Collection - Expert Parchet

Comments

Transcription

Collection - Expert Parchet
Collection
GB | SI
www.Floor-Experts.com
FOUR SEASONS
The Alpod Company has prepared its parquet collection FOUR SEASONS for the most demanding clients. With this collection we want to take account of all your wishes. It is an exceptional
selection of parquets that is completely treated only after we have discussed it with you. We use
colours for two-layer, three-layer and even more massive parquets according to your wishes, and
the same goes for further treatments. Various combinations of treatments open almost unimagined possibilities to you. As our client you will have almost 2000 different parquets, made to
order, at your disposal.
2
V podjetju Alpod smo za najzahtevnejše kupce, arhitekte in oblikovalce pripravili kolekcijo parketov FOUR SEASONS, s katero se želimo popolnoma prilagoditi Vašim željam. Gre za izjemen nabor parketov, ki so dokončno obdelani šele po dogovoru z Vami. Kvalitetne troslojne, dvoslojne
in masivne parkete barvno toniramo po Vašem izboru, Vašim željam pa sledimo tudi pri nadaljni
obdelavi. Različne kombinacije obdelav Vam kot našim kupcem odpirajo skoraj nepredstavljive
možnosti: na voljo Vam je skoraj 2000 različnih parketov, izdelanih po naročilu.
www.Floor-Experts.com
FOUR SEASONS
40
3
4
shades of colour
barvnih odtenkov
different qualities of wood
surface
kvalitete površine lesa
6
4
types of raw oak parquets
of the highest quality
vrst hrastovih surovih
parketov najvišje kvalitete
surface treatments
površinske obdelave
GRADE AB (natural):
Unique structure and colour, mistakes like small
knots limited or not present, no cracks.
GRADE CD (rustic):
Natural colour variations and sapwood allowed,
knots up to 40 mm allowed, cracks filled with
black or natural colour filler are limited in
numbers.
GRADE DE (extra rustic):
All natural mistakes in wood allowed, unlimited
numbers of cracks and knots filled (open or
closed) with black or natural colour filler.
GRADACIJA AB (natur):
enovita struktura in barva, napake, kot so
majhne grčice so omejene ali jih sploh ni, brez
razpok.
GRADACIJA CD (rustik):
dovoljena naravna barvna raznolikost in beljava,
grče so lahko velike do 40 mm, razpoke so kitane
s polnilom črne ali naravne barve, količina le teh
je omejena.
GRADACIJA DE (ekstra rustik):
dovoljene vse naravne napake lesa, razpoke in
grče velike ter zapolnjene (odprto ali zaprto) s
polnilom črne ali naravne barve. Delež le teh je
neomejen.
www.Floor-Experts.com
CASTLE COLLECTION
Castle collection creates identity of historically aged floors and bears the traces of passage of
time. Their surface awakens the spirit of history in every room. Essentially faithful and understanding, they are discerning in their design, on the other hand grandiose and arrogant in their
size. Their texture is intensive in detail and unsurpassed in effect. They cannot be different from
truly old wood planks.
Castle kolekcija poustvarja istovetnost z zgodovinskimi starimi deskami in nosi v sebi sledove
časa. Površina staranih desk prebuja duh zgodovine v vsaki sobi. Zvesta, razumevajoča in
preudarnejša v svoji obliki, po drugi strani pa veličastna in ošabna v svoji velikosti. Starane deske
imajo teksturo, ki je intenzivno podrobna in neprekosljiva v veljavi. Ne morejo biti drugačne od
resnično starih lesenih desk.
type: 3-LAYER PARQUET / vrsta: TROSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija: 22x290x1830/2400/2800/3600 mm
top layer: OAK / vrhni sloj: HRAST, d=5 mm
grade: EXTRA RUSTIC / gradacija: EKSTRA RUSTIK
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: EDGE BEVELED / robovi: POBRANI ROBOVI
surface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
6
LANCESTER
AVIGNON
CANTERBURY
WINDSOR
OXFORD
CARCASSONE
HEILDERBERG
LOUVRE
CARDIFF
www.Floor-Experts.com
DREAM COLLECTION
... for all those desiring a floor with character. The home is a space which should bear our special stamp and reflect our character. Each minute detail invested into our home expresses our
personality, wishes and needs. To what degree does flooring, the basis on which everything else
rests, effect the creative energy of a space? The answer is undoubtedly clear – greatly! The Dream
Collection found its inspiration in the natural beauty of 13 enticing islands throughout the world,
the collection of which comprises 13 different types of oak parquet.
... sanje vseh, ki si želijo talno oblogo z značajem. Dom je prostor, ki mu moramo dati osebni
pečat in je odraz našega značaja. Vsaka malenkost, ki jo vnesemo vanj odraža našo osebnost,
naše želje in potrebe. V kolikšni meri talne obloge vplivajo na ustvaranje značaja prostora? Odgovor je nedvoumno jasen – v veliki! Kolekcija Dream Collection je našla navdih v naravnih lepotah 13 otokov širom sveta, zato kolekcijo sestavlja 13 različnih vrst hrastovega parketa.
type: 3-LAYER PARQUET / vrsta: TROSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija: 15x189x1860* mm (*15% shorter boards)
top layer: OAK / vrhni sloj: HRAST, d=4 mm
grade: NATURE, EXTRA RUSTIC / gradacija: NATUR, EKSTRA RUSTIK
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: EDGE BEVELED / robovi: POBRANI ROBOVI
surface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
8
ICELAND
SEVERNAYA
ANTARCTICA
CORSICA
GALAPAGOS
CRETE
BERMUDA
ZANZIBAR
RHODES
OKINAWA
CUBA
TAHITI
BORNEO
AB Nature
AB natur
Nature Oiled
Natur oljen
CD Rustic, Knotty
CD rustik, grče
Smoked
Dimljen
Mat Lacquered
Mat lakiran
Carbonized
Karboniziran
UV Oiled
UV oljen
www.Floor-Experts.com
ALPINE COLLECTION
Alpine Collection unites the classic and the modern. The classic is represented in the upper layer,
made of oak, with a high quality lacquer finish in various shades. The modern aspect of the collection is hidden in the composition of boards. A three layer composition enables dimensional
stability of the parquet flooring and its durability.
Alpine kolekcija je spoj med klasiko in modernim. Klasiko predstavlja vrhnji sloj, ki je iz hrasta,
visoko kvalitetno lakiranega v različnih odtenkih. Moderni pridih kolekcije je skrit v sestavi deščic.
Trislojna zgradba omogoča dimenzijsko stabilnost parketa in njegovo trajnost.
type: 3-LAYER PARQUET / vrsta: TROSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija: 14x125x900 mm
top layer: OAK / vrhni sloj: HRAST, d=3 mm
grade: NATURAL or RUSTIC / gradacija: NATUR ali RUSTIK
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: EDGE BEVELED / robovi: POBRANI ROBOVI
surface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
10
AB Nature
AB natur
Nature Oiled
Natur oljen
CD Rustic, Knotty
CD rustik, grče
Smoked
Dimljen
Mat Lacquered
Mat lakiran
MONT BLANC
BORMIO
ST. MORITZ
EIGER
VAL D’ISERE
CHAMONIX
VAL GARDENA
WENGEN
www.Floor-Experts.com
STYLE COLLECTION
Amongst all parquets, 2-layer prefinished parquet is the most suitable for installation over subfloor heating systems Two-layer prefinished parquet is the general name for boards of smaller
dimensions, with tongue and groove joints on all four sides. Boards are composed of two layers.
The hardwood covering layer ranges from 3.5 - 6 mm in thickness and has already been sanded
and lacquered or oiled 6-7 times. This parquet has to be fully glued to the surface, so it is recommended that the installation be done by a professional installer.
Od vseh parketov je dvoslojni gotovi parket najbolj primeren za montažo na tla s toplovodnim
talnim ogrevanjem. Dvoslojni gotovi parket je sestavljen iz deščic manjših dimenzij, ki imajo na
vseh štirih straneh spoje pero-utor. Parket je sestavljen iz dveh slojev. Površina je že obdelana –
brušena in 6 - 7 krat lakirana ali oljena. Dvoslojni gotovi parket se lepi na tla po celotni površini,
zato priporočamo, da ga polaga strokovnjak. Posebno pazljivo ga je potrebno montirati na tla s
toplovodnim talnim ogrevanjem, kjer je treba strogo upoštevati navodila za montažo.
type: 2-LAYER PARQUET / vrsta: DVOSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija: 10x70x490, 10x90x500, 10x120x1200 mm
top layer: OAK / vrhni sloj: HRAST, d=4 mm
grade: NATURAL or RUSTIC / gradacija: NATUR ali RUSTIK
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: SQUARE EDGE / robovi: OSTRI ROBOVI
surface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
12
OAK AB | HRAST AB
OAK CD | HRAST CD
OAK WHITE | HRAST BELJEN
OAK GREY | HRAST SIVO
OAK SMOKED | HRAST DIMLJEN
AMERICAN WALNUT | AM. OREH
AM. WALNUT DARK | AM. OREH TEMNI
DOUSSIE
ASH | JESEN
ASH WHITE | JESEN BELJEN
IROKO
TEAK
AFRORMOSIA
WENGE
www.Floor-Experts.com
STYLE MAX COLLECTION
For everyone who would like an exotic touch in their home, the STYLE MAX collection is the right
choice. The parquet flooring is made from select exotic woods and a high quality lacquered surface. The V-fugue additionally creates a mixture of classics and playful exotics.
Za vse, ki si želijo eksotičen pridih v svojem domu, je izbira STYLE MAX kolekcija prava izbira.
Parket z iz branimi eksotičnimi lesovi in visoko kvalitetno lakirano površino. V-fuga še dodatno
ustvarja zmes klasike in igrivosti eksotike.
type: 2-LAYER PARQUET / vrsta: DVOSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija: 15,6/4x91x300/1200 mm
top layer: noble wood species / vrhni sloj: plemenita drevesna vrsta, d=4 mm
grade: NATURAL / gradacija: NATUR
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: BEVELED / robovi: POBRANI ROBOVI
surface: FLAT / površina: GLADKA
14
CABREUVA
DOUSIE
LAPACHO
PYILANG
TEAK
TIGER WOOD
WALNUT | OREH
MAPLE | JAVOR
www.Floor-Experts.com
QUICK COLLECTION
The Quick Collection with its click system is the key to fast and easy floor laying. The parquet
boards consist of two key layers. The top layer is either oak or bamboo, the middle one is a high
density fiberboard (HDF). The middle layer is of considerable hardness, making the Quick Collection parquet flooring highly resistant to impact and preventing imprints into the surface.
Quick kolekcija s click sistemom je ključ za hitro vgradnjo. Parketne deščice so sestavljene iz dveh
poglavitnih slojev. Vrhnji sloj je hrast ali bambus, srednji sloj pa je iz vlaknene plošče visoke gostote (HDF). Srednji sloj ima visoko trdoto, tako so parketi iz Quick kolekcije visoko odporni na
udarce in preprečujejo vtiske v površino.
type: 2-LAYER PARQUET / vrsta: DVOSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija:
10/2,5x86x602 mm, 10/2,5x125x1200 mm, 10/2,5x128x960 mm
top layer: OAK, BAMBOO / vrhni sloj: HRAST, BAMBUS, d=2,5 mm
grade: NATURAL or RUSTIC / gradacija: NATUR ali RUSTIK
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: EDGE BEVELED / robovi: POBRANI ROBOVI
surface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
16
BAMBOO CHERRY HORITONTAL
BAMBUS ČEŠNJA HORIZONTAL
OAK BRUSHED
HRAST KRTAČEN
OAK WHITE BRUSHED
HRAST BELJEN KRTAČEN
OAK COGNAC BRUSHED
HRAST COGNAC KRTAČEN
BAMBOO DARK VERTICAL
BAMBUS TEMNI VERTIKAL
BAMBOO WHITE HORIZONTAL
BAMBUS BELI HORIZONTAL
BAMBOO WALNUT HORIZONTAL
BAMBUS OREH HORIZONTAL
www.Floor-Experts.com
OCEAN COLLECTION
Whether in new or renovated spaces, the flooring choice is a fundamental aspect of any architectural project. The Ocean collection offer you a wide range of woods, sizes and finishes customized to your style. Through high-tech varnishing process, this collection emphasizes and enriches
the natural texture of wood. From darker to lighter tones, from classic to more adventurous textures, this collection guarantee a floor fitting your own style.
Ali v novih ali v obnovljenih prostorih, pravilna izbira parketa je osnovni vidik arhitekturnega projekta. V Ocean kolekciji vam nudimo široko paleto lesov, dimenzij in zaključnih obdelav, ki so kot
po meri za vaš stil. Kvalitetno površinsko oljenje, lakiranje ali krtačenje dodatno bogatijo naravno
teksturo lesa. Od temnejših do svetlejših odtenkov, od klasičnih do bolj pustolovskih tekstur. Ta
kolekcija vam zagotavlja, do boste našli nekaj po svoji meri.
type: 3-LAYER PARQUET / vrsta: TROSLOJNI PARKET
dimension / dimenzija: 14-15x150-190x400-1900 mm
top layer: noble wood species / vrhni sloj: plemenita drevesna vrsta, d=3-4 mm
grade: NATURAL / gradacija: NATUR
joint: CLICK / TONGUE - GROOVE / spajanje: KLIK / PERO - UTOR
edge: SQUARE EDGE / robovi: OSTRI ROBOVI
urface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
18
BAMBOO DARK VERTICAL
BAMBUS TEMNI VERTIKAL
AMERICAN WALNUT
AMERIŠKI OREH
AMERICAN WALNUT BRUSHED
AMERIŠKI OREH KRTAČEN
LARCH BRUSHED
MACESEN KRTAČEN
LARCH BRUSHED WHITE
MACESEN KRTAČEN BELJEN
BAMBOO DARK HORIZONTAL
BAMBUS TEMNI HORIZNTOL
BAMBOO NATURAL HORIZONTAL
BAMBUS NATUR HORIZONTAL
BAMBOO NATURAL VERTICAL
BAMBUS NATUR VERTIKAL
BAMBOO VERTICAL WHITE
BAMBUS VERTICAL BELJEN
www.Floor-Experts.com
SOLID COLLECTION
Solid parquet has all the advantages of wooden flooring. Wood is one of the oldest and most
appreciated materials in flooring. It has a distinctive, unique natural structure and colour. Solid
parquet is an investment for several generations. Its thickness allows it to be renewed (sanded)
several times. Boards vary in dimensions. Lengths range from 400 mm to 1500 mm, widths from
90 mm to 150 mm and thicknesses from 14 mm to 20 mm. Solid parquet has to be fully glued to
the surface.
Masivni parketi so naložba za več generacij, saj so zaradi večje debeline primerni za večkratno
brušenje - obnavljanje. Gotovi masivni parketi so različnih dimenzij. Dolžine se gibljejo med 400
in 1500 mm, širine od 90 do 150 mm in debeline od 14 do 20 mm. Za razliko od tradicionalnih
klasičnih parketov so že izgotovljeni (lakirani ali oljeni, krtačeni, ravni ali skobljani).
type: SOLID PARQUET / vrsta: MASIVNI PARKET
dimension / dimenzija: 18x90-150xRL mm / 15x90-125xRL mm
grade: NATURAL or RUSTIC / gradacija: NATUR ali RUSTIK
joint: TONGUE - GROOVE / spajanje: PERO - UTOR
edge: EDGE BEVELED / robovi: POBRANI ROBOVI
surface: FLAT or BRUSHED / površina: GLADKA ali KRTAČENA
20
OAK | HRAST
OAK | HRAST
OAK COGNAC | HRAST COGNAC
OAK | HRAST
OAK | HRAST
OAK COFFE | HRAST COFFE
H
OAK WHITE COLOR STYLE 2
HRAST BELJEN BATVA STIL 2
OAK WHITE PORE STYLE 1
HRAST BELJEN PORE STIL 1
ABCD Rustic, Knotty
ABCD rustik, grče
H
H
AB Nature
AB natur
H
OAK COLOR WHITE
HRAST BARVA BELA
Hand Scraped
Ročno skobljan
Mat Lacquered
Mat lakiran
Brushed
Krtačen
Nature Oiled
Natur oljen
Smoked
Dimljen
OAK COLOR GUNSTOCK
HRAST BARVA GUNSTOCK
OAK COLOR COFFE
HRAST BARVA COFFE
www.Floor-Experts.com
SOLID COLLECTION
BLACK SIRIS | ČRNI SIRIS
KAYU KUKU
TEAK MARINE
TEAK
KEMPAS
AMERICAN WALNUT | AM. OREH
22
MERBAU
DOUSSIE
ACACIA | AKACIJA
BAMBOO DARK HORIZONTAL
BAMBUS TEMNI HORIZONTAL
BAMBOO HORIZONTAL WHITE
BAMBUS HORIZONTAL BELJEN
BAMBOO DARK HORIZONTAL TEAK
BAMBUS TEMNI HORIZONTAL TEAK
BAMBOO NATURAL VERTICAL
BAMBUS NATUR VERTIKAL
BAMBOO DARK VERTICAL
BAMBUS TEMNI VERTIKAL
www.Floor-Experts.com
02.13
Wood is a natural product. Therefore you may see variations in colour and structure from board to board. The images in this brochure
are only indicative of the appearance you can achieve and the floor may look different to the samples. Consequently, we suggest you
visit your supplier to view the larger display boards which will give a better indication.
Les je naraven material, zato se lahko deska razlikuje od deske med seboj po barvi in strukturi. Fotografije v katalogu so simbolne.
Talna obloga lahko izgleda drugače od vzorca. Svetujemo vam, da se pred nakupom oglasite pri vašem dobavitelju in si talne obloge
ogledate v živo.
ALPOD d.o.o.
Podskrajnik 112 | 1380 Cerknica
T. +386 1 707 14 00 | F. +386 1 707 14 20
[email protected]
SALON LJUBLJANA
Ukmarjeva ulica 2 | 1108 Ljubljana-Rudnik
T. +386 1 600 34 60 | F. +386 1 600 34 69
[email protected]
24
www.Alpod.si

Similar documents