תוכלו לקרוא כאן

Transcription

תוכלו לקרוא כאן
‫פרויקטים שכבתיים‬
‫הבאה‬
‫נה ה לשנה ם הבנויה‬
‫לש‬
‫באוהשלי‬
‫ר‬
‫י‬
‫ב‬
‫בירושלים הבנויה‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ג‬
‫השל פסח‬
‫הגדה‬
‫של פסח‬
‫הסדור והתפילה שלי ≠ שכבה א‘‬
‫החומש שלי ≠ שכבה ב‘‬
‫אלה‬
‫ההגדה שלי ≠ שכבה ג‘‬
‫בית‬
‫פרשנדתא≠גם אני פרשן ≠ שכבה ד‘‬
‫תה ג‘‬
‫ד מו‬
‫כי‬
‫יי יח‬
‫ניסו‬
‫פר ה‬
‫הס‬
‫פסח‬
‫תשע“ג‬
‫שלי≠שלך¨ שלך≠שלי ∫ בין אדם לחברו ≠ שכבה ה‘‬
‫בת מצווה≠הקהילה ואני ≠ שכבה ו‘‬
‫כיתה ג‘ אגוז‬
‫בית הספר הניסויי יחד מודיעין‬
‫פסח תשע“ג ‪2013‬‬
‫שלבים בפרויקט ”ההגדה שלי“‬
‫שכבה ג‘‬
‫משרד החינוך‬
‫המזכירות הפדגוגית‬
‫גף ניסויים ויזמות‬
‫מרכזי הפצה‬
‫ביה“ס הניסויי ומרכז הפצה יחד מודיעין‬
‫מרכז חינוכי משולב יחד מודיעין‪-‬גוונים‪ ,‬קמפוס לגסי הריטג‘‬
‫רחוב ישעיהו הנביא ‪ 23‬מודיעין טלפון ‪ 08-9716353‬פקס‪08-9702187 :‬‬
‫דואל מרכז הפצה‪[email protected] :‬‬
‫אתר ביה“ס‪www.schooly.co.il/yachadmodiinelem :‬‬
‫בשעורי תורה בכתה ג‘ אנו לומדים את חומש שמות וספור יציאת מצרים‪.‬‬
‫לאחר שלמדנו את הספור המקראי אנו עוברים לראות את ההתפתחות של‬
‫הספור המכונן הזה בתולדות עמ“י כפי שהוא בא לידי ביטוי בהגדה של פסח‬
‫ובליל הסדר ‪ -‬בו אנו קרואים לספר ביציאת מצרים ”והגדת לבנך ביום ההוא“‬
‫–וכל המרבה‪ ,‬כידוע‪-‬הרי זה משובח‪.‬‬
‫אנו יוצאים למסע יצירתי משותף של שאלות וחקירות שתוצרו‪ :‬הגדה אישית‪-‬‬
‫כתתית‪ ,‬הגדה שמלווה את התלמידים ומשפחותיהם בליל הסדר ובספור‬
‫יציאת מצרים שלהם‪ ,‬בכל דור ודור‪.‬‬
‫‪2013‬‬
‫דיעין‬
‫ַמ ֲעׂשֶה‬
‫ְּב ַרּבִי ֱאלִי ֶעז ֶר ו ְ ַר ִבּי י ְהֹו ֻש ַע ו ְ ַרּבִי ֶאלְ ָעז ָר ּבֶן ֲעז ַ ְרי ָה ו ְ ַרּבִי ֲעקִיבָא ו ְ ַרּבִי‬
‫ַטרְפֹון ֶשהָיּו ְמ ֻסּבִין ִּב ְבנ ֵי ְברַק‪ ,‬וְהָיּו ְמ ַס ּ ְפרִים ִבּיצִיאַת ִמ ְצ ַרי ִם כָּל אֹותֹו ַהּלַיְלָה עַד‬
‫ֶׁשּבָאּו ַתלְמִידֵיהֶם ו ְ ָאמְרּו לָהֶם‪ :‬רַּבֹותֵינּו‪ִ ,‬הּג ִי ַע זְמַן ְקרִיאַת ְׁשמַע ׁשֶל ַׁש ֲחרִית‪.‬‬
‫ָאמַר‬
‫בפרויקט ”ההגדה שלי“ ≠ שכבה ג‘‬
‫שלבים‬
‫שאלת שאלה טובה‬
‫היום‪ø‬‬
‫ּתָם מָה הּוא אֹומֵר?‬
‫ּם‪ ,‬ו ְ ֶא‬
‫הּוא ָרׁשּבָע‪ ,‬ו ְ‬
‫ָרּוְך ֶאחָד‬
‫ָקֹום‪ָ ,‬חּבכָם‪ ,‬ו ְ‬
‫ּבָרּוְך ַהּמ ֶאחָד‬
‫ְאֹול‪ּ.‬בָרּוְך הּוא‪.‬‬
‫ּתֹוחרָדָה ֶׁשלְאעֵינֹוַּמֹויֹוי ִדֵ ְַעׂש ָרלִאׁשֵל‪,‬‬
‫ָרּוְך ֶאח ֶׁשָדּנ ָ ָתתַן‬
‫“מַה ּזֹאת?“‪.‬‬
‫ו ְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָיו‪ְּ “ :‬בחֹז ֶק י ָד הֹוצִיאָנּו ה‘ ִמ ִּמ ְצ ָרי ִם‪ִ ,‬מּבֵית ֲע ָבדִים“‪.‬‬
‫ּכְנֶג ֶד ַא ְר ָּבעָה ָבנ ִים ּדִ ּ ְברָה ּתֹורָה‪:‬‬
‫שאילת שאלות ככלי‬
‫להבנה חקר וקשר‬
‫למדנו עם הילדים כיצד לשאול‬
‫שאלות ולהבחין בין סוגים שונים‬
‫של שאלות על פי טיבן‪:‬‬
‫”בתוך השורות“ –שאלות של‬
‫שמנו נעה‬
‫הבנת הרובד הגלוי של הטקסט‪ .‬חדד ואביה‬
‫עוזרי‬
‫”בין השורות“ – שאלות של‬
‫פרשנות והיסק‪.‬‬
‫”מעל השורות“ – שאלות של‬
‫הערכה וביקורת‪.‬‬
‫בכיתה העלנו שאלות רבות מכל‬
‫הרבדים‪ ,‬מיינו את השאלות‬
‫לסוגים השונים‪ ,‬התמלאנו‬
‫סקרנות וחשק להמשיך לשאול‪,‬‬
‫לחקור ולהבין‪.‬‬
‫ַרּבִי ֶאלְ ָעז ָר ֶבּן ֲעז ַ ְרי ָה‪ֲ :‬הרֵי ֲאנ ִי כְבֶן ִׁש ְבעִים ָׁשנ ָה‪ ,‬ו ְֹלא זָכִיתִי ֶׁש ֵּת ָאמֵר יְצִיאַת‬
‫ִמ ְצ ַרי ִם ַּבּלֵילֹות עַד ֶׁשּדְ ָרׁשָּה ּבֶן זֹומָא‪ֶׁ :‬שּנ ֶ ֱאמַר‪“ :‬לְ ַמעַן ּ ִתזְּכֹר אֶת יֹום צֵאתְָך ֵמ ֶארֶץ‬
‫ִמ ְצ ַרי ִם ּכֹל יְמֵי ַחי ֶּיָך“ (דברים ט“ז ג‘)‪“ .‬יְמֵי ַחּי ֶיָך“ ‪ַ -‬היָמִים‪ּ“ ,‬כָל יְמֵי ַחּי ֶיָך“ ‪ַ -‬הּלֵילֹות‪.‬‬
‫ו ַ ֲחכָמִים אֹו ְמרִים‪“ :‬יְמֵי ַחּי ֶיָך“ ‪ -‬הָעֹולָם ַהּז ֶה‪“ ,‬כֹּל יְמֵי ַחּי ֶיָך“ ‪ -‬לְ ָהבִיא לִימֹות ַה ָמׁשִיחַ‪.‬‬
‫(שמות י“ג י“ד)‬
‫ָחכָם מָה הּוא אֹומֵר?‬
‫“מַה ָהעֵדֹות ו ְ ַה ֻח ִקּים ו ְ ַה ִמ ְׁש ּ ָפטִים ֲאׁשֶר ִצּו ָה ה‘ אֱֹלהֵינּו ֶא ְתכֶם?“‪.‬‬
‫להביןַר ַה ּ ֶפסַח ֲאפִיקֹומָן‪.‬‬
‫רוצותִין ַאח‬
‫ואנחנו ַמ ְפטִיר‬
‫וְאַף ַא ָתּה אֱמֹור לֹו ּכְ ִהלְכֹות ַה ּ ֶפסַח‪ :‬אֵין‬
‫(דברים ו‘ כ‘)‬
‫למה מספרים את‬
‫סיפור יציאת מצרים‬
‫דווקא בלילה?‬
‫ע לִׁשְאֹול ַא ְּת ְּפתַח לֹו‪ֶׁ ,‬שּנ ֶ ֱאמַר‪“ :‬ו ְ ִהּגַדְ ָּת לְ ִבנ ְָך‬
‫ו ְ ֶׁשאֵינֹו יֹו ֵד ַ‬
‫ַבּיֹום הַהּוא לֵאמֹר‪ַּ :‬בעֲבּור ז ֶה ָעׂשָה ה‘ לִי ְּבצֵאתִי ִמ ּ ִמ ְצ ָרי ִם“‪.‬‬
‫ֵר?‬
‫ִיםאֹומ‬
‫בנהּוא‬
‫עָעָהמָה‬
‫ּבׁש‬
‫ר ָר‬
‫ָה‪:‬‬
‫ר‬
‫ּתֹו‬
‫ָה‬
‫ר‬
‫ב‬
‫ְ‬
‫ּ‬
‫ִ‬
‫ּד‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ּכְנֶג ֶד ַא ְ‬
‫לָכֶם ו ְֹלא לֹו‪ּ .‬ולְפִי ׁשֶהֹוצִיא אֶת ַעצְמֹו‬
‫“מָה ָה ֲעבֹדָה ַהזֹּאת לָכֶם?“‬
‫(שמות י“ג ח‘)‬
‫(שמות י“ב כ“ו)‬
‫ֵינֹו יֹו‬
‫ְאֹול‪.‬ז ֶה ָעׂשָה‬
‫לֹו‪:‬דֵ ַע“ ַּבלִעׁשֲבּור‬
‫ׁש ֱאאמֹר‬
‫ָם‪ָ ,‬קו ְּר‪ֶ.‬אחו ְָדאַף ָר ַאׁש ָתָע‪ּ,‬ה ו ְ ַה ֶא ְקחהָדֵה ָתאּם‪ֶ,‬ת ו ְ ִ ֶאׁשּנחָדָיו‪ ,‬וֶ ֶ‬
‫מִן ַה ּכְלָל ֶאח ּכָָדפַר ָחכ ּ ְב ִע‬
‫ֵר? ָהי ָה ׁשָם‪ֹ ,‬לא ָהי ָה נִגְאָל‪.‬‬
‫אֹומאִיּלּו‬
‫ְֹלא לֹו‪.‬‬
‫(שמותָםי“גמח‘)ָהלִי ו‬
‫הּוא‬
‫ה‘ לִי ְּבצֵאתִי ִמ ִּמ ְצ ָרי ִם“ ָחכ‬
‫תכֶם?“‪( .‬דברים ו‘ כ‘)‬
‫“מַה ָהעֵדֹות ו ְ ַה ֻח ִקּים ו ְ ַה ִמ ְׁש ּ ָפטִים ֲאׁשֶר ִצּו ָה ה‘ אֱֹלהֵינּו ֶא ְ‬
‫וְאַף ַא ָתּה אֱמֹור לֹו ּכְ ִהלְכֹות ַה ּ ֶפסַח‪ :‬אֵין ַמ ְפטִירִין ַאחַר ַה ּ ֶפסַח ֲאפִיקֹומָן‪.‬‬
‫ואני ג‘ולי וייסמן‬
‫שאלתי מה מסמלים‬
‫ארבעת הבנים? האם‬
‫הם באמת ארבעה‬
‫אנשים שונים?‬
‫ורצינו לשאול על‬
‫ארבעת הבנים‪ :‬מה‬
‫עמראת סיפור יציאת מצרים דווקא בלילה משום‬
‫מספרים‬
‫שמנו‬
‫מציין כל בן מארבעת‬
‫אילון‬
‫ועומרממצרים הייתה בלילה‪.‬‬
‫שהיציאה‬
‫הבנים?‬
‫“ויהיעסיס‬
‫בחצי הלילה וה’ הכה כל בכור בארץ מצרים‬
‫הזמנו את ההורים ללימוד חוויתי‬
‫משותף כהכנה לליל הסדר‪.‬‬
‫הצגנו את התוצר הכיתתי ‪ -‬ההגדה‪.‬‬
‫התלמידים לימדו ולמדו יחד עם‬
‫הוריהם חלקים שונים בהגדה ושאלו‬
‫את השאלות שלהם ושל חבריהם‪.‬‬
‫לימוד חוויתי‪ :‬שחקנו במשחקים‬
‫שהתלמידים הכינו הקשורים לפסח‬
‫ולהגדה‪ ,‬שרנו יחד משירי החג ויצאנו‬
‫מצוידים בהרבה שאלות‪ ,‬תשובות‬
‫שונות והגדה אחת –ההגדה שלי!‬
‫ָרׁשָע מָה הּוא אֹומֵר?‬
‫“מָה ָה ֲעבֹדָה ַהזֹּאת לָכֶם?“ (שמות י“ב כ“ו) לָכֶם ו ְֹלא לֹו‪ּ .‬ולְפִי ׁשֶהֹוצִיא אֶת ַעצְמֹו‬
‫מבכור פרעה היושב על כסאו עד‬
‫ויקראהֵה אֶת ִׁשּנ ָיו‪ ,‬ו ֶ ֱאמֹר לֹו‪ַּ “ :‬בעֲבּור ז ֶה ָעׂשָה‬
‫אשר ַה ְק‬
‫לילה‪ָ ...‬תּה‬
‫השבי ַא‬
‫פרעה וְאַף‬
‫בכורּר‪.‬‬
‫ויקם ּ ְב ִע ָק‬
‫בהמה ּכָפַר‬
‫בכור ַה ּכְלָל‬
‫בבית הבור ובכל מִן‬
‫יב‪ִ,‬י ִמ ּ ִמ ְצ ָרי‬
‫לילה‪(”...‬שמות‪ֵ,‬את‬
‫ה‘ לִי ְּבצ‬
‫כט‪-‬לא)ִם“ (שמות י“ג ח‘) לִי ו ְֹלא לֹו‪ .‬אִיּלּו ָהי ָה ׁשָם‪ֹ ,‬לא ָהי ָה נִגְאָל‪.‬‬
‫למשה ואהרון‬
‫מציין כל בן מארבעת‬
‫אילון ועומר‬
‫הרשע‪ :‬מציין את פרעה הרשע‪.‬‬
‫הבנים?‬
‫עסיס‬
‫החכם‪ :‬מציין את ה’ כי הוא חשב על כל יציאת מצרים‪.‬‬
‫התם‪ :‬מציין את בני ישראל כי הם לא עשו דבר ביציאת מצרים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שאינו יודע לשאול‪ :‬מציין את משה בגלל שהוא גמגם‪.‬‬
‫קריאה יחפה ´ ריבוי קולות‬
‫למדנו על מבנה ההגדה‪ ,‬קראנו‬
‫יחד קריאה יחפה )ללא פרשנות(‬
‫של ההגדה והמשכנו לשאול‪ ,‬כל‬
‫אחד ע“פ נטיות ליבו והבנתו‪.‬‬
‫חשפנו את התלמידים לתוכן‬
‫הטקסטואלי של ההגדה‪.‬‬
‫המשכנו לעסוק בסוגים שונים‬
‫של פרשנות‪ :‬מילולית‪ ,‬אומנותית‪,‬‬
‫מוזיקלית ויצירתית‪.‬‬
‫בשעורי אומנות חשפנו את‬
‫התלמידים לתוכן הוויזואלי –‬
‫אומנותי בהגדות שונות מתקופות‬
‫שונות‪ .‬למדנו איך עיצוב הטקסט‬
‫עוזר להבנת מבנה ההגדה ותוכנו‪.‬‬
‫בשעורי מוזיקה שרנו וניגנו יחד‬
‫מנגינות ולחנים שונים מעדות‬
‫ותקופות שונות לטקסטים מתוך‬
‫ההגדה‪.‬‬
‫אירוע שיא לימוד משותף¨‬
‫הורים ≠ תלמידים‬
‫(שמות י“ג י“ד)‬
‫כמו כן‪ ,‬ביהדות היממה מתחילה בערב כמו שנאמר‬
‫כשבאנו לענות על השאלה חשבנו בעצמנו על התשובה‪,‬‬
‫ויהי בוקר‪ ,”...‬ולכן מספרים‬
‫“ויהי ערב‬
‫בראשית‬
‫העצמאית‪:‬‬
‫מחשבתנו‬
‫בפרשת היא‬
‫וזו‬
‫ורצינו לשאול על‬
‫את סיפור יציאת מצרים דווקא בלילה כי זאת‬
‫ביציאת מצרים‪ .‬ארבעת הבנים‪ :‬מה‬
‫ומסמל דמות‬
‫הראשונהמציין‬
‫אחד מהבנים‬
‫שמנו כל‬
‫עמר‬
‫הסיפור‪.‬‬
‫לציין את‬
‫ההזדמנות‬
‫טקסט אחד≠קולות‬
‫רבים∫‬
‫והגדת ל‪ÆÆÆ‬אביך ואמך∫‬
‫כשבאנו לענות על השאלה חשבנו בעצמנו על התשובה‪,‬‬
‫וזו היא מחשבתנו העצמאית‪:‬‬
‫ּתָם מָה הּוא אֹומֵר?‬
‫מצרים‪ּ .‬זֹאת?“‪.‬‬
‫כל אחד מהבנים מציין ומסמל דמות ביציאת “מַה‬
‫הרשע‪ :‬מציין את פרעה הרשע‪.‬‬
‫בדִים“‪( .‬שמות י“ג י“ד)‬
‫מצרים‪.‬אָנּו ה‘ ִמ ִּמ ְצ ָרי ִם‪ִ ,‬מּבֵית ֲע ָ‬
‫יציאתָד הֹוצִי‬
‫חשבָיו‪:‬על“ ְּבכלחֹז ֶק י‬
‫הוא ֵאל‬
‫החכם‪ :‬מציין את ו ְה’ ָאכי ַמ ְר ָּת‬
‫(שמות י“ג י“ד)‬
‫התם‪ :‬מציין את בני ישראל כי הם לא עשו דבר ביציאת מצרים‪.‬‬
‫שאינו יודע לשאול‪ :‬מציין את משה בגלל שהוא גמגם‪.‬‬
‫ו ְ ֶׁשאֵינֹו‬
‫ע לִׁשְאֹול ַא ְּת ְּפתַח לֹו‪ֶׁ ,‬שּנ ֶ ֱאמַר‪“ :‬ו ְ ִהּגַדְ ָּת לְ ִבנ ְָך ַבּיֹום הַהּוא‬
‫יֹו ֵד ַ‬
‫לֵאמֹר‪ַּ :‬בעֲבּור ז ֶה ָעׂשָה ה‘ לִי ְּבצֵאתִי ִמ ּ ִמ ְצ ָרי ִם“‪.‬‬
‫(שמות י“ג ח‘)‬
‫שמי עמית אליאץ‬
‫ובררתי האם למספר‬
‫ארבע יש משמעות ‪-‬‬
‫”כנגד ארבעה בנים‬
‫דיברה התורה“?‬
‫לדעתי‪ ,‬בכל אחד מאתנו נמצאים ארבעת הבנים‪ .‬לדוגמא‪,‬‬
‫לפעמים אנחנו כמו “החכם” –יודעים הרבה דברים ואנחנו‬
‫אוהבים ללמוד ‪“ ,‬רשע” – לפעמים אנחנו לא מתייחסים‬
‫יפה לזולת‪ .‬לפעמים אנחנו “תם” – קל לעבוד עלינו ואנחנו‬
‫מאמינים לכול דבר‪ .‬לפעמים אנחנו “שאינו יודע לשאול” –‬
‫קשה לנו לשאול כי אנחנו פוחדים לשאול שאלות‪ ,‬או אנחנו‬
‫מתעסקים במשהו אחר ולא קשובים לשאול שאלות‪.‬‬
‫לפי הסבר אחר‪ ,‬התורה מתייחסת לארבעה בנים שונים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫יש הסבר שאומר‪ ,‬שכל אחד מארבעת‬
‫הבנים מייצג משהו אחר‪ .‬כלומר‪ ,‬המספר‬
‫‪ 4‬מייצג שלב בהתפתחות של האדם‪:‬‬
‫הבן שאינו יודע לשאול‪ -‬תינוק‪.‬‬
‫הבן התם‪ -‬האדם הוא ילד שמתחיל‬
‫לראות ולשאול דברים על העולם‪.‬‬
‫הבן הרשע‪ -‬הוא כבר נער‪ ,‬ויודע‬
‫להסתדר לבד‪.‬‬
‫החכם‪ -‬האדם בוגר ויודע מה לעשות‬
‫שטוב לו ושואל שאלות יותר מפותחות‪.‬‬
‫“מַה ּזֹאת?“‪.‬‬
‫בדִים“‪( .‬שמות י“ג י“ד)‬
‫ו ְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָיו‪ְּ “ :‬בחֹז ֶק י ָד הֹוצִיאָנּו ה‘ ִמ ִּמ ְצ ָרי ִם‪ִ ,‬מּבֵית ֲע ָ‬
‫לֹו‪ֶׁ ,‬שּנ ֶ ֱאמַר‪“ :‬ו ְ ִהּגַדְ ָּת לְ ִבנ ְָך ַבּיֹום הַהּוא‬
‫ְאֹול ַא ְּת ְּפתַח‬
‫שאלות¨יֹו ֵד ַע לִׁש‬
‫ו ְ ֶׁשאֵינֹו‬
‫שאלות∫‬
‫שאלות¨‬
‫והתמקדות ָעׂשָה ה‘ לִי ְּבצֵאתִי ִמ ּ ִמ ְצ ָרי ִם“‪.‬‬
‫שאלותמֹר‪ַּ :‬בעֲבּור ז ֶה‬
‫לֵא‬
‫מאגר‬
‫(שמות י“ג ח‘)‬
‫עתה‪ ,‬משנחשפנו להגדות מתקופות שונות ולפרשנויות מרובות‪ ,‬אספנו‬
‫יחד בכתה שאלות רבות במטרה להפנות את תשומת לב הילדים אל‬
‫הסוגים השונים של השאלות על טקסטים מוכרים יותר ומוכרים פחות‬
‫‪9‬‬
‫מתוך ההגדה‪ .‬בשלב זה מושגות מטרות רבות של פיזור השאלות‬
‫לחלקים שונים בהגדה והכוונת התלמידים לשאילת שאלות ברבדים‬
‫הגבוהים‪ ,‬שתוביל אותם בהמשך לחקר ופרשנות הטקסט תוך התמקדות‬
‫ובחירה אישית של הקטע אותו הם רוצים להמשיך לחקור ולהעמיק‪.‬‬
‫הפקת ההגדה הכיתתית‬
‫אגדנו יחד את התוצרים של כל‬
‫התלמידים‪ :‬שבצנו את השאלות‬
‫והחקר לצד הטקסט הרלוונטי של‬
‫ההגדה‪ .‬עיטרנו את ההגדה באיורי‬
‫הילדים ובתמונותיהם‪ .‬הדפסנו‬
‫את ההגדה הכתתית‪ ,‬בה מופיעים‬
‫התלמידים כפרשנים ויוצרים‪ ,‬כהגדה‬
‫לכל דבר‪ ,‬שתשמש את התלמידים‬
‫ומשפחותיהם בליל הסדר‪.‬‬
‫ביטוי אומנותי‬
‫במסגרת שעורי האומנות כל תלמיד‬
‫עבד על ביטוי פרשני אומנותי‬
‫לטקסט שעליו עבד‪ .‬איורים אלו‬
‫מעטרים את ההגדה הכיתתית‪.‬‬
‫ּתָם מָה הּוא אֹומֵר?‬
‫(שמות י“ג י“ד)‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫ההגדה שלי∫‬
‫‪11‬‬
‫כולנו מחפשים תשובות‪ ÆÆÆ‬חקר ופרשנות‬
‫התשובה שלי∫‬
‫משהתמקדנו ובחרנו שאלות‪ ,‬עבר כל תלמיד לחקור ולהבין יותר‬
‫לעומק את הקטע שבחר ולנסות להשיב לשאלות שלו‪ .‬ראינו שתשובות‬
‫יכולות להגיע ממקורות שונים ומגוונים‪:‬‬
‫ תשובה שנובעת ממחשבה אישית אינדיבידואלית‪.‬‬‫ תשובה שמגיעה בעקבות ריבוי הקולות השונים שנשמעים בכיתה‬‫מתוך לימוד משותף‪.‬‬
‫ תשובה היונקת מריבוי קולות במקורות חז“ל וההגות הישראלית‪.‬‬‫פתחנו ספרים‪ ,‬חיפשנו במנועי חיפוש‪ ,‬עיינו בתמונות ואיורים‪,‬‬
‫דפדפנו בהגדות‪ ,‬הקשבנו למוזיקה‪ ,‬הקשבנו אחד לשני ובמיוחד‪-‬‬
‫חשבנו‪ ,‬התחברנו והבנו!‬
‫ראינו שלכל שאלה ‪ -‬תשובות שונות אפשריות‪ :‬כל תלמיד‬
‫חשב על תשובה מקורית משלו לפני שעיין במקורות מידע‬
‫שונים‪ ,‬נוספים‪.‬‬
‫עברנו לספריה‪ ,‬לחדר מחשבים ולמאגרי מידע שונים וערכנו‬
‫חקירה בארון הספרים היהודי ‪ -‬חיפוש תשובות אפשריות‬
‫נוספות והעמקת ההבנה מתוך מקורות חז“ל והגות ישראלית‪.‬‬
‫עכשו היינו מוכנים לנסח את התשובות! בכדי שגם אחרים‬
‫שיקראו בהגדה יוכלו להחשף להבנה שהגענו אליה‪ ,‬לשאלות‬
‫שעניינו אותנו ולהמשיך לשאול שאלות נוספות בעצמם‪.‬‬
‫כתיבה וניסוח התשובות‬