blokovni diagram procesa

Transcription

blokovni diagram procesa
Odpadne pnevmatike, plastične mase, biomasa in drugi organski odpadki
predstavljajo resno grožnjo za razvitih družbah. Ena od možnih rešitev je "termična
obdelava" odpadkov, katera bi zmanjšala obremenjenost odlagališč ter pridobivanje
bio in alternativnih goriv. V procesu se odpadki z visoko energetsko vrednostjo
uporabljajo kot vhodne surovine, iz katerih dobimo goriva, kot so plin, tekoča frakcija
in trdni ostanek.
Termična obdelava poteka v odsotnosti kisika (depolimerizacija v inertni atmosferi), ki
poteka pri relativno nizkih temperaturah med 500 °C in 700 °C, in vključuje
razgradnjo organskega dela v odpadkih. Proizvodi imajo približno enako kalorično
vrednost kot fosilna goriva in imajo potencial, da jih bodo do delno zamenjali.
Pri procesu nastanejo trije proizvodi: plin, tekoča frakcija in trdni ostanek. Tekoča
frakcija in plin se lahko uporabljata predvsem za proizvodnjo energije, medtem ko je
trdni ostanek (oglje) namenjen kot surovina pri proizvodnji drugih tržno zanimivih
materialov. Čistost in kakovost plina, tekoče frakcije in trdnega ostanka je odvisna od
sestave vhodnega materiala. Zato je pred obdelavo odpadke potrebno primerno
pripraviti in očisti, da izpolnjujejo zahteve, ki so določene s predpisi in standardi v
določeni državi ali regiji.
Trdni ostanek se lahko uporablja kot brezdimno
gorivo, oglje ali aktivno oglje, kot glavna sestavina
elektrod v procesih z elektro pečmi, v proizvodnji
železa, v proizvodnji pnevmatik, itd.
Plin je sestavljen predvsem iz ogljikovodikov C6
(C1 do ~80 vol. %), CO (~ vol. %), CO2 (~10 vol.
%) In drugih nečistoč (~5 vol. %). Plin ima visoko
kalorično vrednost približno 35 - 42 MJ/kg. Sestava
plina je podobna sestavi zemeljskega plina.
Tekoča frakcija predstavlja ogljikovodike, kot so v
dizelskem gorivu (enako območje destilacije), in
ima visoko kurilno vrednost približno 40 - 47 MJ/kg.
Na tekoči frakciji potekajo številne raziskave o
njegovi uporabi za nadomestitev konvencionalnih
tekočih goriv in kot vir kemikalij in surovin za
petrokemično industrijo.
BLOKOVNI DIAGRAM PROCESA
VHOD - ODPADKI
PREDOBDELAVA
(mletje, sekljanje, sušenje …)
VLAGA
POSUŠEN MATERIAL
Plin, olje ali oglje za ogrevanje procesa
PROCES
Težja olja,
voski.
TRDNI OSTANEK
TEKOČA FRAKCIJA
(oglje, grafit, pepel, anor.
polnila)
(voda, olje, vosek, mast)
LOČEVANJE IN
ČIŠČENJE
DISTRIBUCIJA
PORABA
(elektrika in toplota)
PLIN
OPIS PROCESNE OPREME
1. Sprejem in transport
Naprave in oprema za sprejem odpadkov v majhno skladišče, avtomatiziran
transport in sušenje.
2. Reaktorji
Reaktorji za odplinjevanje in termično razgradnjo organskih odpadkov.
3. Peči za ogrevanje reaktorjev
Peči in gorilniki za segrevanje reaktorjev in olja za predgrevanje in sušenje.
4. Kondenzacijski sistem
Sistem za kondenzacijo in hlajenje vročih plinov, črpalke in skladiščenje produktov
(plin in tekoča frakcija).
5. Sistem za čiščenje plinov in odžveplanje
Sistem za pranje, absorpcijo in nevtralizacijo nevarnih sestavin iz plinske faze,
ohlajevanje in obtok. Oprema za odstranjevanje žvepla iz plina. Reaktor za
pripravo in koncentracijo žvepla.
6. Električna oprema, strojna in programska
Motorni pogoni in napeljave, merilne in regulacijske napeljave. Inštrumenti in
nadzorni sistem za opremo in postopke, ki temeljijo na PLC - PC, SCADA nadzor
in sistemska programska oprema.
7. Plinski in dizelski motorji z generatorji
Serija motorjev in generatorjev za kogeneracijo toplote in elektrike. Toplotni
izmenjevalci za uporabo razpoložljive toplote za ogrevanje prostorov in nekaterih
procesnih enot.
R&R projektni partnerji so Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Kemijski
inštitut Ljubljana, Slovenija in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v
Ljubljani.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti, prednostne usmeritve 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij.
ALBIN PROMOTION d.o.o.
Breg 8
2322 Majšperk / Slovenia
Tel.: +386 (0)2 761-97-00
Fax.: +386 (0)2 761-97-29
E-mail:
Direktor: [email protected]
Inženirji: [email protected]
[email protected]