GLEDER DU DEG TIL Å KOMME HJEM

Transcription

GLEDER DU DEG TIL Å KOMME HJEM
For å bruke programmet må du gå gjennom et to dagers kurs med
opphold mellom hver kursdag, slik at du får prøvd ut programmet i
sin egen praksis.
Kurssted: Familievernkontoret Christiania Torv, Akergata 2, Oslo
Del 1, fredag 12. oktober
Del 2, torsdag 29. november
Kl. 08.30 – 15.30
Pris: kr 6500,- pr. person. Det gis 10% rabatt om flere fra samme
arbeidsplass melder seg på sammen.
Kurset inkluderer:
- Full opplæring i programmet.
- Lisensiering som bruker.
- Programvaren.
- Lunsj begge kursdagene.
Kurs i Oslo 12/10 & 29/11
In my
shoes
Dataverktøy for samtaler med barn
For påmelding (senest innen 08/10) og mer info:
Storgt. 21, 2670 Otta
Tlf. 61 23 05 36
E-post: [email protected]
www.familievern.no/otta
- gjør det lettere å samtale med barn
- får fram barnets følelser
- beskriver vanskelige situasjoner
- kartlegger mulige overgrep
- unikt utgangspunkt for terapi
PROGRAMMETS OPPBYGGING:
«In my shoes» er et databasert intervju som er utviklet for å legge til rette
for samtaler med barn. Programmet er oppbygd som et halvstrukturert
intervju som kan benyttes til evalueringsverktøy, kartleggingsredskap og
som terapeutisk hjelpemiddel. Det er mulig å foreta en bred evaluering av
hvordan barnet har det på ulike arenaer og områder i livet.
Målet med «In my shoes» er å være et nyttig hjelpemiddel i forståelsen for
hvilke type behov barnet har, hvor sterke de er og hvilke faktorer som
påvirker barnet og dets behov.
Programmet gir barnet visuell støtte og Calam et al.(2000) slår fast at bruk
av data gir et felles eksternt fokus som kan redusere belastningen med
ansikt til ansikt forholdet mellom barn og intervjuer. Dette kan gjøre det
enklere for barnet å snakke om følsomme og vanskelige temaer. I tillegg
påpeker disse forskerne at bruk av data kan øke sjansen for at barnet
opplever mestring i samtalesituasjonen. Dette blant annet fordi barn vant
til å bruke data fra før og fordi det appellerer til dem.
Vi har kurset fagpersoner i programmet siden 2008, og
programmet har vist seg nyttig for mange yrkesgrupper der
samtaler med barn er en sentral del av arbeidet.
«Ufarlig, spennende for barn at det er på PC.
Gir mer fokus på barnet i undersøkelser»
«Blir et veldig nyttig verktøy i
min arbeidssituasjon i BUP»
Anita Øiseth,barnevernstjenesten i Sør-Odal
Kristin Silseth, Molde
«Kan brukes i mange sammenhenger
også for å se endring hos barn»
«Kan bringe barnets situasjon
tilbake til foreldrene»
Christin Falck Skjelvik, Krisesenteret Molde
«Jeg vil bruke det overfor unger som strever
i samtalesituasjonen, er sjenerte og har
vansker med å sette ord på følelser»
Sissel Randgaard, Klinisk barnevernsped.
Familievernkontoret Hamar
«IMS er en fin metode for dere til å bli
kjent med oss og får oss til å se ting vi
ikke har sett før»
Gutt 16 år
Geir A. Kvam, BUP Molde
«Det har fungert som en bra start
på kontakt uten å måtte grave for
mye i barnets liv og gjøre det
lettere å snakke om det som er
vanskelig»
Gunn Marit Stenstrøm
barnevernstjenesten, Eidsberg
Modul 1: Barnet blir bedt om å velge en person som skal framstille, representere seg selv.
Modul 2: Her dukker det opp en følelsespalett bestående av ”smileys” med
forskjellige følelsesutrykk. Hensikten med denne modulen er å utforske
barnets forståelse og ordforråd for en rekke følelser.
Modul 3: Lysbildeserier med barn i ulike situasjoner. Hensikten med modulen er å se på hvordan barnet tolker sammenhengen mellom følelser og
situasjoner eller situasjoner og følelser.
Modul 4: Barnet blir bedt om å velge det huset som ligner mest på den
omsorgsituasjonen som terapeuten ønsker å utforske.
Modul 5: Barnet velger de personene som bor eller er til stede i den valgte
omsorgssituasjonen.
Modul 6 A: Her dukker følelsespaletten med de ulike ansiktene opp igjen.
Denne modulen er tenkt å kunne fungere som en gradvis overgang mellom
følelser generelt og barnets egne følelser. Ved å peke på de ulike
ansiktene som barnet selv har gitt et navn spør terapeuten: Har du vært
hatt det slik noen gang? Her blir barnet spurt om de selv har opplevd å
være trist, glad osv.
Modul 6 B: Denne modulen handler om barnets egne følelser og erfaringer
knyttet til ulike personer. Hensikten er å identifisere situasjoner og
relasjoner som skaper den enkelte følelse. Det skjer ved iscenesettelse
snakke, tanke og følelsesuttrykk.
Modul 7: Denne modulen kalles somatiske erfaringer. Handler ved hjelp av
ulike visuelle symbol om å muliggjøre framstilling av kroppslige erfaringer,
følelser, smerter og ubehag som barnet kan ha opplevd.
Modul 8 A: Gjør det mulig å utforske nærmere en valgt omsorgssituasjon
f.eks. på skolen.
Modul 8 B: Bilde som gjør det mulig å visualisere, skalere ulike områder
f.eks. skolefag, friminutt etc. Hvor vil du plassere det på en skal fra 1 – 10 ?
«Jeg kjenner meg letter i kroppen»
Gutt 11 år
Det er også en lekemodul for de minste barna.