VEZAVE URMET DOMUS doo NAVODILO ZA

Transcription

VEZAVE URMET DOMUS doo NAVODILO ZA
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
NAVODILO ZA MONTAŽO DVOŽI NEGA
KIT DOMOFONA 952/51
Kit sestavljajo naslednji elementi:
1 tipkovnica mod.
1 transformator za DIN letev
1 monitor z slušalko za nadometno montažo
Videodomofon omogo a dvosmerni pogovor med zunanjo video enoto in slušalko, ter odpiranje
vrat z elektri no klju avnico. Zunanjo enoto lahko montiramo podometno ( z uporabo priloženega
okvirja) ali nadometno z direktno pritrditvijo na zid. Nastavitev jakosti pogovora izvedemo s
potenciometri na zunanjem govornem delu pri emer moramo paziti, da postavimo nekako v
ravnovesje jakost na slušalki in na zunanji govorni enoti in ne presežemo nivoja mikrofonije.
MINIMALNI PRESEKI VODNIKOV
DOLŽINA
LINIJE
Nap. / monitor
Monitor /
kamera
50m
100m
0,75 mm2
0,5 mm2
0,75mm2
Pri montaži se strogo držite priložene sheme v embalaži domofona.
V primeru vprašanj ob montaži pokli ite tel: 05 3308150
Zahvaljujemo se vam za vaš izbor.
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
GARANCIJSKI LIST PROIZVODOV URMET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
8.
.
Izjavljamo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, e ga boste uporabljali v skladu z njegovim
namenom in navodili za uporabo.
Garancijska doba znaša 24 mesecev in za ne te i z dnem prodaje izdelka.
Kupec je dolžan ob uveljavljanju garancije izdelek skupaj z dokazilom o nakupu-ra unom ter s strani prodajalca
podpisanim in izpolnjenim garancijskim listom dostaviti oziroma poslati na naslov:
V primeru, e kupec ob uveljavljanju garancije ne predloži dokazila o nakupu-ra una ter s strani prodajalca
podpisanega in izpolnjenega garancijskega lista, se garancija ne prizna in bomo stroške popravila zara unali v
skladu s cenikom, veljavnim na dan popravila.
V primeru uveljavljanja garancije za izdelek znotraj garancijskega roka znaša rok za odpravo napak najve 45 dni
od prejema zahteve za odpravo napak. Garancijski rok se podaljša za as popravila izdelka. V primeru, da izdelka v
navedenem roku ne bo mogo e popraviti, ga bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim enake ali podobne kakovosti
ali vam vrnili pla ani znesek.
Garancija se ne prizna zlasti v naslednjih primerih:
•
e izdelek ni bil uporabljan v skladu z navodili za uporabo izdelka in namenom izdelka
•
v primeru kakršnekoli okvare, nastale zaradi transporta, padca, udarca, drugega
zunanjega vzroka, ipd.
•
e je bil izdelek nepravilno ali neredno vzdrževan
•
v primeru nestrokovnega ali malomarnega ravnanja z izdelkom
•
v primeru kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi popravila, prilagajanja, iš enja ali kakršnegakoli drugega
posega v izdelek s strani nepooblaš ene osebe
•
e je prišlo do napake na izdelku zaradi višje sile (npr. udara strele, ognja, požara,
poplave, vlage, drugih naravnih nesre ),
•
e je prišlo do napake na izdelku zaradi nihanja napetosti ali prenapetosti v omrežju, napak na oži enju
sistema ipd.
•
e je montažo izdelka izvršila oseba, ki je prodajalec ni pooblastil
•
v primeru uporabe dodatne opreme, delov, ipd. drugih proizvajalcev, ki niso
predvideni, na rtovani, ipd. za uporabo z izdelkom
•
e so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli
Garancija ne krije stroškov, ki kupcu nastanejo z dostavo oziroma pošiljanjem izdelka v popravilo, razen e tako .
dolo ajo predpisi.
Rezervne dele in servisiranje vam zagotavljamo še 7 let po dnevu nakupa aparata, in sicer po ceniku, veljavnem na
nad izvršitve storitve oziroma prodaje blaga.
TIP IZDELKA
PROIZVAJALEC
ZASTOPNIK
Domofonski kit 952/51
URMET DOMUS S.P.A.
VIA BOLGNA 188/C
10154 TORINO ITALIA
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
UL. XXX. DIVIZIJE 19/C
5000 NOVA GORICA
DATUM PRODAJE
SEDEŽ, ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA
SISTEM MONTIRAL
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
UL. XXX.DIVIZIJE 19/C
5000 NOVA GORICA
SERVISER
ZA GORENJSKO IN NOTRANJSKO REGIJO:
ELEKTRO BOHINC S.P.
TEL: 01/283 88 30
EMAIL: Pavel Bohinc [[email protected]]