Marija Gošnjak, tel. 80 51 680,
e-naslov: [email protected]
Računovodkinja:
Karin Kos, tel. 80 51 683,
e-naslov: [email protected]
Šolska svetovalna služba:
- Pedagoginja Sara Lešnik Cveček, tel. 80 51 684,
e-naslov: [email protected]
Knjižničarka:
Jožica Pongračič, tel. 80 51 686,
e-naslov: [email protected]
Odjava šolske prehrane:
Sanja Petelinšek – 031 893 689 med 7.00 in 8.30
ali [email protected]
3
ORGANIZACIJA ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica Sonja Arbeiter in pomočnica
ravnateljice Jožica Smogavec ter svet šole, ki ga sestavljajo:
predstavniki ustanovitelja: Mateja Brumec Mikec,
Štefanija Krhlanko, Primož Rajh,
predstavniki staršev: Blaž Gregorič, Edita Juršič in
Andreja Leskovar,
predstavniki delavcev zavoda: Gizela Breznik, Marija
Gošnjak, Neven Ivetić, Marijana Jereb, Jožica
Pongračič.
Svet staršev šole
Za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli deluje svet
staršev šole. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po
enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka. Svet staršev deluje po Poslovniku Sveta
staršev šole, ki je bil sprejet 7. 10. 2008.
Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
Organiziranost učencev
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje
svojih pravic in interesov volijo dva predstavnika oddelka v
skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Izvršilni
organ skupnosti učencev je šolski parlament. Sestavljajo ga
učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Mentor šolske
skupnosti na naši šoli je Jure Pirš.
Šolska svetovalna služba
V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na
šolsko svetovalno službo. Prosimo, če se za sestanek vnaprej
dogovorite. Pomagale vam bodo pedagoginja Sara Lešnik
Cveček, defektologinja Sonja Štih in psihologinja Tara Horvat.
4
Uradne ure Sare Lešnik Cveček so od ponedeljka do petka, od
7.45 do 8.15 ter od 13.30 do 14.30 ali po dogovoru. Uradne ure
psihologinje Tare Horvat pa v petek od 7.30 do 8.15.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš 2. osnovne šole Slovenska Bistrica obsega osrednji
del Slovenske Bistrice ter dele KS dr. Jagodiča, Alfonza Šarha,
Impola in Pohorskega odreda. Natančnejšo razporeditev po
ulicah si lahko ogledate na spletni strani šole.
Avtorica slike: Zala Frangež
5
ŠOLA SMO LJUDJE
Našo šolo obiskuje 454 učencev, ki so združeni v 18.
oddelkih.
triada
I. triada (1. – 3. r.)
II. triada (4. – 6. r.)
III. triada (7. – 9. r.)
SKUPAJ
št. učencev
155
155
146
456
Učence poučujejo učitelji razredniki in nerazredniki, za
nemoten potek, boljše počutje in varnost na šoli pa skrbijo še
ostali strokovni delavci.
Razredniki:
I. triletje
razrednik
Marija Majer
Urška Motaln
Lučka Šraml
Marjanca Frangež
Milena Zgubič
Klavdija Rizmal
predmet
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razred
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
predmet
razredni pouk
razredni pouk
razred
4. a
4. b
II. triletje
razrednik
Sabina Povhe
Tanja Pravdič
6
Marijana Jereb
Ivana Frešer
Simona Rečnik
Fekonja
Sonja Cugmas
razredni pouk
razredni pouk
TJA
5. a
5. b
6. a
MAT
6. b
predmet
GUM
SLJ
FIZ, TIT
ŠPO
TJA
FIZ, TIT, NAR
razred
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
III. triletje
razrednik
Damijan Cigler
Tanja Keber
Vesna Potočnik
Manica Ferk
Darja Vtič
Andreja Novak
Nerazredniki:
učitelj
Franja Justinek
Aleš Brezočnik
Sonja Arbeiter
Marija Ülen
Janez Ülen
Jožica Smogavec
Tatjana Kovačič
Nina Robnik
Alenka Mikolič
Anica Tkavc
Gizela Breznik
Mojca Žunko
Jasna Vidovič
Neven Ivetić
Jure Pirš
Mihela Resnik
predmet
vzgojiteljica
razredni pouk
SLJ
SLJ, TJN
SLJ
MAT
MAT
TJA
GOS, NAR
BIO, KEM, GOS
GEO, ZGO
GEO, ZGO, DKE
LUM
ŠPO
ŠPO
OPB
7
Karmen Kešina
Andreja Krampl
Igor Keber
Anja Črešnar
OPB
OPB
OPB, JV
OPB
Drugi strokovni delavci:
strokovni delavec
Marija Gošnjak
Marija Predikaka
Karin Kos
Sanja Petelinšek
Jožica Pongračič
Vili Krajnc
Sara Lešnik Cveček
Sonja Štih
Tara Horvat
Kristina Višaticki
Andreja Pogorevc
Nina Šeligo
Kristina Ponebšek
Anja Črešnar
Andreja Krampl
Milanka Dobnikar
Ivanka Žišt
Marija Dovnik
Anton Bevc
Martin Lunežnik
Marijana Korošec
Silva Vrečko
Lidija Leskovar
Alenka Vrečko
Katja Pulko
Brigita Smogavec
Suzana Kline
strokovno področje
poslovna sekretarka
vodja šolske prehrane
računovodkinja
knjigovodja/snažilka
knjižničarka
računalnikar
pedagoginja
defektologinja
psihologinja
učiteljice za
dodatno strokovno pomoč
učiteljici, izvajalki
projekta: Popestrimo šolo
učiteljica, izvajalka projekta:
Socialni in kulturni kapital
kuharica
pomivalka
hišnik
informator
snažilke
urejevalka javnih prostorov
učna pomoč preko javnih
8
Andreja Obrul
Tanja Kusić
Tina Pušnik Breznik
Miljana Vražić
Veronika Frešer
Štefanija Kos
del
pripravnici
učiteljici na porodniškem
dopustu
vzgojiteljica na bolniškem
dopustu
Uspešno šolsko leto!
Avtor slike: Tilen Topolšek
9
VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.
Seneka
Vzgoja in izobraževanje sta neločljiva procesa, ki se med seboj
prepletata. Če govorimo o vzgoji in izobraževanju, govorimo
tudi o vrednotah, ki pomagajo človeku uravnavati odnose s
samim seboj, z drugimi ljudmi in z naravo. Vzgoja za vrednote
temelji na skupnem sodelovanju učiteljev, staršev in učencev
pri doseganju zastavljenih ciljev naše šole.
Vzgojni načrt je dokument, ki temelji na 60. členu Zakona o
osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 102/2007). Z njim šola določi načine
doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega
zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter
posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne
dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter
njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. V
celoti si ga lahko ogledate v šolski knjižnici ali na spletni strani
naše šole.
Poslanstvo naše šole je vzgoja in izobraževanje otrok in
mladine v skladu z javno veljavnim programom. Vzgojni del
vsebuje kulturo medsebojnih odnosov, zaupanje, povezanost
in varnost.
Vizijo šole smo oblikovali v okviru tima Mreže in v projektu
Kakovost za prihodnost v vzgoji in izobraževanju, potrdil jo je
pedagoški zbor.
Vizija šole je zagotoviti učencem tako šolsko okolje, da bodo
spoštovali sami sebe in druge udeležence v vzgojnoizobraževalnem delu v skladu z vrednotami naše šole. Naša
vizija je učenec, ki bo veliko znal in se bo veselil življenja.
10
ŠOLSKI RED
PRIČETEK pouka in prisotnost učencev na šoli
Pouk se začne ob 8.20. Posamezne dejavnosti se lahko
začnejo že v preduri (izbirni predmeti, razredna ura, dopolnilni
in dodatni pouk), in sicer ob 7.30. Učenci pridejo v šolo 10
minut pred pričetkom pouka. Pred tem časom počakajo v avli
šole. V času pouka in odmorov ni dovoljeno zapuščati šolskih
prostorov brez dovoljenja učitelja. Po končanem pouku učenci
zapustijo šolo. Za prvošolce in vozače organiziramo jutranje
varstvo in varstvo vozačev po pouku do odhoda avtobusa.
GARDEROBA
V garderobi učenci odložijo svoja oblačila in čevlje ter se
preobujejo v šolske copate. Svoje stvari odložijo v garderobnih
omaricah, ki jih zaklepajo. Vrednejših predmetov in denarja ne
puščajo v omaricah. Učenci so odgovorni za svojo
garderobno omarico in ključ, če ga bodo izgubili, bodo stroške
izdelave novega ključa krili sami (oz. njihovi starši). V garderobi
se učenci v času odmora ne zadržujejo, prav tako vanjo ne
prinašajo hrane in pijače.
Učenci so dožni sami skrbeti za svoj ključ, redno naj ga
prinašajo v šolo.
RED v učilnicah
Za red v učilnicah skrbijo vsi učenci, učitelji, zlasti pa še dežurni
učenci. Dežurni učenci učitelju javijo tudi morebitne poškodbe
šolskega inventarja, ki so nastale preteklo šolsko uro in
manjkajoče sošolce. Na začetku ure očistijo tablo, če je
prejšnji razred to slučajno pozabil. Preden zapustijo učilnico,
poberejo papirčke, pospravijo učilnico in pobrišejo tablo. Za
odpiranje in zapiranje oken, prižiganje luči in spuščanje zaves
skrbijo učitelji.
RED v telovadnici
11
Učenci se v garderobah telovadnice preoblečejo v športno
opremo. Vstopajo v šolskih copatih z gumo na podplatih. V
telovadnici se smejo učenci zadrževati le med uro športne
vzgoje in športne dejavnosti in to le na svojem vadbenem
mestu v prisotnosti učitelja.
MALICA
Učenci od 1. do 6. razreda malicajo v učilnicah, 7-, 8- in 9-šolci
pa v jedilnici. Malico pripravijo dežurni učenci. Učenci odidejo
na malico v spremstvu učitelja, ki jih poučuje v uri pred malico.
Do hrane imajo spoštljiv odnos. Učenci po malici pospravijo
ostanke malice v košare in očistijo mize. Tetrapak embalažo
zvijejo na ustrezen način. Po malici odidejo z učiteljem skupaj
na rekreacijo. V odmorih imajo učenci na razpolago sadje in
kruh, ki ga pojedo v jedilnici. Hrane in pijače iz jedilnice ne
odnašajo.
OBLAČILA
Učenci prihajajo v šolo v čistih in dostojnih oblačilih. Oblačila z
neprimernimi in nedostojnimi napisi in slikami, pokrivala (kape,
kapuce) ne sodijo v šolo. V primeru različnih dejavnosti
(namenski dnevi, zaključna ekskurzija, šola v naravi) so učenci
obuti in oblečeni v skladu z navodili učiteljev.
KAJ SODI V ŠOLO IN KAJ NE?
Učenci prinašajo k pouku šolske potrebščine, copate in
športno opremo. V šoli ne bodo potrebovali mobitelov,
predvajalnikov glasbe, aparatov za snemanje in fotografiranje
ter elektronskih igric, zato te stvari puščajo doma. Če imajo s
sabo mobitele, jih v času pouka pustijo izklopljene v
garderobni omarici. V šolo je prepovedano prinašati
pirotehnična sredstva, cigarete, hrano in pijačo. V primeru
rabe oz. zlorabe bo učitelj učencu nedovoljeno stvar odvzel in
o tem obvestil razrednika oz. starše.
12
NAGOVARJANJE ZAPOSLENIH
Učitelji smo se dogovorili, da učenci nagovarjajo vse
zaposlene na šoli spoštljivo, jih vikajo in uporabljajo besedo
gospod/ gospa in dodajo priimek.
Tako naslavljanje je enostavno in učence navaja na primeren
odnos do vseh ljudi.
Slovenski pregovor pravi: Kar se Janezek nauči, to Janez zna.
ČRTA ZAUPANJA
Novost na naši šoli je črta zaupanja. Ta ponuja priložnost
medvrstniškega sodelovanja. Osnovnošolci skrbno bdijo nad
prvošolci. Popeljejo jih od vhoda do učilnice in najmlajši se v
njihovi družbi varno in dobro počutijo. Ves čas sta prisotni še
strokovni delavki Andreja Obrul in Suzana Kline.
»Črta zaupanja je lepo narisana. Prvi šolski dan so me
pospremili, potem sem šel sam. Rad sem samostojen.«
Nejc Žnidarko, 1. b
»Zjutraj prideva v šolo ob 7. 30. Prvošolčke počakava ob črti
zaupanja in jih pospremiva v razred. Nekateri so bolj
13
samostojni, drugi manj. Slednji potrebujejo tudi pomoč pri
preoblačenju. Meniva, da so otroci veseli dodatne pomoči in
nama zaupajo. Medtem ko jih pospremiva do razreda, nama
zaupajo svoje ime in včasih tudi kakšno skrivnost.
To delo opravljava z velikim veseljem, saj naju delo s prvošolčki
zelo veseli.«
Anja Sobočan in Lina Pečovnik, 8. a
USTAVLJANJE PRED ŠOLO
Starše prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo v okolici
šole. Pred šolo naj ustavljajo na način, da so vsi udeleženci v
prometu varni in da ne ovirajo ustalih vozil.
ČASOVNA RAZPOREDITEV ŠOLSKIH DEJAVNOSTI
dejavnost
časovna
razporeditev
jutranje varstvo učencev od 1. do 3. r.
od 5.30 do 8.20
varstvo učencev vozačev
od 6.45 do 8.20
Prihod v šolo učencev vozačev in
učencev, ki imajo nulto uro pouk
0. ura (izbirni predmeti 7., 8., 9. r., dop.,
dod. pouk, RU, ID, delo z nadarjenimi
učenci)
od 6.45 do7.30
od 7.30 do 8.15
1. ura
od 8.20 do 9.05
2. ura
od 9.10 do 9.55
O D M O R (malica in rekreacija)
od 25 minut
3. ura
od 10.20 do 11.05
4. ura
od 11.10 do 11.55
začetek podaljšanega bivanja
od 12.00
14
5. ura
od 12.00 do 12.45
K O S I L O za učence,
ki so zaključili s poukom
od 12.30 do 14.00
6. ura
od 12.50 do 13.35
K O S I L O za učence,
ki imajo 7. uro pouk
od 13.35 do 13.55
7. ura
od 13.55 do 14.40
zaključek varstva učencev vozačev
ob 14.45
zaključek podaljšanega bivanja
ob 17.00
Učenci zaradi izvenšolskih dejavnosti (kot npr. zaradi glasbene
šole ali verouka) ne morejo predčasno odhajati od pouka.
PODALJŠANO BIVANJE, VARSTVO VOZAČEV IN JUTRANJE
VARSTVO UČENCEV
Podaljšano bivanje (OPB) organiziramo za učence od 1. do 5.
razreda. Starši ob zaključku preteklega šolskega leta izpolnijo
prijavnico. V tem času se učenci vključujejo v interesne
dejavnosti, opravljajo šolske obveznosti, ustvarjajo in se igrajo z
vrstniki. Dejavnosti potekajo pod vodstvom učitelja. Podaljšano
bivanje se zaključi ob 17. uri. Učenec lahko samostojno odide
iz OPB le s pisnim dovoljenjem staršev.
Varstvo učencev vozačev in jutranje varstvo učencev od 1. do
5. razreda opravljajo razredničarke RP in učitelji predmetne
stopnje v za to določenih učilnicah.
Za učence vozače šola organizira varstvo pred poukom oz. po
pouku do organiziranega prevoza domov. Če starši želijo, da
je njihov otrok v organiziranem varstvu, na začetku šolskega
leta otroka prijavijo. V varstvu se učenci lahko pripravljajo na
pouk, opravljajo domače naloge in prostovoljne aktivnosti.
Jutranje varstvo učencev od 1. do 5. razreda se izvaja vsak
dan v času pouka od 5.30 do 8.20.
15
Za učence vozače od 6. do 9. razreda je varstvo v avli šole
pred poukom (med 6.45 do 8.15) in po pouku (6., 7. in 8. uro)
do odhoda avtobusa v učilnici P15. Starši učenca prijavijo s
prijavnico.
V času jesenskih, novoletnih, zimskih, majskih in poletnih
počitnic organiziramo jutranje varstvo le za učence 1. razreda,
kar bo odvisno od števila prijav staršev. Če bo za počitniško
varstvo prijavljenih manj kot 8 otrok, ga bomo organizirali v
vrtcu. Vse stroške varstva plačajo starši, ceno določi Vrtec
Otona Župančiča Slov. Bistrica.
Avtorica slike: Ana Erker
16
PREDMETNIK
PREDMET /
RAZRED
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Drugi tuji jezik:
Nemščina
Likovna vzgoja
Glasbena
vzgoja
Družba
Geografija
Zgodovina
Državljanska in
dom. vzgoja ter
etika
Spoznavanje
okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Izb. pred. 1
Izb. pred. 2
Izb. pred. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
4
1
7
4
1
7
5
1
5
5
2
5
4
3
5
4
4
4
4
4
3.5
4
3
4.5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1.5
1.5
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
1.5
2
2
2
1
1
3
3
3
2
2
1.5
3
3
3
3
3
17
2
2
2
2
3
2
1
1
1.5
3
2
2
2
1(2)
1(2)
1(2)
1
1
1
1
1
1
3
1
3
IZBIRNI PREDMETI
Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 16 različnih izbirnih
predmetov. Učenci se odločijo za dve oz. največ tri ure izbirnih
predmetov.
Če so redno vključeni v glasbeno šolo, se jim to upošteva kot
izbirni predmet, vendar le tistim, ki so oddali vlogo v šolo.
Nekatere izbirne predmete je možno izvajati tudi v strnjenih
časovnih enotah.
Izbirni predmeti – 7. razred
Zap.št.
Izbirni predmet
Ozn
aka
Št. ur
na
teden
3
Učitelj
Alenka Mikolič
1.
Sodobna priprava SPH
hrane
2.
Obdelava gradiv:
les
OGL
2
Andreja Novak
3.
Šport za sprostitev
ŠSP
3
Neven Ivetić
18
Izbirni predmeti – 8. razred
Zap.št.
Izbirni predmet
1.
Robotika v tehniki
RVT
2.
Računalništvo:
multimedija
Izbrani šport:
nogomet
Načini
prehranjevanja
Obdelava gradiv:
umetne mase
Slikarski, marjetični
in gobelinski vbodi
Izbrani šport:
odbojka
Glasbeni projekt
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ozn
aka
Št. ur
na
teden
2
Učitelj
Vesna Potočnik
MME
2
Vesna Potočnik
IŠPN
1
Neven Ivetić
NPH
2
Alenka Mikolič
OGU
1
Andreja Novak
VES
1
Jasna Vidovič
IŠPO
1
Manica Ferk
GLP
1
Damijan Cigler
Tanja Keber
Vesna Potočnik
Izbirni predmeti – 9. razred
Zap.št.
Izbirni predmet
Ozn
aka
1.
2.
Retorika
Računalništvo:
računalniška
omrežja
Obdelava gradiv:
kovine
Šport za zdravje
Angleško vezenje
in rišelje vezenja
RET
ROM
Št. ur
na
teden
1
2
OGK
2
Andreja Novak
ŠZZ
2
Manica Ferk
VEA
1
Anica Tkavc
3.
4.
5.
19
Učitelj
INTERESNE DEJAVNOSTI
Vsi, ki bi radi na prijeten način razširili in nadgradili svoje znanje,
vabljeni k različnim interesnim dejavnostim, ki jih ponuja naša
šola na različnih področjih.
Interesne dejavnosti kot element sistemizacije
Št.
Mentor
Dejavnost
Razred
1 Jasna Vidovič
Likovni krožek
6. - 9.
2 Andreja Novak
Modelarski krožek
7. - 9.
3 Vesna Potočnik
Modelarski krožek
6. - 9.
4 Damijan Cigler
OPZ
1., 2.
5 Damijan Cigler
OPZ
3. - 5.
6 Damijan Cigler
MPZ
6. - 9.
7 Jure Pirš
Kolesarski tečaj
5.
Čas
izvajanja
ČET, po
dog.
PET, 5. in
6. ura
ČE, 6.ura
PO,
5. ura
PO, 6. ura
TO, SR,
6.,7. ura
po dog.
Jezikovno – umetniško področje
Št.
Mentor
Dejavnost
Razred
8
Damijan Cigler Glasbena igra
6. – 9.
9
Darja Vtič
Novinarski krožek
6. – 9.
10
Tanja Keber
Dramsko recit. krožek
6. – 9.
20
Čas
izvajanja
ČE, 0.ura
ali po dog.
ČE, 0. ura
ali po dog.
po dog.
11
Maja Kotnik
Kreativno pisanje
4. – 9.
po dog.
12
Pravljični krožek
2. - 3.
TO, 0. ura
Bralni kotiček
3. – 5.
ČE, 0. ura
14
15
Lučka Šraml
Jožica
Pongračič
Marija Majer
Janez Ülen
Folklora
Glasilo
1. – 5.
6. – 9.
16
Aleš Brezočnik
Lutkarski krožek
3. – 8.
ČE, 0. ura
ČET, 0. ura
SR, 7. in 8.
ura
17
Matevž
Gregorič
Lutkarski krožek (1 ura)
18
Franja Justinek
19
Nina Robnik
Recit. in dramski
krožek
Angleško glasilo
20
Jasna Vidovič
Ilustracije
21
Klavdija Rizmal Nemščina
13
po dog.
1. – 3.
TO, 5. ura
5. – 9.
po dog.
6. – 9.
po dog.
1. – 3.
SR, 0. ura
Naravoslovno – tehnično področje
Št.
Mentor
Dejavnost
22
23
Urška Motaln
Vili Krajnc
Naravoslovni krožek
Računalniški krožek
2. – 3.
4. – 5.
24
Anica Tkavc
Vivarijski krožek
6. – 9.
25
Alenka Mikolič
26
27
Sabina Povhe
Alenka Mikolič
Lokalno pridelana
hrana
TPMP
MČRK, TPMP
28
Sonja Cugmas
Logika
6. – 9.
29
Matjaž Kotnik
Računalniško
programiranje
4. – 9.
21
Razred
4. – 9.
1. - 5.
1. – 9.
Čas
izvajanja
SR, 0. ura
TO, 6. ura
po
potrebi
PO ali SR,
7. ura
po dog.
SR, 0. ura
SEPT in
OKT
po dog.
30
Karmen Kešina
31
Tatjana Kovačič
Fotografski krožek
Matematične
zavozlanke
4. – 9. PE, 0. ura
PO, 0. ura
Družbeno - ekonomsko področje, drugo
Št.
32
33
34
35
36
Mentor
Dejavnost
Karmen Keršina
Neven Ivetič
Jure Pirš
Sonja Štih
Marijana Jereb
Razred
Turistični krožek
Prometni krožek
Šolska skupnost
Vesela šola
Vesela šola
5.
6. – 9.
4. – 9.
6. – 9.
4. – 5.
Čas
izvajanja
po dog.
po dog.
PE, 0. ura
PO, 0. ura
po dog.
Športno področje
Št.
Mentor
Dejavnost
Razred
Čas izvajanja
37
Neven Ivetić
Nogomet
6. – 9.
PO, 6. ura
38
Manica Ferk
6. – 9.
PO, 7. ura
39
Mihela Resnik
1. – 3.
po dog.
40
Tanja Pravdič
Odbojka dekleta
Ciciban
planinec
Kolesarski krožek
4. – 5.
41
Štefanija Kos
Igre z žogo
po dog.
SR, ČE, PET, 7.
ura, SR, 0. ura
43
Marjanca
Igre z žogo
Frangež
Milena Zgubič Igre z žogo
44
Jure Pirš
Plesni krožek
45
Igor Keber
Šah
42
1.
2.
TO, 6. ura
2.
9.
3., 4., 5.
1., 2.
22
SR, 0. ura
TO, ČE,
14.30 – 16.00
ČE in
TO, 0. ura
Bralna značka
Št.
Mentor
Dejavnost
Razred
46
Marija Majer
Bralna značka
1.
TO, 5. ura
47
Urška Motaln
Bralna značka
1.
PO, 5. ura
48
Bralna značka
2.
PO, 0. ura
Bralna značka
2.
50
Lučka Šraml
Marjanca
Frangež
Milena Zgubič
Bralna značka
3.
ČE, 6. ura
51
Klavdija Rizmal
Bralna značka
3.
52
Sabina Povhe
Bralna značka
4.
ČE, 5. ura
PO, 6. ura
53
Tanja Pravdič
Bralna značka
4.
PO, 6. ura
54
Marijana Jereb
Bralna značka
5.
ČE, 7.ura
55
Ivana Frešer
Bralna značka
5.
PO, 0. ura
56
Marija Ülen
Bralna značka
7.
TO, 6.ura
57
Janez Ülen
Bralna značka
9.
Bralna značka
6.
ČE, 0. ura
PE, 5. ura
vsakih 14 dni
Bralna značka
8.
49
58
59
60
61
Tanja Keber
Jožica
Pongračič
Jožica
Pongračič
Simona Rečnik
Fekonja
Čas izvajanja
PO, 0. ura
TO, 6.ura
Bralna značka –
učenci priseljenci
3. – 9.
po dogovoru
Bralna značka TJA
7., 8.
po dogovoru
62
Darja Vtič
Bralna značka TJA
5., 6.
63
Nina Robnik
Bralna značka TJA
4., 9.
64
Franja Justinek
Bralna značka
1.
65
Štefanija Kos
Bralna značka
1.
23
TO, 7.ura oz.
po dogovoru
SR, 6. ura oz.
po dog
PE, 5. ura
PO, 5. ura
Pouk v manjših skupinah
Pri slovenščini, matematiki in angleščini organiziramo pouk v
manjših skupinah v 5., 6. in 7. razredu v obsegu do 25 % učnih
ur. V 8. in 9. razredu so pri slovenščini, matematiki in angleščini
učenci oblikovani v manjše učne skupine.
Zgodnje učenje angleščine
Učenci 1. triletja imajo ob soglasju staršev eno uro angleščine
tedensko. Angleščine se učijo skozi igro, pesem, gib, zgodbo…
Poudarek je na pridobivanju besedišča in razvijanju slušnih in
govornih spretnosti.
Fleksibilni predmetnik
Letos bomo nadaljevali s fleksibilnim predmetnikom pri TIT in
LVZ v 7. in 8. razredu. To omogoča strnjeno poučevanje
predmetov po časovnih obdobjih in daljše časovne učne
enote, npr. blok ure.
Tudi nekateri izbirni predmeti se izvajajo po sklopih.
Nadarjeni učenci
Eden izmed ciljev vzgoje in izobraževanja je tudi razvijanje
nadarjenosti. Zakon o osnovni šoli v 11. členu nadarjene
učence opredeljuje kot učence s posebnimi potrebami. Šola
nadarjenim učencem prilagaja metode in oblike dela z
individualiziranim programom ter jim omogoča, da se vključijo
v dodatni pouk in druge individualne ali skupinske oblike
dejavnosti. V tem šolskem letu bomo z nadarjenimi učenci
izvajali dodatni pouk, individualiziran pouk, notranjo
diferenciacijo pri pouku, vključevanje v izbirne predmete,
interesne dejavnosti, dodatne (športne in kulturne) dejavnosti,
priprave na udeležbo na tekmovanjih, raziskovalne naloge …
24
Dejavnosti bodo izvajali učitelji naše šole. Koordinatorica za
delo z nadarjenimi je šolska pedagoginja, Sara Lešnik Cveček,
ki tudi skrbi za postopek odkrivanja nadarjenih učencev.
Poklicna orientacija
Učenci od 1. do 9. razreda spoznavajo različne poklice pri
pouku, skozi učno snov ter pri dnevih dejavnosti.
Tudi letos bomo na šoli organizirali sejem poklicev, ki bo
namenjen vsem učencem naše šole in njihovim staršem.
Učenci 8. in 9. razreda imajo v času razrednih ur ure poklicne
orientacije, ki jih izvaja šolska svetovalna delavka v
sodelovanju z razredničarkam in razrednikom teh razredov. Pri
urah učenci spoznavajo sebe, svoje interese, lastnosti, delovne
navade, svoje poklicne interese. Seznanjajo se z različnimi
poklici in srednjimi šolami, postopkom vpisa na srednje šole ter
možnostjo štipendiranja. Skupaj z učenci in starši se na
individualnih sestankih posvetujemo glede dobre izbire
nadaljevanja poklicne poti.
Učenci z učnimi težavami
Včasih se pri otrocih pojavijo učne težave, bodisi na enem
bodisi na več predmetnih področjih. Vzroki so različni.
Zakon o osnovni šoli navaja, da so šole učencem z učnimi
težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela. Učenci
imajo možnost obiskovati dopolnilni pouk, svetovalne ure pri
učiteljih ter se vključiti v individualno in skupinsko učno pomoč,
ki jo izvaja šolska svetovalna služba.
Organizirano imamo tudi brezplačno učno pomoč vsak petek
ob 7. 30, ki jo izvajajo izvajalke javnih del. Učenci se k tej učni
pomoči prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo v šolski svetovalni
službi.
Pri pomoči učencem z učnimi težavami pričakujemo tudi
sodelovanje staršev.
25
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) so otroci s posebnimi
potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in
otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno
strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe.
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pravi, da
morajo izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo na šoli zagotavljati otrokom s
posebnimi potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden
izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni
programi osnovnošolskega izobraževanja.
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna
razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki
jo izvajajo strokovni delavci šole ali zavoda, lahko pa tudi
zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene
pogoje.
Pomembno je tudi sodelovanje staršev oziroma skrbnikov.
Delo z učenci, priseljenimi iz tujine
Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in
prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot
državljani Republike Slovenije.
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli je navedeno, da se tem
učencem lahko v dogovoru s starši prilagodijo načini in roki za
ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca
tujca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri
26
doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v
učnih načrtih.
Na naši šoli tako učencem, priseljenim iz tujine, ob vstopu v
slovensko šolo in tudi kasneje nudimo: notranjo diferenciacijo
in individualizacijo, možnost obiskovanja dopolnilnega pouka,
možnost obiskovanja svetovalnih ur pri učiteljih, učno pomoč
pri učenju slovenščine in tudi učno pomoč (po želji) pri učenju
ostalih šolskih predmetov. Pomagamo pa jim tudi pri
vključevanju v socialno skupino.
Pomembno je, da s šolo sodelujejo tudi starši.
Avtorica slike: Sergeja Mlakar
27
1., 2. in 3. razred:
Zgodnje učenje
angleškega jezika
1. – 5. razred:
Zlati sonček in Krpan
3. razred:
Šola v naravi s
tečajem
plavanja
5. razred:
Šola v naravi
- tečaj smučanja
Vesele
počitnice
Druge dejavnosti
5. razred:
Kolesarski tečaj
6. razred:
Preverjanje plavanja,
plavalni tečaj
7. razred:
Šola v naravi
Intenzivne vaje
mladinskega
pevskega zbora
Obisk knjižnega
sejma v Ljubljani
E-učbeniki
28
Sejem poklicev
Fibonacci
Zdrava šola
Bralna
pismenost
Učenje učenja
Z gibanjem do
zdravega življenja
Policist Leon
svetuje
Spodbujanje
ustvarjalnosti, podjetnosti
in inovativnosti (UPI)
Mali in večji
prijatelji
Socialni in
kulturni kapital
Uvajanje
medvrstniškega
branja
Senzibilizacija
skozi glino
(1. – 5.)
Projekti šole
Gozdna učna pot
Safe.si
Prostovoljstvo –
krepitev vrednot
nenasilja
Preventiva v
cestnem prometu
FIT Slovenija
Odpravimo nasilje
(1. - 9.)
Dvig znanja
in delo z
nadarjenimi
učenci
Prijateljstvo z otroki
in odraslimi s
posebnimi
potrebami
Otroška
varnostna
olimpiada
Prijateljstvo –
ustvarjanje
razmer za
kakovostno
šolo
Rastem s knjigo
Popestrimo šolo
Bolezni zasvojenosti
(7. – 9.)
Simbioza
29
ŠOLSKI KOLEDAR
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
1. ocen. obdobje od 1. do 9. r.
02. 09. 2013 do 31. 01. 2014
2. ocenjevalno obdobje 9. r.
03. 02. 2014 do 13. 06. 2014
2. ocenjevalno obdobje 1. do 8. r.
03. 02. 2014 do 24. 06. 2014
POČITNICE
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
Letne počitnice
28. 10. 2013 do 30. 10. 2013
27. 12. 2013 do 31. 12. 2013
24. 02. 2014 do 28. 02. 2014
28. 04. 2014 do 30. 04. 2014
26. 06. 2014 do 29. 08. 2014
Drugi pomembni datumi:
Dan šole: 18. 10. 2013
Informativna dneva v srednjih šolah: petek, 14. 02. 2014
sobota, 15. 02. 2014
Avtorica slike: Eva Kušter
30
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
V maju bodo učenci 9. in 6. razredov preverili svoje znanje z
nacionalnimi preizkusi znanja. Dosežek na preverjanju ne bo
vplival na nadaljnje izobraževanje, bo pa pokazatelj znanja
učencev pri posameznih predmetih.
6. razred
9. razred
Obvezen za vse učence 6. razreda – SLJ, MAT,
TJA
Obvezen za vse učence 9. razreda – SLJ, MAT,
BIO
Redni rok:
Datum
torek, 06. 05. 2014
četrtek, 08. 05. 2014
torek, 12. 05. 2014
Aktivnost
NPZ iz matematike
NPZ iz slovenščine
NPZ biologije, TJA
Predmetni, popravni in razredni izpiti:
9. razred:
1. rok: 20. 06. in 23. 06. 2014
2. rok: 25. 08. in 26. 08. 2014
Ostali razredi:
1. rok: 30. 06. in 01. 07. 2014
2. rok: 25. 08. in 26. 08. 2014
31
Razred
6. in 9. r
6. in 9. r
6. in 9. r
ŠOLSKE EKSKURZIJE UČENCEV
Tudi letos bomo na izletih odkrivali skrite kotičke svoje
domovine. Na izlet gremo primerno oblečeni in obuti. Ne
pozabimo na malico in pijačo, najraje vodo. Sladkarij, prosimo,
čim manj.
1. a, b Pastirjev dan
21. 5. 2014
2. a, b Mlinarjev dan
22. 5. 2014
3. a, b Kovačev dan
23. 5. 2014
4. a, b Prekmurje
25. 4. 2014
5. a, b Savinjska dolina
09. 5. 2014
6. a, b Koroška
25. 4. 2014
7. a, b Dolenjska
25. 4. 2014
8. a, b Gorenjska
25. 4. 2014
9. a, b Primorska
25. 4. 2014
Avtorica slike: Ela Leskovar
32
ŠOLSKA PREHRANA
Otroci potrebujejo zdravo in uravnoteženo prehrano. Vse to
otrokom ponujamo tudi na naši šoli, in sicer v obliki treh
obrokov: zajtrka, malice in kosila. Na šoli poskrbimo tudi za
dietno prehrano otrok z najrazličnejšimi težavami, pri čemer
morajo starši poskrbeti za zdravniško potrdilo o posebni
prehrani.
Zajtrk
Otroci, ki vstajajo zelo zgodaj, lahko od 7.00 do 7.30
pozajtrkujejo v jedilnici.
Malica
Malica je po drugi šolski uri. Učenci od 1. do 6. razreda
malicajo v razredu, učenci od 7. do 9. razreda pa v jedilnici.
Letos uvajamo novost glede prinašanja malice v razrede. Da
bi bili naši otroci čim bolj samostojni, dežurni učenci od 2. do 5.
razreda pred glavnim odmorom sami prinesejo malico iz
jedilnice in po malici pospravijo učilnico ter ostanke odnesejo
v jedilnico. Enako velja tudi za 6. razred.
Posebno pozornost namenjamo ustreznemu ločevanju
odpadkov.
Kosilo
Po 12. uri pa vse do 14. ure je čas za kosilo. Popoldansko
malico v manjši obliki zagotavljamo za otroke, ki so dalj časa v
podaljšanem bivanju, vendar je ne zaračunavamo.
Sadje in voda
V jedilnici smo uredili kotiček za zdravje, kjer imajo otroci po
malici in do konca pouka na voljo sadje. Pomembno je tudi,
da otroci spijejo dovolj tekočine, zato je poleg napitkov, ki so
del posameznega obroka, na voljo tudi voda iz pitnikov.
Tudi v tem šolskem letu smo vključeni v projekt Shema šolskega
sadja, s katerim omogočamo dostopnost ter uživanje sadja in
33
zelenjave iz naše okolice, ki je pridelano na integriran ali
ekološki način. Sadje in zelenjavo iz tega projekta ponujamo
ob torkih.
Koga boste našli v kuhinji?
Za prehrano skrbita na naši šoli kuharica Ivanka Žišt in njena
pomočnica Marija Dovnik. Vodja šolske prehrane je Marija
Predikaka.
Plačevanje
Stroške prehrane se plačuje do roka, označenega na
položnici. Če učenec manjka, so starši dolžni odpovedati
zajtrk, malico in kosilo. Če tega ne storijo, plačajo polno ceno.
Prijave in odjave šolske prehrane sprejemamo vsak dan od
7.00 do 8.30 na telefonski številki 031 893 689 ali na e-naslovu
[email protected].
Bloke za kosilo lahko učenci kupijo vsak dan od 7.30 do 8.30 v
blagajni šole.
Subvencionirana prehrana
Na osnovi Zakona o šolski prehrani, Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev in Zakona o uravnoteženju javnih
financ so učenci upravičeni do splošne in dodatne subvencije
za malico in do subvencije za kosilo. O dodelitvi subvencij
odločajo Centri za socialno delo, kamor morajo starši vložiti
vloge za njihovo uveljavljanje. Do dodatne subvencije za
malico so upravičeni tisti učenci, katerih % neto povprečne
slovenske plače ne presega 42 %. Do subvencije za kosilo pa
so upravičeni tisti učenci, katerih dohodek je nižji od 18 % neto
povprečne slovenske plače. Učenci, kateri so upravičeni do
dodatne subvencije za malico, so istočasno upravičeni tudi do
splošne subvencije za malico.
Za podrobnejše informacije se obrnite na šolsko svetovalno
službo.
34
OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Vsi imamo sanje.
Kdor z njimi samo sanja, vse življenje spi.
Kdor jih v snov spreminja, ustvarja in gradi.
(Rudi Kerševan)
Na naši šoli imamo dva otroška pevska zbora, mlajšega
sestavljajo učenci 1. in 2. razreda, starejšega pa učenci 3., 4. in
5. razreda. Otroci pojejo najrazličnejše pesmi, od ljudskih,
otroških umetnih do zabavnih pesmi. Spremljajo se tudi na
Orffova glasbila.
Mladinski pevski zbor obiskujejo naši učenci od 6. do 9.
razreda. Pojejo pesmi širokega repertoarja – ljudske, zabavne,
popevke. Vse naše pevske zbore vodi Damijan Cigler.
Intenzivne vaje mladinskega pevskega zbora
Organizirali bomo intenzivne pevske vaje v spomladanskem
času, da se bo zbor pripravil na območno revijo MPZ. Bivanje
in prevoz plačajo:
starši 30 %, šola 70 % (sredstva razširjenega programa).
35
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Sončni vzhod prebuja naravo,
branje knjig razsvetljuje glavo.
(Mongolski pregovor)
Šolska knjižnica svojim uporabnikom nudi prijetno okolje za
delo in prosti čas. Učenci iščejo informacije iz številnih virov:
knjig, člankov, časnikov, priročnikov, avdiovizualnih sredstev,
katalogov, interneta in ljudi. Knjižnica je z vsemi svojimi
informacijskimi viri na nek način informacijsko in učno središče
šole.
Vedno se kaj dogaja: knjižne uganke, kvizi, razstave, pogovori
o prebranih knjigah, predstavitve novosti, srečanja z literarnimi
ustvarjalci …
Šolska knjižnica je namenjena učencem in delavcem šole. V
čitalnici lahko prelistavajo knjige in revije ter brskajo po
medmrežju. Poseben kotiček v čitalnici je namenjen
najmlajšim učencem.
UČBENIŠKI SKLAD
Vsi učenci naše šole si lahko brezplačno izposodijo komplete
učbenikov. Delovne zvezke kupijo starši sami. Za vodenje
učbeniškega sklada je odgovorna knjižničarka. Pri tem
sodeluje z vodstvom šole in s strokovnimi aktivi.
Knjižnica je za izposojo gradiva odprta od ponedeljka do
petka od 7.35 do 8.15 in od 11.00 do 14.00, razen v času ko
poteka v knjižnici pouk ali interesna dejavnost (bralna značka).
Vodja šolske knjižnice je Jožica Pongračič.
36
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje med šolo in starši ter medsebojna podpora in
zaupanje so izjemno pomembni za napredek otroka. Zato si
želimo, da bi starši redno prihajali v šolo. Poleg govorilnih ur in
roditeljskih sestankov bomo organizirali tudi skupna srečanja
staršev in otrok.
Govorilne ure
Govorilne ure v popoldanskem času bodo vsak 1. torek v
mesecu.
Na šoli imajo govorilno uro:
- učitelji razredniki od 17. do 18. ure v matični učilnici
- učitelji nerazredniki od 17. do 18. ure v zbornici
- učitelji OPB – v učilnicah, skupaj z razrednikom – glede na
posamezne učence
- šolska svetovalna služba od 17. do 18. ure v svojih prostorih
- vodstvo šole od 17. do 18. ure v svojih prostorih.
Govorilne ure bodo tudi dvakrat tedensko v dopoldanskem
času. To je enotno za celo šolo v petek od 7.45 do 8.15 v
zbornici in govorilna ura po izboru učitelja. Na govorilne ure
poleg staršev vabimo tudi učence.
Avtor slike: Izidor Gregorič
37
RODITELJSKI SESTANKI
»Ne obremenjujte se zaradi tega,
ker ne morete dati svojim otrokom, prijateljem…vedno vse naj naj...
Daj jim najboljše – sebe.«
Avtor neznan
V šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki jih bomo
zaključili z govorilno uro.
1. roditeljski
sestanek
Vsebina
03. 09. 2013
1. r.
03. 09. 2013
2. r.
03. 09. 2013
3. r.
04. 09. 2013
4. r.
04. 09. 2013
5. r.
04. 09. 2013
6. r.
05. 09. 2013
7. r.
05. 09. 2013
8. in
9. r.
Delo v 1. r. OŠ (cilji, delo pri pouku, opisno
ocenjevanje, JV, OPB, ..), LDN 2013/2014
Predstavitev dela v 2. r., LDN 2013/2014, delo v
OPB
Predstavitev dela v 3. r., LDN 2013/2014, delo v
OPB
LDN 2013/2014, delo v oddelčni skupnosti,
delo v OPB
LDN 2011/12, delo v oddelčni skupnosti, pouk
v manjših skupinah
LDN 2013/2014, nacionalni preizkusi v 9-letni
OŠ, pouk FD, cepljenje HPV, delo v oddelčni
skupnosti
LDN 2013/2014, delo v 7. r. (izbirni predmeti,
šola v naravi)
Pouk diferenciacije v manjših skupinah, izbirni
predmeti, NPZ, LDN 2013/2014, delo v
oddelčni skupnosti
38
2. roditeljski
sestanek
05. 11. 2013
07. 01. 2014
07. 01. 2014
04. 02. 2014
04. 02. 2014
05. 02. 2014
05. 02. 2014
06. 02. 2014
10. 02. 2014
Vsebina
5. r. Zimska šola v naravi
1. r. Branje – pomembna življenjska spretnost
2. r. Rast, razvoj, higiena in zdrava prehrana otrok
Tečaj plavanja, šola v naravi
3. r.
Strokovna tema – razred.
Mladostništvo – čas naprotovanj in
sodelovanja
7. r.
Pouk v manjših skupinah pri pouku SLJ, MAT,
TJA v 8. r., šola v naravi
8. r. Odnosi v družini
9. r. Poklicno usmerjanje – pred informat. dnevom
Psihična, fizična in spolna zloraba otrok
6. r.
Pouk v 3. obdobju 9-letne OŠ
4. r. Nadarjeni učenci
3. roditeljski sestanek
04. 03. 2014
10. 03. 2014
01. 04. 2014
25. 03. 2014
25. 03. 2014
26. 03. 2014
Vsebina
Preverjanje znanja učencev z
6. r.
nacionalnimi preizkusi, učni uspeh,
ekskurzija
Učni uspeh, problematika v oddelčni
7. r.
skupnosti, ekskurzija, analiza dela v 7. r.,
delo z nadarjenimi učenci
Poklicna orientacija, učni uspeh,
8. r.
ekskurzija, nadarjeni učenci
Analiza dela v 1. in 2. r., ekskurzija,
1. in 2. r.
zgodnje učenje TJA v 2. in 3. r.
Učni uspeh, problematika v oddelčni
4. in 5. r.
skupnosti, ekskurzija
3. r.
Analiza dela v 3. r., ekskurzija, delo z
39
08. 04. 2014
10. 06. 2014
17. 06. 2014
9. r.
nadarjenimi učenci
Preverjanje znanja učencev z
nacionalnimi preizkusi, učni uspeh,
valeta, ekskurzija
1. rod.
sestanek
Seznanitev s šolo ter razredničarkami in
za starše
vzgojiteljicami
šolskih
novincev
Zaključna prireditev, predstavitev znanja
1. do 5. r. TJA, ŠPO in slovesna podelitev spričeval
za 1. in 2. razred
Avtorica slike: Špela Borovnik
40
ŠTEVILKE ZA POMOČ V STISKI
Vsi se kdaj znajdemo v stiski. Pomembno je, da se zavedamo,
da nikoli nismo sami. Vedno so okoli nas ljudje, ki nam bodo
prisluhnili, nam pomagali. Obrneš se lahko na starše,
razrednika, svetovalno službo, lahko pokličeš tudi na katero od
spodaj navedenih telefonskih številk. Mogoče se ti bo po
pogovoru z nekom zdela tvoja težava manjša ali pa boš
izvedel, kje lahko najdeš nadaljnjo pomoč.
Številke, kamor lahko pokličeš:
02/234 97 00 Svetovalni center za otroke, mladostnike in
starše Maribor
080/1234 (vsak dan od 12.00 do 20.00) TOM telefon za
otroke in mladostnike
01/234 97 83 ( vsak dan od 16.00-22.00) zaupni telefon
ZA-TE
080 11 55 SOS telefon
080 22 23 (24 ur na dan) Sopotnik
05/720 17 20 (vsak delovni dan razen srede od 10.00 –
18.00) TVOJ TELEFON
02 331 83 06, 031 336 224 (ponedeljek od 9:00 do 16:00,
v torek in sredo od 9:00 do 13:00 in v četrtek med 9:00 in
19:00) Center za pomoč mladim
Koristne povezave:
http://www.med.over.net/forum
Klic v duševni stiski
Društvo center za pomoč mladim
MISS Mladinsko informativno svetovalno središče
e-TOM e-telefon za otroke in mladostnike
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
41
Uredniški odbor
Tanja Keber
Nina Robnik
Darja Vtič
Mojca Žunko
Likovna podoba:
Jasna Vidovič
Odgovorna:
Ravnateljica
Sonja Arbeiter
42