Šola, dober dan OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

Transcription

Šola, dober dan OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Šola, dober dan
obvestila staršem
2014/2015
Ema Konte, 8.b
Taja Žagar, 1.b
Gašper Koligar Gerčar, 9.b
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Ana Čop, 7.b
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica
tel.: 04/ 5809 150, fax: 04/ 5809 155
Dragi učenci, spoštovani starši!
Pred vami je publikacija
Osnovne
šole
Žirovnica
2014/2015. V njej vam želimo
predstaviti, kdo smo, kaj
delamo, kako smo organizirani
in v čem smo drugačni od
drugih.
Septembra vas bo šola pričakala v novi podobi. Pouk bomo začeli v
svetli šoli, odeti v toplo rumeno barvo. Rumena je barva energije,
barva sonca in zemlje. Želim vam, da se njena toplota zlije tudi v
vas in vam da moč, s katero boste z lahkoto sledili ciljem, ki ste si
jih zastavili za prihajajoče šolsko leto.
Leto, ki je pred nami, bo zaznamovala gradnja nove jedilnice,
ki se je začela med počitnicami in bo potekala celo šolsko leto.
Zaradi gradnje bo šolsko leto naporno. Pouk bomo prilagodili
prostorskim možnostim. Malico in kosilo boste jedli v prostorih, ki
jih bomo v ta namen lahko uporabili, urnik razdeljevanja kosil pa
bo nekoliko prilagojen omejenim prostorskim pogojem.
Pričakujem, da se bomo kljub slabšim bivalnim pogojem, ki jih
prinaša gradnja, s potrpežljivostjo in z dobro voljo v šoli in vrtcu
počutili prijetno. K prijetnemu počutju prispeva tudi skrb učencev
in zaposlenih za urejeno bivalno okolje v šoli, vrtcu, igrišču in
šolskem vrtu.
Učni uspeh, ki so ga učenci dosegli ob koncu šolskega leta, je
bil zelo dober, dosežki naših devetošolcev na nacionalnem
preverjanju znanja iz slovenščine, matematike in angleščine pa
nad državnim povprečjem. Verjamem, da bo naše skupno delo
poleg dobro vodenih učnih ur, razumljive razlage in spodbujanja
ustvarjalnosti tudi v prihajajočem šolskem letu zagotavljalo
kakovosten učni proces in dobre učne rezultate. Pri vseh oblikah
dela dajemo velik poudarek razvoju vseh vrst pismenosti,
spodbujanju ustvarjalnosti, e-učenju in poučevanju. Poleg
kakovostnega poučevanja z različnimi dejavnostmi vplivamo tudi
na primerno vedenje učencev, njihovo kakovostno izrabo prostega
časa in na razvijanje zdravih prehranjevalnih navad. Pri vseh
učencih in otrocih v vrtcu si prizadevamo razviti dobre motorične
sposobnosti s pestrimi športnimi dejavnostmi, saj raziskave
kažejo, da je povezava med intelektualnimi in motoričnimi
sposobnostmi zelo visoka. Poleg obveznega programa športa se bo
v šoli že četrto leto izvajal projekt Zdrav življenjski slog, v vrtcu
pa začenjamo s programom Kobacaj.
Poleg vseh dobrih programov sta za uspeh in zadovoljstvo vseh
udeležencev zelo pomembna dobra komunikacija in sodelovanje.
Medsebojno zaupanje in sprotno reševanje težav prepreči
marsikatero slabo voljo. Pomembno je, da se ob nastanku učnih
in drugih težav učenci ali starši pogovorite z učiteljem in skupaj
izdelate načrt izboljšav. Pri reševanju težav lahko izkoristite tudi
pomoč naše šolske svetovalne službe.
Drage učenke in učenci, spoštovani starši, želim, da bo letošnje
šolsko leto potekalo mirno in da se bomo ob zaključku vsi veselili
napredka otrok in uspehov naših učencev. Za to si bomo prizadevali
vsi v šoli in vrtcu, ob skupnem dobrem sodelovanju z Vami pa nam
bo to zagotovo tudi uspelo.
R A V N A T E L J I CA
Ana KLEMENC
Tomaž Toman, 1. b
Učiti se, da bi vedeli!
Učiti se delati!
Naučiti se živeti skupaj!
Učiti se biti!
(J. Delors)
Ema Pongrac, 1. b
OSNOVNA ŠOLA
ŽIROVNICA
VIZIJA:
Pristni odnosi in dobri delovni pogoji gradijo uspešno šolo.
Ravnateljica šole: Ana KLEMENC
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Aleksandra DONOŠA
Pomočnica ravnatelja za šolo: Andrejka KRAMAR
Vrtec: 161 otrok – 8 skupin
Osnovna šola: 382 učenk in učencev – 18 oddelkov
Oddelki podaljšanega bivanja: 186 učenk in učencev – 6 oddelkov
Šolska svetovalna služba: Irena PIRC
Šolska knjižnica: Polona KUS
Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT
Računovodsko-administrativna dela:
Blanka TRAMTE, Magda PAPLER
Šolska kuhinja: Tomo PAVLENČ, Renata PRISTAVEC,
Andraž VOZELJ, Meri OKIČ,
Marija VALENTINČIČ, Magdalena NOVAK
Tehnično-vzdrževalna dela:
Janez TAVČAR, Matevž MLINAR
Čiščenje: Marija VALENTINČIČ, Marinka LEGAT, Vasva DELIČ,
Sonja BULOVEC, Mateja BALOH, Radojka KOVAČEVIČ,
Gordana DABIŽLJEVIČ, Magdalena NOVAK, Anica ARNOL
SVET ŠOLE
je glavni organ upravljanja, mandat traja štiri leta. Svet šole
sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednik sveta šole je
Matjaž Silič. Članom sveta se bo iztekel mandat 5. januarja 2018.
V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Matjaž Silič,
Nataša Černe, Jolanda Klobasa, Magda Papler, Tjaša Reškovac,
Tatjana Bergelj, Ajda Geršak, Andrej Maselj, Monika Kusterle,
Vanja Resman Noč in Andrej Tavčar.
SVET STARŠEV
je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavlja
ga po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka vrtca in šole.
Mandat staršem v svetu traja dve leti, predsednica pa je
Tatjana Bergelj.
POMEMBNEJŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Tajništvo šole: 5 809 150
Ravnateljica: 5 809 151
Kuhinja: 5 809 159
Vrtec: 5 809 160
Pomočnica ravnatelja za šolo: Mobilni telefon OPB 1., 2.:
5 809 152
040 979 843
Pomočnica ravnatelja za
vrtec: 5 809 160
Mobilni telefon OPB 3., 4., 5.:
040 676 474
Svetovalna delavka:
5 809 156
Mobilni telefon OPB 6.:
040 150 676
Zbornica: 5 809 154
Knjižnica: 5 809 157
Mobilni telefon za šole v naravi:
040 986 272
URADNE URE
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 10.30–14.00
petek: 10.30–13.00
Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni zavod,
ustanovila ga je OBČINA ŽIROVNICA. Dejavnosti šole so varstvo
in vzgoja predšolskih otrok, osnovno izobraževanje v devetletni
osnovni šoli ter organizacija šolske prehrane.
Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Breg, Moste, Žirovnica,
Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in Rodine.
Publikacija Šola, dober dan je povzetek Letnega delovnega
načrta, ki ga svet šole vsako leto sprejme in potrdi na redni seji
v oktobru.
V publikaciji boste našli podatke o dosežkih naših učencev v
preteklem letu in informacije o poteku novega šolskega leta,
predstavljamo tudi najpomembnejše programe in dejavnosti tega
šolskega leta.
Klarisa Lana Čučnik, 9.
REZULTATI V ŠOLSKEM
LETU 2013/2014
Prva skrivnost uspeha je
zaupanje v samega sebe.
(R. W. Emerson)
Ob koncu šolskega leta je pouk obiskovalo 376 učenk in učencev,
187 učenk in 189 učencev; v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju je bilo 133 učencev, v drugem 110 in v tretjem 133.
Razporejeni so bili v 18 oddelkov. Osmi razred je imel tri oddelke,
peti razred enega, ostali pa po dva. Povprečno je bilo v oddelku
21 učencev. V dva oddelka jutranjega varstva so bili vključeni
prvošolci.
Učni uspeh
Šolsko leto je ob koncu drugega konferenčnega obdobja uspešno
končalo 372 učenk in učencev. Trije učenci so opravljali popravne
izpite, en učenec pa razred ponavlja. Vsi trije učenci so popravne
izpite v junijskem roku tudi uspešno opravili. Ob koncu junija je
bilo 99,7 odstotkov učencev učno uspešnih.
91 učenk in učencev 1. in 2. razreda je bilo ocenjenih opisno. 285
učencev od 3. do 9. razreda je bilo ocenjenih številčno.
Otroci so ogledalo,
če jih obdaja ljubezen, jo odsevajo,
če ljubezni ni, nimajo kaj odsevati.
(A. de Mello)
Učenci devetega razreda, ki so prejeli zlato šolsko priznanje za
večletno prizadevnost na različnih področjih in doseganje vidnih
rezultatov pri šolskem delu so: Matija Legat, Hana Mohorič, Luka
Naglič, Tadej Pernuš, Maja Ramuš, Sara Ravnik, Sara Strasser in
Karmen Zalokar.
Za uspeh in dosežke na različnih področjih dela je župan občine,
gospod Leopold Pogačar, najuspešnejšim devetošolkam in
devetošolcem podelil praktična darila.
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš,
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če roko stisneš nekomu, ki ga kaj boli,
ta svet je lep, če si človek do ljudi.
(T. Pavček)
TEKMOVANJA IN SREČANJA
Učenke in učenci so se pod vodstvom svojih mentoric in mentorjev
pripravljali na tekmovanja in srečanja z različnih področij.
Tekmovali so na šolskih, področnih in državnih tekmovanjih.
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
NAGRADE NA LIKOVNIH IN LITERARNIH NATEČAJIH
Mila Magister
Sara Sedovšek
Karmen Zevnik
Tim Markelj
Tjaša Brus
Maj Savorgnani
Vid Simonič
Neža Babič
Jan Poličar
Rosa Rekar
Neža Jan
Klara Selan Papler
Ana Vajs
Lara Marinšek
Lara Reš
Ožbej Repe
Matija Ravnik
Maj Borič
Tijan Lužnik
Nika Anderle
Miša Ovsenek
Neja Dolžan Maselj Katja Čater Oblak
Kristina Paščinski
Liza Zalokar
Julija Borštnik
Alja Ažman
Ana Šebat
Jan Kunšič
Monika Tavčar
Nana Robič
Nika Zupančič
Tinkara Šest
Maša Mahkovec
Gašper Černilec
Ema Babič
Klara Arnšek
Nejc Plahuta
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU - tekmovanje v znanju matematike
Juš Ažman
Sara Sedovšek
Tim Markelj
Tjaša Dolar
Ana Bohinec
Klara Selan Papler Nika Anderle
Nik Bergelj
Blaž Mekina
Štefan Čop
Marta Tavčar
Tijan Lužnik
Lea Lužnik
Nika Valentar
Ema Donoša
Anže Egart
Kristina Paščiski
Matija Eržen
Maša Hrovat
Ana Vajs
Drejc Jenko
Pogačnik
Gea Jakelj
Neja Zupan
Gašper Černilec
Ana Koselj
Jan Poličar
Ema Babič
Iza Rozman
Manca Rozman
Matija Ravnik
Nace Sterle
Žan Subotnjicki
Tjaša Jesenko
Jure Pavlin
Tinkara Šest
Monika Tavčar
Tjaša Brus
Andrej Juvan
Gea Kozjek
Mila Magister
Mija Marinšek
Tia Novak
Ajda Ravnik
Jerneja Tavčar
Heidi Zor
RAČUNANJE JE IGRA – zlato priznanje v znanju matematike
Vida Žemlja
Arman Alibašič
Sara Milaković
Lara Reš
Kristina Paščinski
Neža Babič
Gal Oblak
Tijan Lužnik
Neža Jan
David Bernik
Ana Vajs
Drejc Jenko Pogačnik
Sara Sedovšek
Monika Tavčar
Matic Krmelj
Maša Hrovat
Nika Anderle
Luka Plejo
Manca Rozman
Klara Arnšek
Matic Škrjanc
Maj Savorgnani
Matija Ravnik
Tjaša Jesenko
Jan Poličar
Gašper Černilec
Erazem Kokalj Koblar
FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA
44 učenk in
učencev
47 učenk in
učencev
42 učenk in
učencev
43 učenk in
učencev
22 učenk in
učencev
CANKARJEVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju slovenščine
Neja Zupan
Julija Borštnik
Klara Selan Papler Neja Dolžan
Maselj
Maj Savorgnani
Ajda Rekar
Sara Sedovšek
Rosa Rekar
Marta Tavčar
Kristina Paščinski
Minea Urbančič
Ana Vajs
Andraž Zupan
Marko Tolar
Tinkara Šest
Neža Jan
Neža Babič
Drejc Jenko Pogačnik
Tjaša Jesenko
Pia Troha
Monika Tavčar
Nejc Plahuta
Matija Ravnik
Gašper Černilec
Klara Arnšek
Anže Koselj
Liza Zalokar
Katja Čater Oblak
Eva Kramar
Vid Simonič
VESELA ŠOLA
Bronasto priznanje
Jaka Repe
Katarina Poklukar, 8.a
Nina Kranjc, 8.b
Lara Repe
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
NAGRADE NA LITERARNIH NATEČAJIH
Helena Tolar
Katja Mezek
NAGRADE NA LIKOVNIH NATEČAJIH
Karmen Zalokar
Helena Tolar
Sara Kolundžić
CANKARJEVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju slovenščine
Bronasto priznanje
Helena Tolar
Vida Leskovar
Nika Zupan
Karmen Zalokar
Julija Bergelj
Ana Čop
Manca Murnik
Hana Mohorič
Blaž Grabnar
Anja Dolar
Rebeka Egart
Sara Ravnik
Nadja Krajnc
Taj Lokovšek
Lucija Mežek
Maja Ramuš
Lara Mrak
Katja Mezek
Benjamin Grubar
Tara Maja Simonič
Klemen Liam Jelovčan
Nika Vereš
Luka Dražić
Matej Zupančič
Srebrno priznanje
Nika Zupan
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE
Bronasto priznanje
Karmen Zalokar
Luka Naglič
Klarisa Lana Čučnik
Tadej Pernuš
Maja Ramuš
Sara Kolundžić
Sara Ravnik
Kaja Kristan
Sara Strasser
Lovro Brejc
Srebrno priznanje
Klarisa Lana Čučnik
Zlato priznanje
Klarisa Lana Čučnik
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU - tekmovanje v znanju matematike
Priznanje Kenguru
Bronasto Vegovo priznanje
Lan Rejc
Ana Čop
Matej Zupančič
Tadej Pernuš
Neža Kozjek
Marcel Vrhovnik
Benjamin Grubar
Sara Ravnik
Julija Bergelj
Vida Leskovar
Lucija Mežek
Hana Mohorič
Nina Rozman
Anja Dolar
Tinkara Jan
Sara Strasser
Klemen Liam Jelovčan Bine Mekina
Laura Slana Papler
Luka Naglič
Blaž Grabnar
Ema Konte
Dominik Noč
Marko Novak
Manja Mekina
Srebrno Vegovo priznanje
Bine Mekina
Matej Zupančič
Tadej Pernuš
Ana Čop
Lucija Mežek
Sara Ravnik
Sara Strasser
Luka Naglič
Zlato Vegovo priznanje
Matej Zupančič
PREGLOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju kemije
Bronasto priznanje
Tinkara Jan
Sara Strasser
Sven Jensterle Prešern
Sara Ravnik
Matej Zupančič
Srebrno priznanje
Sven Jensterle Prešern
Sara Ravnik
Matej Zupančič
PROTEUSOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju biologije
Bronasto priznanje
Lucija Mežek
Maja Ramuš
Sven Jensterle Prešern
Tara Maja Simonič
Ema Konte
Karmen Zalokar
Luka Dražić
Hana Mohorič
Jan Oblak
Sara Strasser
Matej Zupančič
Tinkara Jan
STEFANOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju fizike
Bronasto priznanje
Matej Zupančič
Sara Ravnik
Lucija Mežek
Matija Legat
Jan Oblak
Luka Naglič
Tinkara Jan
Nuša Marolt
Mark Urbančič
Luka Dražić
Laura Slana Papler
Jaka Dolžan Lukežič
Marko Novak
TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE
Bronasto priznanje
Vida Leskovar
Matej Zupančič
Sara Ravnik
Bine Mekina
Žiga Brajnik
Matija Legat
Benjamin Grubar
Tadej Pernuš
Lucija Mežek
Maja Ramuš
Katarina Poklukar
Karmen Zalokar
Nika Zupan
Hana Mohorič
Jaka Dolžan Lukežič
Luka Naglič
Mitja Mežnarec
Sara Strasser
TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE
Bronasto priznanje
Sven Jensterle Prešern
Maja Ramuš
Benjamin Grubar
Karmen Zalokar
Luka Dražić
Tara Maja Simonič
Matej Zupančič
Sara Strasser
Tinkara Jan
Srebrno priznanje
Matej Zupančič
Tara Maja Simonič
VESELA ŠOLA
Bronasto priznanje
Rebeka Egart
MLADI GASILEC GORENJSKE REGIJE
Taj Lokovšek, Jure Hočevar in Žiga Brajnik so osvojili 1. mesto in se bodo v mesecu septembru
udeležili državnega tekmovanja.
FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA
20 učenk in učencev
18 učenk in učencev
28 učenk in učencev
18 učenk in učencev
ZLATI BRALCI: Nace Gorjanc, Peter Legat, Teja Mezek, Tamara Žibrek, Pia Kobal, Anže Toman, Sara
Kolundžić, Kaja Kristan, Tara Maja Simonič, Klarisa Lana Čučnik, Matija Legat, Tadej Pernuš, Maja
Ramuš, Sara Ravnik, Hana Mohorič, Karmen Zalokar, Sara Strasser in Luka Naglič.
PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO
Tekmovanja so se udeležili učenci 7., 8. in 9. razreda. Na tekmovanju so dosegli 20 zlatih, 27
srebrnih priznanj in 4 priznanja za sodelovanje.
Devetošolci so se udeležili tudi tekmovanja iz znanja nemščine. Priznanja ni dosegel nihče.
MEDNARODNO TEKMOVANJE V INFORMACIJSKI IN RAČUNALNIŠKI PISMENOSTI – Bober
Bronasto priznanje
Klemen Liam Jelovčan Karin Pazlar
Alen Blok
Tara Maja Simonič
Ian Lokovšek
Tomaž Pirc
Alja Bernik
Klarisa Lana Čučnik
Lukas Lužnik
Tjaš Sedminek
Sašo Dijak
Kaja Kristan
Nina Rozman
Ana Čop
Rebeka Egart
Matija Legat
Žan Sitar
Vida Leskovar
Oskar Vovčak
Bine Mekina
Helena Tolar
Jakob Robič
Julija Bergelj
Neža Kozjek
Andraž Kavčič
Žiga Košir
Hana Mohorič
Tadej Pernuš
Lucija Mežek
Katarina Poklukar
Maja Ramuš
Juš Sitar
Sara Ravnik
Laura Slana Papler
Karmen Zalokar
Vid Debelak
Kaja Kunšič
Benjamin Grubar
Luka Naglič
Ema Konte
Luka Soklič
Luka Križ
Manja Mekina
Katja Nikita Stare
Mark Urbančič
Nika Zupan
Matej Zupančič
Manja Bukovec
Klavdija Kajdiž
Dominik Noč
Marko Novak
Jan Oblak
Srebrno priznanje
Matija Legat
Zlato priznanje
Tadej Pernuš
OSNOVNOŠOLSKI DEBATNI TURNIR
Udeležili smo se 5 turnirjev. Najboljšo uvrstitev, 3. mesto, je dosegla ekipa, v sestavi Tara Mohorič,
Nika Zupan in Tamara Žibrek, na turnirju v Ormožu.
RAČUNALNIŠTVO
• Tadej Pernuš, Karmen Zalokar, Nace Novak in Klarisa Lana Čučnik so s posnetkom »A dream
holiday« sodelovali na tekmovanju v izobraževalnih video posnetkih in osvojili 1. mesto.
Ana Čop, Tadej Pernuš, Karmen Zalokar, Nace Novak in Klarisa Lana Čučnik pa so na istem
tekmovanju s posnetkom »The Wolf and the seven goats« dosegli 2. mesto.
• Z video posnetkom »Zgodovina prihodnosti« so učenci Tadej Pernuš, Nace Novak, Karmen
Zalokar, Kaja Kunšič in David Bernik sodelovali na natečaju Kakšno šolo si želim?
• Sodelovali smo tudi pri snemanju oddaje Infodrom, in sicer so na naši šoli posneli prispevek o
ask.fm. Taj Lokovšek pa je bil v isti oddaji otroški poročevalec.
Matija Eržen, 1.b
Ema Pongrac, 1.b
Monika Tavčar, 3.a
DRAMSKO - RECITATORSKA SKUPINA
NASTOPI:
-
na prireditvi ob podpisu konvencije slovenske pisateljske poti v dvorani pod Stolom
na prireditvi za veterane v dvorani na Breznici
na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču na Breznici
na snemanju reklame v snemalnem studiu v Radovljici
na novoletni prireditvi za otroke vrtca in učence OŠ Žirovnica
na otvoritvi likovne razstave na šoli
na prireditvi za predstavnike civilne zaščite na šoli
na področnem otroškem parlamentu na šoli
ob zaključku Finžgarjeve bralne značke
na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta
na spominski slovesnosti ob požigu mostov in streljanju talcev v Mostah
na slovesnosti ob obnovi Titove vasi
V dramsko-recitatorski skupini so sodelovali: Katja Mezek, Darja Langus, Anja Dolar, Ana Čop, Jaka
Dolžan Lukežič, Luka Dražić, Rebeka Egart, Gašper Klinar, Lucija Mežek, Manca Murnik, Mya Prešern
McCann, Tara Mohorič, Manja Mekina, Natalija Kosi, Ema Konte, Luka Križ, Maja Soklič, Sara Ravnik,
Karmen Zalokar, Kaja Kristan.
PEVSKI ZBORI
NASTOPI OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA:
- na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču na Breznici
- na dobrodelnem novoletnem koncertu skupaj z Glasbeno šolo Jesenice v Dvorani pod Stolom
- na prireditvi ob zaključku koledarskega leta
- na božičnem koncertu Moškega pevskega zbora Triglav na Blejskem gradu
- na koncertu Moškega pevskega zbora Triglav v leški cerkvi
- na območnem srečanju otroških pevskih zborov na Slovenskem Javorniku
- na prireditvi ob zaključku šolskega leta
NASTOPI MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA:
- na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču na Breznici
- na otvoritvi likovne razstave na šoli
- na dobrodelnem novoletnem koncertu skupaj z Glasbeno šolo Jesenice v Dvorani pod Stolom
- na prireditvi ob zaključku koledarskega leta
- na božičnem koncertu Moškega pevskega zbora Triglav na blejskem gradu
- na koncertu Moškega pevskega zbora Triglav v leški cerkvi
- na koncertu na Brezjah
- na tekmovanju iz gimnastike
- na območnem srečanju otroških pevskih zborov na Slovenskem Javorniku
- na prireditvi ob zaključku šolskega leta
Nina Kranjc, 8.b
ŠPORTNO PODROČJE
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
Področno tekmovanje
Posamično:
4. mesto: Nana Robič (4. – 6. razred)
Ekipno:
3. mesto: 4. – 6. razred
2. mesto: 7. – 9. razred
Šolska plesna producija: najboljši umetniški vtis.
Državno tekmovanje
Posamično:
12. mesto Lara Leban
Šolska produkcija: najboljša koreografija.
Ekipno:
5. mesto
OBČINSKI KROS
1. mesto
2. mesto
1. razred: Ana Koselj
Juš Ažman
2. razred: Sara Markelj
Matej Mežnarec
3. razred: Kristina Paščinski
Marko Tolar
4. razred: Neža Babič
Nik Berglej
5. razred: Pia Zalokar
Marcel Mahkovec
6. razred: Julija Arnšek
Ian Lokovšek
7. razred: Ana Čop
Taj Lokovšek
8. razred: Manja Bukovec
1. razred: Ana Bohinec
Matic Čebulj
9. razred: Iza Arnšek
9. razred: Petra Kovač
3. mesto
1. razred:Mija Ribnikar
Andraž Vereš
2. razred: Meta Mekina
Dominik Čepič
3. razred: Ana Vajs
Anže Koselj
Štefan Čop
2. razred: Sara Sedovšek
Anže Egart
3. razred: Julija Borštnik
Jaka Marolt
4. razred: Nana Robič
5. razred: Neja Hočevar
4. razred:/
6. razred: Sara Slamnik
5. razred: Ana Noč
Lan Rejc
7. razred: Vida Leskovar
Jakob Robič
8. razred: Juš Sitar
Jure Toman
Vid Požek
6. razred: Julija Bergelj
7. razred: Kaja Rozman
8. razred: Žan Čejvanović
9. razred: Karmen Zalokar
Tadej Pernuš
Nace Novak
MEDOBČINSKI KROS – 2. mesto ekipno
1. mesto
2. mesto
3. mesto
1. razred: Ajda Ravnik
1. razred: Andraž Vereš
7. razred: Vida Leskovar
3. razred: Kristina Paščinski
2. razred: Sara Markelj
5. razred: Pia Zalokar
5. razred: Marcel Mahkovec
8. razred: Ajda Požek, Jan Oblak
7. razred: Jakob Robič
7. razred: Ana Čop
8. razred: Lana Vauhnik
9. razred: Kaja Kristan
PLAVANJE – občinsko tekmovanje
1. mesto
2. mesto
3. mesto
1. razred: Maja Madon
2. razred: Meta Mekina
3. razred: Klara Arnšek
2. razred: Manca Jenkole
3. razred: Iris Sedminek
4. razred: Lana Mlačnik
Maj Borič
4. razred: Lea Lužnik
3. razred: Maruša Jenkole
Marko Tolar
Marcel Vovčak
5. razred: /
4. razred: Nana Robič
6. razred: Helena Tolar
Filip Madon
Ian Lokovšek
5. razred: Blaž Mekina
6. razred: Julija Arnšek
Oskar Vovčak
7. razred: Pia Justin
7. razred: Nika Vereš
Marcel Vrhovnik
Jure Pavlin
5. razred: Drejc Kristan
6. razred: Lara Mrak
7. razred: Taj Lokovšek
8. razred: Matic Čebulj
9. razred: Petra Kovač
8. razred: Juš Sitar
Jure Toman
9. razred: Iza Arnšek
Jakob Robič
Žan Mark Prešeren
8. razred: Pija Modrijan
Marko Novak
9. razred: Maja Ramuš
Jan Vidic
MEDOBČINSKO DVORANSKO ATLETSKO TEKMOVANJE
1. mesto
Kaja Kristan – tek 20 m
Jan Oblak – tek 20 m
Meggie Kalan – skok v višino
Jakob Robič – skok v višino
Pia Justin – suvanje težke žoge
Jan Oblak – troskok z mesta
2. mesto
3. mesto
Ožbej Modrijan – tek 20 m
Julija Arnšek – tek 20 m
Ana Čop – tek 20 m
Vida Leskovar – suvanje težke žoge
Jan Vidic – troskok z mesta
Lara Leban – skok v višino
Matej Dražič – skok v višino
Sara Slamnik – troskok z mesta
Ožbej Modrijan – troskok z mest
Florjan Kozmus, 8.b
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI ZA OSNOVNE ŠOLE
6. do 9. razred: 1. mesto
6. in 7. razred: 1. mesto
8. in 9. razred: 1. mesto
1. mesto
TEK 60 M:
Lana Vauhnik
Ana Čop
Tadej Paščinski
SKOK V DALJINO:
Jure Toman
Sara Slamnik
3. mesto
2. mesto
Kaja Kristan
Luka Soklič
Pia Justin
Tomaž Pirc
Tadej Pernuš
Kaja Kristan
Luka Soklič
Meggie Kalan
Tomaž Pirc
MET VORTEKSA:
Lana Vauhnik
Tadej Paščinski
Jure Toman
Klavdija Kajdiž
Vida Leskovar
TEK 600 M:
Nina Krajnc
Ana Čop
Ajda Požek
Jakob Robič
Nina Kranjc
Iza Arnšek
ŠTAFETA 4 X 50 M:
- dekleta – 6. in 7. razred
(Justin, Čop, Leskovar, Arnšek)
- dečki – 6. in 7. razred
(Pirc, Lokovšek, Modrijan, Robič)
- dekleta – 8. in 9 . razred
(Kristan, Plejo, Vauhnik, Požek)
- dečk – 8. in 9. razred
(Pernuš, Paščinski, Soklič, Toman)
PODROČNO POSAMIČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI
– skok v daljino
– tek 300 m
4. mesto: Sara Slamnik – skok v daljino
5. mesto: Pia Justin – tek 60 m
7. mesto: Kaja Kristan – tek 60 m
7. mesto: Jure Toman – skok v daljino
3. mesto: Lana Vauhnik
4. mesto: Ana Čop
STANKOV MEMORIAL – 2. in 3. razred: 1. mesto ekipno
1. mesto
2. mesto
3. mesto
Tek 60 m
Ana Vajs
Tijan Lužnik
Hana Vovčak
Skok v daljino z zaletom
Ana Vajs
Aljaž Zupan
David Stević
Met vorteksa
Sara Sedovšek
Hana Vovčak
Aljaž Zupan
Maj Borič
Minea Urbančič
David Stević
Neža Babič
Tek 400 m
Kristina Paščinski
MALI ATLETSKI ŠOLSKI POKAL – 4. in 5. razred
1. mesto
2. mesto
3. mesto
Tek 60 m
Pia Zalokar
Naj Kajdiž
Skok v daljino z zaletom
Pia Zalokar
Neža Babič
Vid Požek
Tim Markelj
Hana Vrhovnik
Marcel Vovčak
Pia Troha
Naj Kajdiž
Met vorteksa
Tinkara Šest
Tek 600 m
Neža Babič
GIMNASTIKA
AKROBATIKA
Posamično:
Ekipno:
4. mesto: Hana Vovčak
1.mesto
SKOKI Z MALE PROŽNE PONJAVE
Polfinale državnega prvenstva
1. mesto (starejše deklice): Meggie Kalan
2. mesto (najmlajše deklice ekipno)
3. mesto (najmlajše deklice): Rosa Rekar
Finale državnega prvenstva
1. mesto (starejše deklice): Meggie Kalan
Odprto prvenstvo OŠ Žirovnica
1. mesto (najmlajši začetniki): Andraž Vereš
1. mesto (najmlajši dečki): Jonatan Hribernik
1. mesto (najmlajše deklice): Nika Vrečko
1. mesto (starejše deklice): Meggie Kalan
2. mesto (najmlajše deklice): Hana Vovčak
Odprto prvenstvo OŠ T. Čufarja
1. mesto (najmlajši začetniki): Andraž Vereš
1. mesto (mlajši dečki): Marcel Vovčak
1. mesto (starejše deklice): Meggie Kalan
3. mesto (najmlajše deklice): Rosa Rekar
2. mesto (mlajši dečki): Marcel Vovčak
TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA IN NAJ ODDELEK ŠOLE 3. – 5. RAZREDA
DEKLICE:
DEČKI:
1. mesto: Kristina Paščinski, 3.a 1. mesto: Vid Požek, 5.a
2. mesto: Pia Zalokar, 5.a
2. mesto: Marcel Mahkovec, 5.a NAJ ŠPORTNI ODDELEK: 4.a
3. mesto: Ana Vajs, 3.a
3. mesto: Filip Madon, 4.a
TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNICO/ŠPORTNIKA IN NAJ ODDELEK ŠOLE 6.–9. RAZREDA
DEKLICE:
1. mesto: Vida Leskovar, 7.b
2. mesto: Sara Slamnik, 6.a
3. mesto: Julija Arnšek, 6.b
DEČKI:
1. mesto: Jan Oblak, 8.c
2. mesto: Ožbej Modrijan, 7.a
3. mesto: Jure Toman, 9.a
NAJŠPORTNI ODDELEK: 6.a
IGRE Z ŽOGO
ODBOJKA
Področni odbojkarski turnir v mali odbojki
2. mesto
KOŠARKA
Medobčinsko tekmovanje
1.mesto: učenci do 5. razreda
2. mesto: učenci 6. in 7. razreda
3. mesto: učenci 8. in 9. razreda
MALI NOGOMET
Medobčinsko tekmovanje
4. mesto: dečki 7. razred
5. mesto: dečki 9. razred
SMUČARSKI SKOKI
Področno tekmovanje
Državno tekmovanje
2. mesto: Vid Berlot
5. mesto: Vid Berlot
3. mesto: Andraž Vereš
5. mesto: Andraž Vereš
Le tisto omiko jaz štejem za pravo,
ki voljo zahteva, srce in glavo.
(S. Gregorčič)
Gašper Koligar Gerčar, 9.b Nina Langus Nemeček, 7.a
VRTEC
Dovolite otroku več svobode:
naj teka, skače, naj bo sproščen,
naj se igra in zabava,
naj ne bo nikoli pri miru.
(Rousse)
Vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica obiskujejo otroci od prvega do šestega
leta starosti. Vzgojno delo bo potekalo v osmih oddelkih z dnevnim
programom. Vključenih je 161 otrok. Vpis otrok je potekal v mesecu
marcu. Če so v oddelkih prosta mesta, je mogoče otroka vpisati v vrtec
kadarkoli med letom. Tudi poleti vrtec ne zapre svojih vrat, le da je
organizacija nekoliko drugačna.
Poslovni čas vrtca je od 6. do 16. ure.
Vrtec posluje pet dni v tednu. Poslovni čas v obsegu desetih ur je dnevno
prilagojen ugotovljenim potrebam staršev in racionalni organizaciji
življenja in dela vrtca. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne
posluje.
VIZIJA VRTCA
S strokovnostjo in dobrimi odnosi do uspešne
socializacije in vzgoje otrok.
Število
otrok
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
1- do 2-letne
GOSENICE
14
Maša HRIBERNIK
Barbara LETONJA
2- do 3-letne
MIŠKE
14
Teja MARKOVIČ
Barbara TROHA
2- do 3- letne
ČEBELICE
19
Tjaša REŠKOVAC
Irena VOVČAK
3- do 4- letni
POLŽKI
19
Sabina TAVČAR
Eva ROŽANC
4- do 5-letni
ŽABICE
24
Majda GASSER
Breda OBLAK
4- do 5-letni
METULJI
24
Aleksandra DONOŠA
Mojca HLADNIK
5- do 6-letni
MURENČKI
24
Anita KASTELIC
Nuša GORJANC
5- do 6-letni
PIKAPOLONICE
24
Mija DEBEVC
Špela TAVČAR
Skupina
V vrtcu delamo po Kurikulumu, ki je nacionalni dokument s
cilji, z vsebinami in načeli prenove celotnega sistema vzgoje in
izobraževanja.
V Kurikulumu za vrtce so prepoznavni tako temeljna načela in cilji
predšolske vzgoje kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume
svet celostno. Razvija in uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim
in fizičnim okoljem, v interakciji z vrstniki in odraslimi pa razvija
lastno družbenost in individualnost. V vrtcu v največji možni meri
skrbimo za otrokov čustveni razvoj in socializacijo.
V delo so vključena vsa vzgojna področja Kurikuluma: gibanje,
jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Vzporedno s
cilji iz dokumenta bomo načrtovali dejavnosti s področja gibanja
Kobacaj, ki je predpriprava za mednarodni projekt Fit4Kid.
Za uspešno izvajanje programa je v vrtcu potrebno zagotoviti
najugodnejše pogoje dela. Samo dobri pogoji, odlični medosebni
odnosi in kakovostni programi omogočajo pozitiven učinek. Vrtec
je ob družini drugi pomembni vzgojni dejavnik, ki vpliva na razvoj
otrokove osebnosti. Otrok pridobiva nova znanja in sposobnosti,
dopolnjuje že usvojena znanja in jih nadgrajuje. Ob vzgojnem delu
se postopoma nauči sistematičnosti, navaja se na določene zahteve
in obveznosti, hkrati pa se uči tudi medsebojnega sodelovanja in ob
dejavnostih doživlja uspeh, pa tudi neuspeh. Vrtec marsikateremu
otroku pomaga pri psihični odpornosti, saj se v njem srečuje s
težavami in se nauči, kako jih lahko uspešno premaguje. Otrokov
razvoj je potrebno usmerjati k samostojnosti. Ko otrok oblikuje svoj
jaz, potrebuje spodbude za razvoj.
Vzgojni programi so namenjeni vsem; oblikovani so tako, da se
prilagajajo otroku in njegovim sposobnostim. Usmerjeni so k
spodbujanju pozitivne moči in ustvarjalnosti.
Osnovna vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven
način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Dejavnosti so
skrbno načrtovane in premišljene, saj le tako omogočajo usmerjen
razvoj otrok.
Cilji programov:
•
razvijanje sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in
drugih – razvijanje lastne identitete,
•
zajtrk, navajanje na samostojnost in oblikrazvijanje
sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
sodelovanje v skupinah,
•
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje
čustvenega doživljanja in izražanja,
•
ustvarjanje pozitivne čustvene in socialne klime na osnovi
pozitivnih interakcij,
•
uvajanje v demokratizacijo medosebnih odnosov
vzpostavljanje partnerskega odnosa na različnih nivojih,
•
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in
intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
•
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno
uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
•
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
izražanja,
•
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja,
•
razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
•
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za
zdravje.
in
Dnevne dejavnosti v vrtcu:
6.00:
odpiranje vrtca
6.00 – 7.30:
aktivnosti po Kurikulumu
8.00:
zajtrk, navajanje na samostojnost in oblikovanje
kulturno - higienskih navad
9.00 - 10.00:
skupne, skupinske in individualne dejavnosti po
Kurikulumu, igra in učenje po kotičkih, seznanjanje
z naravo, družbo, jezikom, matematiko, gibanjem
in umetnostjo
10.00 – 10.15:
sadna malica
10.30 – 11.15:
sprehodi, bivanje na prostem v spodbudnem učnem
okolju
11.15:
kosilo za 1. starostno obdobje
11.45:
kosilo za 2. starostno obdobje
12.15 – 14.00:
počitek in umirjene igre za otroke, ki ne počivajo
14.00 – 16.00:
popoldanska malica, dejavnosti v prostoru in na
prostem, odhodi otrok domov
Anže Golub, 6 let
PREDNOSTNE IN STALNE NALOGE VRTCA
V šolskem letu 2014/2015 bomo delo vseh skupin v vrtcu načrtovali
in povezovali v okviru projekta Kobacaj, ki je predprogram
mednarodnega projekta Fit4Kid. Do leta 2017 bomo nato sodelovali
v programu Fit4Kid s cilji:
•
Namen mreže Fit4Kid v okviru projekta Kids in Motion je
zagotoviti platformo za promocijo izobraževalnih inovacij ter
izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom
vadbe in telesne dejavnosti v predšolski vzgoji.
•
Aktivnosti mreže bodo usmerjene na prilagoditev in prenos
obstoječega primera dobre prakse Fit Kobacaj v Republiki
Sloveniji, ki bo osredotočen na razvoj spretnosti med učitelji
in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih okoljih, izboljšanje
učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi otroki
ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti
(gibalnih in kognitivnih) in zdravja.
•
Model bo sestavljen iz motivacijske pedagogike,
izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se
bodo osredotočale na povečano uporabo vadbe in telesne
dejavnosti v predšolskem obdobju. Izobraževal bo učitelje
in vzgojitelje, da bi znali sočasno k aktivnosti spodbuditi
možgane in telo ter s tem povečati učinkovitost pri učenju in
izboljšati učne spretnosti ter sposobnosti.
V vzgojno-izobraževalno delo bomo celo šolsko leto vključevali
projektne naloge in teme, ki sodijo med stalne naloge vrtca.
Najpomembnejše med njimi so:
-- Z DOBRIM ZGLEDOM DO
1.
Tema: Hvala, naredil bom sam
LEPEGA VEDENJA
Cilji:
•
z igro in ustvarjanjem spodbuditi otroke k razmišljanju o
vedenju in upoštevanju pravil;
•
spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok ter
oblikovanje želenega, kulturnega obnašanja;
•
upoštevati »Pravila in hišni red vrtca«.
Vrednote, ki jih bomo ob tem skrbno negovali:
1.
družina
Spoštujmo in cenimo družino, njeno kulturo,
socialno poreklo in svetovni nazor. Vrtec noče in
ne more prevzeti vloge družine, lahko je le pomoč
staršem pri varstvu in vzgoji ter izobraževanju
njihovih otrok.
2.
narava,
zdravje
Naša prednost in posebnost je življenje v naravi,
z naravo in za naravo. Otrokom omogočamo
veliko gibanja v naravi, kjer se učijo spoštovati,
čutiti in ohranjati. Otroci si ob neposrednem
stiku z naravo privzgajajo pozitivne življenjske
navade, omogočeno jim je gibanje v naravnem
okolju, spoznavajo odvisnost in povezanost vsega
v naravi.
3.
prijateljstvo,
zaupanje,
iskrenost,
delavnost
Vse to poskušamo živeti. Dober zgled je najboljši
vzgojitelj.
4.
dobra vzgoja
V današnjem potrošniško naravnanem svetu in
naglici je težko biti dosleden, težko je počakati,
ne imeti vsega. V vrtcu, v družbi vrstnikov se te
vrednote spontano oblikujejo.
Strokovne delavke se trudimo zadovoljiti otrokove
temeljne potrebe po sprejetosti, varnosti, po
igri.Ob vsem tem pa otroci pridobivajo dragocene
življenjske izkušnje in pozitivno samopodobo.
2. POSKRBIMO ZA NARAVO
Cilji:
•
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri
odpravi revščine;
•
vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje
ekološko pridelane hrane, gibanje);
•
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
•
spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
•
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
Skupina METULJI, starost: 4-5 let
3. S KNJIGO IN DOMIŠLJIJO V REALNI SVET
Cilji:
•
jezik kot objekt igre;
•
poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika;
•
spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke;
•
spodbujanje jezikovne ustvarjalnosti;
•
razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti;
•
spodbujanje jezikovnih zmožnosti;
•
spoznavanje simbolov pisnega jezika.
S kakovostnim in raznolikim delom bomo skupaj s starši omogočili
otrokom, da se bodo preizkušali v različnih vlogah: pripovedovalec,
poslušalec, bralec, ustvarjalec.
Natečaj 3. mesto: Skupina PIKAPOLONICE, starost: 5-6 let
4. ZAČUTIMO NARAVO
Cilji:
•
začutiti naravo s čutili;
•
spodbujanje čutnega učenja na prostem, zaznavanju,
občutenju in raziskovanju;
•
spodbujanje samozavesti in občutek obvladovanja svojega
okolja.
5. GLASBA JE NAŠ VSAKDAN
Cilji:
•
glasba kot motivacija za igro;
•
spoznavanje ljudske in umetne pesmi, pretežno slovenskih
avtorjev;
•
učenje ritma, dinamike, ubranosti, poslušanja in
spoznavanja glasbil;
•
spoznavanje lepih občutkov in sreče ob glasbi:
•
spodbujanje razvoja sluha z nežnim in ubranim petjem ter
ritmičnim govorom.
6. OSTAL BOM ZDRAV, projekt, ki ga vodi Nacionalni inštitut
za javno zdravstvo.
Cilji:
•
spoznavanje zdravega načina življenja, vključno s prehrano
in gibanjem;
•
razvijanje in krepitev telesa, gibalnih spretnosti, vztrajnosti
in spodbujanje veselja do športa;
•
pri otrocih skozi igro izboljšati motorične sposobnosti,
naravne oblike gibanja in jih razviti v zdrave, samostojne in
pozitivno naravnane osebnosti.
Ob vzgojno-izobraževalnem programu bomo obvezne programe
bogatili z različnimi vrstami dodatnih programov, ki potekajo vse
leto in jih organiziramo v dopoldanskem času:
•
praznovanja letnih časov, dneva Zemlje, svetovnega dneva
gibanja,
•
dejavnosti ob tednu otroka,
•
lutkovne predstave, ki jih pripravijo strokovne delavke,
•
obisk dedka Mraza z obdaritvijo otrok,
•
praznovanja rojstnih dni otrok,
•
obiski v šolski knjižnici,
•
glasbene, lutkovne in dramske predstave,
•
sodelovanje z Gornjesavskim muzejem,
•
zaključni izlet,
•
cici vesela šola,
•
cici olimpiada,
•
sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice na področju predšolske
vzgoje,
•
povezovanje s strokovnimi in svetovalnimi službami šole z
namenom zgodnjega odkrivanja težav otrok in seznanjanja
staršev z njimi.
PREVENTIVNI PROGRAMI
1. PROMETNA VARNOST:
•
razvijanje slušnih zaznav in razločevanja;
•
izboljšanje gibalne zanesljivosti, reakcijske zmogljivosti in
sposobnosti koncentracije;
•
usvajanje kulturnega vedenja na cesti;
•
spoznavanje pravil in razvijanje hitrosti gibanja;
•
obvladovanje skiroja, tricikla in kolesa;
•
obisk policista in ogled vozila.
2. PROGRAM PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVENEGA DELA:
Otroci bodo ob prvem obisku preventivnega zobozdravstvenega
delavca in potem večkrat po potrebi poučeni o zdravi prehrani,
škodljivem vplivu nekatere vrste hrane na zobe in pravilni higieni
zob in dlesni.
Otrokom bodo demonstrirali pravilno tehniko čiščenja zob in dlesni
na učnem modelu in praktično v ustih. Manj spretnim bomo pomagali
individualno. Kontrolo čistosti zob bodo izvajali 1x mesečno.
Čistočo zob bomo zapisovali na tabelo:
•
čisti zobje – zajček,
•
srednje čisti zobje – polžek,
•
umazani zobje – črviček.
3. POŽARNA VARNOST:
Otroci se seznanijo ob pogovoru in prilogi revije Cicido Ježek Snežek s
•
požarom v naravi,
•
vzroki za nastanek požarov v naravi,
•
požarno ogroženostjo,
•
kurjenjem v naravi,
•
preventivnimi ukrepi, da ne pride do požara v naravi.
Sodelovanje z gasilci:
• obisk gasilcev,
• prikaz gašenja,
• ogled vozila.
Ponudili bomo tudi dodatne obogatitvene programe,
za katere se odločijo starši skupaj z otroki:
•
•
•
•
•
planinski krožek,
plesni tečaj,
tečaj rolanja,
program Naučimo se plavati,
angleške urice za najmlajše.
Sodelovanje s starši
Dobro in prijetno sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu
povezovanju družinske in institucionalne vzgoje.
Kurikulum predvideva večje vključevanje staršev v programe vrtca.
Srečanja so načrtovana v popoldanskem času.
Poseben poudarek dajemo postopnemu uvajanju otrok v vrtec. Pri
navajanju na življenje v vrtcu ste nam starši v veliko pomoč. Za
otroka pomeni prihod v vrtec veliko spremembo. Ločitev od staršev
in domačega okolja je zanj lahko boleča, otrok je zato bolj občutljiv
in potrebuje čas, da se navadi na spremembo.
Za starše bomo pripravili različne oblike srečanj:
• pogovorne ure,
• informativni roditeljski sestanek s predavanjem ,
• predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela,
• novoletne delavnice,
• spomladanske nastope otrok,
• srečanje ob zaključku šolskega leta.
Otroci Vrtca pri OŠ Žirovnica so v šolskem letu 2013/2014
sodelovali na različnih natečajih:
•
v otroških revijah (Cicido);
•
natečaj na temo Naravne in druge nesreče – Voda in kako
ravnati, da do nesreče ne bi prišlo (Ministrstvo za obrambo);
nagrajeni so bili otroci skupine pikapolonice;
•
NIVEA – Podarite nam modro srce (dobrodelni natečaj);
•
Natečaj Čebelarske zveze Slovenije in Medexa – Bodi Eko,
ohrani čebelo in smreko;
•
Mednarodnem natečaju Tarvisio, Tarvis, Trbiž, na katerem je
skupina pikapolonice osvojila 3. mesto;
•
zbiranje plastičnih zamaškov in odpadnih kartuš.
OSNOVNA ŠOLA
Učenci in učiteljice razredničarke
Razred/oddelek
Skupaj
1. a
21
Razredničarka-razrednik / poučuje
Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;
ID: zeliščarstvo šolskega vrta, mladi gasilci
1. b
20
Irena Bohinec, razredni pouk;
ID: mladi planinci 1., 2. razred
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje
varstvo; ID: mladi planinci 1., 2. razred; likovni krožek 2. in
3. razred
2. a
22
Meta Zupan, razredni pouk;
ID: prometni krožek in kolesarski izpit; otroški plesi; čebe-
2. b
22
Veronika Pšenica, razredni pouk;
ID: računalništvo 2. razred
3. a
24
Katja Lah, razredni pouk;
ID: urejanje šolske spletne strani; dramski krožek 4.,5. razred
3. b
23
Mojca Velepec, razredni pouk;
ID: dramski krožek 4.,5. razred
1. - 3. razred
132
4. a
21
Andrejka Dolar, razredni pouk;
vzgojo in kolesarski izpit
4. b
21
Majda Rikanovič, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: poskusi za učence 3. in 4. razreda;
5. a
22
Jolanda Klobasa, razredni pouk;
ID: likovni krožek za učence 4. in 5. razreda;
5. b
23
Klavdija Peljhan, razredni pouk;
loncem za učence 5. in 6. razreda;
Barbara Cankar, angleščina; ID: učenje učenja
larstvo
6. a
28
4. - 6. razred
115
ID: mentorica za prometno
ID: proč s kuhinjskim
7. a
19
Saša Sprinčnik, matematika;
7. b
18
Nataša Černe, angleščina;
8. a
19
Meta Čuk Pilipović, zgodovina, likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika; IP: likovno snovanje 1, 2;
ID: dekoracija šole
8. b
20
Borut Fajfar, fizika, tehnika in tehnologija; računalnikar;
IP: obdelava gradiv – les;
9. a
19
Vanja Zuljan, geografija, domovinska in državljanska kultura
in etika; IP: turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji
9. b
21
Nataša Šturm, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo;
IP: rastline in človek
9. c
19
Veronika Bakač, slovenščina; IP: Vzgoja za medije – radio;
ID: ročna dela; dramsko – recitatorski krožek, priprava kulturnih
7. - 9. razred
135
SKUPAJ 1. - 9.
382
prireditev
PODALJŠANO BIVANJE
OPB 1
Sonja Osterman, Aleš Ošljak, Katja Kokalj
OPB 2
Eda Drmota
OPB 3
Veronika Bakač, Vanja Zuljan, Aleš Ošljak
OPB 4
Saša Robič, Katja Lah, Mojca Velepec
OPB 5
Marija Jerala, Nataša Šturm
Maja Jazbec, Meta Zupan
OPB 6
SKUPAJ 1. - 5.
186
ID: interesna dejavnost
IP: izbirni predmet
Učiteljice in učitelji nerazredniki:
•
Andrejka Kramar, pomočnica ravnateljice, matematika; spletna stran; IP:
multimedija; ID: video dejavnost;
•
Polona Kus, knjižničarka; mednarodno sodelovanje; mladinski tisk;
učbeniški sklad; jutranje varstvo;
•
Irena Pirc, psihologinja, šolska svetovalna delavka; vodja projekta Zdrava
šola; ID: prostovoljstvo;
•
Jerneja Koselj, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
•
Špela Kerštajn, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
•
Mateja Potočnik, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem;
•
Marija Jerala, pedagoginja; individualna strokovna pomoč učencem;
koordinatorka za delo z nadarjenimi;
•
Nadja Bergant, biologija, kemija, gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP:
poskusi v kemiji;
•
Meta Rešek, slovenščina; ID: debatni klub;
•
Gregor Pungaršek, matematika, tehnika in tehnologija, neobvezni izbirni
predmet v 4. razredu – tehnika, laborant; IP: robotika; ID: kolesarski
krožek, računalniški krožek v 2. razredu;
•
Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor;
priprava kulturnih prireditev;jutranje varstvo;
•
Magda Češek, tehnika in tehnologija, likovna umetnost; IP: likovno
snovanje 3;
•
Maja Jazbec, IP: nemščina 1, nemščina 2, nemščina 3; neobvezni izbirni
predmet za učence 4. razreda – nemščina;
•
Aleš Ošljak, šport; IP: izbrani šport nogomet, ID: šah, šport za učence 1.
in 2. razreda;
•
Eda Drmota, angleščina; zgodnje učenje angleščine v vrtcu ter v 1., 2. in
3. razredu;
•
Magda Papler, ID: računalništvo 3., 4. in 5. razred;
•
Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka, nogomet, šport za sprostitev;
ID: odbojka; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje naj
športnik;
•
Suzana Jenko, šport; IP: ples; šport za zdravje ID: atletika; organizacija
športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje naj športnik;
•
Lidija Skoporec Knafelj / Eva Gregorčič, slovenščina;
•
Katja Kokalj, volonterska pripravnica.
Kadar beremo, tudi v
resnici prebiramo,
izbiramo in nabiramo iz
shrambe preteklosti:
znanje, spoznanja, čustva
– vse mogoče,
kar nas obogati, nam
napravi življenje bolj
zanimivo,
bogatejše – včasih pa nam
ga celo olajša …
(N. Maurer)
Marko Tolar, 3.a
OBVEZNI PROGRAM IN OBLIKE DIFERENCIACIJE
1. Obvezni izbirni predmeti
Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetov v tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju izberejo po svojih željah, pri tem
upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti pa tudi bodoče poklicne
odločitve. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo
znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo.
Na osnovi analize prijav ter razgovorov z učenci in njihovimi starši ter v
skladu z zakonskimi predpisi smo za letošnje šolsko leto izoblikovali 20
skupin iz 18 izbirnih predmetov: nemščina 1, 2, 3, likovno snovanje 1,
2, 3, turistična vzgoja, življenje človeka na Zemlji,vzgoja za medije:
radio,rastline in človek, šport za zdravje,izbrani šport, šport za
sprostitev, robotika v tehniki, ples, multimedija,obdelava gradiv – les.
Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka izbirnih predmetov
tedensko,lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
2. Neobvezni izbirni predmeti
V šolskem letu 2014/2015 so šole za učence 4. in 7. razreda lahko
ponujale pet neobveznih izbirnih predmetov: računalništvo, šport,
umetnost, tehnika in tuji jezik. Učenci so tako imeli možnost izbrati
neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da so si ga tudi izbrali. Na osnovi
analize prijav ter razgovorov z učenci in njihovimi starši ter v skladu z
zakonskimi predpisi smo v 4. razredu v letošnjem šolskem letu ponudili:
tehniko, računalništvo in tuji jezik: nemščino; v 7. razredu pa 3. tuji
jezik: francoščino. Glede na analizo prijav se bosta tako v 4. razredu
izvajala tehnika in tuji jezik: nemščina. V 7. razredu pa neobveznega
izbirnega predmeta zaradi premajhnega števila prijav ne bomo izvajali.
Če se je učenec odločil za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta,
ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Pri tem predmetu bo ob koncu
leta tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere drug neobvezni
izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja
obiskuje vsa tri leta isti predmet. Neobvezni izbirni predmet obsega 35
šolskih ur letno oziroma 70 ur letno (tuji jezik).
3. Dnevi dejavnosti
Po predmetniku bomo organizirali naravoslovne (ND), tehniške (TD),
kulturne (KD) in športne dneve (ŠD).
RAZRED
TD
ND
KD
ŠD
1.
3
3
4
5
2.
3
3
4
5
3.
3
3
4
5
4.
4
3
3
5
5.
4
3
3
5
6.
4
3
3
5
7.
4
3
3
5
8.
4
3
3
5
9.
4
3
3
5
Športni dnevi
Šola mora organizirati pet športnih dni. Vsebine so določene v Letnem
delovnem načrtu za športno vzgojo. V primeru slabih vremenskih pogojev
bomo vsebine prilagodili vremenskim razmeram.
• Prvi športni dan je namenjen planinskim pohodom. V septembru se
bomo ob spremstvu vodnikov Planinskega društva Žirovnica podali po
naslednjih poteh:
1. razred:
šola – vodostaj – šola
2. razred:
šola – Sv. Peter – Krpin
3. razred:
šola – Gosjak – šola
4. razred:
Valvasorjev dom
5. razred:
Zabreška planina
6. razred:
Ajdna
7. razred:
Dom pri izviru Završnice
8. razred:
Vajnež oziroma pohod po planinah
9. razred:
Stol oziroma pohod po planinah
• Pozimi bomo organizirali dva športna dneva, namenjena zimskim
.. športom.
• V sredini maja bo za učence od 6. do 9. razreda športni dan
...atletika, za učence od 1. do 5. razreda pa šolsko tekmovanje v
...atletiki in igrah z žogo.
• Konec aprila je za učence 6. in 7. razreda športni dan namenjen
...vodnim aktivnostim, za učence 9. in 8. razreda pa bomo v juniju
...organizirali kolesarjenje in vodne aktivnosti.
• V juniju se bodo učenci od 2. do 5. razreda preizkusili v različnih
...športnih igrah, učenci 1. razreda pa v rolanju in vožnji s kolesom
...na zunanjih šolskih površinah.
• Če nam ne bo uspelo organizirati dveh zimskih športnih dni, bomo
...izostali športni dan nadomestili z drugimi športnimi aktivnostmi.
Enodnevne programe kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni
organizirajo učitelji, nekatere pa tudi s pomočjo zunanjih
sodelavcev. O vsebinah za posamezni razred vas bodo seznanili
razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Enodnevni programi kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni v
okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
RAZRED
KRAJ
DEJAVNOST
VSEBINA
DATUM
2. razred
Groharjeva
hiša v
Sorici
kulturni dan
glasbena
in likovna
delavnica
26. november 2014
6. razred
Arboretum
Volčji
Potok
naravoslovni
dan
raznovrstnost
v rastlinskem
svetu
16. junij 2015
Karin Pazlar, 7.a
Ana Vajs, 3.a
4. Manjše učne skupine v 8. in 9. razredu
V šolskem letu 2014/15 bomo pri pouku slovenščine, matematike in
angleščine v 8. in 9. razredu izvajali pouk v manjših učnih skupinah, v
skladu z 40. členom Zakona v osnovni šoli. Pouk bo vse leto potekal v
homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti; ravni zahtevnosti
so opredeljene s cilji oziroma standardi znanja. Za učno skupino se
učenec na osnovi predznanja odloči ob koncu 7. oziroma 8. razreda, o
odločitvi se posvetuje s starši in z učiteljem, ki predmet poučuje.
Na osnovi doseženih ocen ter po posvetu s starši, učiteljem in šolsko
svetovalno službo učenec med šolskim letom lahko spremeni raven
zahtevnosti v višji oziroma nižji nivo.
5.Dodatna strokovna ter individualna in skupinska
pomoč
Dodatno strokovno ter individualno in skupinsko pomoč bodo vodile
specialne pedagoginje, pedagoginja in psihologinja ter učitelji
posameznih predmetnih področij. Namenjena je učencem s posebnimi
potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne
šole z dodatno strokovno pomočjo oziroma posebni program vzgoje in
izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja,
ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami.
6. Nadarjeni učenci
Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne
sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih
področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne
pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode
in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike
individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.
Nika Vereš, 7.b
Sven Jensterle Prešern, 8.b
Ana Čop, 7.b
Jan Čelesnik, 8.b
RAZŠIRJENI PROGRAM
1. Varstvo učencev
Šola bo organizirala jutranje varstvo za učence 1. razreda od 6.00–8.15.
2. Podaljšano bivanje
Za učence od 1. do 5. razreda je po pouku organizirano podaljšano
bivanje od 11.50 do 15.55. V podaljšano bivanje so vključeni učenci, ki
jih starši v mesecu aprilu prijavijo za naslednje šolsko leto. Naknadne
prijave je možno upoštevati le, če oddelki niso polno zasedeni. Zaradi
racionalizacije delovnega časa učiteljic, ki vodijo te oddelke, se otroci
ob zmanjšanem številu združujejo z drugimi oddelki.
Učenci ostajajo v oddelku podaljšanega bivanja (OPB) do dogovorjene
ure. Zaradi varnosti in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno
spusti otroka iz šole samo po predhodnem dogovoru s starši ali pisnim
potrdilom šole.
3.Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih
dejavnosti, v katere se učenci vključijo prostovoljno. Sezname in
prijavnice za interesne dejavnosti za posamezne razrede so učenci,
zaradi lažje organizacije, dobili ob koncu šolskega leta. V tem šolskem
letu smo učencem ponudili naslednje interesne dejavnosti:
RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST
1. razred:
planinski krožek, otroški pevski zbor, šport, angleščina
2. razred:
računalništvo, likovni krožek, otroški plesi, šah,
planinski krožek, otroški pevski zbor, šport, angleščina
3. razred:
računalništvo, likovni krožek, otroški plesi, šah,
planinski krožek, otroški pevski zbor, angleščina,
poskusi, zeliščarstvo šolskega vrta
4. razred:
računalništvo, likovni krožek, atletika, šah, planinski
krožek, otroški pevski zbor, gasilski krožek, poskusi,
zeliščarstvo šolskega vrta, dramsko-recitatorski krožek
5. razred:
računalništvo, likovni krožek, atletika, šah, planinski
krožek, mladinski pevski zbor, gasilski krožek, proč s
kuhinjskim loncem, košarka-dečki, zeliščarstvo šolskega
vrta, dramsko-recitatorski krožek, ročna dela
6. razred:
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole,
šah, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski
krožek, učenje učenja ali kako pri učenju doseči čim
boljši učinek, košarka-dečki, zeliščarstvo šolskega vrta,
dramsko-recitatorski krožek, ročna dela, mladi kolesarji,
debatni klub, mladi fotografi, proč s kuhinjskim loncem
7. razred:
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole,
šah, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski
krožek, učenje učenja ali kako pri učenju doseči čim
boljši učinek, košarka-dečki, zeliščarstvo šolskega
vrta, dramsko-recitatorska skupina, ročna dela, mladi
kolesarji, debatni klub, mladi fotografi, video dejavnost
8. razred:
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole,
šah, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski
krožek, učenje učenja ali kako pri učenju doseči čim
boljši učinek, košarka-dečki, zeliščarstvo šolskega vrta,
dramsko-recitatorska skupina, mladi kolesarji, debatni
klub, mladi fotografi, video dejavnost
9. razred:
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, šah,
planinski krožek, mladinski pevski zbor, gasilski krožek,
košarka-dečki, zeliščarstvo šolskega vrta, dramskorecitatorska skupina, mladi kolesarji, debatni klub,
mladi fotografi, video dejavnost
4.Dodatni in dopolnilni pouk
Dopolnilni pouk in dodatni pouk bomo organizirali od 1. do 9. razreda,
dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, dodatnega
pa za učence, ki presegajo določene standarde znanja.
5.Ekskurzije
Ekskurzije dopolnjujejo pouk in razširjajo obzorje učencev preko meja
domačega kraja. Načrtovane so tako, da učenci v času osnovnega
šolanja spoznajo kulturno-zgodovinske in druge znamenitosti Slovenije
in njenega zamejstva. Na sestanku Sveta staršev so starši sprejeli sklep,
da se v šolskem letu 2013/14 za učence od 5. do 9. razreda organizira
jesenska in pomladanska ekskurzija.
Razred
Jesenska ekskurzija
Pomladanska ekskurzija
1.
Živalski vrt
2.
Narodna galerija
3.
Prirodoslovni muzej
4.
Gornjesavska dolina
5.
Postojnska jama, Predjamski
grad
Kamnik, letališče Jožeta
Pučnika
6.
Kropa, Kranj
Planinska jama, kraški svet
Notranjske, Rašica
7.
Luka Koper, soline, Portorož
in Piran
Prekmurje
8.
Velenje, Šempeter
Benečija
9.
Celje, Maribor
končni izlet; po izbiri
6. Šole v naravi in tabori
Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka
zunaj – v naravi. Program vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja
v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in rekreacijo na
prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski
jezik, družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport
… Izpostavljenost različnim fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča
razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti. Šola v naravi je
posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in
učitelji v okolju, ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol
v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino
in bodo imeli pouk po prilagojenem urniku.
RAZRED
BIVANJE
LOKACIJA
PROGRAM
3. razred
od 20. do 24. aprila
2015
ČAS
dom
JURČEK
Kočevje
naravoslovni tabor
4. razred
od 30. marca do 3.
aprila 2015
dom
LIPA
Črmošnjice
tematski teden energija vetra,
vode in sonca
5. razred
od 15. do 19.
septembra 2014
dom RAK
Rakov Škocjan
naravoslovni teden
6. razred
od 16. do 20.
februarja 2015
dom
VOJSKO
Idrija
tek na smučeh
7. razred
od 9. do 12.
septembra 2014
planinski
dom
Koča pri Krnskih
jezerih
planinski tabor
8. razred
od 1. do 5. decembra
2014
dom
RADENCI
Gornji Radenci
naravoslovni teden
Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti lahko dobite na internetni strani: www.csod.si.
DRUGE ORGANIZACIJSKE OBLIKE
IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z UČENCI
VZGOJNO-
Zgodnje učenje angleščine bo ob plačilu staršev potekalo v 1., 2. in 3.
razredu, enkrat tedensko 45 minut, 30 ur letno, od 14. ure dalje.
Smučarski tečaj bomo pripravili pred zimskimi počitnicami, če bo
dovolj snega. Udeležili se ga bodo lahko učenci od 1. do 5. razreda.
Tečajniki bodo dopoldne imeli štiri ure pouka in kosilo, popoldne pa
tečaj. Tečaj bodo vodili vaditelji Smučarskega kluba Radovljica.
Plavanje je izredno pomembna spretnost, ki jo mora usvojiti vsak
učenec, zato učenju te veščine šolski programi namenjajo precejšnjo
pozornost.Izkušnje tudi kažejo, da otroci najhitreje splavajo v zgodnjem
obdobju, zato je plavalno opismenjevanje del učnega programa v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju.
V naši šoli bo v skladu z rezultati ankete in zakonskimi predpisi potekalo
v pomladanskem času:
• 10-urni plavalni tečaj za učence 2. razreda, ti bodo plavalni tečaj do
predpisanih 20 ur nadaljevali v 3. razredu;
• 10-urni tečaj za učence 3. razreda;
• preizkus znanja plavanja za učence 6. razreda.
Plavalne tečaje bodo vodili vaditelji in učitelji Plavalnega kluba
Radovljica, potekali pa bodo strnjeno teden dni v mesecu maju.
Plesnih veščin se bodo učenci 8. in 9. razreda učili v okviru izbirnega
predmeta ples. Za mlajše učence in otroke v vrtcu bomo razpisali plesno
šolo. Organizirali jo bomo, če bo dovolj prijav.
DNEVNI RAZPORED DELA – zvonjenje
Pouk praviloma začenjamo s prvo učno uro, ob 8.15. Nekatere
dejavnosti so zaradi narave dela umeščene v urnik pred prvo učno
uro, ob 7.25.
1. - 3. razred
4. - 5. razred
DEJAVNOST
od
do
ura
dejavnost
od
do
JUTRANJE VARSTVO
6.00
8.15
1.
pouk
7.25
8.10
odmor
pouk
MALICA
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
8.10
8.15
9.00
9.20
10.05
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
8.15
9.00
9.20
10.05
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
12.40
ZAJTRK
8.15
8.45
POUK: 1. razred
8.45
11.50
POUK: 2.,3. razred
8.45
8.45
11.50
12.40
OPB
11.55
15.55
2.
3.
4.
5.
6.
6. - 9. razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
MALICA
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
7.25
8.10
8.15
9.00
9.05
9.50
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
12.40
12.45
13.30
13.35
8.10
8.15
9.00
9.05
9.50
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
12.40
12.45
13.30
13.35
14.20
LETNI RAZPORED DELA – šolski koledar
Šolsko leto ima 190 šolskih dni. Razdeljeno je na dve ocenjevalni
obdobji.
Prvo ocenjevalno obdobje 1.–9. razred od 1. septembra 2014
1.–8. razred od 1. februarja 2015
od 1. februarja 2015
9. razred
do 30. januarja 2015
Drugo ocenjevalno obdobje
do 24. junija 2015
do 15. junija 2015
Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo v zadnjem
tednu vsakega ocenjevalnega obdobja.
Informativna dneva za vpis v srednje šole:
- petek, 13. februar 2015
- sobota 14. februar 2015
Počitnice:
Počitnice
od
do
JESENSKE
ponedeljka, 27. oktobra 2014,
četrtka, 30. oktobra 2014
NOVOLETNE
ponedeljka, 29. decembra 2014,
srede, 31. decembra 2014
ZIMSKE
ponedeljka, 23. februarja 2015,
petka, 27. februarja 2015
PRVOMAJSKE
torka, 28. aprila 2015
četrtka, 30. aprila 2015
POLETNE
petek, 26. junija 2015
ponedeljka, 31. avgusta 2015
Delovna sobota: 18. oktober 2014, nadomeščamo 2. januar 2015
Pouka prosti dnevi so še:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
petek, 31. oktober 2014, dan reformacije,
četrtek, 25. decembra 2014, božič,
petek, 26. decembra 2014, dan samostojnosti in enotnosti,
četrtek, 1. januar 2015, novo leto,
petek, 2. januar 2015 (ta dan se nadomešča v soboto 11.4. 2015),
ponedeljek, 6. april 2015, velikonočni ponedeljek,
ponedeljek, 27. april 2015, dan upora proti okupatorju,
petek, 1. maj 2015, praznik dela,
četrtek, 25. junij 2015, dan državnosti.
Anja Dolar, 7.b
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje
uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu.
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci 6.
razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.
Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 9. in 6. razreda
opravljajo v maju.Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega
preverjanja ni več.
Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in matematike,
tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za vsako šolo
posebej.
Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju
znanja obvestila s posebnim obvestilom.
Termini:
MESEC
DATUM
AKTIVNOST
september
ponedeljek, 1. 9.
2014
Objava tretjega predmeta, iz
katerega se bo na posamezni
šoli preverjalo znanje učencev
9. razreda z nacionalnim
preverjanjem znanja.
maj
torek, 5. 5. 2015
NPZ iz matematike za 6. in 9.
razred
maj
četrtek, 7. 5. 2015
NPZ iz slovenščine za 6. in 9.
razred
maj
ponedeljek, 11.
5. 2015
NPZ iz angleščine za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju
znanja seznanjeni od 2. do 4. junija 2015, učenci 6. razreda pa od 9.
do 11. junija 2015.
RAZREDNI, PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
Učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih
utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma
predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno
ocenjeni, lahko opravljajopopravne izpite v junijskem in avgustovskem
roku.
Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9.
razreda pa lahko opravljajo popravni izpit iz več predmetov.
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij – 30. junij 2015
1. rok
učenci 9. razreda
26. junij – 9. julij 2015
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust – 31. avgust 2015
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda
VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
Učenci se bodo v šolo in iz šole vozili s šolskim avtobusom.
V ŠOLO:
začetek pouka
7.25
8.15
7.25
8.15
IZ ŠOLE:
Rodine
7.00
7.50
Vrba
7.05
7.55
šola
7.10
8.00
Zg. Moste
Breg
6.50
7.40
šola
6.55
7.45
6.45
7.35
konec pouka
11.50
12.40
13.30
14.20
11.50
12.40
13.30
14.20
šola
12.05
12.55
13.50
14.45
šola
12.20
13.10
14.05
15.00
Vrba
12.10
13.00
13.55
14.50
Breg
12.25
13.15
14.10
15.05
Rodine
12.15
13.05
14.00
14.55
Zg. Moste
12.30
13.20
14.15
15.10
VPIS
Otroke, rojene leta 2009, bomo vpisovali v 1. razred osnovne šole v
februarju, malčke pa v programe vrtca in k Cicibanovim uricam v prvi
polovici marca 2015.
POGOVORNE URE, RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA
Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih
in vedenju v šoli namenjamo pogovorne ure. Skupne popoldanske
pogovorne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 17. ure dalje.
Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih
pogovornih ur. Dopoldanski termini bodo na začetku meseca septembra
objavljeni na oglasnem mestu in na spletni strani šole.
Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci,
najmanj dva v vsakem oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje
seznanili z dogajanji v oddelku vašega otroka in z delom v šoli.
Obravnavali boste tudi strokovne teme, značilne za starostno stopnjo
vašega otroka.
V šolskem letu 2014/15 bo predvidoma tretji teden v januarju
organiziramo izobraževanje za starše. Predavanje z naslovom Vzgoja za
odgovornost bo imela Zdenka Zalokar Dijak.
Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in
mladostnikom, ki imajo kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o
svojih problemih in stiskah lahko pogovorijo na štiri oči. Pogovorne ure
z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje.
Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu
2014/15
september (po dogovoru)
21. oktober
18. november
16. december
20. januar
17. februar
17. marec
21. april
19. maj
Če sadiš za eno leto, posadi riž.
Če sadiš za desetletja, posadi drevo.
Če sadiš za celo življenje, vzgoji človeka.
(kitajski pregovor)
PREVENTIVNI PROGRAMI
Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih,
begajočih družbenih sprememb in nenehno naraščajočih pričakovanj.
Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v kritičnih
trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih
srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo.
Zato za vsak razred posebej načrtujemo različne preventivne programe:
RAZRED
TEMA
1. razred
Prometna varnost, zobna preventiva, požarna varnost in
naravne nesreče
2. razred
Prometna varnost, zobna preventiva, požarna varnost in
naravne nesreče
3. razred
Prometna varnost, razumevanje drugačnosti, zobna
preventiva, požarna varnost in naravne nesreče
4. razred
Odnosi in komunikacija,učenje o učenju, zobna
preventiva, požarna varnost in naravne nesreče
5. razred
Srečanja s policistom – projekt Leon, zobna preventiva,
požarna varnost in naravne nesreče
6. razred
Predpuberteta in puberteta, odnosi med vrstniki,
reševanje sporov brez nasilja, požarna varnost in
naravne nesreče
7. razred
Metode in tehnike uspešnega učenja, pasti zasvojenosti
(02 za vsakega), požarna varnost in naravne nesreče
8. razred
Zdrava prehrana in motnje hranjenja pri mladih, obisk
centra Kresnička, požarna varnost in naravne nesreče
9. razred
Spolnost mladostnikov, kontracepcija, vozim vendar ne
hodim, požarna varnost in naravne nesreče
Vključeni smo tudi v slovensko mrežo Zdravih šol.
Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja,
ampak željo in napor spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. Na
naši šoli dajemo velik poudarek zdravi prehrani in pogosti telesni vadbi.
Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne
odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti,
sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces pridobivajo znanje,
urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne
spretnosti.
Mija Ribnikar, 1.b
Nace Sterle, 1.b
Lucija Mežek, 8.a
OSTALE DEJAVNOSTI
1. Učbeniški sklad
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi za šolsko leto 2014/15
zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse
učence. Učbenike iz sklada učenci prevzamejo v šolski knjižnici v zadnjih
dneh počitnic in vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniški sklad obsega
tudi atlase in učbenike za nekatere predmete, ki so učencem na voljo v
razrednih knjižnicah in jih tako ni potrebno vsakodnevno prinašati v šolo.
Učence naprošamo, da z izposojenimi učbeniki ravnajo skrbno in vanje
ne pišejo. Zavijte jih v samolepilno prozorno folijo ali v ovitek, ki ga
pred vračanjem lahko odstranite. Izgubljene ali uničene učbenike boste
morali nadomestiti z novimi.
Aktualni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin so
objavljeni na šolski spletni strani, dobite jih tudi v šolski knjižnici.
2. Šolski sklad
Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2009/10. Upravni odbor
šolskega sklada sestavljajo štirje člani s strani staršev in trije predstavniki
šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev za dejavnosti in
potrebe, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojnoizobraževalnega dela šole. Upravni odbor šolskega sklada naše šole je
sklenil, da z zbranimi sredstvi lahko kupujemo nadstandardno opremo
in sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih virov ni zadosti sredstev,
ter s sredstvi sklada preprečujemo socialno izključenost učencev.
Sredstva se uporabljajo strogo namensko.
O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani
in na roditeljskih sestankih. Starši lahko prostovoljno prispevate v šolski
sklad. Finančna sredstva šolskega sklada se zbirajo na podračunu šole,
odprtem pri UJP, številka: 01392-603 068 84 46, sklic: 00-2990001.
3. Šolska knjižnica
Knjižnica naše šole je namenjenega otrokom, ki obiskujejo vrtec,
učencem, učiteljem in tudi staršem. Član šolske knjižnice postane vsak
otrok ob vpisu v vrtec oziroma učenec ob vpisu v šolo. Vrtičkarji in učenci
1. razreda knjižnico obiskujejo v spremstvu vzgojiteljic oz. učiteljic po
dogovorjenem urniku, ostali uporabniki knjižnico obiskujejo prosto, vsak
dan med 7.00 in 14.00.
Knjižnično gradivo je organizirano po sistemu prostega pristopa, ki
uporabnikom omogoča samostojno iskanje in brskanje po knjižnih
policah. Leposlovno gradivo je razvrščeno v tri starostne skupine (I., II.
in III. triletje) ter ljudsko slovstvo, strokovno gradivo pa je urejeno po
sistemu UDK.
V knjižnici so štiri računalniška mesta z dostopom do interneta,
možnostjo tiskanja in skeniranja. Uporabnikom sta na voljo čitalnica z
zbirko periodičnega tiska in priročna knjižnica. Rok izposoje je dva tedna
za literaturo s seznamov obveznega branja in bralne značke ter tri tedne
za ostalo gradivo.
4. Urejanje administrativnih zadev
Učenci urejajo administrativne in druge zadeve v tajništvu šole pred
poukom ali v času uradnih ur.
Vse denarne obveznosti bomo tako kot doslej zaračunavali enkrat
mesečno ob šolski prehrani. Račune boste starši prejeli najkasneje do
20. v mesecu. Plačevali jih boste lahko s posebnimi položnicami ali preko
osebnega računa; banka bo enkrat mesečno, 28. v mesecu, poravnavala
stroške z vašega računa. Prosimo za redna plačila obveznosti, s čimer se
boste izognili neprijetnim sodnim terjatvam.
Starši lahko urejate zadeve v tajništvu šole v času uradnih ur.
5. Šolska prehrana
V šoli bomo v dneh, ko v skladu s šolskim koledarjem poteka
pouk,pripravljali dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico za
učence OPB.
Starši prijavite učenca za šolsko prehrano z obrazcem, ki ga dobite
prvi šolski dan. Dopoldanska malica je za učence obvezna. Kosilo lahko
naročite za daljše časovno obdobje, za določene dneve v mesecu ali
tednu, lahko tudi vsak dan sproti, vendar se morajo učenci nanj prijaviti
v šolski kuhinji najkasneje do 8.15.
Prav tako morajo učenci oziroma njihovi starši, kadar je otrok odsoten,
do 8.15 v šolski kuhinji kosilo odpovedati. V nasprotnem primeru bomo
kosilo zaračunali.
Dopoldanska malica
Malica je za učence od 1. do 3. razreda ob 8.15, za učence 4. in 5.
razreda ob 9. uri, za učence od 6. do 9. razreda pa ob 9.50.
Kosilo
Kosilo bomo delili od 12. ure dalje.
Telefonska številka kuhinje je 5809 159.
Subvencionirana šolska prehrana
V novem šolskem letu 2014/15 staršem ni treba oddajati vlog za
uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev
v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na
podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje
vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če
družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji
na dan 1. 9. 2014.
Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni
štipendiji na dan 1. 9. 2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014
ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali,
svetujemo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo za otroški dodatek/
državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev
v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji
na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za
malico oz. kosilo.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma
državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh
pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom
šolskega leta 2014/2015, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno
vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri
pristojnem centru za socialno delo.
Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih,
ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija
pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene
od vključno 1. 9. 2014 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo
prehrane.
Dietna prehrana
Starši in učenci, prosimo vas, da takoj ob začetku leta vodji šolske
prehrane gospe Nadji Bergant oddate vloge za dietno prehrano, med
letom pa, da posredujete pobude, pripombe in pohvale o jedilnikih in
kakovosti samih obrokov.
Cena šolske prehrane
• zajtrk: 0,40 €
• malica: 0,80 €
• kosilo: 2,20 €
• kosilo za učence 1. razreda: 1,60 €
Katja Nikita Stare, 8.b
6. Zdravstveno stanje in odsotnost učenca
Starše prosimo, da razrednika seznanite z boleznimi, ki zahtevajo
posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija, sladkorna bolezen…).
Starši morate ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti.
Odsotnost opravičite osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila
je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po
otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne sporočite v petih
delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, vas šola obvesti o izostanku
učenca in vas pozove, da izostanek pojasnite.
Kadarotrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, morate
zdravniško potrdi lo posredovati razredničarki ali učitelju športa na
začetku šolskega leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka,
če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v
šolskem letu.
Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu
daljši izostanek od pouka.
7. Zdravstveno varstvo učencev
Zdravstveno vzgojo bo potekala vzporedno ob sistematskih pregledih,
pod okriljem zdravstveno-vzgojnega centra Jesenice. Učenci 1. in 3.
razreda ter 6. in 8. razreda bodo imeli sistematske zdravniške preglede
in cepljenja v Zdravstvenem domu Žirovnica.
Ob sistematskem pregledu bo opravljeno tudi obvezno cepljenje:
- 1. razred: proti hepatitisu B – 3. doza,
- 3. razred: proti davici, tetanusu in pertusisu (oslovskemu kašlju),
Učenke 6. razreda se bodo lahko s soglasjem staršev prostovoljno cepile
proti HPV.
Na sistematskih pregledih bodo potekala kratka zdravstveno-vzgojna
predavanja:
- 1. razred: Moji prvi koraki do zdravja,
- 3. razred: Danes imam dober dan,
- 6. razred: Odraščanje,
- 8. razred: Zdrav življenjski slog.
Za učence 9. razreda bo izvedena delavnica Temeljni postopki oživljanja
in uporaba AED, za petošolce pa delavnica Varni in zdravi.
Zobozdravstveni delavci bodo ugotavljali stanje zob učencev v vseh
oddelkih šole. Vse šolsko leto bodo potekali preventivni zobozdravstveni
programi za učence od 1. do 5. razreda:
- želiranje,
- skrb za pravilno čiščenje zob,
- tekmovanje za čiste zobe.
Sistematski pregledi bodo za učence od 1. do 9. razreda.
Šola ne bo prevzela odgovornosti za zdravljenje zob.
SKRB ZA PRIJETNO BIVALNO OKOLJE, VARNOST IN UGLED ŠOLE
Učenci v šoli preživite kar precej časa svojega otroštva in mladosti.
Prijetna šolska klima in urejeno bivalno okolje izboljšujeta dosežke na
intelektualnem, vedenjskem in vzgojnem področju.Prav je, da vsi in vsak
na svoj način pripomoremo, da nam bo tu lepo.
Učenci sami z dobrim zgledom in s prijazno besedo lahko preprečujete
nezaželeno vedenje. Težave in konflikte rešujte s pogovorom. Kjerkoli
boste, upoštevajte pravila lepega vedenja.
V šoli ste dolžni upoštevati pravila, ki so zapisana v Hišnem redu.
Tjaša Šebat, 7.b
HIŠNI RED
Hišni red podrobneje določa pravila življenja in dela v šolskem prostoru.
Pri izvajanju dejavnosti v šolskem prostoru so hišni red dolžni spoštovati
učenci, zaposleni in obiskovalci šole.
Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati vsa splošna
zakonska določila, še posebej določila o dejavnosti vzgoje in
izobraževanja. Pravice in dolžnosti delavcev šole in učencev so urejene
s posebnimi pravilniki.
Neupoštevanje hišnega reda in kršitve dolžnosti se obravnavajo v skladu
s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v devetletni osnovni šoli
in Vzgojnim načrtom Osnovne šole Žirovnica.
Šolski prostor predstavljajo vse tiste notranje in zunanje površine, na
katerih potekajo pouk in druge dejavnosti, ki so predvidene z letnim
delovnim načrtom šole. To so razen neposrednih šolskih prostorov in
zunanjih površin tudi gledališča, koncertne dvorane, muzeji, naravni in
spominski parki, avtobus in drugo.
Benjamin Grubar, 8.a
Splošna pravila:
• Pouk se začenja ob 8.15, nekatere dejavnosti lahko tudi ob 7.25.
• Učenci puščajo oblačila in obutev v garderobi, ki je določena za
oddelek.
• V šoli hodijo v copatah, ki niso športne. Športne copate lahko
uporabljajo v notranjih telovadnih prostorih. Obutev, ki jo
uporabljajo za prihod v šolo ali na zunanjih športnih površinah, ne
smejo uporabljati v telovadnicah in učilnicah.
• V šolo učenci prihajajo največ trideset minut pred začetkom pouka
ali drugih organiziranih dejavnosti (krožki tečaji, izbirni predmeti …).
Po končanih dejavnostih so dolžni zapustiti šolski prostor. Učenci, ki
prihajajo v jutranje varstvo, morajo upoštevati navodila odgovornega
učitelja za organizacijo varstva. V času pouka, med odmori in prostimi
urami ni dovoljeno zapuščati šolskega poslopja brez dovoljenja
učitelja.
• Med prostimi urami morajo biti učenci v določenih razredih. Razred
lahko zapustijo le v dogovoru z dežurnim učiteljem, ki skrbi za red
med prosto uro.
• Ob zvonjenju morajo biti v učilnici ali pred njo, če je zaklenjena.
Za red in disciplino skrbita reditelja oddelka. Kadar učenci ne
upoštevajo rediteljevih navodil, le-ta morata o tem obvestiti učitelja
oziroma razrednika.
• Kadar učitelja pet minut po napovedanem urniku ni k pouku, je
reditelj oddelka dolžan o tem obvestiti pomočnico ravnatelja oziroma
delavko v tajništvu.
• Ob prihodu učitelja v razred učenci vstanejo. Na ta način ga
pozdravijo.
• Med poukom učenci ne zapuščajo svojega prostora brez dovoljenja.
Aktivno sodelujejo pri različnih oblikah dela.
• Glasno govorijo le, kadar se to od njih pričakuje.
• Ob koncu ure za seboj pospravijo in iz urejenega razreda mirno
odidejo, ko jim to dovoli učitelj.
• Za red in čistočo v šolskem prostoru je odgovoren vsak učenec.
Dva reditelja skrbita za čisto tablo in urejenost učilnice.
Učitelja obvestita o manjkajočih učencih in mu pomagata pripraviti
učne pripomočke, če to naroči.
• V šolo prihajajte urejeni in spodobno oblečeni.
• Med poukom ni dovoljeno žvečiti.
• Med poukom ni dovoljena uporaba prenosnega telefona ali osebne
video naprave. Prepovedano je tudi slikanje in snemanje. Kadar
učenec krši to pravilo, mora na zahtevo napravo izročiti učitelju.
Ta ga vrne staršem. Za druge oblike pouka (ekskurzija, šola v naravi,
tekmovanja ...) o uporabi prenosnega telefona velja dogovor med
učenci, starši ter učiteljem oziroma razrednikom.
• V šolskem prostoru ni dovoljeno kaditi, imeti in uživati alkohola,
drog, energijskih napitkov in drugih psihoaktivnih sredstev. Ta
prepoved velja tudi za druge oblike
šolskega dela: šola v naravi, športni dan, ekskurzije …
• V šolskem prostoru ni dovoljeno imeti in uporabljati vnetljivih snovi
in pirotehničnih sredstev, kot sovžigalniki, vžigalice, petarde, rakete
za ognjemete …, ter ostrih predmetov, ki jih ne uporabljamo pri
pouku.
• Gibanje učencev po šoli ne sme ovirati ostalih in ogrožati njihove
varnosti. V učilnicah, jedilnici in na hodnikih ni dovoljeno tekanje.
• Vedenje mora biti spoštljivo do vseh – do učencev, učiteljev in drugih
delavcev šole ter do obiskovalcev. Ni dovoljeno žaljivo govoriti,
preklinjati, se pretepati, pljuvati, izsiljevati in groziti.
• Učenci ne uničujejo izdelkov svojih sošolcev in obvestil, ki so
objavljena na oglasnih mestih šole ali v učilnicah.
• Učitelji in učenci odgovarjajo za opremo, učila in šolski inventar.
Vsi delavci šole in učenci so moralno in materialno odgovorni za
funkcionalno rabo opreme in prostora. Škodo, ki je storjena zaradi
neprimernega vedenja, nepazljivosti in malomarnosti, mora
povzročitelj poravnati.
• Dežurna reditelja odideta v jedilnico pet minut pred zvonjenjem in
pripravita malico in pogrinjek za sošolce oziroma pripravljeno malico
odneseta v učilnico. Norčevanje iz hrane ni dovoljeno. Vsak učenec
po končani malici pospravi za seboj in sortira ostanke na vozičku.
Reditelja odpeljeta ostanke dokuhinje in jih pospravita v ustrezne
koše.
• Med glavnim odmorom in drugimi odmori učenci rešujejo svoje
težave in morebitne spore s sošolci s pomočjo dežurnega učitelja.
• V vsakem oddelku ob začetku šolskega leta učenci postavijo
vedenjska pričakovanja in oblikujejo oddelčna pravila. Vsa pravila
zapišejo in jih obesijo v matični učilnici na vidno mesto. Učenci se z
razrednikom dogovorijo o ukrepih ob kršenju teh pravil.
Dolžnost vsakega učenca, strokovnega delavca in drugih zaposlenih v
šoli je, da spoštuje pravila Hišnega reda. Učenci ste dolžni upoštevati
opozorila o nepravilnostih od vseh delavcev šole in zunanjih sodelavcev.
Če hočeš postati moder,
se nauči pametno spraševati,
pazljivo poslušati,
mirno odgovarjati in umolkniti,
ko nimaš več kaj reči.
(J. Lafater)
Bor Ravnik, 3.a
Učenke in učenci, skrbite za svojo varnost in ne ogrožajte drugih.
Izogibajte se vsakršnemu nasilju. Do vrstnikov bodite prijazni. Ne
pozabite, da imamo vsi pravico delati v miru.
Tudi na poti v šolo in iz nje ali ko čakate na avtobus, se vedite dostojno.
Pazite na svoj ugled, na ugled staršev in tudi šole. Upoštevajte prometno
varnost na cesti in na železniških prehodih. Urejenost zelenic, nasadov in
športnih igrišč je naša skupna skrb.
V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov ali denarja. V šoli za kraje ne
bomo prevzemali odgovornosti.
Učenci od 5. do 9. razreda boste dodeljeni garderobni prostor obdržali
do konca šolanja. Pazite nanj, saj bomo sproti zaračunavali vso škodo.
Garderobe bodo v času pouka zaklenjene. Poseganje vanje ni mogoče.
Starši, prosimo vas, da se kljub temu s svojimi otroki pogovorite, naj
ne delajo škode in naj pustijo tuje stvari pri miru. Učenci 1., 2., 3. in
4. razreda boste odlagali svoja oblačila in obutev pred učilnicami.
Mija Ribnikar, 1.b
OBVESTILA O PISNEM OCENJEVANJU
ZNANJA, DEJAVNOSTIH IN DEŽURSTVU
UČENCEV IN UČITELJEV
Za učence od 6. razreda dalje bomo na oglasnem mestu šole in na spletni
strani mesečno objavljali datume vseh oblik pisnega ocenjevanja znanja,
za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in učence 4. in 5.
razreda bodo ta obvestila v posameznih učilnicah.
Na oglasnem mestu in na šolski spletni strani boste lahko našli mesečni in
tedenski program dejavnosti tako obveznega kot razširjenega programa,
da boste laže načrtovali druge dejavnosti in svoj prosti čas.
Razna obvestila o dejavnostih v šoli, razporedi dežurnih učencev in
učiteljev na hodnikih bodo objavljeni na oglasnem delu šole in na šolski
spletni strani.
Vse objavljene dejavnosti sestavljajo letni delovni načrt za šolsko leto
2014/15.
Matija Legat, 9.a
DOGAJALO SE JE …
Obisk vrhunskih športnikov
Našo šolo so v začetku šolskega leta obiskali vrhunski športniki, ki so
zaposleni v Slovenski vojski. Namen njihovega obiska je bil spodbujanje
športne aktivnosti med mladimi in promocija Slovenske vojske. Učenci
7., 8. in 9. razredov so imeli priložnost spoznati strelca Željka Moičevića,
kolesarja Kristjana Korena, veslačico na mirnih vodah Špelo Ponomarenko
Janić, kajakaša Luka Božiča, telovadca Saša Bertonclja, atletinjo Nino
Kolarič, judoista Vloro Beđeti in Matjaža Ceraja, kanuista na divjih vodah
Petra Kauzerja in veslača Tomaž Piriha, nekdaj učenca naše šole. Kot
se spodobi za športnike, ti niso ostali le pri pogovoru in razdeljevanju
avtogramov, temveč so se z ekipami sedmošolcev, osmošolcev in
devetošolcev pomerili tudi v športnih igrah. Vrhunec enournega srečanja
pa je bila zagotovo demonstracija judo prijemov, ki sta jo s pomočjo
najdrznejših med učenci izvedla judoista Vlora in Matjaž.
Z roko v roki. Za varnost otrok!
V Vulkanizerstvu Žemlja so 28. maja s Svetom za
preventivo in vzgojo otrok v prometu pripravili
aktivnosti, na katerih so obiskovalci lahko
preverili svoje znanje o varnosti v prometu,
izmerili svoj reakcijski čas, se preizkusili v
simulaciji vožnje pod vplivom alkohola – vse
z namenom večje osveščenosti udeležencev
v prometu. Delavnice so potekale v sklopu
natečaja Z roko v roki. Za varnost otrok!, ki ga
je organiziralo podjetje Goodyear Dunlop Sava
Tires. Na natečaju so se slovenske osnovne šole potegovale za sredstva
v višini 2000 €, s katerimi bodo lahko hitreje realizirale aktivnosti
za urejanje prometa v okolici šol. S svojim predlogom za izboljšanje
prometne varnosti v oklici šole in besedilom prometne himne, ki ga je
napisala Katja Nikita Stare, je denarna sredstva dobila tudi Osnovna šola
Žirovnica.
Boš sadiv?
Učenci in vrtičkarji so v sončnem
spomladanskem dopoldnevu s
pomočjo Nade, Matica in Marka
(člani društva Slovensko rodovno
gibanje – SRG), ravnateljice,
župana, hišnika in učiteljic ter
vzgojiteljic na šolskem vrtu
posadili pet dreves starih sadnih
sort. Sajenje dreves je potekalo v
sklopu akcije Boš sadiv? in na pobudo društva SRG. Člani društva so se
namenili s starimi sortami sadnih dreves zasaditi čim več zelenic in vrtov
v naši okolici. Njihovo namero so podprli tudi župani gorenjskih občin z
nakupom sadik in opornikov, pa tudi z lastnoročnim delom. Pobude smo
bili veseli tudi v šoli in se akciji z veseljem pridružili. Tri češplje smo na
šolskem vrtu posadili že jeseni, spomladi pa smo dodali še eno češpljo,
češnjo in tri jablane.
Bodi eko, ohrani čebelo in
smreko
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) in
družba Medex sta pripravili projekt
ozaveščanja mladih v skrbi za naravo
Bodi eko, ohrani čebelo in smreko. V
natečaj se je vključil tudi naš vrtec. ČZS,
ki si prizadeva za ohranitev avtohtone
slovenske čebele, je tokrat naredila še
korak dlje v skrbi za gozdove oziroma
ohranjanje iglavcev. Zato smo v vrtcu
izpeljali mini projekt z vrsto dejavnosti.
Ogledali smo si šolski čebelnjak z g.
Stankom Nočem in Janšev čebelnjak na
Breznici. Opazovali in primerjali smo stare in nove čebelnjake v okolici
vrtca, ogledali smo si filmček o kranjski sivki, zaplesali čebelji ples,
ustvarjali čebelice iz odpadnega materiala in eko smreko.
Obisk predstavnice z ameriške ambasade v Ljubljani
V začetku meseca aprila je našo šolo obiskala gospodična Cari Drinnon z
ameriške ambasade v Ljubljani. Predstavila nam je ZDA, njihove običaje
in navade. Podrobneje je predstavila zvezno državo Tennessee, od koder
prihaja. Z učenci je
stekel prijeten pogovor
v angleškem jeziku, Cari
pa se je z učenci zelo
dobro ujela. Najbrž tudi
zato, ker se v naši državi
počuti zelo domače,
saj jo podnebje, rastje
pa tudi prijaznost ljudi
spominjajo na domače
kraje.
Slovo od osnovne šole
Vsako leto ob koncu šolskega leta devetošolci pripravijo kakšno
presenečenje, s katerim ostale učence in učitelje opozorijo, da se je
šolanje na Osnovni šoli Žirovnica za njih končalo. Letošnje presenečenje
je bilo še prav posebej domiselno, saj so nas ob ponedeljkovem jutri
pred vhodom v šolo pričakali šotori in v njih devetošolci, ki so noč
»pretaborili« v okolici
šole. V večernih urah
in ponoči na šolskem
vrtu, zjutraj pa so
šotore
prestavili pred vhod
in veselo pozdravljali
sovrstnike, učitelje
ter ostale delavce
šole, ki so prihajali v
šolo.
Manca Murnik, 8.a
MEDMREŽJE
Ob koncu bi vas, dragi starši, radi povabili, da kot gostje prihajate
na domačo spletno stran. Poskušali jo bomo opremljati tekoče, tako
da boste lahko spremljali, kako načrtujemo šolsko delo in programe,
s katerimi se bo srečeval vaš otrok. Poiskali boste lahko tudi različna
obvestila, navodila in poročila o dejavnostih ter še kaj.
http://www.os-zirovnica.si
Veseli bomo tudi vaših idej in spodbud. Pošljite jih na šolski ali
ravnateljičin elektronski naslov:
[email protected]
[email protected]
PUBLIKACIJA
OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA
2014/2015
Tekst pripravili: Andrejka Kramar, Aleksandra Donoša, Ana Klemenc
Lektoriranje: Veronika Bakač
Fotografije: Polona Kus
Oblikovanje: Anita Abram
Prelom: Tisk-am Abram s.p.
Izdano: 1. september 2014
Tomaž Toman, 1.b
Katja Nikita Stare, 8.b
Renata Perč, 8.c
Pia Kobal, 9.b
Lucija Mežek, 8.a
Jaka Dolžan Lukežič, 8.a
Matija Legat, 9.a

Similar documents