V splošni ambulanti - Zdravstveni dom Ljutomer

Comments

Transcription

V splošni ambulanti - Zdravstveni dom Ljutomer
ZDRAVSTVENI DOM
L J U T O M E R
Cesta 1. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Datum: 12. 09. 2011
CENIK
SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV OZ. ZDRAVNIŠKE TARIFE
PO UR. LISTU ŠT. 69/06
Zap.
št.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Za.
št.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vrsta zdravstvene storitve
Vrednost točke je 0,63 EUR (Ur. l. RS 13/2008)
Predlog za uvedbo postopka za ugotovitev telesne okvare
(obrazec ZPIZ)
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do
dodatka za pomoč in postrežbo (obrazec ZPIZ)
Priprava predloga za ugotavljanje invalidnosti na zahtevo
zavarovanca
Zdravniško spričevalo: pregled dokumentacije, bolnika in
opis stanja
Zdravniško potrdilo: - krajše
- obsežnejše
Bolniški list za zdraviliško zdravljenje (ZZ1)
Spričevalo za vožnjo traktorja
Zdravniško spričevalo za voznike
Fotokopiranje 1 strani formata A4
Št.
točk
75
Cena
v EUR
47,25
90
56,70
200
126,00
200
126,00
37
90
50
20
20
23,30
56,70
31,50
12,60
12,60
0,10
Štev.
količnika
3,6
2,3
1,5
13
28
12
20
2
4
7
Vrsta zdravstvene storitve
Vrednost točke je 2,50 EUR
Prvi pregled
Ponovni pregled
Kontrolni pregled
Priprava bolnika za IK
Obsežni pregled
Lažje dostopen hišni obisk
Težje dostopen hišni obisk
Mali poseg
Srednji poseg
Veliki poseg
Cepilna knjižica
Odstranitev klopa
4
Cena
v EUR
9,00
5,80
3,80
33
70,00
30,00
50,00
5,00
10,00
17,50
1,00
10,00
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1. točko 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila davka na
dodano vrednost.
Pripravila:
Breda Bavec, dr. med., spec.,
strokovni vodja
Direktor:
mag. Tomislav Nemec, univ. dipl. ekonom.

Similar documents