Navodila za uporabo

Transcription

Navodila za uporabo
SEA
SNO1107, SNO1111, SNO1112,
SNO1135
Navodila za uporabo
© 2 0 0 4 , S E A d . o . o . , P a r ti z a n s k a 8 2 , 6 2 1 0 S e ž a n a , Te le fo n : 0 5 7 3 4 2 1 2 4, s e a @ s i o l. n e t
w w w .s e a.s i
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
S N O 11 3 5
SEA
Pom e m bno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pre be rite ta navodil
a
O bdržite ta navodil
a
Upoš te vajte vs a opoz oril
a
Sl
e dite vs e m navodil
om
Naprave ne uporabl
jajte v bl
ižini vode
Č is tite l
e z s uh o k rpo
Ne z apirajte ve ntil
acijs k ih odprtin. Napravo vgradite l
e
vs k l
adu z navodil
i proiz vajal
ca
Naprava ne s m e biti vgraje na v bl
ižini topl
otnih virov k ots o
radiatorji, e l
e k trični gre l
nik i, pe či, itd.
Ne pos k uš ajte obiti varnos tne ga, oz e m l
jitve ne ga de l
a
vtik ača, k i je dodan z aradi vaš e varnos ti. Č e vtik ača ne m ore te
vtak niti v vtičnico pok l
ičite e l
e k troinš tal
ate rja, k i bo pre ve ril
prim e rnos tvaš e utičnice in jo po potre bi z am e njal
.
Z aš čitite napajal
ni k abe lpre d m e h ans k im i poš k odbam i, k i jih povz roči h oja
al
i vožnja po k abl
u
Uporabl
jajte l
e tis to dodatno opre m o, k i jo priporoča proiz vajal
ec
Uporabl
jajte l
e z voz ičk om , s tojal
om al
i m iz o k i jo pre dl
aga
proiz vajal
e c, oz irom a z voz ičk om , s tojal
om al
i m iz o, k i je bil
a napravi pril
ože na. Bodite paz l
jivi, k o
pre m ik ate napravo, da s e l
e ta ne bo pre vrnil
a in vas poš k odoval
a.
M e d h ujš im i ne vih tam i al
i, če je ne nam e ravate uporabiti ve č čas a, napravo iz k l
opite iz vtičnice
Z a k ak rš nok ol
i s e rvis iranje s e obrnite na poobl
aš če n s e rvis .
Se rvis iranje je potre bno pri k ak rš nik ol
i poš k odbi naprave , na prim e r poš k odba
napajal
ne ga k abl
a al
i vtik ača, če s e po napravi pol
ije te k očina, če k aj
pade v napravo, če je bil
a naprava iz pos tavl
je na de žju, če naprava
ne de l
uje pravil
no al
i če je naprava padl
a na tl
a.
Z a z m anjš anje ne varnos ti požara al
i poš k odb z e l
e k tičnim tok om
naprave ne iz pos tavl
jajte de žju al
i vl
agi
Z A Z M ANJŠANJE NEVARNO STI PO ŠKO DBE Z ELEK TRIČ NIM TO KO M
NE O DPIRAJTE Z GO RNJEGA ALI SPO DNJEGA PO K ROVA NAPRAVE
IN NE UPO RABLJAJTE O RO DJA Z NOTRAJ NAPRAVE.
Z A SERVISIRANJE NAPRAVE SE O BRNITE NA PO O BLAŠČ EN SERVIS.
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
2
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
S N O 11 3 5
SEA
Kazal
o
Pom e m bno...........................................................................................................2
O pis naprave ........................................................................................................4
Prik l
jučk i, gum bi, s tik al
a in indik ator
s pre daj................................................................................................................4
Prik l
jučk i
z adaj.........................................................................................................................................................
........5
Prik l
jučite v naprave ..............................................................................................5
Nas tavite v barve z vok a........................................................................................6
Prik l
jučite v m ik rofonov..........................................................................................6
Uporaba m ik rofona na nam iz ne m pods tavk u tip SNO 1330/M ..............................6
Prik l
jučite v bre z žičnih m ik rofonov.........................................................................6
O s tal
i m ik rofoni.....................................................................................................7
Prik l
jučite v iz h odnjih l
inij.......................................................................................7
Sne m anje na k as e tofon........................................................................................7
Te h nični podatk i....................................................................................................8
M ode l
i...................................................................................................................8
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
3
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
SEA
S N O 11 3 5
Opis naprave
Inte griran ojače val
nik tipa SNO 1111 je k om binacija m e š al
ne ga pre dojače val
nik a in m očnos tne ga
ojače val
nik a v s k upne m oh iš ju s tandardnih dim e nz ij19 " (482,6m m ) viš ine 3H E. Gl
e de na uporabo s e
proiz vaja vgradna al
i pre nos na iz ve dba v k om pak tne m nam iz ne m oh iš ju. Uporabl
jam o ga povs od,
k je r je potre bna ve l
ik a iz h odna m oč, m e š anje raz l
ičnih avdio s ignal
ov in z ane s l
jivo de l
ovanje .
Pre dnos tte ga inte grirane ga ojače val
nik a je v m ožnos ti z e l
o š irok e uporabe , m ajh nih z unanjih
dim e nz ijah in e nos tavni uporabi.
Prik l
jučk i, gum bi, s tik al
a in indik ator s pre daj
12
2
3
4
5
6
7
8
9
13
10
11
1
Sl
ik a 1
1) POW ER - gl
avno s tik al
o z a vk l
op/iz k l
op naprave
2) M IC1, M IC2 - vtičnici "jack " z a prik l
jučite v s im e tričnih /ne s im e tričnih dinam ičnih m ik rofonov
3) M IC1 - re gul
ator gl
as nos ti m ik rofona vk l
juče ne ga v vtičnico M IC1, prik l
juče k s pre dajin z adaj
4) M IC2 - re gul
ator gl
as nos ti m ik rofona vk l
juče ne ga v vtičnico M IC2, prik l
juče k s pre daj
5) TUNER - re gul
ator gl
as nos ti radio e note (tune r), prik l
juče k z adaj
6) TAPE - re gul
ator gl
as nos ti k as e tofona, prik l
juče k z adaj
7) CD - re gul
ator gl
as nos ti pre dvajal
nik a z goš če nk (CD pl
aye r), prik l
juče k z adaj
8) AUX - re gul
ator gl
as nos ti naprave prik l
juče ne na AUX, prik l
juče k z adaj
9 ) BASS - re gul
ator z a k ore k cijo niz k ih tonov, poz icija "0" - bre z k ore k cije
10) TREBLE - re gul
ator z a k ore k cijo vis ok ih tonov, poz icija "0" - bre z k ore k cije
11) VO LUM E - re gul
ator s k upne gl
as nos ti vs e h re produk torje v prik l
juče nih na napravo
12) LINES-O N - vk l
opno/iz k l
opno pol
je iz h odnih , z vočniš k ih 100Vl
inij. Standardno im a naprava
4 s tik al
a, v ne s tandardnih iz ve dbah pa do 20
13) PEAK LEVEL- indik ator nivoja iz h odne ga s ignal
a z LED (s ve tl
e čim i diodam i)
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
4
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
S N O 11 3 5
SEA
Prik ljučk i na zadnji s tranici
14 15 16 17 18 19
20
21
Sl
ik a 2
14) M IC1 - vh odni prik l
juče k z a m ik rofons k i pul
ts tipk o z a vk l
op "gonga"
15) AUX - vh odni prik l
juče k z a l
inijs k i as im e trični s ignal
16) CD - vh odni prik l
juče k z a pre dvajal
nik z goš če nk (CD pl
aye r)
17) TAPE - vh odni prik l
juče k z a k as e tofon
18) TUNER - vh odni prik l
juče k z a radijs k o e noto (tune r)
19 ) REC - iz h odni prik l
juče k z a s ne m anje na k as e tofon
20) FUSE - om re žna varoval
k a naprave
21) A1, B1, C1, itd. - prik l
jučk i iz h odnih 100Vl
inij
Prik ljučite v naprave
Na napravo najpre jprik l
jučite re produk torje (tune r, k as e tofon, CD, itd.) na us tre z ne prik l
jučk e (15-20
sl
ik a 2). Pri prik l
juče vanju k as e tofona bodite paz l
jivi, da iz h od na k as e tofonu (TAPE O UT) prik l
jučite
na prik l
juče k "TAPE" na napravi, vh od na k as e tofonu (REC al
i TAPE IN) pa prik l
jučite na prik l
juče k
"REC" na napravi. Z a vs e pove z ave uporabl
jajte s am o tis te k abl
e , k i s o bil
i pril
ože ni re produk torju al
i
napravi.
Pre d prik l
jučitvijo (gl
e js l
ik o 1) naprave na om re žno nape tos t230V/50H z iz k l
jučite gl
avno s tik al
o (1) pol
ožaj"0", vs e re gul
atorje gl
as nos ti (3-8,11) pos tavite v pol
ožaj"0" in iz k l
jučite iz h odne l
inije (12) pol
ožajnavz dol
. Nato vk l
jučite napajal
ni k abe lv vtičnico 230V/50H z in vk l
jučite napravo z gl
avnim
s tik al
om (1). O b vk l
opu naprave z as ve tita gl
avno s tik al
o (1) in prva l
učk a na indik atorju iz h odne ga
s ignal
a (13) - O N. Vk l
jučite že l
je no iz h odno l
inijo (12) - pol
ožajnavz gor, in nas tavite že l
je no gl
as nos t.
Gl
as nos tnas tavite tak o, da najpre jz avrtite re gul
ator že l
je ne ga re produk torja (npr. TUNER) do
poz icije "7", nato pa z re guatorje m VO LUM E (11) nas tavite že l
je no gl
as nos t. Po te m pos topk u l
ah k o
dodajate š e druge re produk torje . Č e vam je vs e s k upajpre gl
as no al
i pre tih o, l
ah k o s k upno gl
as nos t
re gul
irate z re gul
atorje m VO LUM E (11). O b nas tavl
janju gl
as nos ti k ontrol
irajte indik ator iz h odne ga
s ignal
a (13). Nivo gl
as nos ti m ora biti nas tavl
je n tak o, da indik ator l
e občas no z as ve ti rde če . Z a bol
jš o
k ak ovos tz vok a vam priporočam o, da re gul
atorje re produk torje v (3-8) ne pos tavl
jate v pol
ožaje od "0"
do "3", re gul
atorja VO LUM E (11), pa ne v pol
ožaje m e d "9 " do "10",
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
5
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
SEA
S N O 11 3 5
Nas tavite v barve zvok a
Barvo z vok a s pre m injate z re gul
atorje m a BASS (9 ) - niz k i toni, te r TREBLE (10) - vis ok i toni (s l
ik a 1).
Ko je re gul
ator v pol
ožaju "0", os tane barva z vok a ne re gul
irana. Č e že l
ite poudariti vis ok e al
i niz k e
tone z avrtite že l
je ni re gul
ator v s m e ri urine ga k az al
ca (+ s m e r), če pa že l
ite z m anjš ati vis ok e al
i niz k e
tone z avrtite že l
je ni re gul
ator v obratni s m e ri urine ga k az al
ca (- s m e r).
Ne k ajnapotk ov: pri uporabi m ik rofona v z aprte m pros toru ne povdarjajte pre ve č niz k ih (optim al
no v
pol
ožaju "0") niti vis ok ih tonov (optim al
no v pol
ožaju "+ 2"). Vprim e ru re produk cije s l
abih , s tarih k as e t
l
ah k o z aduš ite (- s m e r) m ote či š um z re gul
atorje m TREBLE (10).
Prik ljučite v m ik rofonov
Naprava om ogoča prik l
jučite v dve h dinam ičnih m ik rofonov s s im e tričnim al
i ne s im e tričnim k abl
om z
"jack " vtik ače m pre m e ra 6,3m m . M ik rofone l
ah k o prim e š ate os tal
im s ignal
om . Pre d prik l
jučitvijo
m ik rofonov m orate pos taviti re gul
atorja gl
as nos ti (s l
ik a 1) M IC1, M IC2 (2) v pol
ožaj"0". Ko je m ik rofon
prik l
juče n ga l
ah k o z ačne te uporabl
jati, gl
as nos tm ik rofona re gul
irate s pripadajočim re gul
atorje m . Č e
pride do m ik rofonije (oz voče nje z apis k a), z m anjš ajte nivo gl
as nos ti. Pis k anje l
ah k o v ve l
ik i m e ri
om e jite tudi s prim e rno pos tavitvijo oz voče nja in s ice r tak o, da če s e l
e da m ik rofon pos tavite z a
z vočnik e , oz irom a da z vočnik e us m e rite s tran od m ik rofona. Z aradi m ik rofonije l
ah k o pride do
poš k odbe oz voče nja al
isl
uh a pris otnih pos l
uš al
ce v, z ato pre vidnos tni odve č.
Uporaba m ik rofons k e ga pulta tip SNO1330/M
M ik rofons k i pul
tSNO 1130 je nam e nje n pos re dovanju obve s tils pre dnajavo - "gong". Prik l
jučite ga v
vtičnico (s l
ik a 1) M IC1 (14) na z adnji s trani. M ik rofon vk l
jučite s tipk o O N na pods tavk u m ik rofona,
rde ča LED s ignal
iz ira de l
ovanje "gonga", k i s e s am ode jno vk l
juči. Tipk o držite pritis nje no ve s čas
branja obve s til
a. Ko pos re duje te obve s til
a pre k o te ga m ik rofona, s e s am ode jno utiš ajo vs i
re produk torji, k i s o de l
oval
i pre d obve s til
om , k o pos re dovanje obve s til
a z ak l
jučite , s e z ope t
vz pos tavijo pre jš nji nivoji gl
as nos ti. Pos re dovanje obve s tilni odvis no od re gul
atorja VO LUM E (11) s aj
je pos re dovanje obve s tilje m ožno tudi, k o je ta re gul
ator v pol
ožaju "0".
Najve čja m ožna oddal
je nos tm ik rofons k e ga pul
ta od naprave je bre z s pre m e nje ne k val
ite te pribl
ižno
50m . Pri ve čji raz dal
ji priporočam o uporabo ak tivnih m ik rofons k ih pul
tov SNO 1330/A.
Prik ljučite v bre zžičnih m ik rofonov
Na napravo l
ah k o prik l
jučite vs e obs toje če tipe bre z žičnih m ik rofonov.
Gl
e de na že l
je no š te vil
o m ik rofonov l
e -te prik l
jučite na s l
e de če načine :
- pre k o prik l
jučk ov M IC1, M IC2 (2) na s pre dnji s trani
- pre k o AUX (15), TUNER (18), TAPE (17) al
i CD (16) prik l
jučk ov na z adnji s trani naprave , če l
e -te h
ne potre buje te )
Vvs ak e m u prim e ru m orate nas taviti iz h odni s ignals pre je m nik a bre z žične ga m ik rofona tak o, da ne
prih aja do popače nja (npr. pri gl
as ne m u govoru iz m ajh ne raz dal
je )
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
6
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
SEA
S N O 11 3 5
Os tal
i m ik rofoni
Na z ah te vo (pos e bna ve rz ija naprave ) iz de l
am o napravo z vh odi z a e l
e k tre tal
i k onde z ators k e
m ik rofone s "Fantom " napajanje m . Pri s tandardni ve rz iji to ni pre dvide no.
Prik ljučite v izh odnih linij
Z vočniš k e l
inije prik l
učite na s ponk e na z adnji s trani (21 - s l
ik a 2). Pre dvide na je 3 in 2 žil
na pritrdite v
100Viz h odnih avdio l
inij.
Tri-žil
na prik l
jučite v je uporabna, k o s o v s is te m u oz voče nja vgraje ni re gul
atorji gl
as nos ti (ate nuatorji)
tipa SNA1040, SNA1011 al
i njim e k vival
e ntni re gul
atorji. Tak s is te m om ogoča individual
no nas tavite v
gl
as nos ti v vs ak e m u pros toru, k je r s o vgraje ni z vočnik i. O b m ore bitne m poš il
janju s poročilpre k o
m ik rofons k e ga pul
ta SNO 1330 s e vk l
opi PRISILA, k i z aobide re gul
acijo gl
as nos ti na re gul
atorjih ,
s poročil
o s e pre dvaja s pre dnas tavl
je no gl
as nos tjo, ne ovis no od nas tavitve na s am ih re gul
atorjih . Pri
te jprik l
jučitvi prik l
jučite z vočniš k e l
inije na način: l
inija 1 - A1, B1, C1;l
inija 2 - A2,B2,C2, itd.
Dvo-žil
na prik l
jučite v je uporabna z a običajni prik l
op z vočniš k ih l
inij, bre z m ožnos ti uporabe pris il
ne ga
de l
ovanja. Tudi v te m s is te m u l
ah k o uporabite individual
ne re gul
atorje gl
as nos ti (ate nuatorje ), ve ndar
če s o l
e -ti v pol
ožaju "0", obve s til
a ne bo s l
iš ati. Pri te jprik l
jučitvi prik l
jučite z vočniš k e l
inije na način:
l
inija 1 - A1, B1;l
inija 2 - A2, B2;itd.. Prik l
jučk ov C ne porabl
jajte .
Pri prik l
juče vanju z vočniš k ih l
inijbodite pre vidni, da ne napravite k ratk e ga s tik a m e d iz h odnim i
prik l
jučk i, s ajs ice r z vočnik i ne bodo de l
oval
i al
i pa ne bo pravil
no de l
ovalce ls is te m (pri 3-žil
ne m u
s is te m u). Naprava im a e l
e k trons k o z aš čito pre d k ratk im s tik om in pre obre m e nitvam i.
Na iz h odne l
inije l
ah k o prik l
jučite e ne ga al
i ve č 100 vol
tnih z vočnik ov. Naprava l
ah k o de l
uje tudi bre z
z vočnik ov bre z m ožnos ti ok var. Pri prik l
juče vanju z e l
o dol
gih 100Vl
inijpaz ite na pravil
no
dim e nz ioniranje žic, s ajl
ah k o v nas protne m prim e ru de lm oči iz gubite v s am i nape l
javi.
Sne m anje na k as e tofon
Pri s ne m anju na k as e tofon najpre jnas tavite nivoje vs e h s ignal
ov, k i jih že l
ite s ne m ati, nato pa m orate
obve z no z apre ti re gul
ator gl
as nos ti TAPE (6) (pol
ožaj"0"), k e r l
ah k o s ice r pride do ne l
jube ga pis k anja
v pos ne tk u.
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
7
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
SEA
S N O 11 3 5
Te h nični podatk i
O bčutl
jivos tvh odov - M IC1, M IC2
- TUNER, TAPE, CD, AUX
-61 dB
-11dB
Vh odna im pe danca M IC1, M IC2
1 k oh m
Iz h odni nivo/im pe danca iz h oda REC
-14 dB/1 k oh m
Barva tona (povdarjanje /duš e nje ) - BASS
- TREBLE
+ /- 10 dB
+ /- 10dB
Raz m e rje s ignal
/š um (S/N) - M IC vh odi
- TUNER, TAPE, CD, AUX
> 58 dB
> 60 dB
Fre k ve nčni obs e g (-3dB)
40 H z - 19 k H z
Sk upno h arm ons k o popače nje (TH D)
< 0.1%
Šte vil
o iz h odnih l
inij - s tandardna ve rz ija
- po naročil
u
4
do 20
Naz ivna iz h odna im pe danca
100 oh m (4 oh m ve rz ija)
Nape tos tnapajanja/fre k ve nca
220-240V/50H z
Dim e nz ije - 19 " rack iz ve dba (vgradna)
- pre nos na
483 x 132 x 39 0 m m
440 x 132 x 39 0 m m
M as a
cca 14 k g
Barva oh iš ja
črna
Mode li
SNO 1107
SNO 1111
SNO 1112
SNO 1135
Iz h odna s inus na
m oč (W )
50
100
200
350
Poraba iz om re žja
(VA)
125
250
500
720
M as a cca (k g)
12
14
16
18
Tip
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
8
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
S N O 11 3 5
SEA
Dodate k
Me njava varovalke
Z a z am ne njavo vaoval
ke:
1) Napravo O BVEZ NO iz k l
jučite iz om re žne utičnice (230V/50H z )
2) Z iz vijače m odvijte oh iš je varoval
k e (20 - s l
ik a 2) z adaj
3) Varoval
k o z am e njajte z e nak o!
4) Privijte oh iš je varoval
ke
5) Se dajl
ah k o ponovno vk l
jučite napravo v om re žno utičnico (220V/50H z )
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
9
S N O 11 0 7,
S N O
1111 ,
S N O 111 2 ,
S N O 11 2 5 ,
SEA
S N O 11 3 5
Odpravljanje te žav
Naprava s e ne vk l
juči
- pre ve rite , al
i je napajal
ni k abe lvk l
juče n v vtičnico (230V/50H z )
- če s e naprava š e ve dno ne vk l
juči z am e njajte varoval
k o (s tran 9 ).
- če s e tudi po z am e njavi varoval
k e naprava ne vk l
juči, pok l
ičite s e rvis
Naprava je vk l
juče na, a
iz nje ne prih aja z vok
-l
učk e na indik atorju
(13 - s l
ik a 1) ne m e žik ajo
- pre ve rite , al
i s o re produk torji vk l
juče ni v prik l
jučk e na z adnji s trani
(14-19 s l
ik a 2), če nis o jih prik l
jučite (s tran 5)
- pre ve rite , al
i s o že l
je ni re gul
atorji gl
as nos ti, vk l
jučno z re gul
atorje m
VO LUM E odprti, če nis o jih odprite
- če te žave š e ve dno nis te odpravil
i, pok l
ičite s e rvis
-l
učk e na indik atorju
(13 - s l
ik a 2) m e žik ajo
- pre ve rite , al
i s o z vočnik i prik l
juče ni na iz h odne l
inije (21 - s l
ik a 2),
če nis o jih prik l
jučite (s tran 7)
- pre ve rite , al
i s o s tik al
a (al
i iz h odni re gul
atorji)(12) z a že l
je ne
iz h odne l
inije v vk l
juče na, če nis o jih vk l
jučite
- če te žave š e ve dno nis te odpravil
i, pok l
ičite s e rvis
© 2004, SEA d.o.o.
Pridržuje m o s i pravico do s pre m e m be podatk ov.
N a v o d i la
z a
u p o ra b o
s tr a n
10