Z A P I S N I K

Comments

Transcription

Z A P I S N I K
ZAPISNIK
1.
seje upravnega in nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča
Turističnega društva Bohinj, ji je bila 9.5.2013 ob 20.00 uri v sejni sobi Turističnega
društva Bohinj
Vabljeni so bili člani izvoljeni na občnem zboru Turističnega društva Bohinj, dne
6.4.2013.
Prisotni člani UO: Dejan Klemenčič, Stanislav Gorenc, Marija Ţvan, Joţe Cvetek,
Boštjan Mencinger, Dušan Jović, Janko Roţič, Pavel Kozelj, Janez Pristavec, Jaka
Zupanc, Anton Raţen, Joţe Mikelj in Mojca Rozman
Predsednica društva: Nikica Zorč
Prisotni člani NO: Joţe Kocjanc, Štefan Urh, Betrix Štembal
Prisotni člani DR:
Ostali prisotni: vodja TD Bohinj: Milena Košnik in računovodkinja Helena Soklič
Opravičeno odstotni UO: Klemen Langus, Borut Rozman, Ludvik Dobravec
Predsednica je pozdravila vse prisotne novo izvoljene člana Upravnega odbora,
Nadzornega odbora in Disciplinskega razsodišča. Uvodoma je predsednica zaprosila
vse prisotne, da se predstavijo, ker je to prva seja novoizvoljenih članov.
Predlagala je naslednji
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in sklepov rednega občnega zbora in pregled zapisnika 28.
seje
2. Izvolitev podpredsednika upravnega odbora, seznanitev z predsednikom
nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča
3. Imenovanje podpisnikov društva za tekoče poslovanje
4. Imenovanje komisije za privatne sobe, odbora za prireditve društva in komisije
za urejanje okolja
5. Seznanitev članov upravljanja z njihovimi nalogami in sprejetim finančnim
planom za leto 2013 in planom investicij in večjih vzdrţevalnih del za leto
2013.
6. Poročilo o delu med obema sejama
7. Razno
1
K točki 1: Pregled zapisnika in sklepov rednega občnega zbora in pregled
zapisnika 28. seje
Zapisnik rednega občnega zbora: Zapisnik rednega Občnega zbora ni bil predloţen
Upravni enoti Radovljica , ker ni prišlo do spremembe zakonitega zastopnika društva.
Sklep 1/1/1: UO se seznani z zapisnikom občnega zbora društva in sprejme
zapisnik 28.seje.
K točki 2: Izvolitev podpredsednika upravnega odbora, seznanitev s
predsednikom nadzornega odbora in disciplinske komisije
Predsednica Nikica Zorč je predlagala Janeza Pristavca za podpredsednika društva in
dala predlog na glasovanje. Predlog so prisotni podprli. Predsednica Nikica Zorč je
prisotne seznanila , da je ţe bila seja Disciplinskega razsodišča in seja Nadzornega
odbora. Na sejah so se seznanili z delovnimi nalogami, ki so opredeljene v Pravilih
društva. Za predsednico Disciplinskega razsodišča je imenovana Irena Tripič in za
predsednika Nadzornega odbora je imenovan Joţe Kocjanc.
Sklep 1/2/1: Člani UO soglasno za podpredsednika društva izvolijo Janeza
Pristavca.
Sklep 1/2/2: Člani UO se seznanijo z izvolitvijo predsednico Disciplinskega
razsodišča in Nadzornega odbora.
K točki 3: Imenovanje novih podpisnikov društva za tekoče poslovanje
Predsednica društva je predlagala podpisnike društva za tekoče poslovanje in sicer :
Nikico Zorč, Mileno Košnik in Heleno Soklič.
Sklep 1/3/1: UO potrdi predlagane podpisnike društva za tekoče poslovanje.
K točki 4: Imenovanje komisije za privatne sobe, odbora za prireditve društva in
komisije za urejanje okolja
Predsednica Nikica Zorč je predstavila kandidate za
člane komisije za privatne sobe, ki so ţe predhodno potrdili kandidaturo: Tončka Malej,
Ivanka Logar, Mihaela Šporar, Janja Hodnik in Tanja Klemenčič
Za člane obora za prireditve, ki so predhodno potrdili kandidaturo: Jure Sodja , Janko
Roţič, Jaka Zupanc, Dejan Klemenčič in Dušan Jović
Za člane komisije za urejanje okolja, ki so predhodno ţe potrdili kandidaturo: Majda
Loncnar, Tanja Sodja, Jure Sodja, Mihaela Šporar, Nuša Cokan, Gabriel Roţič in Olga
Pikon Gorišek.
Sklep 1/4/1: Člani komisije za privatne sobe so: Tončka Malej, Ivanka Logar, Mihaela
Šporar, Janja Hodnik in Tanja Klemenčič
Sklep 1/4/2: Člani odbora za prireditve so: Jure Sodja , Janko Roţič, Jaka Zupanc,
Dejan Klemenčič in Dušan Jović
Sklep 1/4/3: Člani komisije za urejanje okolja so: Majda Loncnar, Tanja Sodja, Jure
Sodja, Mihaela Šporar, Nuša Cokan, Gabriel Roţič in Olga Pikon Gorišek.
K točki 5: Seznanitev članov s komisijami za denacionalizacijo in obnova gostilne
Danica
Za projekt prenove gostilne Danica in spremljanje postopkov denacionalizacije Pod
Skalco je upravni odbor imenoval komisije v sestavi:
2
Komisija za obnova gostilne Danica: Joţe Kocjanc, Janez Pristavec, Gregor Šilc in Jaka
Kusterle
Komisija za denacionalizacijo: Ludvik Dobravec, Štefan Urh, Klemen Langus, Gregor
šilc, Ivanka Logar, Pristavec Janez in Nikica Zorč
Sklep 1/5/1: Člani UO se seznanijo s člani komisije za obnovo gostilne Danica v
sestavi: Jože Kocjanc, Janez Pristavec, Gregor Šilc in Jaka Kusterle
Sklep 1/5/2: Člani UO se seznanijo s člani komisije za denacionalizacijo v sestavi:
Ludvik Dobravec, Štefan Urh, Klemen Langus, Gregor šilc, Ivanka Logar, Pristavec
Janez in Nikica Zorč
K točki 6: Seznanitev članov upravljanja z njihovimi nalogami in sprejetim
finančnim planom za leto 2013 ter planom investicij in večjih vzdrževalnih del za
leto 2013.
Predsednica Nikica Zorč je prisotne seznanila z nalogami Upravnega odbora, ki so
zapisana v Pravilih o del in organizaciji Turističnega društva Bohinj. Podrobno je
predstavila 28. člen, ki navaja pristojnosti Upravnega odbora.
Na seji je bilo razdeljeno gradivo Finančni plan za leto 2013, Plan investicij in večjih
vzdrţevalnih del za leto 2013 je predstavila Milena Košniki.
Finančni plan za leto 2013 je prisotnim predstavila Helena Soklič. Oba dokumenta je ţe
sprejel prejšnji UO in potrdil Občni zbor društva. V skladu s pravili društva je UO
zadolţen za spremljanje in izvajanje plana ter pooblaščen za spremembe in dopolnitve
planov, če za to nastanejo potrebni razlogi. Po krajši razpravi so prisotni sprejeli
Sklep1/6/1: Člani UO se seznanjajo z njihovimi nalogami, dejavnostmi društva in
sprejetim Finančnim planom za leto 2013 ter Planom investicij in večjih
vzdrževalnih del za leto 2013.
K točki 7: Poročilo o delu med obema sejama
Milena Košnik je podala poročilo o delu med obema sejama, po posameznih področjih.
Predsednica TD Bohinj in člani UO so podprli nadaljevanje dela na navedenih projektih.
K podobnemu pristopu za posamezne naloge ali projekte je povabila tudi ostale člane
organov upravljanja.
Prisotni so podali predlog, da bi imeli člani UO enake majice z našim logom. Razpravljali
so o ureditvi – sanaciji sprehajalnih poti po poplavah (Lovska pot, Ribnica itd.) Člani UO
so se dogovorili, da bodo sami poskrbeli za prehodnost poti do slapa Ribnice (Kocjanc,
Zupanc, Pristavec).
Razpravljali so o parkirišču nasproti Kristala, dogovori o načinu upravljanja z njim, na
Občini Bohinj dogovori še tečejo.
O neprehodni Lovski poti se dogovarjamo za sofinanciranje popravila.
Sklep 1/7/1: Sprejme se Poročilo o delu med obema sejama
K točki 8: Razno
Janez Pristavec je predlagal, da bi v mesecu novembru organizirali Dneve sira, na
katerega bi povabili pridelovalce sirov tudi iz drugih krajev Slovenije. Na Dneve sira bi
povabili tudi pridelovalce vin, zato meni, da bi bil najprimernejši čas okrog Martinovega,
torej v novembru.
3
Razprava je tekla tudi o prejšnjih prireditvah Pod Skalco (večer domače glasbe).
Joţe Cvetek je ponovno prelagal sofinanciranje obdelovanje sena v kozolce. Prisotni so
bili enotnega mnenja, da se počaka na sprejem pravilnika o tem na Občini Bohinj.
Ker je bilo kar nekaj pripomb, da se organizira premalo prireditev bo na naslednji seji
UO priloţen potrjen program prireditev za leto 2013.
Sklep1/8/1: Pobude in predloge obravnava Odbor za prireditve, do naslednje seje
g. Pristavec poda predlog poteka prireditve Dnevov sira.
V Gostilni Danica je treba zboljšati kuhinjsko ventilacijo.
Sklep 1/8/2: UO potrdi nabavo opreme za kuhinjsko ventilacijo
Sejo smo zaključili ob 22.00 uri.
Predsednica TD
Nikica Zorč
Zapisali: H. Soklič, M. Košnik
4

Similar documents