Načrt čiščenja - Republika Slovenija

Comments

Transcription

Načrt čiščenja - Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA
NAČRT ČIŠČENJA
POMELAJ zadruga za razvoj podeželja z.o.o.
Mala Polana 103
9225 Velika Polana
PEKA KRUHA IN PECIVA
Čiščenje ( Smernice dobre higienske prakse za tržno predelavo živil rastlinskega izvora kot
dopolnilno dejavnost na kmetiji ponujajo osnovne usmeritve in pomoč nosilcem dopolnilnih
dejavnosti pri izpolnjevanju zahtev pravilnika o higieni živil (Ur. L. RS, št. 60/2, 1/04).
11. člen
Živilski obrati in njihova Vsak živilski obrat mora imeti načrt čiščenja. Načrt
okolica morajo biti čisti in čiščenja je sestavljen iz Navodila za čiščenje ter
dobro vzdrževani, okolica pa evidenčnega lista čiščenja.
protiprašno urejena
Navodilo za čiščenje vsebuje:
1. kaj čistimo
narediti je treba seznam naprav, opreme, prostorov in
drugih površin, ki jih je treba čistiti.
2. Kako čistimo
Treba je narediti opis postopkov čiščenja, npr. katero
sredstvo se uporabi, kako se pripravi (npr. dodati en
zamašek v pol litra vroče vode ipd.) in kako izvesti
čiščenje.
3. Kdaj čistimo
Treba je določiti pogostost čiščenja posameznih naprav,
opreme, prostorov in drugih površin, kar je seveda
odvisno od tega, kaj se čisti. Npr. delovne površine
morajo biti čiščene večkrat na dan, medtem ko se filtre v
napi čisti po potrebi. V primeru, da se delo ne izvaja vsak
dan, definirajmo, da čistimo le, kadar se opravlja delovni
proces.
1
4. Kdo čisti
Treba je narediti seznam oseb, ki čiščenje izvajajo. Po
končanem čiščenju se oseba, ki je čiščenje opravila
podpiše v pripravljeno tabelo ( Evidenčni list čiščenja) in
s tem poda izjavo, da je bilo čiščenje učinkovito in
skladno s predpisanimi postopki.
5. Odgovorna oseba
Preverja izvajanje čiščenja in njegovo učinkovitost.
Evidenčni list čiščenja vsebuje:
 Seznam naprav, opreme, prostorov ter drugih
površin, ki jih je treba čistiti;
 Pogostost čiščenja posameznih naprav, opreme,
prostorov in drugih površin;
 Pregled izvajanja čiščenja s podpisi izvajalca in
odgovorne osebe.
Načrt čiščenja omogoča jasen pregled nad celotnim
čiščenjem v obratu. Načrt mora vsebovati vse naloge,
povezane s čiščenjem.
Za pravilno uporabo čistilnih sredstev je treba upoštevati
navodila proizvajalca.
Sredstev za čiščenje ne prelivajmo v neoznačeno
embalažo. Pribor za čiščenje se uporablja namensko. Za
čiščenje različnih prostorov uporabljamo različen pribor,
mišljeno je ločeno za sanitarije in za obrat. Npr. krpe, ki
smo jih uporabili za čiščenje sanitarij, ne smemo
uporabljati tudi za čiščenje v kuhinji obrata. Namembnost
pripomočkov naj bo barvno opredeljena ali kako drugače
zaznamovana.
Čiščenje mora potekati v zaporedju od čistih k nečistim
prostorom.
2/5
1. Kaj čistimo
Narediti je treba seznam naprav, opreme, prostorov in drugih površin, ki jih je treba čistiti.
SEZNAM OPREME
Omara za skladiščenje moke je v spodnjem prostoru
Hladilna skrinja
Nečisti del
Korito za pranje posode
Umivalnik, papirnate brisače
Prostor za pripravo testa – kuhinja
Čisti del
Umivalnik s toplo in mrzlo vodo
Tehtnica
Posode za zamesitev testa – sklede
Posode za vzhajanje – pločevinasta – emajlirani modeli
Kuhinjske krpe iz blaga
Koš za smeti
Kape, halje
Papirnate brisače
PLAN ČIŠČENJA
Oprema
in Navodilo za čiščenje
prostor
Omara
za Police v omari najprej na
skladiščenje
suho obrišemo, nato pa z
moke
vročo vodo, ki smo ji dodali
detergent (PRIL ali JAR- 1
brizg na 1 liter vode)
RAZKUŽEVANJE
(po
potrebi)
(DOMESTOS – 1 zamašek
na 2l vode)
umivalnik
Talne površine
Pogostost čiščenja
Enkrat na 30 dni
oziroma
preden
skladišče
napolnimo z moko.
Moko
kupujemo
sproti.
Tu gre za manjše
količine
moke,
zato
večinoma
moke
niti
ne
skladiščimo.
z vodo in s Po potrebi
za
umivalnike
Očistimo
čistilom
(VIM)
Tla očistimo z toplo vodo,
ki smo ji dodali detergent
za
pomivanje
tal
(
PRONTO – 1 zamašek na
4 l vode)
RAZKUŽEVANJE
potrebi)
(
Po peki kruha,
oziroma po potrebi
glede na proces
dela
po
3/5
Kdo čisti
pregleda
in
kdo
(
DOMESTOS
–
zamaška na 8 l vode)
stropi
ploščice
Okna
vrata
2 Razkužujemo po
potrebi oz. po ….
čiščenjih
prebelimo
Enkrat letno
Očistimo
s
čistili
za Enkrat na 14 dni
keramiko ( Super 10 – 1 oziroma po potrebi
brizg na 1 l vode, ob
trdovratni maščobi- TRIM razmaščevalec)
Razkuževanje:
(
DOMESTOS
–
1
zamašek na 4 l vode),
čistilo izperemo in s krpo
obrišemo
Očistimo s čistili za steklo Po potrebi
(STELEKS)
Les očistimo z vlažno krpo
in suho krpo
Kape,
halje, Operemo v pralnem stroju Kapa in halja mora
kuhinjske krpe in dodamo pralni prašek
biti vedno čista,
iz blaga
(1 merica za eno pranje)
zato peremo po
potrebi, prav tako
kuhinjske krpe
Posode
za Z vročo vodo, ki smo ji Po vsaki uporabi
vzhajanje testa dodali
detergent
za
pomivanje posode (PRIL
ali JAR – 1 brizg na 1l
vode).
Posodo umijemo z krpo in
nato z čisto vodo izperemo
ter s suho krpo obrišemo.
Posoda
za Z vročo vodo, ki smo ji Takoj
po
vzhajanje kruha dodali
detergent
za opravljenem delu
pomivanje posode. Posode
umijemo z krpo in nato z
čisto vodo izperemo ter s
suho krpo obrišemo
Delovni pult za S čisto krpo obrišemo
Pred uporabo
pripravo testa
Moko in testo najprej na Takoj
po
suho odstranimo, nato z opravljenem delu
vročo vodo, ki smo ji dodali
PRIL ali JAR – 1 brizg na 1
l vode.
Razkuževanje:
Razkužujemo po
DOMESTOS
potrebi oz. na
In očistimo. Nato čistilo vsakih 10 čiščenj
izperemo in z vlažno krpo
obrišemo
4/5
Tehtnica
Peč
S čisto krpo obrišemo
Pred uporabo
Moko in testo najprej na
suho odstranimo, nato z
vročo vodo, ki smo ji dodali
PRIL ali JAR – 1 brizg na 1
l vode.
Razkuževanje:
DOMESTOS
In očistimo. Nato čistilo
izperemo in z vlažno krpo
obrišemo
Notranjost peči očistimo z
vodo.
Takoj
po
opravljenem delu
Razkužujemo po
potrebi oz. na
vsakih 10 čiščenj
Pred uporabo
Nosilec dejavnosti: ZRP Pomelaj, z.o.o.
5/5