Znanje je moč. Učenje ne pozna državnih meja. Močnejši si, kot se

Transcription

Znanje je moč. Učenje ne pozna državnih meja. Močnejši si, kot se
Znanje je moč.
Francis Bacon
Močnejši si, kot se zdiš,
pogumnejši si, kot verjameš;
in bistrejši, kot misliš.
Christopher Robin v Medvedku Puju
Prihodnost
pripada tistim,
ki verjamejo v lepoto
svojih sanj.
Eleanor Roosevelt
Učenje ne pozna državnih meja.
Japonski pregovor
DELO Z
NADARJENIMI
UČENCI
na
Osnovni šoli Prežihovega Voranca
Maribor
v šolskem letu
2014/2015
VODNIK
po vsebinah in obogatitvenih dejavnostih
za nadarjene in
zainteresirane učence
za posamezna predmetna področja
od 4. do 9. razreda
Z
NAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV
(Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999)
Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini nadarjenih,
se nanašajo na različna področja:
miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno.
Najbolj tipične so naslednje:
Miselno-spoznavno področje
· razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija),
· razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje,
sposobnost sklepanja),
· nenavadna domišljija,
· natančnost opazovanja,
· dober spomin,
. smisel za humor.
Učno-storilnostno področje
· široka razgledanost,
· visoka učna uspešnost,
· bogato besedišče,
· hitro branje,
· spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.),
· motorična spretnost in vzdržljivost.
Motivacija
· visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
· radovednost,
· raznoliki in močno izraženi interesi,
· vzrajnost pri reševanju nalog,
· visoka storilnostna motivacija,
· uživanje v dosežkih.
Socialno-čustveno področje
· nekonformizem,
· močno razvit občutek za pravičnost,
· neodvisnost in samostojnost,
· sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
· izrazit smisel za organizacijo,
· empatičnost.
Uvod
nik
Ko
govorimo o nadarjenosti, pogosto zapademo v stereotip o človeku, ki je nekaj posebnega, enkratnega. Kateri človek pa to ni?
Vsak človek je nekaj posebnega, enkratnega in neponovljivega. Od njega samega, seveda pa
tudi od okoliščin, v katerih živi, je odvisno, v kolikšni meri bo v toku življenja privrela na dan
ta njegova posebnost, enkratnost in neponovljivost. In če ima že v zgodnji mladosti možnosti,
da najde in razvija svoje interese, potenciale, svojo ustvarjalnost, potem je na pravi poti v
življenje.
Brošura, ki je pred vami, bo pomagala vsem, ki ste v šoli že pokazali ali še boste pokazali visoke
dosežke ali potenciale na različnih področjih; vsem vam logikom, matematikom in fizikom,
razsodnim naravoslovcem in zasanjanim umetnikom, spretnim športnikom in kritičnim
družboslovcem.
Raziskujte, preverjajte, preizkušajte, ustvarjajte, saj
»ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še nihče, nikoli.
Zapustiti moraš mesto svojega udobja in oditi v divjino svoje intuicije.
Kar boš odkril, bo čudovito. To, kar boš odkril, si ti sam.«
(A. Alda)
Ravnateljica
Janja Bukovec
Za
kon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H, 87/11) v 11. členu
(izobraževanje nadarjenih učencev) pravi:
»Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne
dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja
ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike
dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči
ter druge oblike dela.«
Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih
dejavnostih, temelji na zakonodaji in upoštevajoč dokument Koncept: Odkrivanje in delo z
nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, 11.
2. 1999).
Brošuro je moč prelistati tudi na spletni strani šole (najdete jo pod zavihkom šolska svetovalna služba/delo z nadarjenimi učenci), kjer se nahajajo tudi druge informacije in zanimive
povezave. Svetovanje nadarjenim učencem izvaja strokovna delavka šolske svetovalne službe
in učitelji za posamezna predmetna področja.
Klavdija Šipuš
Koordinatorica dela z nadarjenimi učenci v š. l. 2014/2015
Oris
bistvenih dejavnosti in področij, na katerih
poteka delo z nadarjenimi učenci
. Notranja in fleksibilna diferenciacija pri pouku;
. dodatni pouk;
· obogatitveni programi
(ustvarjalne, raziskovalne in inovativne sobote, delavnice ...);
· tekmovanja na športnem in plesnem področju;
. pevski zbor;
· raznovrstne interesne dejavnosti;
· dnevi dejavnosti;
· priprava na tekmovanja iz znanj
(matematika, logika, fizika, kemija, biologija, mladi tehniki,
promet, vesela šola, angleščina, nemščina, slovenščina, geografija,
zgodovina, sladkorna bolezen ...);
. literarni, likovni, fotografski, internetni in drugi natečaji;
. prežihova, angleška, nemška, francoska in stripovska
bralna značka;
. sodelovanje v folklorni skupini;
. novinarsko in literarno delo pri šolskem glasilu;
· dejavnosti za razvijanje socialnih spretnosti in osebnega
ter socialnega razvoja
(vrstniška mediacija, učenec tutor, šolski parlament,
izbrane delavnice);
· izbirni predmeti;
· seminarske naloge (pri pouku in v okviru natečajev);
. raziskovalna dejavnost (v okviru natečaja
Mladi za napredek Maribora 2014).
Ustvarjati pomeni dvakrat živeti.
Albert Camus
Ponudba
dejavnosti in vsebin
na družboslovnem,
humanističnem in humanitarnem področju
P
odane so možnosti vključevanja v okviru naslednjih dejavnosti:
• aktivno vključevanje v prosocialne dejavnosti kot so:
- humanitarna dejavnost (za učence slovenske osnovne šole na Haitiju);
- izvajanje delavnic o globalnem učenju (npr. teme, kot so neenakost v
družbi; medkulturnost; mednarodna trgovina; okoljska vprašanja;
otroško delo; spremembe življenjskih slogov, problem prehranske oskrbe –
izvajajo se glede na število prijavljenih);
- delavnice o tipih učencev, zaznavnih stilih; osebnostnem in socialnem razvoju (socialne igre, simulacije) – izvajajo se glede na število prijavljenih;
• debatni formati in debate o trditvah, ki jih izberejo ali pripravijo učenci sami – izvajajo
se glede na število prijavljenih;
• priprava »Europassa« – kako si oblikujem mapo osebnega napredka in načrtujem
karierno pot;
• seznanitev in uporaba preprostih znanstveno-raziskovalnih metod dela
in predstavitev izsledkov (pred razredom, v okviru dnevov dejavnosti,
razstava ...);
• delavnice: Naučiti se in uporabljati strategije kritičnega mišljenja in argumentiranega
razpravljanja;
• mentorstvo šestošolcem in sedmošolcem pri pripravi na kviz Male sive celice;
• mentorstvo raziskovalnim nalogam, referatom na natečajih;
• mentorstvo na drugih natečajih, razpisih (film, animacija, strip …);
• glede na interes učencev možnost povezovanja z univerzo;
• v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci izvedba interdisciplinarne ekskurzije;
• možnost izvedb raziskovalnih, inovativnih, ustvarjalnih sobot (tudi tematskih delavnic);
• somentorstvo učencem na šolskem/regijskem parlamentu na temo Izobraževanje in
poklicna orientacija;
• aktivno soustvarjanje kulturne prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti
(scenarij, izvedba, scenografija …);
• svetovalna podpora učno neuspešnim učencem (ob sodelovanju s šolsko svetovalno
službo);
• dejavnosti za razvoj pozitivne samopodobe nadarjenih učencev;
• izvajanje drugih dejavnosti, ki jih izberejo učenci sami.
Mentorica Klavdija Šipuš
Tutorstvo
–
medvrstniška pomoč
U
čiteljici Barbara Pulko in Natalija Carmona v letošnjem šolskem letu vodita
medvrstniško pomoč. V skupino ste vabljeni učenci od 6. do 9. razreda, ki želite s
svojim znanjem pomagati učencem, ki potrebujejo pomoč.
Pomoč boste pod mentorstvom učiteljic lahko izvajali od ponedeljka do petka po
ali pred poukom.
Zgodovinski
krožek
Z
godovinski krožek je namenjen vsem učencem, ki imajo radi zgodovino in bi želeli
razviti nove sposobnosti, kot so spretnosti zbiranja in izbiranja informacij in
dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature v različnih medijih, zmožnost
oblikovanja samostojnih sklepov, pogledov, mnenj, stališč, izvirnih predlogov in rešitev.
Glede na interes bomo sodelovali na različnih simpozijih, zborovanjih, kvizih ter
tekmovanjih.
Letošnja tema zgodovinskega tekmovanja:
2000 LET EMONE – RIMLJANI NA SLOVENSKEM
Otroški
T
Mentorica Natalija Carmona
parlament
ema nacionalnega otroškega parlamenta v šolskem letu 2014/2015 je
IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA.
Delo bo organizirano v obliki okroglih miz, urili se bomo v debatnih tehnikah in pripravljali zanimive teme, ki jih boste lahko predstavili tudi na razrednih urah devetošolcem,
ki se aktivno ukvarjajo s poklicno orientacijo.
Okrogle mize bodo potekale v povezavi z zdravo šolo, letošnja rdeča nit je duševno
zdravje.
Mentorici Natalija Carmona in Klavdija Šipuš
Raziskovalna
in inovativna
dejavnost
Mladi za napredek Maribora 2015
»M
ladi za napredek Maribora 2015« je natečaj, na katerega lahko učenci od 7.
do 9. razreda prijavijo svoje raziskovalne naloge (RN) ali inovacijske
predloge (IP). Naslov, temo in raziskovalno področje RN/IP izbere učenec sam ali skupaj
z mentorico. Pri pripravi RN/IP lahko sodelujejo največ trije učenci, poglaviten kriterij je
načelo izvirnosti. Za osnovne šole je razpisanih triindvajset raziskovalnih področij.
Rok za prijavo RN/IP je 7. november 2014, za oddajo pa 11. februar 2015.
Pred predstavitvami RN/IP pred strokovno komisijo bomo predstavitve izvedli tudi na
šoli.
Celoten razpis, navodila za izdelavo, seznam raziskovalnih področij in kriterije
ocenjevanja najdete na spletnem naslovu http://www.zpm-mb.si/, pod
zavihkom Mladi za napredek Maribora.
Koordinatorica raziskovalne dejavnosti Klavdija Šipuš
Geografski
V
krožek
okviru geografskega krožka bodo učenci razvijali:
•
•
•
•
uporabo temeljinih geografskih metod raziskovanja,
uporabo temeljne geografske terminologije,
spretnosti orientacijske predstavljivosti,
zmožnost oblikovanja samostojnih sklepov, pogledov, mnenj, stališč, izvirnih predlogov in rešitev,
• sposobnost samostojnega učenja in dela,
• samostojno organizacijo učenja in dela,
• delovne navade.
•
Priprave na tekmovanje iz znanja geografije, letošnja tema:
»KMETIJSTVO IN NJEGOV POMEN«
•
•
•
•
Vodenje in pomoč učencem pri pripravi na tekmovanje iz znanja geografije.
Vodenje in pomoč učencem pri terenskih nalogah.
Razvijanje prostorske orientacije.
Razvijanje novih veščin in strategij pri izvedbi terenskega dela.
Mentorica Mojca Lipošek Zrim
Glasbeno
področje
V
šolskem letu 2014/2015 se lahko učenci udeležijo glasbenih prireditev, prav tako pa
sodelujejo pri ustvarjanju glasbenih točk na solističnem in komornem področju, se
urijo v vokalnem in inštrumentalnem poustvarjanju.
G
LASBENE PRIREDITVE
Koncertni abonma FURIOSO, Narodni dom Maribor
Cena abonmaja: 12 €.
Koncerti se bodo odvijali ob četrtkih ob 15.00 v Unionski dvorani Maribor.
1. koncert: 16. 10. 2014: Prepih: Pihalna ekspedicija od piščali do flavte
2. koncert: 13. 11. 2014: Glasbena predstava Korepetitor
3. koncert: 5. 2. 2015: Spoznavajmo glasbila: harmonika
4. koncert: 26. 3. 2015: Spoznavajmo ljudska glasbila sveta
5. koncert: 23. april 2015: Rok Vilčnik: Poslušaš srce ali glasbo?
Operna predstava v SNG Maribor:
Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna piščal
Cena vstopnice: 10 €.
Od 3. oktobra 2014 dalje (ta dan je premiera) v dogovoru s SNG Maribor.
Udeležili se bomo redne predstave v večernih urah.
Muzikal EST na Drugi gimnaziji v Mariboru
ROMEO IN JULIJA
Cena vstopnice: 8 €. Samo za učence 3. VIO.
Marec 2015
G
LASBENO–USTVARJALNE DELAVNICE
»Z glasbo se ukvarjam kot solist, delujem v komorni skupini ali zboru«
Z učenci bom pripravljala posamezne solistične točke, s katerimi se bodo lahko
predstavili občinstvu. Prav tako bom pri posameznikih razvijala skupinsko muziciranje
in njihova glasbena znanja nadgradila v sodelovanju s šolskimi zbori in inštrumentalno
skupino. Pri zborih bom razvijala glasbene sposobnosti na področju vokalne glasbe.
Domišljija je pomembnejša od znanja.
Albert Einstein
I
NTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA
V sodelovanju z drugimi učitelji bom pripravila ekskurzijo, v okviru katere bodo učenci
spoznali naravne in kulturne značilnosti avstrijske Koroške. Izvedbo predvidevamo v
mesecu maju 2015.
U
RNIK Z NADARJENIMI UČENCI NA PODROČJU GLASBE
Urnik dejavnosti se prilagodi predstavam, sicer pa se po izkazanih interesih učencev
urnih prilagodi (pred in po pouku, proste ure, ustvarjalne sobote).
Zlatka Terlevič,
učiteljica glasbene umetnosti in zborovodkinja
Tuji jeziki
angleščina
nemščina
francoščina
U
čenci se bodo vključili v bralno značko ter se z mentoricami pripravljali na šolsko
tekmovanje. V okviru pouka tujih jezikov bodo glede na interes in sposobnosti
reševali dodatne zahtevnejše naloge, veliko poudarka pa bo namenjenega samostojnemu
delu s pomočjo interaktivnih vaj, govornih nastopov ter branja leposlovnih in neleposlovnih
del v tujem jeziku.
Učiteljice tujih jezikov:
Andreja Malek, Nataša Konrad,
Jadranka Zaletelj,
Kristina Deleva
Likovno
M
področje
ožnosti:
* ogled razstave in izvedba delavnice v razstavišču v Mariboru, npr. v Umetnosti galeriji
Maribor:
- spoznavanje likovne umetnosti in ustvarjanje na likovnem področju
zunaj domače šole;
* fotografska delavnica v šoli – sodelovanje z zunanjo sodelavko:
- usvajanje osnov analogne in/ali digitalne fotografije;
* delavnica za osvežitev dela šolskega interierja:
- nova "obleka" starega prostora;
* delavnica osvežitve in dopolnitev poslikav na platoju pred/ob šoli;
* priprava modne revije pokrival:
- pokrivala kot rdeča nit dogajanja kulturnega dne ob obisku prežihovcev;
* delavnice v dopoldnevu istega kulturnega dne:
- delavnice v vseh oddelkih in razredih vodijo posebej pripravljeni učenci.
D
rugo:
* priprava in izvedba razstav v razstavišču "Prežih"
* izdelava scene za kulturne dneve
Realizacija je odvisna od izraženega interesa učencev za sodelovanje v naštetih
projektih in se izvaja v dogovoru z vodstvom šole.
Mentorica: Dubravka Matović
Če mi daste nalogo,
ki ji lahko podarim nekaj svojega,
ne bo več naloga;
bo veselje,
bo umetnost.
Bliss Carman
Šolsko
S
glasilo
e spomniš lanskih Samorastnikov? Bili so nagrajeni, to pa ni kar tako. In letos se
bomo trudili ujeti še kakšno nagrado!
Predvsem pa bomo ustvarjali, pisali zgodbe in pesmi o ljubezni, o svojem mestu ob
Dravi, Mariboru, o tem, kaj vse se nam sanja ali pa samo o željah, da bi bili del nekega
vesolja …
Če želiš sodelovati in v sebi prebuditi (in končno uresničiti) novinarske, literarne, likovne/
slikarske in predvsem kritično naravnane želje, se nam pridruži!
Pod budnim očesom vas bomo imele časnikarke:
Mojca Andrej in Majda Podstenšek – literarni presežki, provokativne kolumne,
sanjske avanture …
Dubravka Matović – likovno, fotografsko, slikovno, oblikovno vandranje.
Mateja Rutnik – računalniška obdelava, v bistvu igranje z računalnikom.
Vemo, da imaš preveč idej, ujemi jih na papir in predstavi se, Samorastnik!
Biokem
nar
logija,
ija in
avoslovje
U
čenci lahko nadgradijo in poglobijo svoje znanje pri naslednjih dejavnostih:
8. in 9. razred:
• Kemijski krožek in tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje (šolsko - januar
in državno - marec 2015);
• Bio krožek in tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (šolsko - oktober
in državno - december 2014).
6 .,7., 8., in 9. razred:
•sodelovanje v projektu Varuj svojo kapljico vode
Mentorica Darinka Muraus
Cankar
jevo tekmovanje 2014/2015
U
živaš v branju? V raziskovanju svojih korenin, preteklosti?
Potem si prisrčno vabljen v odkrivanje življenja naših prednikov skozi literaturo.
Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je določila
naslednji knjigi:
Josip Jurčič: Jurij Kozjak
Fran Saleški Finžgar: Pod svobodnim soncem
Osrednja tema letošnjega tekmovanje je povezovanje zgodovine in književnosti z
naslovom »Izročilo knjige«.
Na literarnih uricah bomo razpravljali, aktualizirali, kako se izbrane knjige povezujejo
s tvojim svetom, se pravi, s svetom sodobnega mladega bralca, kako ti razkrivajo nov,
nenavaden, drugačen pogled na stvarni svet, kako se v besedilih kažejo temeljne značilnosti
književnih zvrsti in vrst, zgodovinsko-družbeni kontekst …
Bralna zmožnost učencev se ocenjuje na podlagi pisnih izdelkov na treh zahtevnostnih
ravneh:
• šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje,
• področno tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje in
• državno tekmovanje za zlato Cankarjevo priznanje.
Osnovnošolci tekmujejo v naslednjih skupinah:
• učenci od 2. do 7. razreda tekmujejo samo na šolskem tekmovanju,
• učenci 8. in 9. razreda tekmujejo še na področnem in državnem nivoju.
Cilji tekmovanja:
• širjenje in poglabljanje znanja slovenščine,
• vzbuditi veselje do branja,
• primerjanje znanja slovenščine med učenci in dijaki,
• popularizacija slovenščine oz. spodbujanje branja leposlovja,
• odkrivanje za slovenščino nadarjenih učencev,
• uvajanje mladih v samostojno raziskovalno delo in uporabo literature s področja
slovenščine,
• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.
Mentorici
Jasmina Gruber (6., 7. razred),
Mojca Andrej (8., 9. razred).
Dodatni
pouk matematike,
logika,
pouk matematike
izbirni predmet
M
ožnost dela z nadarjenimi v osnovni šoli je zelo široka, kar je razvidno že v naslovu, saj se to delo prepleta z vsemi drugimi oblikami dela.
Pri pouku matematike in logike se izraža preko reševanja in sestavljanja ustreznih
zahtevnih računskih, besedilnih, tekmovalnih in drugih nalog ter zabavnih logičnih
nalog in uporabe računalniških programov za poučevanje in učenje logike in
matematike.
Pri delu z nadarjenimi pa tudi pogosteje spoznavamo izrazne možnosti simbolnega
jezika, je več samostojnega dela, reševanja problemov in več matematične
komunikacije.
1. Splošni cilji
Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobivajo osnovne matematične in logične
pojme in se usposobijo za njihovo uporabo:
• razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja;
• usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo;
• uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem
življenju in tehniki;
• pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč;
• razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja;
• razvijajo govor (retorika).
2. Socializacijski cilji
Z metodami dela učenci:
• razvijajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja;
• jasno in argumentirano izražajo svoje misli;
• spoznavajo miselne sposobnosti drugih;
• se usposabljajo za timsko delo;
• se kritično odzovejo na neargumentirane trditve,
• spoštujejo argumente drugih.
Učiteljice Marjana Ivanuša, Zdenka Škorjanc in Urška Gselman
Fizikalni
krožek
V
interesno dejavnost FIZIKALNI KROŽEK se bodo lahko vključili učenci iz 8. in 9.
razreda. Pripravljali se bomo na tekmovanja, tako da bomo reševali naloge iz
tekmovanj ter iz NPZ. Izvajali bomo tudi eksperimente ter raziskovali določene
probleme.
Pri delu bomo upoštevali naslednje cilje:
• poglabljanje in razširjanje pri pouku pridobljenega znanja;
• izvedba preprostih eksperimentov;
• priprava na fizikalno tekmovanje in tekmovanje iz astronomije (reševanje težjih
računskih in miselnih nalog);
• priprava nalog bo temeljila na skupinskem in individualnem delu;
• udeleženci se bodo navajali na delo z različnimi metodami in oblikami;
• razvijali si bodo spretnosti in natančnost pri eksperimentalnem delu ter reševanju
nalog;
• pri reševanju si pridobivajo spretnost, delovne navade, znanje, ustvarjalne
sposobnosti in povezavo teorije s prakso.
Mladi teh
niki
V
interesno dejavnost MLADI TEHNIKI se bodo lahko vključili učenci iz 6., 7., 8. in 9.
razreda. Delo bo potekalo v določenih skupinah.
Pri delu bomo upoštevali naslednje cilje:
• pri programiranju in organizaciji vsebin bodo sodelovali vsi udeleženci interesne
dejavnosti;
• priprava nalog bo temeljila na skupinskem in individualnem delu;
• udeleženci se bodo navajali na delo z različnimi orodji in stroji;
• razvijali si bodo spretnosti, natančnost, vztrajnost in izvirnost pri oblikovanju;
• spoznajo izdelavo uporabnih izdelkov iz različnih materialov, modelov formule, ladij,
robota …
• pri izdelavi si pridobivajo spretnost, delovne navade, znanje, ustvarjalne sposobnosti
in povezavo teorije s prakso.
P
ripravljali se bomo na tekmovanja iz:
• Tehnika ti da krila v 7. in 8. razredu. Izdelali bomo projektno nalogo tema: Merilci
časa in prenosi.
• Robosled v vseh treh kategorijah: poznavalec – reševanje testa iz znanja elektronike,
oblikovalec – oblikovanje zanimivega robota in dirkač – izdelali bomo robota, ki sledi
črti.
Mentorica Karolina Onič
Šport
no področje
N
adarjenim učencem na športnem področju poleg individualizacije pouka
omogočamo udeležbo v interesnih dejavnostih odbojke, košarke, nogometa in
gimnastike. Učenci se lahko udeležujejo številnih športnih tekmovanj. Prav tako jih
usmerjamo v športne krožke izven naše šole, v športna društva oziroma klube.
Mentorja Tea Mitrović in Željko Pintarić
4. in 5. razred
E
videntirani nadarjeni učenci 4. razredov lahko obiskujejo neobvezna izbirna predmeta
umetnost (poučuje učiteljica Zlatka Terlevič) in francoščina (poučuje učiteljica
Kristina Deleva). Učenci 4. in 5. razredov se lahko vključujejo v fakultativno poučevanje
nemškega jezika in računalništva, folkloro, otroški pevski zbor, promet, tekmujejo v
poznavanju matematike, slovenščine, vesele šole, obiskujejo likovni krožek, odbojko in
opravijo angleško, nemško, francosko in stripovsko bralno značko.
V kolikor se pri posameznem učencu izraža interes po poseganju vsebin na predmetnih
področjih fizike, kemije, biologije, zgodovine itd. v tretjem VIO, se lahko za pripravo
dogovora obrnejo na koordinatorko dela z nadarjenimi učenci ali šolsko svetovalno
službo.
Vodnik po vsebinah in obogatitvenih dejavnostih za nadarjene in zainteresirane učence za posamezna
predmetna področja od 4. do 9. razreda
OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor
September 2014
Gradiva so prispevali učitelji/mentoriji
Oblikovanje: Klavdija Šipuš
Jezikovni pregled: Jadranka Zaletelj
Citati in misli so s spletne strani http://www.ipsos.si