Objavljamo prosto delovno mesto MATEMATIK

Comments

Transcription

Objavljamo prosto delovno mesto MATEMATIK
osNovNA
Sou SruRruern
Smarjeta1
8220SMARJESKE
TOPTICE
Na osnovi25. ileno Zokonoo delovnihrazmerjih(Ur.l. RS,it.21/20Li)objovljomo naslednja
PROSTA
DELOVNAMESTAV 05 SUNNITTN
IN OSSMARJETA- VRTECSONCEK
v
v
Y
v deleiu delovnega
dasa0.54delovnega
PoUKAMATEMATIKE:
uetTEUAPREDMETNEGA
mesta,zadoloden
ias od L.9. 2013do 31.7.20t4oz.najdljedo 3L.8.20t4.
(prof.matematike
profesormatematike
in fizike)s
izobrazba
Pogoji:kondana
univerzitetna
vzgojein izobraZevanja.
izpitoms podrodja
strokovnim
Rokprijave:5 dniod dnevazadnjeobjave.
L, 8220 SmarjeikeToplices
KandidatipoSlieiopriiave na naslovOSSmorjeto,Sm"arjeta
pripisom>>Prijovo
na rozpis<<
ali oddajoprijavoosebnovtainiStvuzavoda.
pogojev
mestain
zazasedbo
delovnega
dokazila
o izpolnjevanju
K vlogijepotrebnopriloZiti
prispelih
vlog
ne
bomo
Nepravodasno
potrdiloo nekaznovanosti
za pravosodje.
Ministrstva
obravnavali.
Datumobjave:2.8.20L3
prof.,l.r.
Lahne,
Nevenka
Ravnateljica:

Similar documents