Obvestilo o spremembi kontaktne osebe v zvezi z

Transcription

Obvestilo o spremembi kontaktne osebe v zvezi z
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Obvestilo o spremembi kontaktne osebe v zvezi z izvajanjem projekta »Povečanje in
posodobitev kapacitet Grand hotela Union«
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s
386. Členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba Grand hotel Union d.d.,
Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi kontaktne osebe v zvezi z
izvajanjem projekta »Povečanje in posodobitev kapacitet Grand hotela Union«.
Projekt »Povečanje in posodobitev kapacitet Grand hotela Union«, sofinanciran v okviru
izvajanja prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov – prednostna usmeritev:
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je do meseca oktobra vodil g. Andrej Prebil,
katerega mesto kot vodja projekta, je v oktobru 2011 prevzel g. Dame Šuleski, ki je tudi
kontaktna oseba o izvajanju projekta. Investicija je trajala od maja 2008 do septembra 2010,
za katero je družba že prejela nepovratna sredstva.
Sporočilo bo od dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) razvidno tudi na
spletnih straneh družbe www.gh-union.si.
Glavni direktor:
Bogdan Lipovšek
Ljubljana, 23.12.2011
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
številka reg. vložka. 1/03932/00, SRG 97/00812. Osnovni kapital družbe je 7.572.245,87 Eur.
Matična št.: 5001153. Davčna št.:79834264