Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

Comments

Transcription

Podporna shema za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE
Nov sistem podpor za
proizvodnjo električne energije iz
OVE in SPTE
Borut Rajer
Vodja sektorja za obnovljive vire, raziskave in razvoj
Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.
Posvet Štajerska gospodarska zbornica, Maribor, 17. 3. 2011
VSEBINA
• Temeljne značilnosti nove podporne sheme
• Višine podpor in postopki vstopa, s
poudarkom na sončnih PV elektrarnah in
SPTE
• Na kaj je potrebno biti pozoren ter pomoč
Centra za podpore
Temeljne značilnosti
nove podporne sheme
Nova podporna shema za EE iz OVE in SPTE
•
•
•
Uvedena z novelo Energetskega zakona EZ-C, ki je stopila v veljavo
12.7.2008
Stara shema: od 1.1.2009 (prenos na Borzen) do 31.12.2011
Nova shema: od 1.11.2009 dalje
• Bistvene spremembe glede na star sistem so:
– nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne
tržne cene ter posledično višine podpor,
– večja specifičnost glede na tehniko in tehnologijo proizvodne
enote (spremenjena ureditev predvsem za SPTE enote),
– hitrejše (avtomatično) usklajevanje in prilagajanje razmeram na
trgu,
– potrdila o izvoru kot podlaga oziroma potrebni pogoj za
izplačevanje podpor,
– izvajanje sheme se prenese iz sistemskih operaterjev omrežja na
Borzen (Center za podpore).
Upravičenci
• Nova podporna shema razlikuje med naslednjimi tipi
upravičencev:
– SPTE enote, ki se delijo na skupino mikro in male (<1MW
moči) in ostale (do največ 200MW),
– OVE enote, ki se delijo na skupino do 5MW moči in ostale (do
največ 125MW).
• SPTE enote z močjo manjšo od 1MW ter OVE enote z močjo manjšo
od 5MW lahko izbirajo med tipoma podpore, ki sta na voljo –
zagotovljeni odkup in obratovalna podpora. Večje enote lahko
prejemajo le obratovalno podporo.
• Za SPTE enote je podpora omejena do starosti naprave 10 let, za
OVE naprave pa je meja 15 let od začetka obratovanja.
Vrste podpor
• Zagotovljeni odkup električne energije (ZO): CP prevzema
električno energijo, oddano v javno omrežje, in jo plačuje po ceni, ki je
določena v odločbi. Naprava je uvrščena v posebno bilančno skupino
oziroma podskupino, ki jo oblikuje CP (»eko skupina«). Zagotovljeni
odkup je soroden t.i. »obveznemu odkupu« v prejšnjem sistemu
podpor. Upravičenec ima pogodo le s CP!
• Obratovalna podpora (ali »finančna pomoč za tekoče
poslovanje«) (OP): CP ne prevzema in ne plačuje električne energije,
temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije le
izplačuje obratovalno podporo, ki je namenjena temu, da proizvodni
enoti nadomesti razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno, ki jo
enota iztrži na prostem trgu. Proizvodne enote, ki prejemajo ta tip
podpore, si morajo same urediti prodajo električne energije. Ta vrsta
podpore je sorodna podpori v obliki »premije« v prejšnjem sistemu.
Določanje višine podpor
Višina cene zagotovljenega odkupa ZO (leto i) = referenčni stroški (leto i)
Višina obratovalne podpore OP (leto i) = referenčni stroški (leto i) –
[referenčna cena el. energije (leto i) * faktor B]
Referenčni stroški = nespremenljivi + spremenljivi; prvi se po vstopu v sistem
FIKSIRAJO, druga pa USKLAJUJEJO glede na referenco
INVESTITOR DOBI:
•
Če izbere ZAGOTOVLJENI ODKUP: ceno zagotovljenega odkupa (pogodba le s
Centrom za podpore)
•
Če izbere OBRATOVALNO PODPORO: obratovalno podporo + ceno po pogodbi
s trgovcem (ima torej dve pogodbi – s trgovcem prosto, tržno za električno
energijo ter s Centrom za podpore za obratovalno podporo)
(menjava vrste podpore je možna najprej po 2 letih, nato na vsaka 3 leta)
Bistvene novosti za investitorje
• Splošno precej ugodnejše višine podpor – dokument z višinami
podpor objavljen na:
http://www.borzen.si/pripone/598/Podpore2011_v21jan2011.pdf
• Uvedeni nekateri dodatki (npr. koristna izraba toplote)
• Možnost fiksne cene za nekatere tipe naprav (npr. PV ali HE na
ZO)
• “Varovalka” za naprave glede možnosti prodaje EE po koncu
prejemanja podpore (OVE <5MW, SPTE <1MW)
• OP: enaka višina podpore tudi za EE porabljeno v lastnem odjemu
• Mikro naprave – normiranih odhodki v višini 70%
Višine podpor in postopki vstopa
(s poudarkom na PV in SPTE)
Višine podpor: sončne PV
3.1 Sončne elektrarne - na stavbah
IZHODIŠČNI
Cena ZO
Višina OP
Faktor B
STROŠKI
(EUR/MWh) (EUR/MWh)
2009
2011
2011
mikro - manjše od 50kW
0,88
415,46
332,37
285,62
mala - manjše od 1MW
0,88
380,02
304,02
257,27
srednja - od 1MW do vključno 10MW
0,91
315,36
252,29
203,94
velika - nad 10MW do vključno 125MW
1
Sončne elektrarne – integrirane**
Faktor B
/
Cena ZO
(EUR/MWh)
2011
mikro - manjše od 50kW
0,88
477,78
382,22
335,47
mala - manjše od 1MW
0,88
437,02
349,62
302,87
srednja - od 1MW do vključno 10MW
0,91
362,66
290,13
241,78
velika - nad 10MW do vključno 125MW
1
/
Cena ZO
(EUR/MWh)
2011
3.2 Sončne elektrarne – samostojni objekti Faktor B
/
171,44
Cena ZO
Višina OP
(EUR/MWh) (EUR/MWh)
2011
2011
/
205,13
Cena ZO
Višina OP
(EUR/MWh) (EUR/MWh)
2011
2011
mikro - manjše od 50kW
0,88
390,42
312,34
265,59
mala - manjše od 1MW
0,88
359,71
287,77
241,02
srednja - od 1MW do vključno 10MW
0,91
289,98
231,98
183,63
velika - nad 10MW do vključno 125MW
1
/
/
162,25
POSEBNOSTI:
• 2011 = 2009 - 20%
• 2012 = 2009 - 30%
• 2013 = 2009 - 40%
•
•
Integirirane – GD do
30.9.2011, priklop do
31.12.2011; nato se
ukinja
Letna kvota za PV
samostojne objekte
5MW / letno
Višine podpor: SPTE
POSEBNOSTI:
• Spremenljivi del stroškov se usklajuje z referenčno ceno lesne biomase ali
zemeljskega plina
• Pomemben vpliv koristne rabe toplote (izkoristek min. 75/80%)
• Dve kategoriji (različne višine podpor) glede obratovalnih ur (OU)
Postopki vstopa
1. IZGRADNJA
2. POGODBA ZA PRODAJO ali EKO SKLEP CP (le za tiste, ki kot prvi
izbor podpore želijo ZO) -> PRIKLOP (pogodba o dostopu)
3. AGENCIJI ZA ENERGIJO poslati:
–
Vlogo za DEKLARACIJO
–
Vlogo za ODLOČBO O DODELITVI PODPORE
–
Pooblastilo za POTRDILA O IZVORU (Vloga za odprtje računa proizvajalca –
enostavni postopek)
4. CP je o izdaji odločbe obveščen neposredno od Agencije ->
VLOGA CP za POGODBO
5. Po obvestilu Agencije, da je odločba (o podpori) dokončna CP
pošlje POGODBO
6. Sledi OPERATIVNO IZVAJANJE SHEME (10/15 let; mesečni računi;
(letni) aneksi; obveščanje ob spremembah)
http://www.borzen.si/pripone/615/brosura_v2011_februar_WEB.pdf
Na kaj je potrebno biti pozoren
ter pomoč Centra za podpore
Potrebno je biti pozoren na:
1. Izbira izvajalca
2. Popolnost vlog; odločbe Agencije -> v primeru strinjanja (!)
odrekanje pritožbi pospeši postopke
3. Status, registracija dejavnosti
4. Odbitki v primeru prejema drugih subvencij, nepovratnih
sredstev
5. Razmisliti o izbiri vrste podpore (ZO / OP) še pred zaključkom
gradnje
6. Obnavljanje deklaracije pri Agenciji (za OVE na 5 let)
Postopki in pomoč Centra za podpore
• Sklep o vstopu v Eko Skupino (30. člen EZ-D) – že pred odločbo za
naprave, ki se odločijo za zagotovljeni odkup (sklep nadomešča klasično
odprto pogodbo o prodaji EE; časovno omejen; referenčna cena AGEN-RS)
• Standardizirana izjava za bodoče investitorje – koristna za postopke
•
pri bankah (odstop terjatve) (na e-naslov [email protected] poslati: naziv / naslov
subjekta; tip elektrarne in moč v kW; načrtovan začetek proizvodnje (mesec in
leto))
Pospešitev postopka sklenitve pogodbe po prejemu odločbe – odločba mora
biti pravnomočna, da CP pripravi pogodbo – CP pripravil neobvezni vzorec
izjave odpovedi pritožbi, ki je skupaj z obrazci za račun dostopna
na http://www.borzen.si
• Brošura za nove investitorje (skupaj z ApE in SODO) – dostopna na
spletni strani CP (Center za podpore -> dokumenti)
• Za vprašanja v pristojnosti CP: posebna telefonska številka (01)
620 7655 (vsak delovni dan od 8h do 16h) in e-pošta
[email protected]
Hvala za vašo pozornost!
[email protected]
Več informacij je dostopnih na:
http://www.borzen.si