Prospekt Robohybrid

Comments

Transcription

Prospekt Robohybrid
ROBOHYBRID
Istoèasno briše in sesa.
s kamero po
sname prost
or
Najlažja pot do neverjetno èistih tal.
pomivanje
sesanje
Veè èasa
in popolne èistoèe.
Hibridno èišèenje
o
zmagovaln
jše!
in najnove
Rezervoar za vodo
Èe robotskemu sesalniku
namestimo rezervoar z vodo in na
njega pritrdimo krpo, bo le-to vodni
dozirni sistem ravno prav navlažil, da
se bodo tla uèinkovito mokro
pobrisala.
Tako vam bo Robohybrid izvajal
hibridno èišèenje, kar pomeni, da
bo istoèasno pred sabo sesal, za
sabo pa brisal tla z mokro krpo.
Z izbiro najustreznejšega naèina
èišèenja, ki se najbolj ujema z
okoljem in površinami, kjer želite
èistiti, boste dosegli izjemno èistoèo v
najkrajšem možnem èasu.
Kapljièno doziranje
vode na krpo za brisanje
Kapljièni izpust
vode
Odprtina kjer se
v vodni rezervoar
nalije voda
Naèini èišèenja se lahko izberejo na daljinskem
upravljalniku.
Hibridno
èišèenje
Intenzivno
èišèenje
Vakuumsko
èišèenje
Èišèenje
s krpo
Èišèenje Dvojno temeljito
èišèenje
skritih kotièkov
Del krpe,
ki se ravno
prav navlaži
za brisanje
tal
Del krpe,
ki mokro talno
površino na suho obriše
Vse v enem? Ne, 4 v 1!
1.
Dve stranski
krtaèi
pred sabo
zbirata smeti
in prah
2.
Osrednja
krtaèa
smeti in prah
dvigne s tal
3.
4.
Sprednji del
velike krpe se ravno prav navlaži za mokro
brisanje, zadnji del pa na suho pobriše mokra tla
Visoko
zmogljiv
turbinski
BLDC
motor
smeti in prah
vakumsko
posesa v
zabojnik
Visoko zmogljiv
BLDC motor
Pod pohištvom?
Kontrolirano!
Izredna moè – do 30%
veèja, kot pri ostalih
motorjih na enosmerni tok.
Življenjska doba motorja
do 10x daljša, prenese do
5000 delovnih ur.
Patentirana funkcija
možnosti èišèenja
zasenèenih mest, kot so
pod posteljo, omaro,
sedežno, ... omogoèa, da s
svojo 8,6 cm višino poèisti
težko dostopna mesta
Inteligentno
glasovno
sporoèanje
Okolju prijazna
baterija
Robotski sesalnik med
delovanjem prijazno govori
in vas tako obvešèa o
delovanju in morebitnih
vzdrževalnih posegih.
Litij-železno-fosfatna
baterija prenese do 1000
polnjenj, zagotavlja višjo
zmogljivost delovanja in
varnost, odporna na
vroèino in eksplozijo.
ROBOHYBRID
Perfekten patent
Številka 1. v Evropi!
SVM - spominska kamera
Prostor posname, priène s èišèenjem in ko preèisti zaèrtano pot, pove , da je
konèal in se parkira na polnilno postajo, kljub temu, da baterija še ni prazna
Kontrolirano mokro brisanje
Iz rezervoarja kontrolirano dozira vodo s èistilom ali brez na krpo
Zaznavanje ovir s pomoèjo senzorjev
Kontrolirano in mehko se dotika pohištva, sten ali drugih ovir. Na èistilni poti
mu to omogoèajo sprednji senzorji, spodnji senzorji pa mu omogoèajo, da ne
pade po stopnicah
Neomejena kolièina èišèenja
Z enim polnjenjem oèisti doloèen prostor.
Èe med èišèenjem nekega prostora ostane brez
energije, se samodejno odpravi na polnilno postajo
in potem nadaljuje s èišèenjem, tam kjer je konèal.
Pameten sistem
pomivanja
Skeniranje prostora s kamero - za
natanèen pregled prostora.
Tehnologija pametnega naèrtovanja
omogoèa aparatu celovit pregled nad
celotnim prostorom in natanèno
sledenje lastnemu premikanju, tako
pa lahko lažje in bolj uèinkovito
prepozna še neoèišèene dele prostora.
jitega èišèenja
Vzorec temel
tena z
èišèenja preple
Navpièna smer
erjo èišèenja
vodoravno sm
jito èišèenje
Dvojno temel
navpièni smeri,
cikla èišèenja v
2
vi
Aparat opra
jo èišèenja
vodoratno smer
ki jo preplete z
Vlažilne šobe
Tri enakomerno oddaljene
vlažilne šobe skrbijo
za konstantno vlaženje krpe.
Velika
površina
krpe
Velika krpa pokriva
polovico površine
spodnjega dela
robotskega
sesalnika.
Vodni
rezervoar
Rezervoar s
kapaciteto
150 cc poskrbi,
da je krpa vlažna
do 1 uro.
Krpa iz mikrovlaken
460 kubiènih cm velika krpa je
zasnovana za èim manjšo porabo vode,
pri tem pa šèiti podlago in hkrati
privablja ter odstranja umazanijo.
ROBOHYBRID
ROBOHYBRID
Tehnièni podatki
Oblika
Velikost (cm)
34,8 (premer) x 8,6 (višina)
Delovanje
Poraba energije
Èas polnjenja
Èas delovanja
Teža (kg)
Glasnost
25 W
Približno 60 min
Normalno sesanje - 80 min, turbo - 60 min,
samo pomivanje - do 240 min
2.7
< 68 dB
Zmogljivosti
Zaznavanje ovir
Višina premagovanja
Najvišja hitrost
Vidno tipalo, PSD tipalo, RF tipalo, odbojno tipalo
Najveè 1 cm
32 cm / sekundo
Èišèenje
Naèin èišèenja
Sesalni motor
Sistem krtaè
Naèini èišèenja
Vakuumski + krtaèenje
BLDC
Osrednja (1 kos), stranski (2 kosa)
Hibridno, Vakuumsko, Pomivanje, Shadow, Kotno,
Intenzivno, Roèno, Èasovno, Dnevno
0,6 litra
Kapaciteta posode
za prah
Prašni filter
Kapaciteta rezervoarja
Trajanje vodne zaloge
Veèplastni
150 cc (v kompletu Aqua Tank)
< 180 minut (v kompletu Aqua Tank)
Baterija
Tip baterije
Življenska doba
Kapaciteta
Litij-železo-fosfatna (LiFePo4)
1000 polnjenj
2800 mAh
Lastnosti
Daljinski upravljalnik
Naèin polnjenja
Naèin sesanja
Naèini èišèenja
Glasovno izbiranje
Zaznavavnje padca
Zaznavanje dviga
Zaznavanje
nasièenosti krtaèe
Zaznavanje
preobremenjenosti
koles
Zaznavanje
prenapolnjenosti
baterije
Zaznavanje dotika
Zaznavanje manjkajoèe
posode za prah
RF - radijsko vodeno
Samodejno ali roèno
Standardno ali turbo
Dvojno temeljito èišèenje, premagovanje ovir
•
•
•
•
•
•
•
•
ROBOHYBRID
Za Slovenijo in Hrvaško eksluzivno zastopa in prodaja:
Bralko d.o.o. • Šmartno ob Paki 134 • Šmartno ob Paki
T: 03/ 891 55 60 • M: 041/ 680 451
[email protected] • www.bralko.si

Similar documents