PDF av artikkel

Transcription

PDF av artikkel
Rus 1/06
09.02.06
15:24
Side 42
BØKER OG HEFTER
Innenfra-blikk på
behandling
Rusfeltet
trenger
andre fortellinger om
personer med rusproblem enn «Døden
på Oslo S». Både som
ansikt utad og som
korrigerende brukerog pårørendestemmer; pekepinner til
hjelpeapparatet på hvor skoen trykker for
de det gjelder. Det nytter-boka og -bevegelsen i 2003 tjente en slik dobbel hensikt.
I tillegg ga den tidligere klienter en ny stolthet: «Stoltheten over det vi er, er sterkere
enn skammen over det vi har vært.»
Nå gir en ny bok de personlige fortellingene plass. Denne gang er tema hvordan personer med dobbeltdiagnose blir
møtt i rustiltak og psykisk helsevern. Ulikt
Det nytter- fortellingene ender ikke disse
med nye tilværelser organisert rundt jobb
og bolig. Her må vi forstå det seierrike i
de finere nyansene. For eksempel når Bent
etter å ha blitt innlagt 15 ganger uten å ha
fått særlig hjelp, ved hjelp av noen flere
støttepunkter i hverdagen for første gang
klarer å dra nytte av et behandlingstilbud
som langt fra er utviklet for pasientgruppen han tilhører.
Bokens sju bidrag er blitt til ved hjelp
av skrivestipend fra Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet til brukere,
pårørende og behandlere ved Sykehuset
Innlandet. De sju er én bruker, én pårørende og fem behandlere. Kasuistikkene
er sentrale, men de renskårne fortellingene kunne tjent å skilles sterkere fra forfatternes teoretiske refleksjoner.
En mor – Anne-Liv Sollesnes – har
mistet sin datter som hadde rusproblem og
psykisk lidelse. Hun beskriver mange
møter med et fragmentert hjelpeapparat
der hun selv nøster den røde tråden og
etter evne koordinerer tilbud. Karin Riiber Lindes historie forteller om hva som
måtte til for at Bent kunne bryte med
svingdørsmekanismene. Leder i MARambulant team i Hedmark, Helge Bjørnsen, skriver om, og med bidrag fra en
LAR-pasient med psykiske problem.
rus & avhengighet - nr 1 2006
Den stygge andungen
Syv fortellinger om rusmisbruk og psykiske
lidelser fra en behandlingshverdag.
Østnorsk kompetansesenter for
rus og avhengighet
Hertervig forlag 2005
TØ
Perspektiv på
skadereduksjon
Journalist Alexander Henriksen
og fotograf Fin
Serck-Hanssen
har laget fortellingene om tre
lavterskel helsetiltak for de tyngste rusmiddelmisbrukerne i Fauske, Oslo og Sandes.
Alle driver livreddende behandling – og
bygger broer til systemer som må læres
opp i å ta hånd om disse brukerne. Selv
der de ikke har fast adresse, men bor i et
telt under en bro.
Tilbudene er svært ulike. I Oslo effektuerer feltpleien behandling av 2900 brukere årlig og feltpleiere fortviler over sårskader og den økende forekomsten av
amputerte bein.
I Fauske gis det mye omsorg og av og
til tid til en kaffekopp i det lille lokalet
vegg-i-vegg med sykehjemmet, mens i
Funkishuset i Sandnes – en stor villa i
byens beste strøk – organiseres det tilbud
om massasje, hårklipp og andre aktiviteter i samarbeid med brukerne.
Heftet dokumenterer noe av det som
foregår innen lavterskel helsetiltak for de
tyngste rusmiddelsbrukerne med nære og
varme tekster og fotos.
Det er nå 38 kommuner som får midler fra Sosial- og helsedirektoratet til å
drive lavterskel hjelpetiltak, etter en tilskuddsordning som startet i 2001. Det er
også SHdir som utgir heftet.
3 Historier om å hjelpe mennesket
bak misbrukeren
Sosial- og helsedirektoratet 2005
NR 1 • 2006 • 9. årgang
rus & avhengighet er et fag- og debattblad
for alle som er engasjert i arbeidet med rusproblemer. Bladet utkommer med seks
utgaver i året.
Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret
elektronisk i forlagets database og kan bli
publisert elektronisk på forlagets hjemmeside
og gjort tilgjengelig gjennom forlagets bestillingssystem for elektronisk distribusjon av
litteratur (Idunn.no).
Redaktør:
Monica Bjermeland
22 33 20 23
[email protected]
Journalist og redaksjonssekretær:
Tone Øiern
Telefon: 22 33 20 22
[email protected]
Redaksjonsråd:
Odd Hordvin (SIRUS)
Arne Klyve (Stiftelsen Bergensklinikkene)
Aino Lundberg (A-senteret i Oslo)
Ane Hammerø (Ungdom Mot Narkotika)
Pål Domben (Nordnorsk Kompetansesenter rus)
Redaksjonens adresser:
Besøk: Øvre Slottsgate 2B, Oslo
Post: c/o Universitetsforlaget
Boks 508 Sentrum, 0105 Oslo
[email protected]
Abonnement:
Universitetsforlaget, Kundeservice
Boks 508 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 24 14 75 00
[email protected]
Abonnementspris 2006:
Privatpersoner:
kr. 360,–
Institusjoner:
kr. 719,–
Studenter:
kr. 250,–
Enkelthefter (kr. 85,–) kan bestilles fra
Universitetsforlaget.
Mulighet for prisreduksjon ved kjøp av flere
abonnement til samme adresse eller
flere enkelthefter.
Annonser og ilegg:
Uno Dahl-Henriksen
Telefon: 95 25 91 26
E-post: [email protected]
Trykk: PDC Tangen
Layout: Brødr. Fossum AS
Redaksjonen avsluttet 3. februar
Forsideillustrasjon:
Hanne Stenli
TØ
42
www.rus.no