SIZ- predstavitev, prijava - Športni Zavod Nova Gorica

Comments

Transcription

SIZ- predstavitev, prijava - Športni Zavod Nova Gorica
RAZPISINOBRAZECZAPRIJAVO
Spoštovani,
Olimpijski komite Slovenije–Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi
zvezami organizira Športne igre zaposlenih 2016, kjer si želimo tudi vaše aktivne vloge.
Namen projekta je spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti ter preko športne
aktivnosti,druženjainzabavekrepitivezmedgospodarstvominšportom.
Športneigrezaposlenih2016predstavljajotekmovanjevpetiholimpijskihšportnihpanogah,
ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Projekt je zasnovan kot tekmovanje ekip zaposlenih v
podjetjihnaslovenskemtrguinbovletu2016izvedendrugič.
Večinformacijosistemutekmovanjvamskupajsprijavnimobrazcempošiljamovprilogi.V
kolikorimatedodatnavprašanja,pavaspričakujejosodelavcinanaslednjihkontaktih:
Meta Mačus, E: [email protected], M: 041/640-875
Miran Müllner, E: [email protected], M: 051/628-194
Uroš Jug, E: [email protected], M: 041/840-086
Veselimo se vaše aktivne vloge in verjamemo, da boste s svojimi ekipami uspešni aktivni
udeleženciŠportnihigerzaposlenih2016.
Sšportnimipozdravi,
mag.JanezSodržnik,l.r.
Prvipodpredsednik
OKS-ZŠZ
Projekt podpira
PREDSTAVITEVPROJEKTA
KONCEPTŠPORTNIHIGERZAPOSLENIH2016
Športneigrezaposlenihpredstavljajotekmovanjevpetiholimpijskihpanogah,insicer:
•
•
•
•
•
Malinogomet,5+1igralcev(ekipamax10igralcev),turnirskisistem,igra:2x10minz2
minodmorom;vsakaekipaigramin3inmax6tekem
Košarka3x3,5igralcev(ekipamax10igralcev),turnirskisistem,igra:2x10minz2min
odmorom;vsakaekipaigramin3inmax6tekem
Odbojka,6igralcev(ekipamax10igralcev),turnirskisitem,igrana2dobljenaniza(21
točk);vsakaekipaigramin3inmax6tekem
Tenis–posamezno;kategorije:moški,ženske/do30let,do50letin50+;sistemna
izpadanje,igra:9dobljenihsetov
Tek–štafeta,10x400m/testhojena2km
Podlagašportnegaigriščanaposameznilokacijiselahkorazlikuje.
KOMUSONAMENJENE
Športneigrezaposlenihsonamenjenezaposlenimvpodjetjih,javnihorganizacijahindrugih
institucijahnaslovenskemtrgu.
NaŠportneigrezaposlenihseprijaviekipazaposlenih,prioritetnoizisteorganizacije,lahko
pa tudi sestavljena iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih subjektih. Kot
zaposlenisesmatra:
- zaposleni,delavcivrednemdelovnemrazmerju
- študenti,kidelajovpodjetjuvsaj1mesec
- samostojnipodjetniki,kiimajospodjetjemrednosodelujejovsaj1leto
V kolikor ekipo sestavljajo zaposleni, ki niso iz iste organizacije, prosimo, da na prijavnem
obrazcuzapišetekjejeposameznikzaposlen.
Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi pester spremljevalni program, kjer so
poleg udeležencev Športne igre zaposlenih dobrodošli tudi njihovi družinski člani, prijatelji
terostalinavijači.
Projekt podpira
LOKACIJEINTERMINI
ŠportneigrezaposlenihbodoorganiziranenanaslednjihlokacijahpoSloveniji:
Maribor,23.4.,ŠportniparkTabor
NovaGorica,14.5.,ŠportniparkNovaGorica
MoravskeToplice,28.5.,Terme3000
Brežice,18.6.,TermeČatež
Jesenice,10.9.,ŠportniparkPodmežaklja
Velenje,17.9.,ŠportnicenterVelenje
Ljubljana,24.9.,ŠportnicenterTriglavinParkTivoli
Koper*,1.10.,ŠportniparkBonifika–»finalni«,zaključnidogodek
*Dogodek v Kopru bo predstavljal nekakšen sklepni - finalni zaključek letošnjega projekta.
Zmagovalna ekipa oziroma posameznik v vsaki posamezni panogi oziroma kategoriji ima
pravicodonastopanasklepnemdogodkuvKopru,1.oktobra2016
ŠTARTNINAINPRIJAVA
UdeležbanaŠportnihigrahzaposlenih2016jebrezplačna.
Vsisezavedamo,dasšportnoaktivnostjoohranjamozdravjeinvitalnosttertakovelikolažje
opravljamo delovne obveznosti. Včasih na to žal “pozabimo” ali pa je ostalih aktivnosti
preprosto preveč, da zdrav duh v zdravem telesu izgubi kakšno mesto na lestvici prioritet.
Poslovne športne igre naj vas vzpodbudijo, da boste aktivni. Hkrati pa jih morda lahko
izkoristitetudikotteambuildingzaposlenih.
Vsakudeleženecprejme:
•
•
•
topliobrokinpijačo
priznanjezaudeležbonaŠportnihigrahzaposlenih2016
pokalezazmagovalce
ROKZAPRIJAVO
Rok za prijavo je 7 dni pred posameznim dogodkom, imena članov v posamezni ekipi
pričakujemo2dnipreddogodkom.
Projekt podpira
PRIJAVNIOBRAZEC
ŽelimobitidelŠportnihigerzaposlenih2016
PODATKIOPODJETJU:
Nazivpodjetja:
.
Sedežpodjetja:
.
Poštainkraj: .
Podatkizaizstavitevračuna(IDzaDDV):
.
Kontaktnaoseba(imeinpriimek): .
Kontaktnatelefonskaštevilka:
.
Kontaktnielektronskinaslov:
.
Zaposlenivnašempodjetjubomoaktivniudeležencina(prosimoustreznooznačitevspodnji
tabeli):
LOKACIJA
MALINOGOMET KOŠARKA3x3 ODBOJKA
TENIS
TEK
Maribor,23.4.
NovaGorica,14.5.
MoravskeToplice,28.5.
Brežice,18.6.
Jesenice,10.9.
Velenje,17.9.
Ljubljana,24.9.
Koper–1.10.
PODATKIOUDELEŽENCIH:
Lokacijaintemin:
.
(prosim napišite izbrano lokacijo, kjer bodo nastopile v nadaljevanju označene ekipe/
posamezniki;čebostesodelovalinavečlokacijah,izpolnitevečprijavnihobrazcev)
Projekt podpira
Prosimovnadaljevanjuobkrožitepanoge,vkaterihbodonastopilevašeekipeterizpolnite
kontaktnepodatke.Priporočenojesodelovanjevvsehpanogahnaenemdogodku.
• Malinogomet-
podatkikapetanaekipe(imeinpriimek,tel,e-mail)
• Košarka3x3-
podatkikapetanaekipe(imeinpriimek,tel,e-mail)
• Odbojka-
podatkikapetanaekipe(imeinpriimek,tel,e-mail)
• Tenis-
številoudeležencev:.
podatkikontaktneosebe(imeinpriimek,tel,e-mail)
*Kategorije:moški/ženske;do50let/nad50let
• Tek-testhojena2km
številoudeležencev:.
podatkikontaktneosebe(imeinpriimek,tel,e-mail)
Vprijaviprosimonaveditekontaktnepodatkeeneosebezaposameznopanogo.
Podatkeposameznihčlanovekippričakujemonajmanj2dnipreddogodkom.
ROKZAPRIJAVO:
Rok za prijavo je 7 dni pred posameznim dogodkom, imena članov v posamezni ekipi
pričakujemo2dnipreddogodkom.
Izpolnjen prijavni obrazec pošljite na elektronski naslov Regijske pisarne OKS-ZŠZ Nova
Gorica(E:[email protected];M:041/640-875)
Priporočenoje,dakotzadevosporočilavpišite»Prijava–»Športneigrezaposlenih«.
Projekt podpira
DRUGEPOMEMBNEINFORMACIJE:
NaŠportneigrezaposlenihseprijaviekipazaposlenih,prioritetnoizisteorganizacije,lahko
pa tudi sestavljena iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih subjektih. Kot
zaposlenisesmatra:
- zaposleni,delavcivrednemdelovnemrazmerju
- študenti,kidelajovpodjetjuvsaj1mesec
- samostojnipodjetniki,kiimajospodjetjemrednosodelujejovsaj1leto
V kolikor ekipo sestavljajo zaposleni, ki niso iz iste organizacije, prosimo, da na prijavnem
obrazcuzapišetekjejeposameznikzaposlen.
Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi pester spremljevalni program, kjer so
poleg udeležencev Športne igre zaposlenih dobrodošli tudi njihovi družinski člani, prijatelji
terostalinavijači.
Dovolitedavasopozorimo,daještevilomestvslehernidisciplinioziromašportnipanogi
omejeno,zatovamsvetujemočimprejšnjoprijavo.
Krajindatum:
Podpisinžigkontaktneosebe:
Projekt podpira