יא - ו פרקים – שאלות ספר שמות

Transcription

יא - ו פרקים – שאלות ספר שמות
‫שאלות ספר שמות – פרקים ו ‪ -‬יא‬
‫פרעה ומונע ממנו את התשובה ואת‬
‫פרק ו‬
‫הבחירה החופשית‪.‬‬
‫‪ .33‬מה המשמעות אמירת ה' למשה 'אני ה'?‬
‫‪' .44‬ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם'‪ ,‬מה‬
‫העזר ברש''י לפס' ב ולפס' ו‪.‬‬
‫גרם לפרעה להכביד את לבו בפעם זו?‬
‫‪ .33‬על אלו שתי הבטחות (בריתות) לאבות‬
‫‪ .44‬מה הייתה תגובת פרעה על מכת הדם‪,‬‬
‫מדבר ה' בפסוקים ב‪-‬ח?‬
‫ומה גרם לו להגיב בצורה זו? העזר ברש''י‬
‫‪ .34‬לשם מה מזכיר ה' את הבטחותיו לאבות‬
‫לפס כב‪.‬‬
‫בדברים אלה למשה?‬
‫‪ .45‬מה גרם לפרעה להכביד את לבו אחרי‬
‫‪ .34‬מהם חמשת לשנות הגאולה הנזכרות‬
‫מכת צפרדעים?‬
‫בדברי ה'?‬
‫‪ .45‬באיזה הקשר נזכר כי ה' חיזק את לב‬
‫‪ .34‬מהו ההבדל בין ארבעת לשונות הגאולה‬
‫פרעה לאחר יציאת ישראל ממצרים‪ ,‬ומה‬
‫לבין הלשון החמישית?‬
‫נגרם למצרים כתוצאה מהתנהגות זו של‬
‫‪ .34‬כיצד הגיב עם ישראל כאשר הגיע אליהם‬
‫פרעה?‬
‫משה בפעם הראשונה ובשר להם על‬
‫‪ .45‬מה האות שעשה אהרן לפני פרעה‪ ,‬ולשם‬
‫כוונת ה' לגאול אותם משעבוד מצרים?‬
‫מה נועד אות זה?‬
‫‪ .34‬מהי תגובת עם ישראל להגעת משה‬
‫‪ .43‬ציין אירוע אחר שבו משה הוכיח שהוא‬
‫אליהם בשליחותו השניה?‬
‫פעל בשליחות ה'‪.‬‬
‫‪ .45‬מהי הסיבה להבדל שבין שתי התגובות?‬
‫‪ .43‬ציין שני נזקים שנגרמו למצרים במכת‬
‫‪ .45‬הסבר את הקל וחומר הנזכר בפס' יב‪.‬‬
‫דם‪.‬‬
‫‪ .44‬כתוב שמות של שתי מכות שה' אמר‬
‫פרק ז‬
‫למשה לומר לאהרן לבצען‪ ,‬והסבר את‬
‫‪' .45‬ואני מקשה את לב פרעה'‪ ,‬במה השפיעה‬
‫הסיבה שמכות אלו לא בוצעו על ידי‬
‫הכבדת לב פרעה על המצרים?‬
‫משה‪.‬‬
‫‪ .43‬עין בפרק י‪ ,‬פס' א‪-‬ב וכתוב שתי מטרות‬
‫פרק ח‬
‫לשמן ה' הכביד את לב פרעה‪.‬‬
‫‪ .44‬במהלך הגעת משה ואהרן אל פרעה‬
‫‪ .43‬ציין שנים מההקשרים בהם נזכר כי ה'‬
‫ומכות מצרים נזכרים גם החרטומים‪ .‬ציין‬
‫הקשה את לב פרעה‪.‬‬
‫שני דברים ניסיים שגם החרטומים‬
‫‪ .44‬ציין שלוש מכות ממצרים בהן נזכר כי‬
‫הצליחו לעשות‪.‬‬
‫פרעה עצמו הכביד והקשה את לבו‪.‬‬
‫‪ .44‬כתוב דבר ניסי אחד שהחרטומים לא‬
‫‪ .44‬כיצד ניתן להבין שהקב''ה מקשה את לב‬
‫הצליחו לעשות‪.‬‬
‫פרעה ומונע ממנו את התשובה ואת‬
‫‪ .44‬מה למדו מכך החרטומים? האם הדבר‬
‫הבחירה החופשית?‬
‫שכנע גם את פרעה?‬
‫‪ .44‬ציין שני הקשרים בהם נזכר בספר שמואל‬
‫‪ .44‬עיין בפס' כא‪ ,‬מה גרם לפרעה להציע‬
‫א כי הפלשתים למדו לקח מהכבדת לב‬
‫הצעה זו?‬
‫‪3‬‬
‫האם תגובה זו של עבדי פרעה השיגה את‬
‫‪ .45‬כיצד הגיב משה על הצעה זו‪ ,‬וכיצד הוא‬
‫מטרתה?‬
‫נימק את תגובתו?‬
‫‪ .45‬כתוב שלוש מכות בהן פרעה ביקש‬
‫‪ .45‬מה הויכוח המתואר בפס' ח‪-‬יא בין משה‬
‫ממשה להתפלל לה' בכדי להסיר את‬
‫לפרעה‪ ,‬וכיצד נימק כל אחד מהם את‬
‫המכה‪ ,‬וכתוב מה הייתה תגובתו של משה‬
‫דבריו?‬
‫‪ .43‬על מה היה הויכוח בין משה לפרעה‬
‫על כל אחת מבקשות אלה‪.‬‬
‫המתואר בפס' כד‪-‬כו‪ ,‬וכיצד נימק משה‬
‫‪ .45‬ציין שלוש מכות בהן מסופר שה' היפלה‬
‫את טענתו?‬
‫בין בני ישראל לבין המצריים‪ ,‬וכתוב במה‬
‫‪ .43‬כתוב שתי מטרות מיוחדות להבאת‬
‫התבטא ההבדל בין ישראל למצרים בכל‬
‫מכתת החושך על המצרים?‬
‫אחת ממכות אלו‪.‬‬
‫פרק יא‬
‫‪ .43‬לשם מה יצר ה' הבדל במכות בין המצרים‬
‫לבין בני ישראל?‬
‫‪ .44‬על פי דברי משה‪ ,‬מי יענשו במכת בכורות‪,‬‬
‫פרק ט‬
‫ומהי הסיבה להענשתה של כל אחת‬
‫מקבוצות אלו?‬
‫‪ .43‬באלו מכות משה לא התרה בפרעה לפני‬
‫‪ .44‬על פי דברי ה' למשה בפרק יב‪ ,‬מי עוד‬
‫הגעת המכה?‬
‫נענשו במכת בכורות?‬
‫‪ .44‬למכות שהביא הקב''ה על המצרים היו‬
‫‪ .44‬כתוב שלושה הקשרים הנזכרים בפרשת‬
‫מספר מטרות‪ .‬כתוב שני דברים בהם‬
‫וארא ובא בהם מתואר על דבר מסוים כי‬
‫מכות מצרים נועדו להשפיע על פרעה‪.‬‬
‫מעולם לא היה כמוהו‪.‬‬
‫‪ .44‬כיצד מנמקת התורה את העובדה שה' לא‬
‫‪ .44‬כתוב שני מעשים‪ ,‬מסוגים שונים‪ ,‬שנצטוו‬
‫המית את פרעה במכות?‬
‫‪ .44‬איזו השפעה היתה למכות על המצריים?‬
‫ישראל לעשות לפני מכת בכורות‪.‬‬
‫‪ .44‬עיין בפס' לא‪-‬לב‪ ,‬מה היה ההבדל בין‬
‫ציין את המקור בו מסופר על ביצועו של‬
‫כל אחד מהציווים האלה‪.‬‬
‫הפשתה והשעורה לבין החיטה והכוסמת‬
‫‪ .44‬מהו ההבדל בין זמן מכת בכורות שמציין‬
‫במכת הברד‪ ,‬ומה סיבת ההבדל?‬
‫משה בדבריו לפרעה (פס' ד) לבין זמן‬
‫פרק י‬
‫ביצוע המכה בפועל על ידי ה' (יב‪ ,‬כט)‬
‫‪ .44‬אלו גידולים הוכו על ידי הברד‪ ,‬ואלו‬
‫ומהי סיבת ההבדל? העזר ברש''י לפס' ד‪.‬‬
‫גידולים הוכו על ידי הארבה?‬
‫‪ .45‬אלו אנשים מעבדי פרעה הגיבו על‬
‫התראת משה על מכת הברד‪ ,‬ומה הייתה‬
‫תגובתם?‬
‫האם תגובה זו של עבדי פרעה השיגה את‬
‫מטרתה?‬
‫‪ .45‬כיצד הגיבו עבדי פרעה על התראתו של‬
‫משה כי תבוא מכת ארבה?‬
‫‪3‬‬