Gimnazija Ekonomski tehnik Predšolska vzgoja

Comments

Transcription

Gimnazija Ekonomski tehnik Predšolska vzgoja
Gimnazija
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
www.gssrm.si
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK - 2013 / 2014
Nagovor
GSŠRM
Gimnazija
Ekonomski tehnik
Predšolska vzgoja
Matura
Knjižnica
Računalniške učilnice in informatika
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Italijanščina, francoščina
Športna vzgoja in šport
Kemija, biologija
Fizika
Zgodovina, umetnostna zgodovina
Geografija
Sociologija, psihologija, filozofija
Predšolski moduli
Ekonomski moduli
Ekskurzije in potovanja
Umetnost
Raziskovalna dejavnost
Interesne dejavnosti
Projekti
Dijaška skupnost
Še nekaj informacij
Izobraževanje odraslih
3
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
52
54
56
58
Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!
Kje nadaljevati šolanje? Kje se bom dobro počutil, hkrati pa me bodo najbolje pripravili za delo in študij? Katera srednja šola je res
prava zame? Taka in podobna vprašanja si proti koncu osnovne šole učenci in starši zagotovo pogosto zastavljate.
Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik vas prijazno vabimo, da najlepša leta svojega življenja v šoli preživite pri nas,
v šoli, ki ima dolgoletno tradicijo, odlične, a hkrati zahtevne učitelje in vrhunske pogoje dela. Skupaj s prizadevnimi dijaki so to
prave sestavine za celo vrsto odličnih rezultatov na šolskem in obšolskem področju. GSŠRM Kamnik vam ponuja tri kakovostne
srednješolske programe - splošno gimnazijo, ekonomski tehnik in predšolsko vzgojo. V zanimivem in ustvarjalnem okolju boste
lahko svoje potenciale razvijali v okviru rednega šolskega dela, poleg tega pa so vam na voljo pestre interesne dejavnosti, mednarodne izmenjave, poučne ekskurzije in projektni dnevi, DSD, CISCO, svoje omarice, super malica, FCE in še in še.
Vsaka generacija je nekaj posebnega, zato se znova in znova veselimo novih dijakov. Prepričani smo, da bo tudi vaša generacija
ustvarjala zanimive in uspešne šolske zgodbe, zato dobrodošli med nami!
mag. Šemso Mujanovič, v.d. ravnatelja
3
GSŠRM
Nahajamo se ob glavni prometni povezavi med Gorenjsko in Štajersko. K nam prihajajo dijaki z obeh strani, s seboj prinašajo svoje zanimivosti in izkušnje ter z njimi bogatijo odnose. V bližini šole sta avtobusna in
železniška postaja. Prometne povezave so ugodne. Pouk poteka v dopoldanskem času od 7.50 do 14.25. Šola
pa ni ujeta le v lokalne meje, s številnimi povezavami z različnimi ustanovami in šolami je odprta za dogajanja
po vsej Sloveniji in Evropi.
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik je s svojo razgibano arhitekturo, različnimi prireditvami in
aktivnostmi vpeta v kulturno in umetniško dogajanje v okolici. Ustvarjalna klima na šoli ponuja dijakom prijetno delovno okolje, v katerem lahko vsestransko razvijejo svoje sposobnosti.
Pri šolskem in obšolskem posredovanju znanja, sprejemanju in učenju za življenje sodeluje preko 800 dijakov in okoli 100 zaposlenih. Skupaj si prizadevamo postavljati občutljive in nevidne meje med pravicami in
dolžnostmi, med svobodo in disciplino, med strokovnim učenjem in intuitivnim ustvarjanjem, med prešernim
prijateljevanjem ter odgovornim spoštovanjem.
Vselej si prizadevamo ne samo izobraževati, temveč tudi vzgajati v duhu temeljnih vrednot. Vzgoja se začenja
v družini, zato si želimo in pričakujemo odprto in skrbno sodelovanje s starši. Skupaj se trudimo, da mladostniki oblikujejo pravo podobo o sebi, o bistvu človekovega dostojanstva, s tem pa jim pomagamo, da
se bodo v življenju lahko odločali za resnične vrednote in v sebi gojili veselje do življenja, s tem pa odkrivali
življenjski smisel. Zaradi svoje posebnosti, saj je šolska stavba zgrajena tako, da se v izobraževalni proces lahko
vključujejo tudi gojenci Zavoda za invalidno mladino, še bolj poudarjamo nekatere temeljne humanistične
vrednote: spoštovanje, tolerantnost in solidarnost.
Nemirno energijo odraščajočih poskušamo z dodatnimi dejavnostmi usmerjati v znanost in kulturo. Več kot
40 različnih krožkov pokriva različna področja od naravoslovja, družboslovja, humanistike in športa do kulture
in umetnosti. V šoli načrtno izvajamo sprostitvene dejavnosti in omogočamo kulturno zabavo. Dijaki v odmorih preko šolskega radia vrtijo svojo glasbo ali predvajajo lastne tematske oddaje. Šolska avla je prizorišče
in stičišče mnogih dejavnosti, ki povezujejo dijake in profesorje, razkrivajo nadarjenost in sposobnosti, razvijajo duha in bogatijo življenje.
4
5
GIMNAZIJA
Kamniška gimnazija se ponaša s 60-letno zgodovino, dijakom omogoča pridobitev široke palete znanj in s
svojo vsestranskostjo odlično pripravlja na nadaljnji študij. Splošni gimnazijski program bogatimo z dodatki,
ki tvorijo oddelke s poudarkom na naravoslovju, družboslovju ali jezikoslovju. V šolskem letu 2011/12 smo v
Kamniku prvič ponudili tudi gimnazijski oddelek s poudarkom na športu, kar je svojevrstna pridobitev za šolo
in lokalno skupnost. Dijaki športniki tako lažje usklajujejo svoje šolske in obšolske obveznosti, s tem pa si zagotavljajo večjo uspešnost na šolskem in športnem področju.
VPIS NA GIMNAZIJO
Gimnazijski program omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe in je namenjen dijakom, ki nameravajo
nadaljevati študij na univerzi. Praviloma se vanj vpisujejo dijaki, ki lahko brez posebnih težav razumejo učno
snov na abstraktni ravni, imajo razvite učne navade in so motivirani za obsežno učenje.
Dijaki pred vpisom v prvi letnik izbirajo med oddelki s posebnimi poudarki, po katerih se izobražuje vsa štiri
leta:
• naravoslovni oddelek namenja dodatne ure fiziki, kemiji in biologiji;
• jezikovni oddelek namenja dodatne ure slovenščini in tujim jezikom;
• družboslovni oddelek namenja dodatne ure psihologiji, sociologiji in filozofiji;
• športni oddelek namenja dodatne ure športni vzgoji.
Vpis v oddelke ne pomeni usmeritve, ampak omogoča bolj poglobljeno poznavanje izbrane snovi. Vsi oddelki
pa zagotavljajo splošno izobrazbo za vpis na katerokoli študijsko smer.
V prvem letniku poteka program po enotnem predmetniku, v višjih letnikih pa se naravoslovni, jezikovni in
družboslovni oddelek razlikujejo po številu dodanih ur pri izbranih predmetih. V športnem oddelku namenjamo vsa štiri leta po dve dodatni uri športne vzgoje na teden.
Oddelke na ta način oblikujemo, če je za posamezno usmeritev dovolj zanimanja.
6
PREDMETNIK ZA GIMNAZIJO
Letnik (tedensko število ur)
1.
Obvezni štiriletni predmeti
2.
3.
4.
ABC
A
B
C
A
B
C
ABC
Slovenščina
4
4
5
4
4
4
4
5
Matematika
4
4
4
4
4
4
4
5
Prvi tuji jezik (ANG)
3
3
4
3
3
3
3
4
Drugi tuji jezik (NEM, FRA, ITA)
3
3
4
3
3
3
3
3
Zgodovina
2
2
2
2
2
2
2
2
Športna vzgoja
3
3
3
3
3
3
3
3
Obvezni predmeti
Likovna umetnost
2
Glasba
2
Geografija
2
2
2
2
2
2
2
Biologija
2
3
2
2
2
2
2
Kemija
2
3
2
2
2
2
2
Fizika
2
3
2
2
2
2
2
Informatika
2
2
2
3
2
2
2
Psihologija
Sociologija
1
Filozofija
1
Obvezne izbirne vsebine
90
90
Izbirni maturitetni predmeti
Skupaj ur (tedensko)
32
32
A - naravoslovni oddelek
B - jezikovni oddelek
C - družboslovni oddelek
7
2
90
30
2-4
6-8
32
32
EKONOMSKI TEHNIK
V programu ekonomski tehnik dajemo poudarek strokovnim modulom, ki omogočajo pridobitev širokega
strokovnega znanja s prepletanjem praktičnih in splošnih vsebin. Izbirni moduli so po vsebini nadgradnja obveznih, kjer je poudarek na uporabi tehničnih znanj v praksi in pridobivanju dodatnih praktičnih izkušenj na
izbranem področju.
Nudimo dva izbirna modula: podjetništvo - turizem (P-T) in bančništvo (B). Module izvajamo glede na interes dijakov v sodelovanju s podjetji v okolju.
Ob strokovnih modulih posvečamo veliko pozornosti tudi pridobivanju splošnih znanj in prepletanju obojega,
pri čemer lahko izpostavimo:
• povezanost med splošnimi in strokovnimi znanji, ki so usklajena z zahtevami tržnega gospodarstva;
• spodbujanje in razvijanje podjetniške miselnosti, timskega dela, samostojnosti pri delu in inicativnosti;
• razvijanje informacijskih znanj;
• razvijanje strokovne terminologije v tujem jeziku;
• poslovno komuniciranje in pravila poslovnega bontona.
Poleg tega se vključujemo v različne projekte in mednarodna sodelovanja ter krepimo splošno razgledanost
dijakov, kar jim omogoča širok nabor znanj za poklicno delo in nadaljnji študij.
8
PREDMETNIK - EKONOMSKI TEHNIK
Letnik (tedensko število ur)
Obvezni del
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
Slovenščina
4
3
3
4
Matematika
3
3
3
3
Tuji jezik
3
3
3
3
Umetnost
2
Zgodovina
2
Geografija
2
1
Sociologija
2
Psihologija
2
Kemija
2
1
Biologija
2
1
Športna vzgoja
3
3
2
2
Tuji jezik II, poslovni jezik
2
2
2
2
Strokovni moduli
Poslovni projekti
3
Poslovanje podjetij
2
2
4
4
Ekonomika poslovanja
-
3
2
2
Sodobno gospodarstvo
3
2
2
3
Multimedija v poslovanju
4
4
Kemija v našem vsakdanu
1
Poslovno komuniciranje
2
Komercialno poslovanje (modul P-T)
4
Finančno poslovanje (modul P-T) in (modul B)
4
Neposredno trženje (modul P-T)
3
Turizem (modul P-T)
2
Poslovni načrti (modul P-T)
2
Materialno knjigovodstvo (modul B)
4
Bančništvo (modul B)
3
Borze (modul B)
2
Delovanje upravnih organov (modul B)
2
9
PREDŠOLSKA VZGOJA
Program predšolska vzgoja omogoča pridobitev poklica vzgojitelj-ica predšolskih otrok in je zanimiv za vse,
ki jih veseli delo z otroki ter se želijo zaposliti kot vzgojitelji-ce predšolskih otrok v vrtcih. Program je zasnovan
ustvarjalno, pestro in zanimivo, kar dijakom omogoča izoblikovanje celovite osebnosti, ki bo kos nalogam in
izzivom pri tako pomembnem ter zahtevnem delu, kot je vzgoja otrok v predšolskem obdobju.
Poudarek programa Predšolska vzgoja je na pridobivanju teoretičnega in praktičnega znanja, ki omogoča, da
dijakinje in dijaki razvijejo strokovnost, veščine in spretnosti za uspešno delo. Ves čas šolanja sledijo novostim na svojem področju, hkrati pa razvijajo ustvarjalnost, kreativnost in občutek za estetiko ter neizmerne
pedagoške možnosti, ki jih ponuja igra. Pri tem ne pozabimo na pomen ustrezne komunikacije s skupino,
posameznimi otroki in seveda s starši. Potrebne izkušnje pridobivajo neposredno v vrtcu s praktičnim usposabljanjem pod strokovnim vodstvom.
10
PREDMETNIK - PREDŠOLSKA VZGOJA
Letnik (tedensko število ur)
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
Slovenščina
Splošnoizobraževalni predmeti
4
3
3
4
Matematika
3
3
3
2
Tuji jezik
3
3
3
3
Umetnost
3
Zgodovina
2
2
Geografija
2
2
Sociologija
2
Psihologija
2
Fizika
2
Kemija
2
Biologija
2
2
Športna vzgoja
3
3
2
2
Obvezni strokovni moduli
Veščine sporazumevanja
3
Pedagogika in pedagoški pristopi
v predšolskem obdobju
3
Razvoj in učenje predšolskaga otroka
2
Varno in zdravo okolje
3
Kurikulum oddelka v vrtcu
3
Igre za otroke
2
Ustvarjalno izražanje
2
0,25
4
8
0,25
Matematika za otroke
2
Jezikovno izražanje otrok
2
Naravoslovje za otroke
2
Družboslovje za otroke
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
2
2
Šport za otroke (izbirni strokovni modul)
3
Multimedija (izbirni strokovni modul)
3
Odprti kurikul
7
3
Ostale vsebine v urah na leto
Praktična izobraževanja pri delodajalcu
38
76
76
190
Interesne dejavnosti
96
96
128
32
11
MATURA
Šolanje na gimnaziji se zaključuje z opravljanjem mature. Maturo opravi več kot 96 % gimnazijcev, med njimi je vsako leto več zlatih maturantov. Dijaki lahko za pripravo na maturo izbirajo med trinajstimi maturitetnimi predmeti, kar jim omogoča prehod na vse študijske smeri na slovenskih univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih. Po rezultatih mature in uspešnem nadaljevanju študija sodi kamniška gimnazija med
najboljše slovenske gimnazije.
Matura obsega 5 predmetov, trije so obvezni: slovenščina, matematika, tuji jezik.
Nadaljnja dva predmeta dijaki izberejo sami, in sicer med naslednjimi predmeti: fizika, biologija, kemija,
nemščina, italijanščina, francoščina, umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, psihologija, sociologija,
filozofija in informatika. Dijaki se na maturo intenzivneje pripravljajo v 3. in 4. letniku.
POKLICNA MATURA
Zaključek šolanja na programu ekonomski tehnik in predšolska vzgoja je opravljena poklicna matura, ki obsega obvezni in izbirni del. V vsaki generaciji dijakov je nekaj odličnih in zlatih poklicnih maturantov. Poklicno
maturo običajno uspešno opravi več kot 95 % dijakov, kar je visoko nad slovenskim povprečjem.
Obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta.
Izbirni del: pisni in ustni izpit iz prvega tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka), projektna naloga na
programu ekonomski tehnik oz. izpitni nastop in zagovor za predšolsko vzgojo.
S poklicno maturo se dijaki vpisujejo v programe višjih in visokih strokovnih šol ali pa se zaposlijo. Z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi se lahko vpišejo v določene univerzitetne programe. Če želijo
po končanem šolanju opravljati maturo, se lahko vključijo v maturitetni tečaj, kjer se eno leto pripravljajo na
maturo.
12
MATURITETNI TEČAJ
V obliki rednega pouka izvajamo tudi program maturitetnega tečaja, ki traja od začetka oktobra do konca aprila. Dijakom
omogoča ustrezne priprave za opravljanje splošne mature. Dijaki opravijo tečaj, ko so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih
in opravijo vse obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), ki so določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi. Z
uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si pridobijo pravico do opravljanja mature. Predmetnik določa obseg, ki omogoča
pripravo na tri obvezne in dva izbirna maturitetna predmeta.
13
KNJIŽNICA
Prenovljena šolska knjižnica je osrednji informacijski in študijski prostor šole in je ena bolje opremljenih
srednješolskih knjižnic v Sloveniji. Dijaki, profesorji in drugi zaposleni imajo na voljo preko 33.000 enot
različnega knjižničnega gradiva in preko 80 naslovov periodičnega tiska v slovenskem in tujih jezikih. Za dijake
organiziramo in izvajamo ure knjižnično-informacijskih znanj, kjer se dijaki seznanijo z ureditvijo knjižnice,
njenim gradivom in knjižničnim redom, hkrati pa jih navajamo na samostojno iskanje in selektivno rabo
različnih informacijskih virov. Želimo, da se dijaki v času šolanja naučijo aktivno uporabljati knjižnico za ustvarjalno šolsko delo, kvalitetno preživljanje prostega časa in vseživljenjsko učenje. V okviru obveznih izbirnih
vsebin obiščejo in spoznajo tudi druge knjižnice (Narodno in univerzitetno knjižnico, Centralno tehniško
knjižnico, Semeniško knjižnico).
14
RAČUNALNIŠKE UČILNICE in INFORMATIKA
Šola ima štiri računalniške učilnice in sistem multimedije, s katerim dijaki spoznajo pomen sodobne informatike in vlogo
računalnika. V pouk v veliki meri vključujemo sodobne izobraževalne metode na različnih predmetnih področjih, kjer je zagotovljena programska oprema (npr. tuji jeziki, matematika, ekonomija, geografija, zgodovina ...).
Informatiko lahko na naši šoli izberete kot maturitetni predmet. Z osnovami informatike in računalništva se dijaki srečajo v
prvem letniku. V tretjem in četrtem letniku ponujamo informatiko kot izbirni maturitetni predmet. Dijaki teoretično in praktično
spoznajo urejanje besedil, delo z bazami podatkov, srečajo se z omrežji, izdelujejo spletne strani, programirajo in na koncu izdelajo zaključno nalogo. Z resnim delom je uspeh na maturi zagotovljen. Pouk informatike poteka v sodobno opremljenih učilnicah.
V multimedijskih učilnicah pouk popestri ELEKTRONSKA TABLA, s pomočjo katere lahko nazorno prikažemo veliko takega, kar
smo prej srečevali samo v učbenikih. Omogoča, da že pripravljene učne predloge zaživijo kot filmi, ki jih nato sami dopolnjujemo
z znanjem, zamislimi in aktivnostmi. Vse videno, slišano, »počečkano« pa lahko shranimo, stiskamo ali pošiljamo po elektronski
pošti.
15
SLOVENŠČINA
Pri slovenščini dijaki razvijajo zmožnost ustreznega, jezikovno pravilnega in učinkovitega govornega in pisnega sporazumevanja v različnih okoliščinah. Usposabljajo se za branje, doživljanje in vrednotenje domačih in
tujih literarnih besedil in ob tem razvijajo svojo estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost. Svoje teoretično
znanje, sporazumevalno zmožnost in zmožnost literarnega branja vsako leto zelo uspešno dokažejo na maturi. Ob pouku jim omogočamo pripravo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje in mentorstvo pri raziskovalnih nalogah.
Svoje talente lahko uresničujejo pri novinarskem krožku – mladi novinarji pripravljajo šolsko glasilo Zeleno
— ali nastopajo v gledališki skupini Rudolfi. Še posebej pa smo veseli dijaškega literarnega ustvarjanja, ki ga
spodbujamo tudi tako, da dijakom omogočimo samostojno predstavitev, če si jo seveda želijo, in sodelovanje
na različnih literarnih natečajih.
Med šolskim letom pripravimo tudi zanimive tematske razstave, s katerimi se spomnimo pomembnih dogodkov. Z recitali sodelujemo na različnih proslavah v ožjem in širšem okolju (Kamnik, Ljubljana). Na literarnih
večerih pa radi prisluhnemo našim priznanim pisateljem in pesnikom. V okviru obveznih izbirnih vsebin ali
interesnih dejavnosti našim dijakom ponujamo različne gledališke abonmaje: prvi letniki si gledališke predstave običajno ogledajo v Kulturnem domu v Kamniku, višji letniki pa lahko izbirajo med Kamnikom in ljubljanskimi gledališči (SNG Drama in MGL).
Naši dijaki pravijo, da je povsod lepo, a doma najlepše. Da to spoznamo, moramo obiskati tudi preostali širni
del sveta, ki ni najlepši, temveč samo lep, zato s sodelovanjem profesorjev tujih jezikov, geografije ali drugih
predmetov za dijake pripravimo strokovne ekskurzije, na katerih sledimo stopinjam naših rojakov, ki so
živeli in ustvarjali na tujem. Spomladi obiščemo še slovenske zamejce na Koroškem, Tržaškem ali v Reziji.
Spoznavamo pa tudi slovenske kraje, ki so povezani z našimi književnimi ustvarjalci. V okviru projektnih dni
prehodimo Jurčičevo in Kosovelovo pot, v avtentičnem okolju prisluhnemo njuni besedi in še sami skušamo
ustvariti umetnostno besedilo.
16
MATEMATIKA
Matematika nam pomaga razumeti čudovito naravo in vzorce, iz katerih je narejen svet in smo narejeni mi. Že Aristotel je rekel,
da matematika odkriva lepo in dobro, saj so glavne vrste lepega usklajenost, sorazmernost in določenost.
Je znanost za mlade, saj je za možgansko telovadbo te vrste potrebna gibčnost in vzdržljivost. Dijaki niso uspešni samo na maturi,
tekmujejo namreč tudi na matematičnih tekmovanjih, kot so razvedrilna matematika, logika, tekmovanje iz prostorske predstavljivosti ter matematično tekmovanje srednješolcev.
17
ANGLEŠČINA
Znanje tujih jezikov je v današnjem času vse bolj pomembno, saj je sporazumevanje z drugimi narodi in kulturami postalo sestavni del vsakdanjega življenja.
Angleščina je kot vodilni svetovni jezik vedno bolj nepogrešljiva v komunikaciji s svetom, zato ji tudi na naši
šoli posvečamo posebno pozornost. Poučujemo jo kot prvi tuji jezik v vseh štirih letih in je obvezni maturitetni predmet na gimnaziji in izbirni predmet na poklicni maturi pri programih ekonomski tehnik in predšolska
vzgoja. Poleg rednega pouka dijakom nudimo tudi dodatne priprave za vse nivoje mature.
V želji, da bi naši dijaki dosegli čim bolj kvalitetno znanje angleškega jezika, poleg rednih oblik pouka izvajamo
inovativne in avtentične oblike podajanja učne snovi v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, kot so: priprava
na različna tekmovanja (šolsko, regijsko, državno, dijaški haiku, tekmovanje v EPI bralni znački, tekmovanje
v pisanju eseja in prevajanja), priprava na mednarodni izpit FCE pod okriljem British Councila; pet dnevna ekskurzija v London za dijake drugega letnika, ki vključuje ogled glavnih znamenitosti Londona in ostalih atraktivnih mest, kot so: Oxford, Windsor in Stratford-upon-Avon, med nepozabna doživetja pa sodi tudi ogled
muzikala in obisk ostalih kulturnih ustanov; šolska prireditev “London po Londonu”, na kateri skupaj s starši
in dijaki podoživljamo obisk Londona; angleški dramski krožek, ki pripravlja glasbeno gledališko predstavo in
kreativni krožek Bring Your Own Ideas, ki vzpodbuja dijaško ustvarjalnost v angleščini; program mednarodne
izmenjave s češko in švedsko gimnazijo, ki omogoča izmenjavo izkušenj in ustvarjanje prijateljskih vezi.
Angleški dramski krožek obiskujejo dijaki, ki imajo radi gledališko igro, petje in ples, seveda pa jih druži tudi
ljubezen do angleščine. Dosedanje delo so prikazali z uprizoritvijo treh muzikalov, ki so navdušili občinstvo
vseh generacij. S plesnimi in pevskimi točkami, prepričljivo igro, zanimivimi kostumi in domišljeno sceno so
uspeli pokazati, kaj vse zmorejo kreativni in zagnani srednješolci, zato verjamemo in upamo, da se bodo tudi
bodoče generacije naših dijakov odzvale povabilu, da se nam pridružijo.
18
19
NEMŠČINA
“Sposobnost komuniciranja v več jezikih je velika prednost za posameznike, organizacije in podjetja. Krepi
ustvarjalnost, ruši kulturne stereotipe, spodbuja razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov in lahko pripomore k razvoju inovativnih izdelkov in storitev.“ je izjavil Leonard Orban, do leta 2010 evropski komisar za večjezičnost.
Evropska komisija priporoča znanje maternega in še dveh tujih jezikov, poleg angleščine še učenje jezika sosednje države.
Nemščino dijaki na GSŠRM izberejo kot drugi tuji jezik in se ga učijo štiri leta po tri ure (GI ) in dve uri (ET)
tedensko. Po SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir) dosežejo ob koncu četrtega letnika raven znanja tujega
jezika B1.
Nemščina je izbirni maturitetni predmet. Priprave na maturo potekajo v 4. letniku, in sicer po 3 ure tedensko.
Po SEJO dijaki dosežejo raven znanja B2.
Pri didaktični prenovi gimnazije ohranjamo nove dimenzije, ki so jih v poučevanje tujega jezika vnesli evropski
oddelki: projektni pristop, poudarjeno medkulturno komponento, sodelovalno učenje in poučevanje, sodelovanje rojenega govorca, udeležba na mednarodnih izmenjavah, medpredmetno povezovanje, skupne šolske
projekte.
Na GSŠRM imajo dijaki možnost brezplačno opravljati mednarodno priznani jezikovni izpit iz nemščine DSD II
(Deutsches Sprachdiplom II), ki je po SEJO na težavnostni stopnji C1. Diploma je jezikovna vstopnica za študij
na nemških univerzah, prav tako pa je velikega pomena pri iskanju zaposlitve, saj dokazuje aktivno znanje
nemščine. Na izpit se dijaki pripravljajo pri pouku nemščine in na dodatnih urah z Gaby Drewes, programsko
učiteljico iz Nemčije. Izpit opravljajo v četrtem letniku. Med pripravami na izpit se dijaki v tretjem letniku lahko
udeležijo tridnevne projektno obarvane ekskurzije v München, v četrtem pa nekajdnevnih intenzivnih priprav
na izpit - jezikovnega tabora. Najboljši diplomant na šoli se vsako leto poteguje za štipendijo za izbrani študij
v Nemčiji. Od spomladi leta 2012 lahko dijaki opravljajo tudi izpit DSD I, ki ga po SEJO uvrstimo v težavnostno
stopnjo B1. Diploma DSD1 služi kot dokazilo o zahtevanem znanju jezika za pripravljalni tečaj na visokih šolah
v Nemčiji in kot dokazilo o znanju jezika pri iskanju službe.
Mednarodna izmenjava že 6 let poteka s partnersko šolo Kürfürst-Ruprecht-Gymansium iz mesta Neustadt
an der Weinstraße. Udeležijo se je dijaki drugih letnikov. V istem šolskem letu naši dijaki preživijo en teden v
Nemčiji in nemški dijaki en teden pri naših dijakih.
Za dijake drugih in tretjih letnikov organiziramo ekskurzije na Dunaj in v druge nemško govoreče dežele (Berlin, Bodensko jezero, Dresden …).
20
Dijaki drugih in tretjih letnikov gimnazije se lahko udeležijo šolskega tekmovanja iz nemščine, dijaki vseh letnikov pa tudi nemške
bralne značke.
Kulturno dogajanje na šoli popestrimo s številnimi priložnostnimi prireditvami: ob evropskem dnevu jezikov, praznovanju pusta,
predstavitvi projektov …
Nenazadnje se lahko pohvalimo z rodnim govorcem iz Nemčije, ki veliko prispeva k boljšemu poznavanju in razumevanju evropske jezikovne in kulturne raznolikosti. Gaby Drewes je učiteljica nemščine, geografije in športne vzgoje. Sodeluje pri pouku in
pripravlja dijake na DSD II, poučuje pa tako v evropskih kot tudi v ostalih oddelkih.
21
ITALIJANŠČINA
Na naši šoli italijanščina poučujemo kot drugi tuji jezik. Pri pouku italijanščine se dijaki naučijo komunicirati
v različnih situacijah, tako na potovanjih po Italiji, pri nakupovanju, srečanju z Italijani, … Učenje italijanščine
je prijetno in razmeroma intenzivno, saj so skupine dijakov manjše, kar pomeni, da se lahko več naučijo in
bolje spoznajo Italijo. Poleg jezika namreč spoznavajo tudi samo deželo in njeno kulturo, navade, običaje,
zanimivosti, dobrote in lepote. V prvem letniku zato organiziramo medpredmetno ekskurzijo v glavno mesto
Italije, Rim. Da je pouk res avtentičen pa poleg profesorice italijanščine poskrbi še naš naravni govorec – italijanski učitelj Vittorio Porzio, ki sodeluje pri pouku in ga tako obogati z lastnimi izkušnjami. V drugem letniku,
ko imajo dijaki že nekaj osnovnega poznavanja jezika, občasno organiziramo tudi mednarodno izmenjavo z
italijansko šolo. Z dijaki se udeležujemo projektnih dnevov, ki so namenjeni tudi različnim medpredmetnim
povezavam. Italijanščina je med drugim maturitetni izbirni predmet. Sodelujemo tudi z Italijanskim inštitutom
za kulturo v Sloveniji, ki nudi tudi štipendije za tečaje italijanščine v Italiji v času poletnih počitnic. Aktivno smo
bili in smo še prisotni v različnih projektih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Zavoda
RS za šolstvo (Evropski oddelek, OUTJ - Obogateno učenje tujega jezika). Dijaki se udeležujejo tudi državnih
tekmovanj iz italijanskega jezika (Lepota romanskih jezikov, Tekmovanje iz italijanščine za dijake 3.letnika).
FRANCOŠČINA
Francija, dežela živobarvnega in temperamentnega jezika, je kulturno in gospodarsko zelo pomembna. Pri
pouku dijake spodbujamo k širokemu vpogledu v znanje jezika kot celote (kultura, civilizacija, navade in aktualni dogodki), pridobljeno znanje pa dijaku omogoča kasnejšo nadgradnjo ali študij francoskega jezika.
Že pri osvajanju osnov francoščine dijake navajamo k aktivnemu komuniciranju v različnih govornih situacijah, s tem pa pripomoremo k pridobivanju potrebne jezikovne samozavesti. Naučeno znanje preverjamo in
nadgrajujemo tudi v praksi, vsako leto se namreč konec aprila odpravimo na strokovno ekskurzijo v Pariz in
tako pobliže spoznamo to čudovito prestolnico umetnikov.
22
23
ŠPORTNA VZGOJA in ŠPORT
Ko se osnovnošolci odločajo za nadaljevanje šolanja, je mnogim pomembno tudi to, da ima šola, na katero se
vpisujejo, telovadnico. Mnogo srednjih šol namreč nima svojih prostorov za športno vadbo, naša šola pa se na
srečo dijakov lahko pohvali z dobrimi pogoji za šport. Poleg velike in male telovadnice imamo dobo opremljen
fitnes, majhno plesno dvorano, zunanja igrišča za košarko, mali nogomet ter novo zunanjo atletsko stezo ter
peščeno igrišče za odbojko.
Dijakom omogočamo, da se poleg rednih ur pouka, ki ga imajo v gimnaziji po tri ure tedensko, na srednji
strokovni šoli pa v prvih dveh letnikih po tri, v tretjem in četrtem letniku pa po dve uri, športno udejstvujejo
tudi v popoldanskem času. Interesne dejavnosti vodijo profesorji športne vzgoje. S prenovo gimnazijskih programov smo v učni načrt uvedli izbirnost in tako dijakom omogočili spoznati še več športnih vsebin, za katere
se odločajo sami.
V okviru rednega programa izvajamo športne dneve z bogatimi in zanimivimi vsebinami: od raftinga, smučanja
v Avstriji, drsanja, krpljanja in sankanja do aktivnosti v adrenalinskem parku, fitnesu ipd. Športnike, ki si želijo
tekmovati, prijavljamo na regijska in državna tekmovanja, kjer dosegajo vidne uspehe. Vsak dijak in vsaka
dijakinja naše šole ima možnost, da se v času šolanja nauči toliko plesnih korakov, da lahko brez sramu popelje
na plesišče tudi kakšno malo bolj zahtevno plesalko ali plesalca. Pri pouku namreč poučujemo standardne in
latinsko-ameriške plese, ker menimo, da ples sodi k splošni izobrazbi vsakega dijaka.
24
25
KEMIJA
V okviru predmeta kemija dijaki med poukom in tudi izven njega spoznavajo tako teoretske kot praktične
vidike kemije. Posebej se trudimo pokazati, da je kemija predvsem uporabna veda, s katero se srečujemo na
mnogih področjih v vsakdanjem življenju. Z najbolj zavzetimi in navdušenimi dijaki, vsako leto izdelamo vsaj
eno raziskovalno nalogo. Raziskovalna naloga je priložnost, da se dijaki aktivno vključijo v resno raziskovalno
delo, pri čemer sodelujejo s strokovnjaki s fakultet, inštitutov ali industrije.
BIOLOGIJA
Pouk biologije ne poteka samo v biološki učilnici, pač pa se trudimo, da bi naše vsebine ohranile stik z naravo. Uporabno in novo spoznavamo tudi z eksperimentalnim in terenskim delom, svoje znanje preverjamo na
raznih tekmovanjih in raziskavah ter se primerjamo z vrstniki znotraj in tudi zunaj naše domovine. V duhu
moderne dobe uporabljamo IKT tehnologijo, v pomoč so nam računalniki, posebni programi in biološke
spletne učilnice. Za popestritev monotonega vsakdanjika si lahko s pomočjo ekskurzij biotsko raznolikost
ogledamo tudi v drugih okoljih.
26
27
FIZIKA
Minula leta so bila za fizike nekaj posebnega. Minilo je 400 let, odkar je Galileo Galilei prvič usmeril svoj teleskop v nočno nebo, minilo je tudi 100 let od objave Einstainove relativnostne teorije. Zato je bilo leto 2009
razglašeno za mednarodno leto astronomije, 2005 pa za svetovno leto fizike. Po vsem svetu so se odvijale
različne dejavnosti, povezane z astronomijo in fiziko. Tudi naši dijaki so med drugim sodelovali na številnih
javnih opazovanjih skupaj z AD Komet, pripravili smo tematske razstave in verige eksperimentov, ki so jih
obiskali tudi otroci iz kamniških vrtcev in osnovnih šol. Izdali smo posebno številko revije AstroMaister, pripravili razstavo astronomskih fotografij v šoli in v mestu Kamnik ter organizirali srečanja s predavanji mnogih
slovenskih znanstvenikov. Po letu 2005 redno sodelujemo v verižnih eksperimentih. Za izvirne ideje pri njihovem ustvarjanju smo dobili tudi nekaj priznanj. Izjemno počaščeni smo bili, ker smo se lahko predstavili tudi
predsedniku republike dr. Danilu Türku. Vedno smo veseli obiskov učencev osnovnih šol, še posebej učencev
OŠ Roje, za katere pripravimo tudi eksperimente, ki jih sami izvajajo. Fiziki radi sodelujemo tudi z drugimi
naravoslovci in skupaj organiziramo naravoslovne ekskurzije po domovini in Evropi ter projektne dneve.
Obiskujemo hiše eksperimentov, naravoslovne muzeje, planetarije, tehniške muzeje, znanstvene institute,
pospeševalnike in podobno, sodelujemo pa tudi s Fakulteto za matematiko in fiziko, Pedagoško fakulteto in
Fakulteto za elektrotehniko. Veseli nas, da lahko naravoslovno veselje delimo z dijaki.
28
29
ZGODOVINA
Zgodovina proučuje preteklost, z njo lahko spoznavamo sedanjost in predvidevamo prihodnost, zato se dijaki
in profesorji z njo ukvarjamo na različne načine. Dijaki jo radi izberejo za izbirni maturitetni predmet, v okviru
katerega vsako leto organiziramo ekskurzijo. Tudi ime šole je povezano z zgodovino, saj se je general Rudolf
Maister, ki je pomembno vplival na slovensko zgodovinsko usodo, rodil prav v Kamniku. Ob različnih obletnicah se ga spominjamo s prirejanjem regionalnih zgodovinskih kvizov, naši dijaki pa se vsako leto uspešno
udeležujejo tudi drugih tekmovanj s področja zgodovine.
UMETNOSTNA ZGODOVINA
Z umetnostno zgodovino se v prvem letniku srečajo vsi dijaki. Skupaj odkrivamo razvoj slogovnih značilnosti
umetnosti skozi čas: raziskujemo njeno vlogo v družbi, skrite pomene in oblike umetnin ... Dijaki se lahko
odločijo za tridnevno izbirno ekskurzijo v Rim in Vatikan, kjer podrobneje spoznajo tamkajšnje antične,
zgodnjekrščanske, renesančne in baročne spomenike.
Pri maturitetnem izbirnem predmetu se s proučevanjem slogovnega razvoja umetnin ukvarjamo podrobneje, in sicer od prazgodovine do današnjih dni. Obiščemo pomembnejše razstave ter baročno, secesijsko,
Plečnikovo in sodobno Ljubljano, umetnostne spomenike pa spoznavamo tudi na izbirnih ekskurzijah po
Sloveniji in v tujini (Pariz, Toskana, Dunaj, Benetke).
30
31
GEOGRAFIJA
Svet je lep. Potovanja. Zanimivi koščki sveta. Raznovrstni ljudje. Geografski prostor, vrednote prostora, trajnostni razvoj kot geografska kompetenca. Vse to in še več je geografija. Pri pouku uporabljamo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, s katero lahko bolje motiviramo in podaljšamo pozornost; z njo usposabljamo dijake, da sami iščejo informacije, ki jih pod vodstvom učitelja povezujejo v znanje. Dijaki so zelo
spretni z e-tablo, prenosniki in aktivni v spletni učilnici .
V razredu pridobljeno geografsko znanje pa poglabljamo in utrjujemo na geografskem krožku, ekskurzijah po
Sloveniji in Evropi, raziskovalnih nalogah, tekmovanjih znanja in različnih projektih.
Ob večerih se srečujemo na geografskem krožku, kjer spoznavamo različne popotnike, ki nam predstavijo
čudovite kraje vseh celin, ljudi in njihove kulture. Sanjamo, da bomo nekoč tudi sami obiskali Grand Canyon,
Veliki koralni greben, Aljasko ali eksotične Havaje. Dijaki z geografskim krožkom vsako leto obiščejo eno
izmed evropskih držav.
V okviru pouka vsako leto izvedemo ekskurzije v različne pokrajine Slovenije in sodelujemo na projektnih
dnevih ter narodnih in mednarodnih izmenjavah, kjer izvajamo tudi terensko delo. Mladi geografi pa tudi
raziskujejo in svoje znanje preverijo ter pokažejo na tekmovanjih znanja.
V zadnjem desetletju so dijaki napisali veliko raziskovalnih nalog s področja fizične in družbene geografije.
Raziskovalne naloge so zmagovale tako na regijskih kot državnih tekmovanjih. Dijaki so osvojili številna srebrna in zlata priznanja. Leta 2008 smo na geografski olimpiadi v Tuniziji osvojili bronasto medaljo.
Geografija je veda o prostoru, zato dijaki tudi pridobivajo zmožnost prepoznavanja nujnosti trajnostnega razvoja prostora, kjer pri načrtovanju posegov v prostor mislijo tudi na prihodnje generacije.
32
33
SOCIOLOGIJA
Sociologija nas seznanja z znanstvenimi spoznanji o družbi, z možnostmi za sociološko raziskovanje družbenih
pojavov in z načini sociološkega raziskovanja. Pri tem se dijaki in dijakinje seznanijo z družbenim pomenom
in uporabnostjo socioloških spoznanj. Poseben poudarek je na sociološki analizi slovenske družbe, vendar pa
predmet seznanja tudi s temeljnimi značilnostmi drugih sodobnih družb in kultur.
PSIHOLOGIJA
Dijaki se pogosto pritožujejo, da se morajo učiti stvari, ki jih nikoli v življenju ne bodo potrebovali. Za psihologijo to nikakor ne drži. Je zanimiva, življenjska in predvsem uporabna veda. Dijakom omogoča, da pokukajo v
skrivnosten svet duševnosti in bolje razumejo sebe ter druge. In če jim v roke damo orodje, ki jim bo pomagalo
spopadati se vsakdanjimi obremenitvami, smo že veliko naredili. Osnovno orodje se dijaki naučijo uporabljati
pri urah psihologije v 2. letniku, v kolikor pa želijo spoznavanje sebe in drugih poglobiti, si izberejo psihologijo
za izbirni predmet pri maturi.
FILOZOFIJA
V svetu, ki ga obvladujejo množični mediji z nepreglednimi množicami informacij in neverjetnim vplivom na
nas - saj imamo dostop do njih kar v svojem žepu - potrebujemo orodje, ki pomaga znajti se v njih. Takšno
koristno orodje je od nekdaj filozofsko kritično mišljenje, ki uči misliti s svojo glavo. Navkljub temu že od njenega nastanka v 6. stoletju pred našim štetjem obstaja prepričanje, da je filozofija zgolj nekoristno in odvečno
igračkanje z besedami, ki zanima od resničnega življenja odtrgane posameznike. Danes dokazov, da ni tako,
gimnazijskemu profesorju ni več treba iskati v njeni zgodovini in vplivu na znanost ter kulturo zahodnega
sveta. Danes je njena koristnost na dlani takoj, ko naštejemo njene glavne naloge: kritično raziskovanje naših
življenjskih navad in stališč, iskanje načina življenja, ki ga je vredno živeti, poskus ohraniti naš občutek čudenja
nad svetom , postavljanje splošnih vprašanj, s katerimi se druge znanosti, umetnost in religija ne ukvarjajo, in
poskus, odgovoriti nanje.
34
35
PREDŠOLSKI MODULI
IGRE ZA OTROKE
Modul Igre za otroke dijaki obiskujejo v prvem letniku programa predšolske vzgoje. V okviru modula spoznavamo vrste otroških iger, igračk in igralnih okolij ter njihov pomen za vsestranski razvoj otroka. Poleg klasičnega
pouka v učilnici se skušamo čim več naučiti tudi na avtentičen način, z neposrednim stikom z malčki, zato
sodelujemo na raznih prireditvah za predšolske otroke v ožji in širši lokalni skupnosti. V preteklem letu smo
sodelovali na Veronikinem festivalu in Srednjeveških dnevih v Kamniku, Čarobnem dnevu v Arboretumu in na
Bledu, z dobrodelnostjo smo se izkazali z glasbeno–gledališkim nastopom na Pediatrični kliniki v Ljubljani,
staršem pa smo se v predprazničnem obdobju predstavili z igrico Mavrična ribica, s katero bomo med letom
gostovali in razveseljevali malčke v številnih kamniških vrtcih.
Skratka, pri modulu Igre za otroke nam nikoli ni dolgčas!
36
37
EKONOMSKI MODULI
V programu ekonomski tehnik dajemo poudarek strokovnim modulom, ki omogočajo pridobitev širokih
strokovnih znanj s prepletanjem praktičnih znanj in splošnih vsebin. Nudimo več izbirnih modulov: finančno
poslovanje, materialno poslovanje, komercialno poslovanje, zavarovalne storitve, bančništvo in neposredno
trženje, ki se izvajajo glede na interes dijakov v sodelovanju s podjetji v okolju.
Sodelovanje s podjetji in drugimi organizacijami
Ekonomija se spreminja in mi z njo. Ali pa bo bolj veljalo nasprotno? V programu ekonomski tehnik spodbujamo globalno učenje in razvoj projektov, s katerimi širimo zavedanje o soodvisnosti nas vseh. Učne ure bogatijo
tudi zunanji predavatelji. Že tradicionalno gostimo člane društva Humanitatis, s pomočjo katerih preko igre
spoznavamo porazdelitev svetovnega prebivalstva in družbenega bogastva ter spoznavamo pravično trgovino. Sodelujemo s podjetjem Gea College in z Unicefom, vrstijo se obiski znanih osebnosti iz slovenskega
družbenopolitičnega dogajanja. Učilnico radi in pogosto zamenjamo za oglede podjetij in različnih organizacij
po Sloveniji, obiskujemo predavanja s področja finančnega opismenjevanja, ekonomijo združujemo z okoljsko
odgovornostjo in z vsemi spremljajočimi dejavnostmi ob in pri pouku skušamo dijake pripraviti in izobraziti za
trg ter jih hkrati opremiti z osnovno vrlino – biti Človek.
Poslovni projekti
Drugi obvezen modul se imenuje Poslovni projekti, ki je razdeljen v dva dela – prvi del predstavlja Informacijsko komunikacijska tehnologija in se izvaja v 1. letniku, drugi del pa v 2. letniku, ko dijaki organizirajo in izvajajo projekte, ki jih sami izberejo.
Vsako leto imamo nekaj zanimivih in aktualnih projektov, kot so : ustanovitev učnega podjetja, obisk radia Hit,
ogled Grand hotela Union, ogled POP TV, ogled podjetja Kam – Bus, predavanje na temo finančne pismenosti,
ogled Banke Slovenije, ogled Protokolarnega centra Brdo, sodelovanje na snemanjih RTV Slovenija, tekmovanje v odbojki in bowlingu itd.
38
39
EKSKURZIJE in POTOVANJA
Mladi radi raziskujejo, za kar imajo na naši šoli zares veliko možnosti, saj se zavedamo, da so poleg teoretičnega
znanja pomembne tudi praktične izkušnje. Zanimive so enodnevne ali dvodnevne geografske in kulturnozgodovinske ekskurzije po Sloveniji. Vsak letnik obišče drugo slovensko pokrajino.
Vsaj enkrat letno se dijaki lahko prijavijo na eno - ali večdnevne ekskurzije v deželo, kjer govorijo tuji jezik, ki se
ga učijo. Na ekskurzijah v Italijo, Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Veliko Britanijo, Češko, Madžarsko ali Nizozemsko poglabljajo svoje znanje jezika in spoznavajo deželo ter kulturo naroda.
Naravoslovci so še posebej aktivni pri organizaciji naravoslovnih ekskurzij doma in v tujini. Po končanem
tretjem letniku pa potujejo na zaključne ekskurzije, na katerih sproščeno spoznavajo geografske, zgodovinske
in kulturne zanimivosti izbrane dežele.
40
41
UMETNOST
Na literarnih in glasbenih večerih se s svojo ustvarjalnostjo predstavljajo tudi dijaki. Šolska dramska skupina
RUDOLFI vsako leto pripravi vsaj eno celovečerno predstavo in več literarnih in umetniških večerov, na katerih
se predstavijo že uveljavljeni umetniki s področja literature ali glasbe. Večina dijakov obiskuje dijaški abonma
v Drami, MGL, Mladinskem gledališču ali Domu kulture Kamnik.
42
43
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Šola ima močno razvito in razvejano raziskovalno dejavnost, ki pokriva vsa šolska in obšolska področja. Dijaki
raziskovalci svoja dela predstavijo na šoli in na državnih tekmovanjih. Na vsakoletni predstavitvi Gibanje znanost mladini dosegajo dijaki z svojimi mentorji prva mesta na različnih raziskovalnih področjih. Raziskovalna
naloga je izdelek, v katerem dijaki raziskujejo, kar jih zanima. Za izdelavo je potrebno veliko truda, saj raziskovalna naloga ni samo prepis literature ali navajanje dejstev, vanjo morajo poleg ostalega vdihniti nekaj svojega, edinstvenega. Dodatno ukvarjanje z nadarjenimi dijaki je organizirano z mentorji pri krožkih, pripravah
na tekmovanja in različne izpite ter z izvedbo tabora za nadarjene.
DIJAKI S POSEBNIM STATUSOM
Poseben status lahko pridobijo športniki, ki so člani državnih selekcij ali reprezentanc. Šola jim omogoča, da
si sami določijo načrt ustnega preverjanja, dovoli odsotnost v času treningov ter po potrebi podaljša roke za
izpolnitev obveznosti iz letnika. Status kulturnika lahko pridobijo dijaki, ki se poleg šole aktivno ukvarjajo še s
kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi. Status raziskovalca pridobijo dijaki, ki pod vodstvom mentorja opravljajo raziskovalno nalogo.
44
45
INTERESNE DEJAVNOSTI
Ponujamo več kot 40 interesnih dejavnosti s področja športa in rekreacije, naravoslovja, družboslovja, humanistike, jezikov, računalništva, umetnosti, kulture in ekonomije. Motivirani dijaki se udeležujejo tudi predavanj, taborov in tekmovanj v znanju na šolskih, regionalnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Že več
let zapored dosegajo vidne uvrstitve na mednarodnem tekmovanju Evropa v šoli. Uspehi na tekmovanjih jim
omogočijo pridobitev štipendije za nadarjene - Zoisove štipendije.
KROŽEK “SOCIOLOŠKA IMAGINACIJA”
Krožek temelji na načelu različnega razumevanja socioloških pojavov. Sociološka imaginacija je način
razmišljanja, saj gre za predstavo, videnje in razumevanje sociologije same, socioloških pojavov, objektov,
stanj ... Sociološka dejstva so dana, toda, kako jih posameznik razume, je stvar njega samega. Rezultati dela
so objavljeni v časopisu Sociološka imaginacija.
SOCIOLOŠKA DELAVNICA
Sociološka delavnica je sredniška institucija, ki s pomočjo sociološke imaginacije daje smisel, orientacijo in
zalogo znanja za potrebe ljudi v njihovem vsakdanjem življenju. Na šoli ima bogato tradicijo, saj jo organiziramo že vrsto let. Obravnavamo teme: od naroda do nacije, civilizacija in kultura, posameznik in posameznik,
sociologija vsakdanjega življenja, velike osebnosti v zgodovini, sociologija vsakdanjega življenja, strukture
prostora in časa, narava raziskovanja družbenega življenja, (ne)sodelovanje humanističnih in družbenih ved.
Sociološko delavnico ustvarjajo dijakinje, dijaki, profesorji GSŠRM ter ugledni gostje iz javnega in akademskega življenja.
EKO ŠOLA
Leta 2011 smo naša prizadevanja na področju ekologije zaokrožili s pridobitvijo statusa Eko šola kot način
življenja. V okviru tega ločeno zbiramo odpadke, sadimo drevesa, čistimo ožjo in širšo okolico šole, z raznimi
dobrodelnimi akcijami sodelujemo v projektu Revščina, izdelujemo eko voščilnice, beremo temu namenjeno
literaturo, sodelujemo na eko kvizu, medgeneracijsko sodelujemo z vrtcem in domom za starejše občane, organiziramo predavanja različnih društev (Humanitas, Unicef, Amnesty International, »Vozim, a ne hodim«) in
samostojnih predavateljev (Anton Komat), skrbimo za primerno osvetljenost prostorov, obiskujemo ekološke
kmetije, Center za ravnanje z odpadki in še mnogo drugega. V okviru Eko šole se udeležujemo tudi tekmovanj
iz ekoznanja.
46
PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI
1. BYOI
25. Španski krožek
2. Prostovoljno socialno delo
26. Računalniški krožek
3. Tabori in šole v naravi
27. Košarka
4. Francoski krožek
28. Aerobika
5. Ruski krožek
29. Odbojka
6. Dramski abonmaji
30. Fitnes
7. UNICEF krožek
31. Zgodovinski krožek
8. Dramski krožek - RUDOLFI
32. Geografski krožek
9. Nemški novinarski krožek
33. Komunikacije v nemščini
10. Dramski krožek - NEM
34. Filozofski krožek
11. Novinarski krožek
35. Psihološki krožek
12. Angleška konverzacija
36. Sociološki krožek
13. Raziskovalno delo
37. Fizikalni krožek
14. Sociološka delavnica
38. Astronomija
15. Kemijski krožek
39. Angleško glasilo
16. Recitacijski krožek
40. Matematični krožki
17. MEPI priznanje
41. Logika
18. Mikroskopiranje
42. Krožek prava
19. Mikrobilogija
43. Podjetništvo
20. Histološke tehnike
44. Ekonomija
21. Akvaristika
45. Fotografski krožek
22. Italijanski krožek
46. Arhitekturno risanje
23. Literalni krožek - SJK
47. Likovni krožek
24. Literalni krožek - NEM
47
ASTRONOMSKI KROŽEK - RAK
Dijaki, ki jih privlačijo skrivnosti vesolja, se lahko pridružijo tudi šolskemu astronomskemu krožku - RAK. Kogar
zanima z zvezdami posuto nebo in planeti z njihovimi sateliti, pa galaksije, meglice ter kopice in še kaj, se bo s
pomočjo šolskih teleskopov zlahka podal v vesoljske daljave …
Krožkarji se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi - ob lepem vremenu se dobivajo na šolski terasi ob observatoriju, kjer postavijo teleskope in opazujejo nebesna telesa, ob tem pa se naučijo tudi uporabe vrtljive zvezdne
karte in orientacije po zvezdah na nočnem nebu. Ob javnih astronomskih opazovanjih sodelujejo s kamniškim
astronomskim društvom Komet, jeseni in spomladi pa se skupaj odpravijo še v hribe na celonočno opazovanje.
Ob slabem vremenu si v učilnici ogledajo kak dokumentarni film in tako spoznavajo nova dognanja o vesolju,
drugič se morda pomerijo v reševanju astronomskega kviza, zadnja leta pa se udeležujejo tudi pravih tekmovanj iz znanja astronomije. Poleg tega pripravljajo predavanja znanih astronomov, vsako leto pa se jih nekaj
udeleži tudi naravoslovne ekskurzije in obišče kak planetarij. Še posebej pa so ponosni na glasilo AstroMaister,
ki ga izdajajo že več kot deset let.
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
Vsako leto organiziramo lan party. Preizkusimo se v nogometu, košarki, vozimo hitre avtomobil, pojemo karaoke in preizkušamo vojaško taktiko. Tudi streljanje kur je velik računalniški izziv. Seveda ne manjka pica, ki
je zaščitni znak računalniških navdušencev. Nagrade za najboljše prispeva podjetje Emisija iz Kamnika. Cisco
je vodilno podjetje v izdelavi omrežne računalniške infrastrukture. Po celem svetu imajo svoje izobraževalne
centre. Cisco network academy je njihova izobraževalna ustanova, ki tudi na naši šoli organizira tečaj o
računalniških omrežjih. Vodijo ga učitelji informatike. Po uspešno opravljenem izpitu slušatelji pridobijo
mednarodno priznan certifikat CISCO CCNA. Vsako leto skupina naših dijakov uspešno opravi zahteven preizkus znanja o računalniških mrežah.
KROŽEK KEMIJE IN POZNAVANJA BLAGA
Ekonomski tehniki spoznavajo kemijska področja malo drugače. Dijaki želijo nadgraditi kemijsko znanje z
ogledi tehnoloških postopkov v podjetjih. Po ogledu velikih proizvodnih procesov razjasnimo nove pojme z
izvajanjem ustreznih eksperimentov v šolskem laboratoriju.
48
49
JAMP - Junior Achievement Moje podjetje
Splošno znano je, da je podjetništvo pomembno gonilo inovacij, konkurenčnosti in rasti. Na šoli v okviru
krožka deluje program JAMP, ki temelji na praktičnih izkušnjah z izvajanjem celotnega projekta vodenja podjetja in interakcij z zunanjim okoljem (tj. poslovnim svetom – pravimi podjetji ali pod neposrednim nadzorom poslovnežev, ki služijo kot mentorji). Te dejavnosti dijakom omogočajo, da si pridobijo osnovne poslovne
spretnosti, hkrati pa razvijajo tudi osebne lastnosti, kot so ustvarjalnost, prevzemanje pobud, odgovornost.
Dijaki po programu razvijejo pravo gospodarsko dejavnost z vodenjem svoje lastne družbe, ki deluje znotraj
zaščitenega okolja in v pedagoške namene, proizvajajo in prodajajo pa prave proizvode oziroma storitve. Po
pripravi poslovnega načrta in strategije trženja začnejo proizvajati proizvod, ki ustreza njihovim načrtom. Dijaki prodajajo proizvode ali storitve v šoli ali zunaj šolskega okolja ter vodijo računovodsko evidenco.
KROŽEK UNICEF
V vsakem izmed nas tli otroška želja, da spremenimo svet na bolje, zato na šoli deluje krožek UNICEF. Pogovarjamo se o členih konvencije o otrokovih pravicah, sodelujemo pri mednarodnih akcijah slovenskega odbora
in skušamo v sodelovanje vpeljati čim širši krog dijakov. Vsak je lahko ambasador dobre volje.
LIKOVNI KROŽEK
Ustvarjalnost in navdih dijaki oplemenitijo z različnimi tehnikami pri krožku. Svoja dela razstavljajo v šoli in v
mestu.
BYOI (bring your own ideas)
Člani angleškega krožka BYOI se dobivamo enkrat tedensko, svoj čas pa usmerjamo v stvari, ki jih radi
počnemo. V ospredju so dijaki in njihove ideje, povezane z glasbo, umetnostjo, literaturo in ostalimi dejavnostmi, za katere pri rednem pouku pogosto zmanjka časa. Vse skupaj začinimo še s kančkom angleškega
humorja in pustimo mislim prosto pot.
KROŽEK ELEKTRONIKE
Namen krožka je, da se dijaki spoznajo z univerzalno uporabnostjo mikrokrmilnikov, ki jih vsebuje vsaka sodobna elektronska naprava. Pri krožku elektronike se združujeta elektronika in programiranje. Delo je individualno ob pomoči mentorja. Dijaki se spoznavajo z električnimi-elektronskim elementi, spajkajo, programirajo
mikrokrmilnik, s katerim krmilijo zunanje analogne in digitalne naprave.
50
51
PROJEKTI
MEDNARODNA IZMENJAVA
V okviru mednarodne izmenjave sodelujemo in obiščemo srednje šole v Angliji, Nemčiji, Italiji, na Češkem,
Danskem, Švedskem in Trgovsko akademijo v Avstriji. Dijaki in profesorji bivajo pri vrstnikih, spoznavajo deželo, jezik, kulturo, šolski sistem, izmenjujejo izkušnje in izvajajo skupne projekte. Pomerijo se tudi v
različnih športnih tekmovanjih.
MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA MLADE
MEPI je eden izmed šestih največjih svetovnih programov za mlade od 14. do 25. leta. Program deluje na
treh stopnjah (bronasta, srebrna, zlata) in mladostnikom nudi mnogo več kot le pridobivanje neformalne izobrazbe. Na področjih prostovoljstva, veščin, rekreativnih športov in odprav se mladi urijo in izpopolnjujejo za
današnji način življenja, preko preizkušenj in odrekanj pa se razvijajo v močne, samozavestne in odgovorne
državljane. Naši dijaki si pri rekreativnem športu praviloma izberejo cilje, s katerimi izboljšajo svoje rezultate
pri športu, ki ga že več let trenirajo, lahko pa izberejo čisto novo športno dejavnost. Prostovoljno delo zelo radi
opravljajo v sosednjem vrtcu, CIRIUS-u, Domu starejših občanov, Osnovni šoli Marije Vere ali pa pomagajo
sošolcem z učnimi težavami. Svoje veščine in znanje urijo na najrazličnejših področjih od učenja tujih jezikov
do računalništva, risanja, fotografiranja in podjetniških veščin. Velik izziv in prijetno druženje pa dijakom predstavlja tudi odprava, ko morajo noč ali dve preživeti v naravi z le tistimi pripomočki, ki so jih vzeli s seboj v
nahrbtniku, s katerim veselo pohajkujejo po poteh, ki si jih skupaj s svojimi MEPI-jevskimi prijatelji izberejo
in začrtajo na zemljevidu. Ko dijaki dosežejo vse zastavljene cilje, sledi podelitev priznanj. Najbolj prizadevni prejmejo zlata, srebrna in bronasta priznanja. Udeležili smo se tudi podelitve zlatnikom na Ljubljanskem
gradu iz rok predsednika države. Naj dodamo še, da inštruktorji vse dosežke dijakov zabeležijo v mednarodno
priznan indeks, ki jim v prihodnosti lahko odpre vrata do študija v tujini ali do želene zaposlitve.
PROJEKTNI DNEVI
Učilnico “prenesemo” v naravo in tam spoznavamo učno snov na “drugačen” način. Izvajamo projekte in eksperimentiramo v naravi. Na projektnih dnevih delo organiziramo medpredmetno, kar pomeni, da določeno
učno snov ali temo pregledamo z različnih zornih kotov in povežemo z različnimi predmeti.
52
53
DIJAŠKA SKUPNOST
Tudi na naši šoli imamo dijaki željo po povezovanju in sodelovanju. Prav zaradi tega se že od leta 1998
uspešno povezujemo v okviru Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik, ki zastopa interese, mnenja in pravice ter
tudi dolžnosti naših dijakov. Člani dijaške skupnosti so vsi dijaki šole. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo
predstavniki razrednih skupnosti, ki predstavljajo Dijaški parlament, drugi del pa predstavlja vodstvo DS, ki
ga zastopajo predsednik, podpredsednik, tajnik in pomočnik tajnika. Kot nadzorni organ pa na naši šoli deluje
tudi Svet Dijaške skupnosti GSŠRM Kamnik. Svet sestavlja sedem članov, štirje predstavniki gimnazije, en
predstavnik ekonomskega tehnika ter en predstavnik predšolske vzgoje. Svet DS GSŠRM vodi predsednik
Dijaške skupnosti. Uspešno sodelujemo z vodstvom šole in člani profesorskega zbora, s katerimi se pogovorimo ter tako izboljšujemo pogoje šolskega in obšolskega življenja. Dijaška skupnost aktivno sodeluje tudi pri
različnih dobrodelnih akcijah, saj smo mnenja, da je ljudem, ki potrebujejo pomoč, treba pomagati, kolikor je
v naši moči. V ta namen smo se pridružili akciji dijakinj srednje strokovne šole pri zbiranju oblek, prispevkov in
igrač za delavce Vegrada iz Bosne, zbiramo zamaške za invalide, knjige za slovenske dijake v Trstu, ne smemo
pa pozabiti naše zelo odmevne akcije, in sicer prodaje solzic, s pomočjo katerih smo zbrali več kot 4.500 €. To
Priključili smo se akciji Anina zvezdica in zbirali hrano za revne družine. Vsako leto izvajamo tudi veliko prostovoljnega dela, pomagamo v domu za ostarele Kamnik, dijakom in učencem z gibalnimi ovirami v CIRIUS-u
Kamnik, učno pomoč pa prostovoljno nudimo tudi lokalnim osnovnim šolam (OŠ Marija Vera, OŠ Frana Albrehta, OŠ Toma Brejca). Delovanje Dijaške skupnosti natančno opredeljuje Statut Dijaške skupnosti GSŠRM
Kamnik.
Dijaška skupnost pa je aktivna tudi na družabnem spletu (facebook). Tako kot vsako leto nas čaka veliko projektov: dijaški žur, pustno rajanje in ne na zadnje - zaključni razred, ki si je priboril ključ, bo pripravil program
in tradicionalno predajo ključa.
54
55
ŠE NEKAJ INFORMACIJ
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska kuhinja poleg dveh vrst malic nudi tudi možnost dietne prehrane. Dijaki se lahko naročijo tudi na kosilo.
Malico postrežemo v šolski jedilnici v dveh polurnih odmorih.
UČBENIKI
Vsi dijaki si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposojnina znaša 1/3 cene novih učbenikov. Socialno šibki dijaki si lahko učbenike izposodijo brezplačno.
ŠOLSKA AVLA IN GARDEROBNE OMARICE
Vsi dijaki imajo svoje garderobne omarice, v katero shranjujejo oblačila in šolske potrebščine. Šolska avla je
osrednji prostor za druženje in šolske prireditve. Med glavnimi odmori poslušamo glasbo po izbiri dijakov.
DIJAŠKE IZKAZNICE
Dijaki lahko naročijo dijaške izkaznice, s katerimi izkazujejo svoj status, se evidentirajo pri malici, izposojajo
gradivo v knjižnici in uveljavljajo različne popuste.
ŠOLSKI SERVIS
V šoli je fotokopirnica in trgovina, v kateri izdelujejo tudi barvne kopije, vežejo gradiva, jih računalniško oblikujejo in plastificirajo.
NAŠTEJMO ŠE NEKAJ PREDNOSTI IN POSEBNOSTI NAŠE ŠOLE
Osvežitveni tečaj angleškega jezika, napovedano spraševanje, e-redovalnica in e-dnevnik, delo z nadarjenimi
dijaki in raziskovalni tabor, dodatne priprave za maturo, sodobno opremljene učilnice, brezžična internetna
povezava po celi šoli, sodobna in bogato opremljena knjižnica, šolski sklad, mednarodne izmenjave, mednarodne jezikovne diplome, CISCO akademija, EKO šola …
56
57
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Izobraževanje odraslih se v okviru GSŠRM ponaša z dolgoletno tradicijo. Naše večerne šolske klopi vsako leto
obiskuje okoli 200 udeležencev, ki lahko izbirajo med programi za pridobitev izobrazbe in različnimi tečaji.
Odločijo se lahko za dokončanje, prekvalifikacijo ali osnovno pridobitev izobrazbe naslednjih smeri: GIMNAZIJA, EKONOMSKI TEHNIK ali PREDŠOLSKA VZGOJA.
Priključijo se lahko MATURITETNEMU TEČAJU, izberejo katerega izmed verificiranih TEČAJEV TUJIH JEZIKOV (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina) ali TEČAJE RAČUNALNIŠTVA (Windows, Excel, Access).
Izobraževanje odraslih zahteva veliko posluha za potrebe in želje udeležencev, zato poskušamo izvajanje čim
bolj prilagoditi, pri tem pa upoštevati osebne izobraževalne načrte. Poleg predavanj so udeležencem na voljo
konzultacije in svetovanje, zanje pripravljamo strokovno gradivo, literaturo si lahko izposojajo tudi v bogato
založeni šolski knjižnici, prilagajamo urnike in omogočamo številne izpitne roke.
Jezikovne in računalniške tečaje izvajamo v majhnih skupinah, najpogosteje v prostorih GSŠRM, ki so za pouk
najbolj prilagojeni. Za podjetja, ki naročijo tečaje samo za svoje zaposlene, pouk izvajamo takrat, ko je za
naročnika najustrezneje, lahko tudi v prostorih podjetja. Vse naše tečaje vodijo izkušeni in dinamični profesorji.
Da lahko svoje znanje kar najbolje posredujemo, se moramo nenehno izobraževati tudi sami. Vodstvo in
andragoški zbor sta zato vključena v različna izpopolnjevanja in projekte za izboljšanje kakovosti ter pridobivanja novih tehnik in metod dela. Če vas zanimajo podrobnejše informacije, pobrskajte po spletni strani
GSŠRM ali se na nas obrnite osebno.
Telefon: 01 830-32-28
58

Similar documents