POWERMAX PRO - Trygg og Sikker AS

Transcription

POWERMAX PRO - Trygg og Sikker AS
POWERMAX PRO
Fullt overvåket trådløst alarmkontrollsystem
Installatørveiledning
INNHOLDSLISTE
1. INTRODUKSJON ...................................................... 3
2. SPESIFIKASJONER ................................................. 3
2.1 Generelle data .............................................................3
2.2 RF-seksjon...................................................................4
2.3 Tekniske data...............................................................4
2.4 Kommunikasjon ...........................................................4
2.5 Fysiske egenskaper .....................................................4
3. INSTALLASJON ........................................................ 4
3.1 Pakke ut utstyret ..........................................................4
3.2 Koble strøm til sentralen ..............................................4
3.3 Systemplanlegging og programmering.........................4
3.4 Montering .....................................................................4
3.5 Montere bakside og kabling .........................................4
3.5.1 Telefonkabling...........................................................5
3.5.2 Soner og sirener-kabling ...........................................6
3.5.4 Montere Dual RS-232-modul ....................................6
3.5.5 Montere Audio-modul................................................6
3.5.6 Tilkoble strømledning ................................................7
3.6 Frontenhet forberedelse...............................................7
3.6.1 Sette inn backup-batteri ............................................7
3.6.2 Tilkoble X-10-grensesnittmodul....................................7
3.6.3 Montere valgfri GSM/GPRS-modul..............................8
3.7 Endelig lukking.............................................................9
4. PROGRAMMERING................................................ 10
4.1 INTRODUKSJON.......................................................10
4.1.1 Generell orientering.................................................10
4.1.2 Taste inn feil installatørkode ...................................10
4.1.3 Installatørmeny .......................................................10
4.1.5 Opprette ny installatørkode i PowerMax Pro med 2
installatørkoder .................................................................10
4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG
FJERNKONTROLLER................................................. 11
4.4.20 Barnevakt ............................................................. 16
4.4.21 “Ikke aktiv” ............................................................ 16
4.4.22 Bakgrunnslys ........................................................ 16
4.4.23 Tvangsfrakobling .................................................. 16
4.4.24 Piezo-sirene ......................................................... 16
4.4.25 Nullstilling ............................................................. 16
4.4.26 Sabotasje ............................................................. 16
4.4.27 Sirene ved telefonlinjefeil...................................... 16
4.4.28 Minnemelding ....................................................... 16
4.4.29 Frakobling............................................................. 16
4.4.30 Sirene/rapportering............................................... 17
4.4.31 Bekreftelse på lavt batteri ..................................... 17
4.4.32 Skjermsparer ........................................................ 17
4.4.33 Bekrefte alarm ...................................................... 17
4.4.34 AC-FEILRAPPORTERING ................................... 17
4.4.36 Tilgangskontroll .................................................... 17
4.4.39 Nøkkelsone-valg (valgfritt).................................... 17
4.5 DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE .. 19
Innledning........................................................................ 19
4.5.1 PSTN / GSM (Fig. 4.5 Detalj A) ................................ 19
4.5.2 GPRS / BB (Fig. 4.5 Detalj B) ................................... 19
4.5.3 Alarmstasjon-rapportering ...................................... 20
Rapporter hendeler(Fig. 4.5 Detalj C).............................. 20
4.5.4 Privatrapport (Fig. 4.5 Detail D)................................ 22
4.6 GSM-autoregistrering ............................................ 25
4.7 PowerLink-autoregistrering ................................... 25
4.8 DEFINERE UTGANGSPARAMETRE................... 25
4.8.1 Innledning............................................................... 25
4.8.2 Definere PGM......................................................... 25
4.8.3 Definere INT/STRB................................................. 25
4.8.4 GENERELL PROGRAMMERING AV X-10 ............ 25
4.8.5 ENHETSPROGRAMMERING av X-10................... 25
4.2.1 Generell orientering.................................................11
4.2.2 Innmeldingstype......................................................11
4.2.3 Melde inn/slette trådløse enheter..................................11
4.2.4 Melde inn/slette fjernkontroll........................................11
4.2.5 Melde inn/slette trådløst tastatur....................................11
4.2.6 Melde inn/slette 2-veis tastatur ................................11
4.2.7 Melde inn/slette trådløs sirene .................................11
4.2.8 Melde inn/slette nøkkelbrikker..................................11
4.9 PROGRAMMERE TALE ....................................... 28
4.3 DEFINERE SONETYPER, NAVN,
DØRKLOKKESONER og OMRÅDER......................... 13
4.12 GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLING ........ 30
4.4 DEFINERE SENTRALAPPARATPARAMETERE. 14
4.4.1 Innledning ...............................................................14
4.4.2 Inngangstidsforsinkelse 1 & 2 ....................................14
4.4.3 Utgangstidsforsinkelse ............................................14
4.4.4 Sirenetid..................................................................14
4.4.5 Alarmavbrytelsestid.................................................14
4.4.6 Annullere alarm.......................................................15
4.4.7 Hurtigtilkobling ........................................................15
4.4.8 Utkobling .................................................................15
4.4.9 Utgangstype............................................................15
4.4.10 Inn-/utgangsvarsling..............................................15
4.4.11 Feilvarsling............................................................15
4.4.12 Panikkalarm ..........................................................15
4.4.13 Stopp sonerapportering.........................................15
4.4.14 Kryssoner..............................................................15
4.4.15 Overvåking............................................................15
4.4.16 IKKE KLART .........................................................16
4.4.17 AUX-knapp A ........................................................16
4.4.18 AUX-knapp B 2-W-KF ...........................................16
4.4.19 Detektere jamming ................................................16
D-300815
4.9.1 Taleopptak.............................................................. 28
4.9.2 Taleboks-modus ..................................................... 28
4.10 DIAGNOSETEST ................................................ 29
4.10.1 GPRS Kommunikasjons Test ............................... 29
4.10.2 LAN-tilkoblingstest................................................ 29
4.11 BRUKERFUNKSJONER ..................................... 30
4.13 SERIENUMMER ................................................. 30
4.14 RINGE OPPLASTINGS-/NEDLASTINGSSERVER
..................................................................................... 30
4.15 AKTIVERE/DEAKTIVERE OMRÅDER ............... 31
4.16 GANGTEST......................................................... 31
5. TESTPROSEDYRER .............................................. 31
5.1 Forberedelser ............................................................ 31
5.2 Diagnosetest ............................................................. 32
5.3 Teste fjernkontrollsender ........................................... 32
5.4 Teste apparat PÅ/AV................................................. 32
5.5 Teste nødsender ....................................................... 32
6. VEDLIKEHOLD ....................................................... 32
6.1 Demontere sentralapparat......................................... 32
6.2 Bytte backup-batteri................................................... 32
6.3 Bytte sikringer............................................................ 32
6.4 Erstatte/flytte detektorer ............................................ 32
1
7. LESE HENDELSESLOGGEN ................................. 33
VEDLEGG A. Detektorutplassering og senderfunksjon
..................................................................................... 34
A1. Detektorutplasseringsplan .........................................34
A2. Fjernkontrollsenderliste..............................................34
A3. Nødsenderliste ..........................................................35
A4. Senderliste ikke-alarm ...............................................35
VEDLEGG B. X-10-enhet- og PGM-utgangsfunksjoner
..................................................................................... 35
VEDLEGG C. Hendelseskoder ................................... 36
Contact-ID hendelseskoder..............................................36
4/2 Hendelseskoder .........................................................36
Forstå dataformat for Scancom-rapportprotokoll..............37
VEDLEGG D. Programmerbare sonetyper ................. 37
D1. Forsinkede soner.......................................................37
D2. Nødsoner...................................................................37
D3. Brannsoner................................................................37
D4. Vannlekkasjesone .....................................................37
D5. Gassone ....................................................................37
D6. Interiørsone............................................................... 38
D7. Interiørfølgesoner...................................................... 38
D8. Hjemme/Forsinkelsessoner ...................................... 38
D9. Ikke-alarmsoner ........................................................ 38
D10. Perimetersoner ....................................................... 38
D11. Perimeterfølgesoner ............................................... 38
D12. Temperatursone...................................................... 38
D13. 24-timers soner ....................................................... 38
D14. Nøkkelsoner (valgfritt)............................................. 38
VEDLEGG E. Kompatible enheter for PowerMax Pro38
E1. Kompatible detektorer ............................................... 38
E2 Kompatible sendere ................................................... 40
E3 Kompatibel TL-sirene.................................................... 41
E4. Kompatibel Taleboks ................................................... 41
E5. Kompatibelt GSM-modem......................................... 41
E6. PowerLink ................................................................. 41
E7. Nøkkelbrikke................................................................. 41
MELDING TIL INSTALLATØR
PowerMax Pro-alarmsystem leveres med 2 veiledninger:
Installatørveiledning (denne manualen – kun for installatør).
Brukerveiledning (brukes under installasjon – må overleveres til hovedbrukeren av systemet etter at systemet er
montert og testet).
Tillegg A.1 og A.2 vil hjelpe deg med å forberede en installasjonsplan. Vær vennlig å ta deg tid til å fylle ut skjemaene –
installasjonen vil bli lettere og feilinstallasjon kan forhindres. Ved å fylle ut skjemaene får du også hjelp til å lage en liste
over detektorer og sendere som må følge med systemet. Alle kompatible detektorer og sendere er listet opp og beskrevet i
Tillegg E i denne veiledningen.
Husk – det anbefales å midlertidig slå på og programmere kontrollpanelet fra en arbeidsbenk etter utpakking, i samsvar
med installasjonsplanen.
Programmeringsdiagrammet i programmeringsavsnittet viser alle valgmuligheter som er tilgjengelige for hvert enkelt
parameter. Fabrikkinnstillinger er merket med en mørk boks til høyre, og andre valgmuligheter (som kan velges istedenfor
fabrikkinnstillingene) er merket med ”tomme” bokser. Dette gjør at du kan merke av i den aktuelle boks hver gang du
ønsker et annet valg enn den forhåndsdefinerte innstillingen fra fabrikken.
Mesteparten av kapittelnumrene i veiledningen samsvarer med numrene i systemet. For eksempel: Kapittel 4.4.19 beskriver
detektering av jamming, som ligger i systemet under meny 4 (definisjonspanel), undermeny 19 (“Avdekke jamming”).
Selv om innstilling av korrekt tid og dato er en av brukeroppgavene, anbefaler vi at du stiller inn dette ved
programmeringen. Tilgang til “Brukerinnstillinger” for installatøren er mulig gjennom meny nr. 10 på installatørmenyen, eller
gjennom brukermenyen (se brukermanualens punkt 7).
Etter programmeringen kan du fortsette å installere systemet som beskrevet i installeringsinstruksene fra og med avsnitt 3.4.
Installatøren bør verifisere korrekt linjetype. Vær oppmerksom på andre telefonlinjetjenester, slik som DSL. Hvis
DSL-tjeneste er installert, må det installeres et filter. Det anbefales å bruke DSL-alarmfiltermodell Z-A431PJ31X,
som føres av Excelsus Technologies, eller tilsvarende. Dette filteret kobler seg ganske enkelt til RJ-31X og gjør
alarmrapportering mulig uten å bryte internettilkoblingen. Hvis brukeren kun har et Voice over IP-telefonsystem kan
kontrollpanelet ikke kommunisere med alarmsentralen via PSTN-telefonlinjen. I dette tilfellet må brukeren enten
installere en ny telefonlinje eller koble til en GSM-modul.
2
D-300815
1. INTRODUKSJON
PowerMax Pro er et bruker- og installatørvennlig 30soners komplett trådløst alarmsystem. Systemet er
designet for å fungere på en måte som appellerer til
brukeren, men som også tilbyr funksjoner som gjør
installatørens hverdag lettere enn før.
PowerMax Pro inkluderer en valgfri områdefunksjon.
Områdeinndeling gir deg mulighet til inntil tre uavhengig
kontrollerbare områder, med forskjellige brukerkoder for
hvert område eller én brukerkode tildelt til en kombinasjon
av inntil 3 områder. Et område kan tilkobles eller frakobles
enkeltvis eller samlet på en gang. For eksempel kan du
definere garasjen som område 1, kjelleren som område 2,
huset som område 3. Siden hvert område er uavhengig av
andre områder, kan du tilkoble eller frakoble hvert område
etter ønske, uten å endre statusen til andre områder.
LETT Å INSTALLERE
• ”Plugg-inn”-terminalkontakter i "soner", "Dual RS-232"
og "telefon"-moduler, kan kobles til ledninger uten å
være fysisk ”festet” på sentralen.
• Hurtig tilkoblings-/frakoblings-TELCO-sokkel for telefonlinje
og X-10-kontroll. Terminalblokk for telefonlinje & apparat.
• Spesiell veggmontert brakett muliggjør installasjon uten
å måtte åpne enhetens plastkabinett.
• Valgfri
plugg-inn dual RS-232-modul for samtidig
kommunikasjon med Powerlink eller lokal PC (kun 2
tilkoblinger samtidig).
LETT Å VEDLIKEHOLDE
• Status, alarmminne og feilmeldinger vises på
forespørsel. Diagnosetest gir visuell og hørbar
indikasjon på signalnivået til hver enkelt detektor.
• Ekstern kontroll og statusverifikasjon via telefon.
• Hendelsesloggen lagrer og viser informasjon om de 100
siste hendelsene.
• Last opp/ned fra PC via telefonlinje og modem.
HURTIGPROGRAMMERING
• Flervalgs-programmering for hvert parameter.
• Utvetydige, synlige spørsmål og hørbare signaler.
• Installatør har tilgang til brukermenyen.
Et fullt utstyrt alarmsystem basert på PowerMax Pro
består av enhetene vist i figur 2 i brukermanualen.
Den grunnleggende PowerMax Pro-pakken inkluderer
installatørveiledning,
brukerveiledning,
backupbatteripakke, 3 flatkabler, telefonkabel, skruer, NEXT
MCW-detektor, MCT-234 fjernkontrollsender og MCT-302
magnetkontaktsender.
2. SPESIFIKASJONER
2.1 Generelle data
Antall soner: 28 trådløse, 2 kablet (sone 29 & 30).
Kablet sone - krav: 2.2 kΩ E.O.L. (End-Of-Line)-motstand
(maks motstand i ledninger: 220 Ω)
Sonetyper:
Interiørfølgesone,
interiør,
perimeter,
perimeterfølgesone, forsinkelse 1, forsinkelse 2, 24-t stille,
24-t sirene, brann, ikke-alarm, nødalarm, gasslekkasje og
vannlekkasje, temperatur og hjemme / forsinkelse.
Brukerkoder: 8 koder, 4 sifre hver (9999 forskjellige
kombinasjoner). Kode 0000 er ikke tillatt.
Kontrollfasiliteter:
- Integrert tastatur
- PowerCode / Code-Secure™ håndholdte sendere
- Enveis / toveis tastaturer
- Valgfri innebygd nøkkelbrikke-leser
- Webgrensesnitt via valgfri PowerLink-modul
- SMS-kommandoer via valgfri GSM/GPRS-modul
- Fjernkontroll via telefon
Display: Enlinjet, bakgrunnsbelyst 16-tegns LCD.
Tilkoblingstyper: BORTE, HJEMME, BORTE-MOMENTANT HJEMME-MOMENTANT, BARNEVAKT, TVANG,
FORBIKOBLE.
Alarmtyper: Stille alarm, sirenealarm eller intern lydalarm
i forhold til hvilken sone som har blitt aktivert.
Sirenesignaler: Uavbrutt (innbrudd / 24-timers / panikk)
eller trippel puls - pause - trippel puls... (brann).
Sirenepause
(ringeklokke):
Programmerbar
Intern sirene: Minimum 85 dBA ved 3m
Overvåkning: Programmerbar tidsramme for inaktivitetsalarm
Spesialfunksjoner:
- Tale- og lydkontroll
- X10 - en internasjonal og åpen industristandard for
kommunikasjon mellom elektroniske apparater brukt i
hjemmeautomatisering (opp til femten X-10-enheter).
- Lydsoner
- Diagnosetest og hendelseslogg
D-300815
- Lokal og fjern-programmering via telefon, GSM /GPRSforbindelser
- Ringe etter hjelp ved å bruke nødsenderen
- Sporer “ingen aktivitet” hos eldre, fysisk handikappede
og syke mennesker
- Beskjedsenter (opptak og avspilling av beskjeder)
- Toveis talekommunikasjon
Datamottak: Status, alarmminne, feil, hendelseslogg.
Klokke: Sentralapparatet holder kontroll på og viser tid og
dato.
Samsvarer med standarder i USA:
Møter FCC-kravene del 15 og del 68. UL1637, UL1635,
UL1023, UL985, ULC-S545-02, ULC C1023, SIA CP01
Samsvarer med Europeisk Standard:
EN 50131-3, EN301489-3,7, EN 50130-4, EN60950, Aka
ETSI TS 0210, ATS-3
EMC utstråling: EN 50081-1 1992, EN300220-3
RFI: EN55022 1998
EMC immunitet: EN 50082-1 1997, EN301489-3
EMC immunitet RF: EN6100-4-6 1996
Telefoni: TBR21 1998
Safety: EN60950+ Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97)
Security: CLC/TS50131-3
I følge europeisk standard, EN50131-1, har PowerMax Pro
sikkerhetsgradering 2 – ”lav til medium risiko”, og
miljøklassifikasjon er II – ”innendørs generelt”, med
elektrisitetstype A.
PowerMax Pro er kompatibel med RTTE-kravene - Direktiv
1999/5/EC fra det Europeiske Parliament og fra
Rådsforsamlingen fra 9. mars 1999.
GSM-standarder:
Europa: I samsvar med CE-standardene 3GPP TS
51.010-1, EN 301 511, EN 50361, EN301489-7
USA: FCC 47 del 22 (GSM850) og del 24 (GSM 1900).
EMC-standarder: FCC 47 del 15.
SAR-standarder: FCC-regel 2.1093, FCC Docket 96-326
& vedlegg C til OET Bulletin 65
3
med ekstern last tilkoblet mellom +12 / V+ terminal og
GND-terminal, er som følger:
Type
Antall
Backup- Ekstern
batteripakke batteripakker periode belastning
2.2 RF-seksjon
Frekvensområde (MHz): 315, 433 eller 868,95.
Mottakertype: Super-heterodyne, fast frekvens
Mottakerrekkevidde: 180 m i åpent rom
Antennetype: Spatial diversity
Koding: PowerCode og/eller CodeSecure™
(1)
9.6V 1800
mAh (2)
2.3 Tekniske data
Strømkilde: Intern transformator (se fig. 3.1f), valgfri
ekstern strømforsyning (se avsnitt 3.5.6 og figur 3.1g)
100VAC til 240VAC, 50/60 Hz, 0,5A / 12,5 VDC, 1,6A.
Maksimum output-rippel: 5 %
Normalt forbruk: Ca. 40 mA i beredskap, 1400 mA ved
full last og i alarm.
Strømforbruk ekstern sirene (EKS): Maks 450* mA v/
minimum 10.5 VDC når batteridrift AC & DC.
Strømforbruk intern sirene (INT): Maks 450* mA v/
minimum 10,5 VDC når batteridrift AC & DC.
Strømforbruk PGM-utgang: Maks 100* mA.
Kablede detektorer (sone 29 & 30) - totalt strømforbruk:
Maks 36* mA.
For høy spenning / kortslutningsbeskyttelse: Alle
utganger er beskyttet (automatisk nullstillingssikring).
* Totalt PowerMax Pro utgangsstrømforbruk (INT & EKS-sirene,
PGM-utgang og detektorer) kan ikke overstige 550 mA.
Backup-batterialternativer:
Maks strømforbruk eksterne enheter (1)
9.6V 1800 mAh
9.6V 2200 mAh
Backup
batteripakke (2)
batteripakke (3)
periode
1 batteripk. 2 batteripk. 1 batteripk. 2 batterpk.
4h
8h
12h
24h
36h
48h
(4)
(5)
240mA
100mA
55mA
0mA
(ingen
backup)
(ingen
backup)
400mA
200mA
120mA
40mA
15mA
300mA
140 mA
80 mA
25 mA
10 mA
600 mA
260 mA
160 mA
70 mA
36 mA
(5)
0mA
0 mA
18 mA
Backup-perioder, når PowerMax Pro inkluderer intern
PowerLink med 1 aktivt kamera, GSM og tilgangskontroll,
1
10h
30mA
2
20h
16 mA
9.6V 2200
1
12h
50 mA
mAh (3)
2
24h
27 mA
1
Enheter som er tilkoblet mellom +12 / V+ terminal
og GND til PowerMax Pro, som inkluderer intern
GSM og tilgangskontroll.
2
9.6V 1800 mAh, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n
GP180AAM8YMX, produsert av GP.
3
9.6V 2200 mAh, oppladbar NiMH-batteripakke, p/n
GP220AAH8BMX, produsert av GP.
4
Standard / LO-installasjon.
5
Utvidet backup-installasjon.
Maksimal batterioppladingstid: 72 timer
Batteritest: En gang hvert 10. sekund.
2.4 Kommunikasjon
Innebygget modem: 300 baud, Bell 103-protokoll
Dataoverføring til lokal PC: Via RS232 seriellport
Rapporteringsdestinasjoner: 2 alarmstasjoner, 4 private
telefonnumre.
Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse
4/2 1800/2300 Hz, Contact-ID, Scancom.
Pulshastighet: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbart
Melding til privat telefon: Tale eller SMS (GSM)
2.5 Fysiske egenskaper
Temperaturområde for bruk: -10°C til 49°C
Temperaturområde for lagring: -20°C til 60°C
Luftfuktighet: 85 % relativ luftfuktighet @ 30°C
Fysiske mål: 275 x 203 x 55 mm
Vekt: 990g uten batterier
Farge: Grå og hvit
3. INSTALLASJON
Merk: Systemet må installeres i samsvar med Kapittel 2 i
National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA 72.
3.1 Pakke ut utstyret
Åpne opp kartongen og kontroller at alle deler til systemet
følger med. Dersom du mangler noe, må du umiddelbart ta
kontakt med din forhandler.
3.2 Koble strøm til sentralen
Koble strøm til PowerMax Pro som beskrevet i figur 3.1f
for intern strømforsyning eller i figur 3.1g for ekstern
strømforsyning.
Overse eventuelle “Feil”-indikasjoner på kontrollpanelet
(som en følge av manglende batteri-backup eller
telefonlinjetilkobling).
3.3 Systemplanlegging og
programmering
Det lønner seg å planlegge godt på forhånd – bruk
tabellene som medfølger i vedlegg A og B på slutten av
denne veiledningen for å registrere planlagt plassering av
4
hver detektor/magnetkontakt og oppgave for hver av
disse, samt kontrollplan for X-10 enhetene.
Samle sammen alle sendere og detektorer i systemet og
merk hver enkelt av disse på baksiden, i samsvar med din
monteringsplan.
Programmer
systemet
nå,
som
instruert
i
programmeringsavsnittet.
3.4 Montering
Nødvendig verktøy: Philips-skrujern #2.
Hvordan man monterer PowerMax Pro er vist i figur 3.1a 3.1k.
3.5 Montere bakside og kabling
Nødvendig verktøy: Skjærer og skrujern med spor - 3 mmblad.
PowerMax Pro-kabling er vist i figur 3.1b og c.
Finn terminalblokken i utvidelseskortet øverst til venstere
på bakside-enheten og foreta de nødvendig tilkoblinger.
D-300815
Skill bakside-enheten
fra frontenheten
2
Bakside
3
Plasser bakside-enheten på ønsket
monteringssted og angi 4
boringspunkter på monteringsflaten
1
Løsne
skruene
Bakside
4
Drill 4 hull og sett inn veggfester
5
Feste baksiden med 4 skruer
Figur 3.1a – Montering av bakside
3.5.1 Telefonkabling
TELEFONLEDNINGER MED RJ-KOBLINGER
1
2
Fest beholderne med medfølgende flate kabler (2-5 i henhold til
alternativer) til baksidepluggene. Beholderne med stifter for mindre
belastning er til forsiden - ikke koble til baksiden!
For alle land unntatt Nord-Amerika:
Koble telefonlinjekablene til SET-ledningen og til
LINJE-ledningen (via ønsket kabelinngang).
Stift for mindre belastning
TELEFONLEDNINGER MED TERMINALBLOKKOBLINGER (NORD-AMERIKA)
8-POSISJONS
RJ-31X-PLUGG
RØD
GRN
BRUN
RJ-31X GRÅ
CORD
RJ-31X-PLUGG
GRÅ
1
2
3 4
RØD
RJ-31X
7
6 5
GRN
LINJE
FRA HUSTELEFONER
GATEN
BRUN
Figur 3.1b - Telefonkabling
D-300815
5
3.5.2 Soner og sirener-kabling
SONE- OG SIRENEKABLING
SONES
EKSTERN
SIRENE
ZONE ZONE GND
29
30
SONE 29 /
SONE 30
V+
GND +12V PGM SRN +12V SRN
INT
EXT
INTERN
SIRENE EL.
STROBE
KOBLE TIL KABLEDE DETEKTORER SOM FØLGER:
SONE 29 /
SONE 30
GND V+(*)
GND V+ (*)
2.2 kΩ
TAMP Alarm Power
N.C. N.C.
Alarm
N.C.
Detektor med
sabotasjebryter
Power
Detektor uten
sabotasjebryter
Merk
For sone 29 og 30 "ser" kontrollpanelet
en spesifikk motstand avhengig av
hendelsen, som følger:
Normal (ingen alarm og ingen sabotasje):
2.2KÙ
Alarmhendelse: 4.4 kÙ
Sabotasjehendelse: uendelig motstand
Figur 3.1c - Kabling for soner og sirener
Merknader:
* Terminalene til sone 29/GND og sone 30/GND kan
kobles til en n/c-kontakt på en detektor, eller bryter (for
eksempel en sabotasjebryter til en hvilken som helst
enhet), eller en trykknappsender, via 2.2 KΩ motstand.
12V terminalen kan brukes til å forsyne en detektor
med 12V (opp til 36mA) dersom nødvendig.
** Begge +12V-terminalene er identiske (koblet sammen).
EXT-terminalen kan brukes til å utløse en ekstern
sirene.
INT-terminalen kan programmeres til en "intern sirene"
eller "strobe" (se DEFINERE UTGANGER DEFINERE INT/STRB i avsn. 4.8).
+12V og "GND"-terminalene kan kobles til en sirene
(for konstant DC-strømforsyning) - ikke tilgjengelig i
Nord-Amerika.
ADVARSEL! Når en intern GSM-modul er tilkoblet kan
CELL/PC-porten til Dual RS-232-modulen ikke brukes til
en PC-tilkobling. I dette tilfelle må enten den interne GSMen fjernes eller en PL/PC-tilkobling brukes.
VIKTIG! Terminalene for interne og eksterne sirener er
DC-utganger beregnet for 12V-sirener. Tilkobling av en
høyttaler til en av disse terminalene vil føre til kortslutning
og vil skade sentralen.
Dual
RS-232
adapter
Bakside
RJ-45 /
RJ-31X (USA)
Figur 3.1d - Koble til en datamaskin
3.5.5 Montere Audio-modul
Audio-modulen muliggjør tilkobling av en ekstern kablet
Taleboks-modul. Taleboksen er en kablet fjernhøyttaler og
mikrofon til innendørs bruk, som gir mulighet for toveis
talekommunikasjon, mellom brukeren og alarmsentralen eller
privat telefon, via PowerMax Pros kontrollpanel.
Trykk Dual RS-232- og AUDIO-modulene inn i de angitte
stedene (se figur 3.1e), til du hører et klikk.
1. Dual RS-232module.
2. Audio-module
3.5.4 Montere Dual RS-232-modul
Kontrollpanelet kan utstyres med en valgfri Dual RS-232modul for seriell data-utvekslin med en lokal datamaskin
(se figur 3.1d). Dual RS-232-modulen muliggjør to
simultane tilkoblinger, for eksempel: intern PowerLink,
lokal PC-programmering og ekstern GSM-modul.
1
2
kontakt for
POWERLINK
eller personlig
datamaskin
kontakt for
GSM eller
personlig
datamaskin
Merk: Audio-modulens
rekkeklemme bør
kables til den eksterne
taleboksens
rekkeklemme, i henhold
til markeringene på
begge klemrekker.
Figur 3.1e - Montering av andre valgfrie moduler
6
D-300815
3.5.6 Tilkoble strømledning
Tilkobling av strømledning og lukking av kontrollpanelet
vises i figur 3.1f.
Stikkontakten bør være plassert nær utstyret og være lett
tilgjengelig.
Strømtilkoblingen til PowerMax Pro-enheten kan gjøres på
to måter, som følger:
Gjennom å koble strømledningen til den interne
strømforsyningen, som vist i figur 3.1f.
-ellergjennom en direkte tilkobling av 12,5 V DC-strømforsyning
til utvidelseskortet via den veggmonterte switchede
AC/DC-strømforsyning (levert av Visonic), som vist i figur
3.1g.
2
1
Ta ut en av disse
kabelklemmer for
bruk i neste trinn
Fjern kabelinngangs
knockout(er) og sett
inn strømkabelen.
Strømkabelklemme-alternativer
For tynn
kabel
For tykk kabel
(snudd klemme)
Strømforsynings
sikkerhetsdeksel
Strømforsynings Strømforsynterminalblokk
ingsenheten
3
4
a) Før strømkabelen gjennom ønsket ledningskanal (se trinn 1) og rute den til
strømforsyningsenheten.
b) Trekk ut strømforsyningens sikkerhetsdeksel.
c) Koble de to ledningene på strømkabelen til strømforsyningsklemrekken med
en skrutrekker.
d) Kontroller at ledningene er godt festet med skruene til klemrekken.
e) Fest strømkabelen med klemmen (se også trinn 2 - denne klemmen kan snus
til å passe tykk / tynn kabel)
f) Lukk sikkerhetsdekselet.
5
Ta ut og bruk som
kabelinnføringsdeksel(-ler)
Skyv
kabelinngangsdekseket
langs sporene til den
låses på plass.
Figur 3.1f - Tilkobling av strømledning på baksiden
3.6 Frontenhet forberedelse
3.6.1 Sette inn backup-batteri
Åpne dekselet på batterirommet (se figur 3.1h). Sett inn en
pakke på 8 batterier og koble til PowerMax Pro-kontakten.
Valgfritt: To pakker på 8 batterier: Sett inn begge
batteripakkene og koble den ene batteripakkekoblingen til
en av kontaktene, og den andre batteripakkekoblingen til
den andre kontakten.
3.6.2 Tilkoble X-10-grensesnittmodul
Koble X-10-grensesnittmodulen til PowerMax Prokontakten. Før kabelen gjennom kabelkanalen og koble til
X-10-grensesnittmodulen via baksiden. X-10-jumperen bør
være i 1-W-posisjon (for 1-veis strømlinje grensesnittenhet) eller i 2-W-posisjon (for 2-veis strømlinje
grensesnitt-enhet).
6-posisjons
RJ-11-plugg
Framside
Til X-10grensesnittmodul
via bakside
X-10
Jumper
framside
Kabelvei
Figur 3.1h - Sette inn batteri
D-300815
Figur 3.1i - Tilkoble X-10-grensesnittmodul
7
3.6.3 Montere valgfri GSM/GPRS-modul
Advarsel! Ikke sett inn eller fjern GSM-modulen når
PowerMax Pro kjører på AC-strøm eller på batteri.
Plugg inn GSM-modulen og fest den med skruen (se
tegning nedenfor).
Framside
GSM
Innsetting av SIM-kort
1
2
3
Skyv
dekselet
bakover
Åpne
SIM-kort
holderen
Snu
SIM-kortet
riktig vei i
holderen
4
Skyv SIMkortet inn i
holderen
5
Lukk
SIM-kort
holderen
6
Skyv låsen på
plass
Viktig:
1.Før SIM-kortet settes inn
må PIN-kode kontrollen
deaktiveres på SIM-kortet
(bruk en mobiltelefon til
dette)
2.Du må aldri sette inn/ta ut
SIM-kort mens PowerMax
Pro er koblet til AC strøm
eller batteri
Figur 3.1j - Montering av valgfri GSM/GPRS-modul
8
D-300815
3.7 Endelig lukking
1
Koble de flate kablene til sine respektive utganger
(2-5, i henhold til alternativene).
Framside
Bakside
2
Lukk panelet og fest
de 2 skruene.
Figur 3.1k - Endelig lukking
D-300815
9
4. PROGRAMMERING
4.1 INTRODUKSJON
Systemet er utstyrt med en områdefunksjon som kan dele
alarmsystemet i tre adskilte områder identifisert som
område 1 til 3. Områdeinndeling kan brukes i anlegget der
delte sikkerhetssystemer er mer praktisk, for eksempel et
hjemmekontor eller en lagerbygning. Når en sone er i et
område, kan hver brukerkode og mange av systemets
funksjoner
tildeles
område
1
til
3.
Merk: Dersom områdeinndeling er deaktivert, vil alle
soner, brukerkoder og funksjoner til PowerMax Pro
fungere som i en vanlig enhet. Når områdeinndeling er
aktivert vil alle soner, brukerkoder og funksjoner til
PowerMax Pro automatisk tildeles område 1.
4.1.2 Taste inn feil installatørkode
4.1.1 Generell orientering
For
PowerMax
Pro
med
2
installatørkoder,
HOVEDINSTALLATØR-kode
(standard
9999)
og
INSTALLATØR-kode (standard 8888): definer nye koder
som vist i figur 4.1c.
For detaljer om de forskjellige rettighetene til å utføre
diverse oppgaver når man logger inn som hovedinstallatør
og installatør, se figur 4.5 (DEFINER KOMM.)
Ved å bruke hovedinstallatørkoden, får du tilgang til å
endre både hovedinstallatørkoden og installatørkoden.
Ved å bruke installatørkoden, får du tilgang til kun å endre
installatørkoden.
Vi anbefaler at PowerMax Pro programmeres på en
arbeidsbenk før den monteres opp på veggen. Strøm til
dette
formålet
kan
hentes
fra
den
eksterne
strømforsyningen.
Tilgang til installatørmenyen gis kun til dem som har tilgang
til installatørkoden. Denne koden er 4-sifret, standardkode
fra fabrikk er: 9999.
Merk: Tilgang til installatørmenyen i PowerMax Pro som har
"Brukertillatelse" aktivert (f.eks. i Storbritannia), er kun mulig
på slutten av brukermenyen. Dette alternativet kan endres
hvis nødvendig (se avsnitt 4.4.36).
Merk: 4-siffret kode kan velges fra totalt (10)4 =10000
kode kombinasjoner.
For PowerMax Pro som har 2 installatørkoder er standard
MASTERINSTALLATØR-kode
9999
og
standard
INSTALLATØR-kode 8888.
Følgende handlinger kan bare utføres når logget inn som
hovedinstallatør:
• Endre masterinstallatørkode.
• Nullstille PowerMax Pro-parameterne til standard
fabrikkoppsett.
• Definere spesifikke kommunikasjonsparametre, som
vist i figur 4.5.
Selvfølgelig er du forventet å bruke denne koden kun en
gang for første tilgang, og så erstatte den med en hemmelig
kode bare du vet om.
Du vil hovedsaklig bruke 5 funksjonsknapper gjennom hele
programmeringsprosessen:
- for å flytte ett steg fremover i en meny.
Dersom du taster inn feil installatørkode 5 ganger, vil
tastaturet på sentralen automatisk låses i en forhåndsdefinert
periode, og beskjeden FEIL PASSORD kommer opp.
4.1.3 Installatørmeny
Installatørens meny er beskrevet i figur 4.1a. Teksten i
rektanglene viser hva som står i displayet til PowerMax Pro.
4.1.5 Opprette ny installatørkode i
PowerMax Pro med 2 installatørkoder
(Første display er KLART
eller IKKE KLART)
KLAR 00:00
TESTER
BRUKER PROG.
INST. MODUS
SLÅ KODE
[installatørkode]
- for å flytte ett steg bakover i en meny.
- for å gå inn i relevant meny eller
data.
bekrefte
- for å flytte opp ett nivå i en meny.
- for å gå tilbake til "OK FOR AVSLUTT".
Dette er lydene du vil høre under programmeringen:
- Enkelt pip, hver gang en knapp trykkes inn.
☺
10
- Dobbelt pip, indikerer automatisk retur til
normal operasjonsmodus (ved timeout).
- Munter melodi (- - - –––), indikerer vellykket
fullførelse av en operasjon.
- Trist melodi (–––––), indikerer feil eller
avvisning.
Merk: For UK-paneler (og
versjoner med
BRUKERTILLATELSE
(*) aktivert) gå inn i
INSTALLATØRMODUS via
BRUKERINNSTILLINGmenyen
(**)
1. NY INST KODE
(Se fig. 4.1b & 4.1c)
2. LÆR RF KODER
(Se figur 4.2)
3. PROG. SONER
(Se figur 4.3)
4. PROG. SENTRAL
(Se figur 4.4)
5. PROG. AL. SENDER
(Se figur 4.5)
8. PROG. UTGANG
(Se figur 4.8)
9. OPPTAK TALE
(Se figur 4.9)
10. DIAGNOSE
(Se figur 4.10)
11. BRUKER PROG.
(Se kapittel 7 i
brukerveiledningen)
12. FABRIKKOPPSET
(Se avsn. 4.12)
13. SERIENUMMER
(PowerMax Proserienummer vises)
14. START UL/DL
(Se avsn. 4.14)
15. OMRÅDER
(Se avsn. 4.15)
<OK> FOR AVSLUTT
(*) Kun tilgjengelig når funksjonen "BRUKERTILLATELSE" er
aktivert (se avsnitt 4.4.36 - BRUKERTILLATELSE)
(**) OMRÅDER er en valgfri funksjon
Figur 4.1a - Installatørmeny
D-300815
Ved bruk av
INSTALLATØRKODE
(Se fig. 4.1a)
Ved bruk av
MASTER INSTALLATØRKODE
(Se fig. 4.1a)
1. NY INST KODE
1. NY INST KODE
NY INST KODE
NY MASTERKODE
INST. KODE xxxx
[kode]
MASTER KODE xxxx
[kode]
NY INST KODE
INST. KODE xxxx
[kode]
Figur 4.1c - Opprette ny installatørkode i system med
inst. & masterinst.-koder (se merknad)
Merk: Installatør-koden må aldri programmeres som
“0000”. Dette vil låse brukeren ute av installatørmenyen!
4.2 MELDE INN TRÅDLØSE ENHETER OG FJERNKONTROLLER
4.2.1 Generell orientering
INNMELDINGSMENYEN har følgende undermenyer:
• INNMELDINGSTYPE (trådløse enheter)
• MELDE INN ENHETER (kablede på sone 29 & 30 /
trådløse på sone 01 – 28)
• MELDE INN FJERNKONTROLL (CodeSecure-sendere
med flere funksjoner)
• MELDE INN TRÅDLØS 1-VEIS TT (trådløst tastatur
MCM- 140+)
• MELDE INN TRÅDLØS 2-VEIS TT (trådløst 2-veis
tastatur
MKP150)
Merk: Denne undermenyen vil bli skjult hvis
områdeinndeling er aktivert.
• MELDE INN TRÅDLØS SIRENE
• MELDE INN PROXIMITY TAG
Før du begynner, samle sammen alle enheter som skal
inngå i installasjonen og påse at de har batterier installert
før du fortsetter.
Ditt
sentralapparat
må
gjenkjenne
den
unike
identifikasjonskoden (ID) for hver unike enhet for å kunne
overvåke den, motta trådløse signaler fra den og handle
utifra hvilke signaler den sender.
Merk! CodeSecure-sendere brukes hovedsaklig for tilog frakobling av systemet, og kan ikke registreres til en
sone. For å melde inn til en sone, bruk bare trådløse
enheter som er PowerCode.
4.2.2 Innmeldingstype
Her kan du definere om trådløse enheter kan meldes inn
ved normal sending eller ved enhetssabotasje (åpne
dekselet). Tilgjenglige valg er: ”normal” eller ”ved
sabotasje”.
4.2.3 Melde inn/slette trådløse enheter
Trådløse enheter inkluderer
forskjellige trådløse
PowerCode-detektorer og håndholdte sendere.
• Før innmelding må alle PIR maskeres for å
STOP
forhindre uønsket sending. Hvis dette ikke
gjøres, kan det føre til feilinnmeldinger.
• Forsikre deg om at magnetkontaktsenderne henger
sammen med magneten. Dette for å forhindre uønsket
sending, som igjen kan føre til uønsket innmelding.
For å registrere / slette trådløse enheter, se figur 4.2.
D-300815
4.2.4 Melde inn/slette fjernkontroll
Fjernkontrollen er en trådløs CodeSecure™-sender med flere
funksjoner. Åtte brukere av systemet kan utstyres med en slik
fjernkontroll for bedre, hurtigere og tryggere kontroll over
forskjellige systemfunksjonaliteter.
For å registrere / slette fjernkontroller, se figur 4.2.
4.2.5 Melde inn/slette trådløst tastatur
Det trådløse tastaturet (MCM-140+) er en fjernstyrt enhet
som gir brukeren mulighet til å fjernkontrollere systemet.
For å melde inn / slette opptil 8 trådløse tastaturer, se figur
4.2 (melde inn TL 1-veis TT).
4.2.6 Melde inn/slette 2-veis tastatur
2-veis tastatur, type MKP-150, gir brukeren mulighet til å
fjernbetjene systemet samt å motta data fra systemet
(status, alarm og feilinformasjon). For å melde inn opptil to
2-veis tastatur, se figur 4.2.
4.2.7 Melde inn/slette trådløs sirene
Den trådløse sirenen er en ekstern sirene som aktiveres
som en følge av forhåndsdefinerte kriterier programmert i
PowerMax Pro-systemet. For å melde inn/slette opptil 2
trådløse sirener, se figur 4.2..
4.2.8 Melde inn/slette nøkkelbrikker
Nøkkelbrikker gir autoriserte personer tilgang til
kontrollerte områder. Hvis gyldig nøkkelbrikke oppgis når
systemet er aktivert, slår systemet seg av. Hvis gyldig
nøkkelbrikke oppgis når systemet ikke er aktivert, aktiveres
systemet til BORTE- (alternativt HJEMME)-modus. For å
melde
inn/slette
nøkkelbrikke,
se
figur
4.2.
Merk: Nøkkelbrikker brukes på kontrollpaneler med
installerte Nøkkelbrikke-lesere (ikke standard i Norske
versjoner). Nøkkelbrikker er ikke kompatible når
områdeinndeling er aktivert.
11
(*)
MELD INN SENSOR
MELD IN TYPE
SETT SENSIVITET
normal MeldInn
ved sabotasje
høyere sensvt.
lavere sensvt.
velg ved
eller
Fj.ktr. nr: [Nøkkelsend
er nr.]
(eks 5)
(****)
SEND NÅ
SONE Nr. - -
TESTER
BRUKER PROG.
[Kablet sone nr
29/30]
(f.eks. 29)
sone nr 01- [Kablet / Tr.l. sone nr.
[Tr.l.
01-30] (f.eks. 05)
28] (f.eks. 05)
Sone Nr: 29
Sone Nr: 05
OMRÅDE
Sone Nr: 05
(**)
<OK> FOR MELDINN
(**) (***)
INST. MODUS
SLÅ KODE
[installatørkode]
Sone Nr: 29
Sone Nr: 05
for neste
for neste
innmelding
innmelding
Innmelding kablet sensor Melde inn en tr.l. sensor
1. NY INST KODE
2. LÆR RF KODER
3. PROG. SONER
<OK> FOR AVSLUTT
Slette kablet /
Tr.l. sensor
SEND NÅ
(**)
2
<OFF> SLETTER
Trykk sabotasjebryteren
på baksiden av MKP-150
en gang (se MKP-150
installasjonsveiledning)
AWAY
1v.trl.tst nr: 5
Melde inn et trådløst
tastatur (MCM-140)
F01: P1 P2 P3
Velg en kombinasjon
av inntil 3 partisjoner
1v.trl.tst nr: 5
for neste
innmelding
Merk: Gjelder kun når
man er i partisjonsmodus
2v.trl.tst nr: 2
for neste
innmelding
2v.trl.tst nr: 2
Melde inn trådløst
tastatur MKP-150
Slette trådløst
tastatur MKP-150
Melde inn et trådløst
tastatur (MCM-140)
(*)
MLDIN TRL. SIR.
MELDINN PROX TAG
Tag No: -
Sirene nr :
sirene nr. 1
[Tr.l.
eller 2] (nr. 2 vist her)
sirene nr : 2
SEND NÅ
Trykk inn selvtest-knappen
på den trådløse sirenen til
en lyd høres (ca 1 sekund)
sirene nr : 2
Merk: Gjelder kun når
man er i partisjonsmodus
2v.trl.tst nr :
[MKP-150 nr.
1 eller 2] (eks 2)
2v.trl.tst nr : 2
2v.trl.tst nr :
<OFF> SLETTER
OMRÅDE
Slette en
fjernkontroll
MLDIN TRL.2V.TST
1v.trl.tst nr :
[Tr.l. enveis tastarur
(**)
nr. 1-8] (eks 5)
1v.trl.tst nr : 5
1v.trl.tst nr : 5
*
FJ.KTR. Nr: 05
FJ.KTR. Nr: 05
for neste
innmelding
Melde inn
fjernkontroll
Sone Nr: 05
MLDIN TRL.1V.TST
SEND NÅ
hold
tasten inne
til rød LED
lyser)
(**)
Velg en kombinasjon
av inntil 3 partisjoner
<OFF> SLETTER
SEND NÅ
<OFF> SLETTER
(Trykk på en
hvilken som
helst knapp)
F01: P1 P2 P3
(Aktiver en sending)
(**)
Fj.ktr. nr: 5
Fj.ktr. nr: 5
(Første display er KLART
eller IKKE KLART)
KLAR 00:00
LÆR RF FJ.KONTR
for neste
innmelding
Melde inn en
trådløs sirene
(Prox tag Nr.)
(f.eks. 5)
(**)
sirene nr : 2
åpner wireless
vært far til deksel
og fjerner dets
batteri
Tag Nr. 5
LÆR TAG
<OFF> SLETTER
Lær
tag
(**)
<OFF> SLETTER
Tag Nr. 05
sirene nr : 2
Slette en
sirene
(**)
Tag Nr. 5
for neste
innmelding
Registrere Prox tag
Tag Nr. 05
Slette Prox tag
Figur 4.2 – Melde inn / slette trådløse enheter / fjernkontroller / trådløse tastaturer / trådløse sirener
*
12
Innmelding av fjernkontroll & proximity tags kan
utføres av installatøren eller av brukeren (via
menyen for BRUKERINNSTILLINGER).
**
Svart boks i displayet betyr at en enhet er meldt inn
(systemet har lært dens ID). Ingen svart boks
indikerer at enheten ikke har blitt meldt inn.
D-300815
***
****
Aktiver
enten
normal
sending
eller
sabotasjefunksjonen (se INNMELDINGSTYPE,
avsnitt 4.2.2).
Velg "høyere" sensitivitet for trådløs enhet langt
unna, "lavere" for nære enheter.
*****
MKP-150/151 er ikke kompatibel i bruk når
områdeinndeling er aktivert.
Merk: Dette endrer kun RF-området under innmelding og
påvirker ikke ytelsen til sensoren.
4.3 DEFINERE SONETYPER, NAVN, DØRKLOKKESONER
og OMRÅDER
Dette menypunktet tillater deg å tilegne 1 av 15 sonetyper til
hver av systemets 30 (trådløse og kablede) soner. Du kan
definere soner som NØKKELSONER, for å muliggjøre
tilkobling / frakobling av systemet med PowerCode-sendere
(se vedlegg D14). I tillegg kan du definere et navn og et
områdenummer (inntil tre) til hver enkelt sone og avgjøre om
sonen skal fungere som en dørklokkesone. Når en
dørklokkesone blir trigget, vil en dørklokkemelodi eller
sonenavnet høres (det er 3 valgalternativer her – “dørklokkemelodi”, “dørklokke-sonenavn” eller “dørklokke av”).
KLAR 00:00
TESTER
BRUKER PROG.
(Første display er KLART
eller IKKE KLART)
Valgbare sonenavn
31 sonenavn kan velges, 26 forhånds-programmerte og 5
brukervalgte navn (definert av installatør – se kapittel 4.8)
Arbeidsrom
Bad
Bakdør
Barnerom
Bod
Brann
1 etasje
2 etasje
INST. MODUS
SLÅ KODE
[installatørkode]
1. NY INST KODE
2. LÆR RF KODER
3. PROG. SONER
En liste over fabrikkinnstilte sonenavn finner du i tabell 1
nedenfor. Du kan fylle ut de blanke kolonnene før du starter
programmeringen, og fortsette programmeringen etter din
egen liste.
Husk!
En forsinket sone er også pr. definisjon en perimetersone.
Sonetypene er forklart i vedlegg D.
Merk: Teksten på egendefinerte sonenavn kan endres
gjennom DEFINER TALE-menyen.
Gang
Garasje
Garasjedør
Gjesterom
Hage
Inngangsdør
Kjeller
Kjøkken
Kontor
Loft
Nødalarm
Soverom 1
Soverom 2
Spisestue
Stue
Teknisk rom
Toalett
Vaskerom
Valgfri 1
Valgfri 2
Valgfri 3
Valgfri 4
Valgfri 5
SONE No: - -
4. PROG. SENTRAL
[Sone nr.] (eks 05)
<OK> FOR AVSLUTT
Sxx: TYPE -
Sxx: NAVN - -
1. Int følgesone
2. Perimeter
3. Perim flgsone
4. Forsinket 1
5. Forsinket 2
6. 24t stille
7. 24t sirene
8. Brann
9. Ikke-alarm
10. Nødalarm
11. Gass
12. Vann
13. Interiør (*)
VALGFRITT (**)
hvis ikke-alarm er valgt
Sxx: NØKKEL PÄ/AV
s-nkl aktiver
s-nkl deaktiver
Arbeidsrom
Bad
Bakdør
Barnerom
Bod
Brann
(Se listen over)
(*)
(*)
(se note)
Sxx: DØRKL
dørklokke AV
dørkl. melodi
dørkl sonenavn
(*)
Sxx: OMARÁDE
[Sone nr.] (eks 05)
Z05: P1
P2
(*)
P3
Figur 4.3 - DEFINERE SONER: flytskjema
*
**
Nåværende, valgte alternativ vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på
eller
-knappen til valgt alternativ vises. Trykk så
(en mørk boks vil da vises til høyre i displayet).
Tast PÅ/AV er en valgfri funksjon som lar deg tilkoble eller frakoble systemet via soner 21-28, 29 eller 21-29, forutsatt
at "ikke-alarm" ble forhåndsdefinert for disse soner
D-300815
13
Tabell 1 - STANDARD OG PROGRAMMERTE SONEDEFINISJONER
Sone
Sonetype
Sonenavn
Dørklokke (melodi,
Område
Nr.
Standard
Programmert Standard Programmert sonenavn eller AV) (*)
1 Forsinket 1
Inngangsdør
2 Forsinket 1
Garasje
3 Forsinket 2
Garasjedør
4 Perimeter
Bakdør
5 Perimeter
Barnerom
6 Interiør
Kontor
7 Interiør
Spisestue
8 Perimeter
Spisestue
9 Perimeter
Kjøkken
10 Perimeter
Stue
11 Interiør
Stue
12 Interiør
Soverom 2
13 Perimeter
Soverom 2
14 Perimeter
Gjesterom
15 Interiør
Soverom 1
16 Perimeter
Soverom 1
17 Perimeter
Vaskerom
18 Perimeter
Bad
19 Perimeter
Kjeller
20 Brann
Brann
21 Brann
Brann
22 Nød
Nødalarm
23 Nød
Nødalarm
24 24-t / stille
Kjeller
25 24-t / stille
Kontor
26 24-t/ sirene
Loft
27 24-t / sirene
Arbeidsrom
28 Ikke-alarm
Hage
29 Ikke-alarm
Gang
30 Ikke-alarm
Utstyrsrom
* Merk: Alle sonene er som standard ikke-dørklokkesone. Denne funksjonen må du derfor programmere selv.
* Merk: For å hinder uønsket utløst alarm under tilkopling av alarmsystemet, alle andre soner enn forsinkede soner, skal
programmers som ”påfølgende” soner.
4.4 DEFINERE SENTRALAPPARATPARAMETERE
4.4.1 Innledning
Denne menyen tillater deg å tilpasse sentralapparatet med
den funksjonalitet og det oppsettet som den enkelte bruker
har behov for. En illustrert prosess er vist i figur 4.4. Her
vises fabrikkdefinerte innstillinger med en svart boks helt til
høyre i displayet. For å se gjennom valgene, klikk på
eller
til ønsket valg vises, og klikk deretter
på VIS/OK-knappen.
4.4.2 Inngangstidsforsinkelse 1 & 2
(fig. 4.4, punkt 01, 02). To forskjellige inngangsforsinkelser
tillater brukeren å komme inn i det beskyttede området
(mens systemet fremdeles er tilkoblet) via 2
forhåndsdefinerte inngangs-soner uten å utløse alarm.
Etter inngang må brukeren frakoble sentralapparatet før
inngangsforsinkelsen utløper. Langsomme pip som starter
ved at døren åpnes, forteller brukeren at ankomst er
registrert og at systemet må frakobles for å unngå at alarm
blir utløst. De siste ti sekundene av inngangstiden øker
frekvensen på pipene, for å fortelle brukeren at det er like
før denne er slutt. På punkt 1 (inngangsforsinkelse 1) og 2
(inngangsforsinkelse 2) kan du definere lengden på denne
forsinkelsen.
Alternativer: 00s, 15s, 30s, 45s, 60s, 3m og 4m.
sekundene av forsinkelsen øker frekvensen på pipene.
Punkt nr. 3 tillater programmering av lengden på
utgangstidsforsinkelsen. Alternativer: 30 s, 60 s, 90 s, 120
s, 3 m og 4 m.
4.4.4 Sirenetid
(fig. 4.4, punkt 04). Her velger du hvor lenge sirenen skal
varsle dersom alarmen blir utløst. Sirenetiden starter når
alarmen blir utløst, og når sirenetiden utløper blir sirenen
automatisk slått av.
Alternativer: 1, 3, 4, 8, 10, 15 og 20 minutter.
Merk: Sirenetid er definert for hele alarmsystemet og ikke
per område.
4.4.5 Alarmavbrytelsestid
(fig. 4.4, punkt 05). Her velger du hvor lang tid systemet skal
ha til å avbryte alarmen (ikke for alarmer fra BRANN, 24-T
STILLE, NØDALARM, VANNLEKKASJE OG TEMPERATURsoner). PowerMax Pro er programmert til å kunne avbryte
alarmen i en periode som starter når alarmen blir utløst. I løpet
av dette intervallet høres en varsellyd, men sirenen forblir
inaktiv og alarm rapporteres ikke. Dersom brukeren frakobler
systemet innen den programmerte tiden, vil alarmen bli avbrutt.
Alternativer: 00 s, 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 2 m, 3 m og 4 m.
4.4.3 Utgangstidsforsinkelse
(fig. 4.4, punkt 03). En utgangsforsinkelse tillater brukeren
å tilkoble systemet og forlate det overvåkede området via
spesifiserte ruter uten å utløse alarm. Langsomme pip
forteller brukeren av systemet at det er tilkoblet og at
brukeren må forlate området umiddelbart. I de siste ti
14
D-300815
4.4.6 Annullere alarm
(fig. 4.4, punkt 06). Her definerer du “anullere alarm”perioden som starter ved rapportering av alarm til
alarmstasjon. Dersom brukeren frakobler systemet innen
denne tidsperioden, vil en “annullere alarm”-melding bli
sendt til alarmstasjonen.
Alternativ: 1, 5, 15, 60 minutter, 4 timer og annullering av.
4.4.7 Hurtigtilkobling
(fig. 4.4, punkt 07). Her definerer du om brukeren får lov til
å utføre hurtigtilkobling eller ikke. Dersom dette tillates,
trenger ikke bruker å taste inn en 4-sifret kode for å få lov
til å koble til systemet.
Alternativer: “hurtigtilkobling PÅ” og “hurtigtilkobling AV”.
4.4.8 Utkobling
(fig. 4.4, punkt 08). Her tillater du enten manuell utkobling
av individuelle soner (via BRUKERINSTILLINGERmenyen), eller du tillater systemet å foreta en automatisk
utkobling
av
soner
som
er
åpne
utover
utgangstidsforsinkelsen. Dersom du ønsker det, kan du
trykke knappen for “koble til” to ganger for å eliminere
varselsignalet som høres i løpet av en tvangstilkobling.
Dersom en sone er åpen og tvangstilkobling ikke tillates,
vil “IKKE KLAR” vises, og systemet vil da heller ikke kunne
kobles til ("trist melodi" vil høres). Dersom “ingen
utkobling” er valgt, kan ikke soner utkobles.
Alternativer: “manuell utkobling”, “tvangstilkobling” og
“ingen utkobling”.
4.4.9 Utgangstype
(fig.
4.4,
punkt
09).
Her
definerer
du
om
utgangsforsinkelsen skal startes på nytt dersom
utgangsdøren blir åpnet igjen før forsinkelsen utløper. Å
starte utgangsforsinkelsen på nytt kan være en nyttig
funksjon dersom brukeren glemmer noe inne og går inn
igjen for å hente dette. Tre utgangstyper er tilgjenglige:
Starte utgangstid på nytt – Utgangsforsinkelsen starter
på nytt dersom døren åpnes igjen før forsinkelsen har gått
ut. Dette skjer imidlertid bare en gang.
Her avgjør du utgangsmodus-valgene. Det finnes tre typer
utgangsmoduser:
Start utgang på nytt - Utgangsforsinkelsen starter på nytt
når døren åpnes på nytt under utgangsforsinkelsen. Det
går bare an å starte på nytt én gang.
Av ved dør – Når døren blir lukket, stopper
utgangsforsinkelsen (selv om forsinkelsen ikke hadde utløpt).
Normal – Utgangsforsinkelsen er akkurat som definert,
uavhengig av om døren åpnes eller lukkes.
4.4.11 Feilvarsling
(fig. 4.4, punkt 11).
Ved problem i systemet høres 3 korte pip en gang i
minuttet. Her definerer du om denne spesielle
pipesekvensen skal være aktiv, inaktiv eller bare inaktiv
om natten (definisjon av natt kan ikke endres).
Alternativer: “pip varsling PÅ”, “AV om natten” (kl.
20.00 til 07.00) og “pip varsling AV”.
4.4.12 Panikkalarm
(fig. 4.4, punkt 12).
Her definerer du om brukeren har tillatelse til å utløse
panikkalarmen ved å trykke inn enten de to panikknappene (på
tastatur / trådløst tastatur) eller borte + hjemme (på
fjernkontrollen). Panikk m/lyd aktiverer sirenen og sender
samtidig en melding via telefonlinjen. Panikk u/lyd aktiverer
IKKE sirenen, men sender en alarmmelding via telefonlinjen.
Alternativ: “stille panikk”, “sirene panikk” og “panikk av”.
4.4.13 Stopp sonerapportering
(fig. 4.4, punkt 13).
Her avgjør du hvor mange ganger hver sone har lov til å gi
alarm innen en og samme tilkoblingsperiode (inkludert
tilfeller av sabotasje & strømfeil på detektorer, PowerMax
Pro og den trådløse sirenen, osv.). Dersom antallet alarmer
fra en spesifikk sone overstiger dette antallet, vil
kontrollpanelet automatisk koble ut sonen for å forhindre
gjentatte alarmer med påfølgende rapportering til
alarmstasjon. Sonen vil aktiveres igjen ved frakobling av
systemet, eller 48 timer etter at sonen automatisk ble
utkoblet av systemet (dersom systemet forblir tilkoblet).
Alternativer: ”stopp etter 1”, ”stopp etter 2”, ”stopp
etter 3” og ”ingen stopp”.
Merk: Stopp er definert for hele alarmsystemet og ikke for
hvert område.
4.4.14 Kryssoner
(fig. 4.4, pkt 10). Her bestemmer du hvorvidt varselspip
skal høres eller ikke ved utgangs- og inngangsforsinkelser.
Et tilleggsalternativ er å instille varselspipene på lydløs
kun når systemet er aktivert som "HJEMME".
Alternativer (områdeinndeling deaktivert): ”pip varsling
PÅ”, ”AV når hjemme” og ”pip varsling AV”.
fig. 4.4, punkt 14).
Her definerer du om kryssoneinndeling skal være aktiv eller
ikke. Kryssende soneinndeling er en metode som brukes for
å forebygge falske alarmer. En alarm utløses ikke uten at to
tilstøtende soner blir aktiverte innen en periode på 30
sekunder. Denne egenskapen er bare aktiv når systemet er
tilkoblet BORTE, og bare med sonepar fra sone nr. 18 til 27
(18 og 19, 20 og 21 osv.). Du kan bruke hvilket som helst av
disse soneparene for å skape et “kryssoneområde”.
Merk: Dersom en av sonene i et par blir utkoblet, vil den
andre sonen fungere uavhengig av den utkoblede sonen
(se 4.4.8).
Merk: Alle soneparene som tenkes brukt som kryssoner,
må være definert som en av følgende typer: Interiør,
Perimeter eller Perimeterfølgesone.
Alternativer: “kryssone PÅ” og “kryssone AV”.
Merk: En fellessone bør ikke defineres som en kryssone.
Kryssoner kan ikke brukes sammen med utgangs/inngangsforsinkede soner eller 24-timers soner (brann,
nød, 24-t sirene, 24-t stille).
Alternativer (områdeinndeling aktivert):
4.4.15 Overvåking
4.4.10 Inn-/utgangsvarsling
(av når hjemme) og
(pip varsling på),
(pip varsling av). Tastene
,
, og
gir valgmuligheter for tilsvarende områder.
Å trykke flere ganger på hver tast bytter mellom hvert
alternativ.
Merk: Når utgangsvarsling er deaktivert mot slutten av
forsinkelsen høres den muntre (vellykkede) melodien
D-300815
(fig. 4.4, punkt 15).
Her definerer du tidsrammen for mottak av
overvåkningssignal som sikrer at de trådløse enhetene er
til stede og fungerer tilfredsstillende. Dersom noen av
enhetene ikke rapporterer minst en gang i løpet av valgt
tidsramme, vil en inaktivitetsalarm bli utløst.
Alternativer: 1, 2, 4, 8, 12 timer og slå av.
15
4.4.16 IKKE KLART
(fig. 4.4, punkt 16).
Her definerer du om systemet skal gå til status ”IKKE
KLART” dersom det oppstår en overvåkningsfeil.
"Overvåkning"-modus betyr at systemet vil gå til ”IKKE
KLART”-status dersom det ikke har blitt mottatt en
overvåkningsmelding i løpet av de siste 20 minuttene.
Alternativer: “normal” og ”overvåkning”.
4.4.17 AUX-knapp A
(fig. 4.4, punkt 17).
Her velger du ønsket funksjon til AUX-knapp / A-knapp på
fjernkontrollsenderne MCT-234, MCT-237 og trådløse
tastaturer MCM-140+. Fire alternativer er tilgjenglige på
hver AUX-knapp:
Status: Ved å trykke på AUX-knappen vil kontrollpanelets
talemodul opplyse om systemets status.
Umiddelbart: Ved å trykke inn AUX-knappen mens
utgangsforsinkelsen er i gang, vil systemet bli tilkoblet
momentant (inngangstidsforsinkelsen avbrytes).
PGM / X-10: Ved å trykke inn AUX-knappen vil PGMutgangen eller X-10-enheter aktiveres (se videre
programmering
under
“DEFINERE
UTGANGSPARAMETRE”, avsn. 4.8).
4.4.18 AUX-knapp B 2-W-KF
(fig. 4.4, punkt 18). Gjelder kun for 2-veis fjernkontroll
MCT-237. Samme som 4.4.17, men for AUX-knapp B.
4.4.19 Detektere jamming
(fig. 4.4, punkt 19)
Her definerer du om jamming (som forstyrrer sendinger)
på frekvensen som brukes av systemet skal detekteres og
rapporteres eller ikke.
Dersom detektering er valgt, vil ikke systemet tillate
tilkobling ved deteksjon av forstyrrende jamming.
Deteksjonsalternativer jamming
Alternativ
Deteksjon og rapportering når
UL (20/20)
Det er sammenhengende jamming i 20
(USA-standard) sekunder eller mer
EN (30/60)
Det er akkumulert 30 sekunder med
(Europeisk
jamming i løpet av 60 sek.
standard)
class 6 (30/60)
Som EN (30/60), men rapporteres kun
(Britisk standard) hvis jammingen varer i mer enn 5
minutter.
Slått av
(ingen detektering og rapportering av
jamming).
4.4.20 Barnevakt
(fig. 4.4, punkt 20).
Her definerer du om systemet kan tilkobles i “Barnevakt”modus. Dersom systemet er tilkoblet på denne måten, vil en
“barnevakt-melding” bli sendt til programmerte telefonnumre
når systemet blir frakoblet av en “Barnevakt”-bruker (bruker
5-8 eller fjernkontroll 5-8). Denne funksjonen er nyttig når
f.eks. foreldre ønsker å vite når barna kommer hjem fra
skolen. Du kan spille inn et navn for hver “barnevakt”-bruker.
Alternativer: “Barnevakt PÅ” og “Barnevakt AV”.
4.4.21 “Ikke aktiv”
(fig. 4.4, punkt 21).
Her avgjør du tidsrammen for mottak av signal fra sensorer
som brukes til å overvåke aktiviteten til syke, eldre eller
funksjonshemmede mennesker. Dersom ingen av disse
enhetene detekterer og rapporterer minimum en gang
innenfor angitt tidsrom, vil en “Ingen Aktivitet”-alarm bli utløst.
Alternativer: 3, 6, 12, 24, 48, 72 timer, ingen aktivitet AV.
Merk: Den ikke-aktive timeren er definert for hele
16
alarmsystemet for ovennevnte timevalget og ikke per
område. Derfor finnes en dedikert timer til hvert område.
4.4.22 Bakgrunnslys
(fig. 4.4, punkt 22).
Her definerer du om bakgrunnsbelysningen på
sentralapparatet alltid skal være på, eller om det skal
skrus på ved trykk på knapp og skrus av etter 10 sekunder
uten trykk på knapp.
Alternativer: “alltid PÅ” og “AV etter 10 sek”.
4.4.23 Tvangsfrakobling
(fig. 4.4, punkt 23).
En overfallsalarm kan sendes til alarmstasjonen dersom
brukeren er tvunget til å frakoble systemet av en inntrenger.
For å aktivere en overfallsalarm, må brukeren frakoble
systemet med overfallskoden (2580 som standard). Du kan
endre denne koden eller taste inn "0000" for å deaktivere
denne funksjonen. Systemet tillater ikke brukeren å
programmere overfallskoden lik en av brukerkodene
som allerede ligger i systemet.
4.4.24 Piezo-sirene
(fig. 4.4, punkt 24).
Her definerer du om den innebygde sirenen skal høres
eller ikke når en alarm oppstår (i henhold til
brukerpreferanse). Alternativer: “piezo-sirene PÅ”,
“piezo-sirene AV”.
4.4.25 Nullstilling
Her definerer du om systemet kan tilkobles av brukeren
etter en hendelse, eller om det kun er installatør som kan
gjøre dette.
Alternativer: brukernullstilling, installatørnullstilling eller
antikode-nullstilling.
Dersom installatørnullstilling er valgt, kan systemet
tilkobles igjen kun av installatør ved å gå inn i og ut igjen
fra installatørmenyen, ved å gå inn i og ut igjen av
hendelsesloggen (se seksjon 12), eller via telefonlinjen.
For å utføre installatørnullstilling via telefonlinjen, må du
etablere kommunikasjon med PowerMax Pro (se
brukerveiledningen Fjernkontroll via telefon, trinn 1-5) og
fortsett som følger:
a. [*], [installatørkode], [#]
b. Vent på to pip
c. [*], [1], [#]
d. [*], [99], [#]
Visonic bruker Technistore antikode-nullstilling. Installatører
bør ta kontakt med sine alarmstasjoner for en kodeversjon
("seed"-kode) som må tastes inn i meny 4.4.35.
Merk: Denne menyen er ikke tilgjengelig når
områdeinndeling er aktivert.
4.4.26 Sabotasje
(fig. 4.4, punkt 26).
Her definerer du om sonesabotasje skal rapporteres eller
ikke.
Alternativer:
“sonesabotasje
PÅ”
eller
“sonesabotasje AV”.
4.4.27 Sirene ved telefonlinjefeil
(fig. 4.4, punkt 27).
Her definerer du om sirenen skal aktiveres eller ikke dersom
telefonlinjen “faller ut” når systemet er tilkoblet.
Alternativer: “PÅ ved feil” eller “AV ved feil”.
4.4.28 Minnemelding
(fig. 4.4, punkt 28)
Her definerer du om brukeren skal motta en indikasjon på
at en alarm har vært aktivert eller ikke.
Alternativer: PÅ og AV.
4.4.29 Frakobling
Her definerer du når det er mulig å frakoble systemet:
D-300815
A. Alltid.
B. I BORTE-modus i løpet av inngangsforsinkelse, ved å
bruke PowerMax Pro-tastatur eller fjernkontroll.
C. I BORTE-modus i løpet av inngangsforsinkelse, kun ved å
bruke fjernkontroll. (dette angis som standard i
Storbritannia for å være i samsvar med DD243).
D. I løpet av inngangsforsinkelse, eller ved å bruke
PowerMax Pro-tastatur i BORTE-modus.
Alternativer: “alltid”, “ved inngang alle”, “ved inngang
trådløst”, eller “inngang + BORTE-tastatur”.
4.4.30 Sirene/rapportering
(fig. 4.4, punkt 30).
Her definerer du om en alarm vil bli aktivert (sirene/
rapportering) når det oppstår en overvåknings-/
jammingfeil i løpet av tiden systemet er tilkoblet BORTE.
Alternativer: “EN standard” og “annet”. Når "EN standard"
er valgt, vil sirenen aktiveres og hendelsen rapporteres som
sabotasjehendelse dersom det oppstår en overvåkningsfeil /
jamming. Dersom “Annet” er valgt, er det ingen slik aktivitet
på systemet når det er tilkoblet BORTE.
4.4.31 Bekreftelse på lavt batteri
(fig. 4.4, punkt 31)
Her definerer du om brukeren skal få høre “lavt batteri”meldingen når han/hun forsøker å frakoble systemet med
en fjernkontroll som har dårlige batterier.
Alternativer: “L-B fjernktr. PÅ” (brukeren må bekrefte
meldingen om lavt batteri på fjernkontrollen) eller “L-B
fjernktr. AV” (brukeren trenger ikke å bekrefte lavt batterimeldingen).
4.4.32 Skjermsparer
(fig. 4.4, punkt 32).
Her definerer du at dersom ingen tast trykkes inn i løpet av 30
sekunder, vil displayet vise “PowerMax” og LED-ene vil ikke
lyse (for å forhindre en potensiell inntrenger å se systemets
status). Du kan definere at normalt display kommer dersom
du trykker
etterfulgt av din brukerkode (oppdater ved
kode/tekst ved kode) eller etter å trykke en hvilken som
helst tast (oppdater ved tast/tekst ved tast). Når områder
er aktivert kan du også bestemme at hvis ingen tast er
trykket på innen 30 sekunder vil dato og klokkeslett vises
på displayet. Du kan bestemme at normal visning kommer
-knappen med
tilbake etter å ha trykket på
etterfølgende inntasting av brukerkoden (klokke ved
kode) eller etter å ha trykket på en hvilken som helst tast
(klokke ved tast).
Dersom oppdater ved tast/tekst ved tast er valgt, vil det
første trykket på en hvilken som helst tast (unntatt brann og
nødalarm) skru av skjermspareren, neste trykk blir da tastens
funksjon. Dersom skjermspareren er på og tastene brann
eller nødalarm trykkes inn, vil både skjermsparer skrus av
OG tastens funksjon vil bli utført (på ett og samme
tastetrykk).
Alternativer (områder deaktivert): skjermsparer AV,
oppdater
ved
kode,
oppdater
ved
tast.
Alternativer (områder aktivert): skjermsparer AV, tekst ved
kode, tekst ved tast, klokke ved kode, klokke ved tast.
D-300815
4.4.33 Bekrefte alarm
(fig. 4.4, punkt 33).
Her definerer du at om 2 etterfølgende alarmer oppstår
innenfor en spesifikk tidsramme, vil alarm nr. 2 bli betraktet
som en bekreftende alarm (for bekreftet alarmrapportering,
se avsn. 4.5.12, "Rapportere bekreftet alarm", se avsn.
4.5.3).
Alternativer: Slå av etter 30 min, 45 min, 60 min eller 90
min.
4.4.34 AC-FEILRAPPORTERING
(fig. 4.4, punkt 34).
Her definerer du tidsintervallet mellom når AC-strømfeil
oppstår og rapportering av feilen. Alternativer: 5 min, 30
min, 60 min eller 180 min.
4.4.36 Tilgangskontroll
(fig. 4.4, punkt 36).
Her avgjør du om tilgang til installatørmenyen krever
brukergodkjenning. Dersom du velger ”På” vil
installatørmenyen kun bli tilgjenglig via brukermenyen
etter at hovedbrukerkoden er tastet inn.
Alternativer: På eller Av.
Merk: Denne menyen
områdeinndeling er aktivert.
er
ikke
tilgjengelig
når
4.4.39 Nøkkelsone-valg (valgfritt)
(Fig. 4.4, pkt. 39). Her kan du bestemme hvorvidt systemet
kan være tilkoblet og frakoblet etter soner 21-18, 29-30 eller
21-30, forutsatt at "ikke-alarm type" og "s-nøkkel aktiver"
ble forhåndefinert for disse sonene (se avsn. 4.3 og
vedlegg D14).
Nøkkelsoner kan være trådløse eller kablede soner.
Når du bruker trådløse nøkkelsoner, kan bare MCT-100og MCT-102-sendere brukes. Den høyre trykknappen på
MCT-102-senderen eller inngang 2 på MCT-100-senderen
brukes til å tilkoble BORTE-modus. Den venstre
trykknappen på MCT-102-senderen eller inngang 1 på
MCT-100-senderen brukes til frakobling.
Når du bruker kablede nøkkelsoner tilkobler en åpen krets
alarmsystemet i BORTE-modus og en lukket krets endrer
statusen til alarmsystemet fra BORTE-modus til frakoble.
(For informasjon om hvordan du kan koble til kablede
nøkkelsoner, se fig. 3.1C Kabling for soner og sirener.)
VIKTIG! Innmelding av MCT-100- eller MCT-102senderen må utføres via den høyre trykknapp på MCT102-sender eller inngang 2 på MCT-100-sender. (se
avsnitt 4.3).
Merk: Nøkkelsoner er ikke i samsvar med Belgia TO14A
og EN 50131-5-3.
Advarsel! Å aktivere systemet ved hjelp av en sender
tildelt soner 21 og 28, eller via kablede soner 29 og 30
kompromitterer sikkerheten. Denne funksjonen er
derfor kun tilgjengelig i spesifikke PowerMax Proversjoner etter kundens ønske.
Valg: deaktiver-valg, s. 21-28 aktiver, s. 29-30 aktiver,
eller s. 21-30 aktiver.
17
KLAR 00:00
TESTER
BRUKER PROG.
INST. MODUS
SLÅ KODE
01: INNGANGSTID 1
Inng. tid1 00 s
Inng. tid1 15 s
Inng. tid1 30 s
Inng. tid1 45 s
Inng. tid1 60 s
Inng. tid1 3 m
Inng. tid1 4 m
02: INNGANGSTID 2
Inng. tid2 00 s
Inng. tid2 15 s
Inng. tid2 30 s
Inng. tid2 45 s
Inng. tid2 60 s
Inng. tid2 3 m
Inng. tid2 4 m
03: UTGANGSTID
utgangstid 30 s
utgangstid 60 s
utgangstid 90 s
utgangstid 120 s
utgangstid 3 m
utgangstid 4 m
04: SIRENE TID
sirene tid 1 m
sirene tid 3 m
sirene tid 4 m
sirene tid 8 m
sirene tid 10 m
sirene tid 15 m
sirene tid 20 m
[installer code]
1. NY INST KODE
2. LÆR RF KODER
3. PROG. SONER
4. PROG. SENTRAL
5. PROG.AL.SENDER
05: AVBRYT TID
avbryt tid 00 s
avbryt tid 15 s
avbryt tid 30 s
avbryt tid 45 s
avbryt tid 60 s
avbryt tid 2 m
avbryt tid 3 m
avbryt tid 4 m
09: UTG. TID VALG
<OK> FOR AVSLUTT
restart utg.tid
av v/dør lukk.
normal
12: PANIKK ALARM
panikk u/lyd
panikk m/lyd
panikk AV
06: ANNULLER ALM
annuller tid 1 m
annuller tid 5 m
annuller tid 15 m
annuller tid 60 m
annuller tid 4 t
annuller av
07: HURTIG TILK
manuell utkopl.
ingen utkopling
tvangs tilkople
hurtig tilk PÅ
hurtig tilk AV
Partisjon deaktivert
10: INN/UT VARSL.
pip varsling PÅ
AV når hjemme
pip varsling AV
Partisjon aktivert
10: INN/UT VARSL.
P1
13: STOPP SONERAP
stopper etter 1
stopper etter 2
stopper etter 3
stopper ikke
P2
P3
normal
i overvåkning
20:BARNEVAKT
barnevakt PÅ
barnevakt AV
Merk: Det for øyeblikket
lagrede alternativet vises i
en mørk boks til høyre i
displayet. For å se gjennom
alternativene, klikk på
eller
til ønsket
alternativ vises, klikk så på
OK (en mørk boks kommer
opp til høyre).
24: SIRENE SA
Sirene PÅ
Sirene AV
28:MINNEVARSLING
*
status
momentant
utgangstid AV
PGM / X-10
21: INGEN AKTIV.
Partisjon deaktivert
32: SKJERMSPARER
skjermsparer AV
oppdater v/kode
oppdater v/knap
36: BRUKER TILLAT
AV om natten
pip varsling AV
pip varsling PÅ
15: OVERVÅKNING
kryssoner PÅ
kryssoner AV
overvåk tid 1 t
overvåk tid 2 t
overvåk tid 4 t
overvåk tid 8 t
overvåk tid 12 t
frakople
18: 2-W-KF AUXB
19: RF JAMMING
UL 20/20
EN 30/60
klass 6(30/60)
deaktiver
status
momentant
utgangstid AV
PGM / X-10
22: BAKGRUNNSLYS
23: OVERFALL
Ingen ak.tid 3 t
Ingen ak.tid 6 t
Ingen ak.tid 12 t
Ingen ak.tid 24 t
Ingen ak.tid 48 t
Ingen ak.tid 72 t
Ingen aktiv. av
alltid PÅ
AV etter 10 s
Overfal.kode 2580
25: NULLSTILL VAL
26: SABOTAS. VALG
27: SIRENE ONLINE
bruker nullstil
inst. nullstill
sone sab PÅ
sone sab AV
PÅ ved telefeil
AV ved telefeil
30: SIRENE/RAPP
31: LAVT BAT.BEKR
EN standard
annet
fjktr lavbat PÅ
fjktr lavbat AV
29: FRAKOPLE VALG
alltid
v/ing.tid trdls
ing.tdtbort.fjk
v/ inngangstid
PÅ
AV
deaktiver
aktiver
17: FJ.K. KNAPP
11: FEIL VARSLING
14: KRYSSONER
Merk: Stopp sonerapportering er
definert for hele alarmsystemet
16: IKKE KLAR
08: UTKOPLE
Partisjon aktivert
32: SKJERMSPARER
skjermsparer AV
Tekst ved kode
Tekst ved tast
Klokke ved kode
Klokke ved tast
(Endre koden eller tast inn
0000 for å deaktivere
overfallsfunksjonen)
33: BEKREFTE TID
34: AC FEIL RAPP
deaktiver
30 minutter
45 minutter
60 minutter
90 minutter
5 minutter
30 minutter
60 minutter
180 minutter
39: NØKKELS VALG
deaktiver
s. 21-28 aktiver
s. 29-30 aktiver
s. 21-30 aktiver
SLETT NKL PÅ/AV
Figur 4.4 –Programmer sentral - flytskjema
18
D-300815
4.5 DEFINERE KOMMUNIKASJONSPARAMETRE
Innledning
Denne
menyen
tillater
deg
å
tilpasse
kommunikasjonsparametere for telefon til lokale krav.
Merk: Å defininere kommunikasjoner via GPRS gjelder
PowerMax Pro-versjoner 5.2.07 og over.
Kompatible alarmstasjoner er:
Osborne-Hoffman 2000-modell, Ademco 685-modell,
FBII CP220-modell, Radionics D6500-modell, Sur-Gard
SG-MLR2-DG-modell og Silent Knight 9500-modell.
VIKTIG: I menyer som inneholder telefonnumre eller
kundenumre, kan det hende at du må taste inn
heksadesimale sifre. I telefonnummermenyer er disse
brukt som koder for å kontrollere nummersenderen:
Hek. Tastesekvens Kodebetydning
siff.
A <#> ⇒ <0>
Kan kun brukes i begynnelsen av
et nummer – nummersender
venter 10 sekunder eller venter
på summetone, avhengig av hva
som kommer først.
D <#> ⇒ <3>
Kan kun brukes i begynnelsen av
et nummer – nummersender
venter 5 sekunder på summetone
og legger på dersom denne ikke
finnes.
E <#> ⇒ <4>
Kan kun brukes i midten av et
nummer – nummersender venter i
5 sekunder
F <#> ⇒ <5>
Kan ikke brukes i telefonnummer
Når en serie av sifre skal tastes inn, bruker du følgende
taster:
<Numerisk tastatur> - for å taste inn nummeret
- flytter markøren fra venstre mot høyre
- flytter markøren fra høyre mot venstre
- sletter alt etter markøren (til høyre for denne)
4.5.1 PSTN / GSM (Fig. 4.5 Detalj A)
Retningsnummer [Fig 4.5.1(1)]
Her taster du inn system retningsnummer (inntil 4 siffer).
Linje prefiks [Fig 4.5.1(2)]
Her kan du taste inn nummeret som brukes som prefiks for
tilgang til en utgående telefonlinje (hvis det finnes).
Ringemetode [Fig 4.5.1(3)]
Her kan du bestemme ringemetoden som brukes av den
automatiske oppringeren innebygd i PowerMax Pro
kontrollpanelet.
Valgene er: Puls og tone (dtmf).
GSM Hold i live [Fig 4.5.1(4)]
Her kan du forhindre GSM-tjenesteleverandøren fra å
koble fra GSM-linjen dersom brukeren ikke har hatt noen
utgående telefonsamtaler i løpet av de siste 28 dager.
Valgene er: Deaktiver og hver 28 dag.
Merk: En testmelding sendes til det første tilgjengelige
SMS-nummeret.Hvis det ikke finnes foretas en oppringing
til det første private nummeret.
4.5.2 GPRS / BB
(Fig. 4.5 Detalj B)
GSM/GPRS-modulen
kan
kommunisere
med
alarmmottaket via GPRS, GSM-tale og SMS. Hver av
kanalene kan være aktivert eller deaktivert hver for seg
slik at du kan tillate eller forhindre modulen fra å bruke den
for å rapportere hendelser. Hvis alle kanaler er aktivert, vil
GSM / GPRS-modulen alltid prøve GPRS først. Hvis det
mislykkes, vil det prøve GSM-tale. Hvis det mislykkes
prøver den alle andre mulige metoder (PSTN, bredbånd),
D-300815
og først etterpå vil det prøve SMS. Dette skyldes at SMS
er det mest upålitelige kommunikasjonsalternativet.
Deaktivering av noen av GSM-modulkanaler vil få
modulen til å bruke en annen rekkefølge enn den som er
beskrevet ovenfor.
GPRS-rapport [Fig 4.5.2(1)]
Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere
hendelser til alarmstasjonen via GPRS-kanalen.
Valgene er: deaktivere og aktivere.
GSM-rapport [Fig 4.5.2(2)]
Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere
hendelser til alarmstasjonen via GSM tale-kanalen.
Alternativene er: deaktivere og aktivere.
SMS Report [Fig 4.5.2(3)]
Her bestemmer du om alarmsystemet skal rapportere
hendelser til alarmstasjonen via SMS-kanalen.
Alternativene er: deaktivere og aktivere
GPRS APN [Fig 4.5.2(4)]
Her taster du inn navnet på APN (AksessPunkt) som brukes
for internettinnstillinger for GPRS (inntil 40 sifre).
GPRS-brukernavn [Fig 4.5.2(5)]
Her kan du taste inn brukernavnet for APN som brukes for
GPRS-kommunikasjon (inntil 30 sifre).
GPRS-passord [Fig 4.5.2(6)]
Her kan du taste inn passordet for APN som brukes for
GPRS-kommunikasjon (inntil 16 sifre).
Tabellen nedenfor inneholder en liste over de tastene som
brukes av PowerMax Pro-editor for GPRS-, APN-, GPRSbrukernavn-,
GPRS-passordmenyer
og
tilpasset
sonenavn-valget.
Tast
Funksjonalitet
Flytter markøren fra venstre mot høyre.
Langt trykk for raskere.
Flytter markøren fra høyre mot venstre.
Langt trykk for raskere.
Scroller oppover i rekkefølgen på innsatte siffer.
Langt trykk for raskere.
Scroller nedover i rekkefølgen på innsatte siffer.
Langt trykk for raskere.
Plasserer markøren helt til høyre i
redigeringsstrengen og viser de siste 16 sifrene i
redigeringsstrengen.
Går tilbake til forrige eller øverste meny uten å
lagre redigeringsstrengen.
Går tilbake til "<OK> TIL UTGANG" uten å lagre
redigeringsstrengen.
Lagrer og går tilbake til forrige meny.
Fjerner alle sifre til høyre for markøren.
Fjerner ett siffer etter markøren.
Velger mellom store eller små karakterer.
Merk: "Й"-karakteren erstatter "@"-karakteren som ikke
finnes i PowerMax Pro-editor.
Antenne-valg [Fig 4.5.2(7)]
Her bestemmer du hvilken antenne som skal brukes for
GSM.
Merk: Gjelder kun GSM 200-enheten.
Valgene er: intern antenne eller ekstern antenne.
PIN-kode [Fig 4.5.2(7)]
Tast inn PIN-koden til SIM-kortet som er installert i
PowerMax pro-enheten (inntil 16 sifre).
Tvang-hjemmenettverk [Fig 4.5.2(8)]
Her kan du bestemme om du vil tvinge SIM-kortet til å kun
19
bruke hjemmenettverket og ikke å velge et annet nettverk i
tilfelle hjemmenettverket ikke kan bli funnet
Valgene er: deaktivere og aktivere.
LAN-innstillinger [Fig 4.5.2(10)]
Merk: LAN-innstillingermenyen fremkommer kun når det
finnes en bredbåndmodul i PowerMax Pro alarmsystemet.
Aktiver DHCP [Fig 4.5.2(10a)]
Her bestemmer du om du vil få en automatisk IP-adresse
fra en DHCP-server eller om du vil taste inn en IP-adresse
manuelt.
Bytter mellom DHCP aktiver og DHCP deaktiver.
Merk: Når DHCP er aktivert blir det siste IP-nummeret
endret til 200. M.a.o. blir den da xxx.xxx.xxx.200.
Manuell IP [Fig 4.5.2(10b)]
Her taster du manuelt LAN-parametre inn.
IP-adresse – IP-adressen til bredbåndsmodulen.
Subnettmaske – subnettmasken som brukes sammen
med IP-adressen.
Standard GW – standard gateway til bredbåndsmodulen.
Merk: Hvis DHCP er satt til aktivert vil ovenstående poster
bli sett bort fra.
Transportprotokoll [Fig 4.5.2(11)]
Her velger du type protokoll som brukes av kontrollpanelet
for å overføre data over internett.
Valgene er: TCP og UDP.
Sesjon tidsavbrudd [Fig 4.5.2(12)]
Her bestemmer du om kontrollpanelet kontinuerlig skal
være tilkoblet via GPRS-kommunikasjon, eller om det bare
skal tilkobles midlertidig for å motta hendelsesrapporter.
Valgene er: AV ved tidsavbrudd og alltid PÅ.
4.5.3 Alarmstasjon-rapportering
Rapporter hendeler(Fig. 4.5 Detalj C)
[Fig 4.5.3(1)] se merknad i Fig. 4.5 Detalj C
Her angir du hvilke typer hendelser som skal rapportes til
alarmstasjonene. Siden det er liten plass på displayet,
brukes forkortelser: alarm er “alrm”, varsel er “vrsl” og fra/tilkobling er “f/t”. Stjernen (J) fungerer som skille mellom
hendelsene som rapporteres til alarmstasjon 1 og
hendelser som rapporteres til alarmstasjon 2.
Meldingene deles inn i fire grupper:
No.
Gruppe
Rapporterte hendelser
1
Alarmer
Brann,
innbrudd,
panikk,
sabotasje
2
fraAktivere BORTE, aktivere
/tilkobling
HJEMME, deaktivere
3
Varsler
Inaktivitet, nødalarm, barnevakt,
gass, vann, temperatur
4
Vedlikehold Lavt batteri strømfeil
"Alarm"-gruppen har høyest prioritet og "Varsel"-gruppen
har lavest prioritet.
Du kan velge følgende alternativer:
Plannavn
Sendt til
alarmstasjon 1
alle -t/f J reserve Alle unntatt fra/tilkobling
alle J alle
Alle
alle -å/l J alle -å/l Alle unntatt fra/tilkobling
alle -å/l J å/l
Alle unntatt fra/tilkobling
alle (–vrsl) J vrsl Alle
unntatt
varsler
Alrm J alle (– Alarmer
alrm)
Deaktiver rapport Ingenting
alle J reserve
Alle
20
Sendt til alarmstasjon
2
Alle unntatt åpen/lukket hvis
alarmstasjon 1 ikke svarer
Alle
Alle unntatt åpen/lukket
Åpen/lukket
Varsler
Alle unntatt alarmer
Ingenting
Alle hvis stasjon 1 ikke svarer
Merk: “Alle” betyr at alle de fire gruppene blir rapportert i
tillegg til feilmeldinger - lavt batteri sensor/system, inaktiv
sensor, strømfeil, støy, kommunikasjonsfeil osv.
1. rapportmetode [Fig 4.5.3(2)]
Her definerer du 1. prioritetsmetoden som brukes til å
rapportere hendelser.
Valgene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN.
2. rapportmetode [Fig 4.5.3(3)]
Her definerer du 2. prioritetsmetoden som brukes til å
rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å
rapportere hendelser i 1. prioritet mislykkes, vil kontrollpanelet
forsøke på å rapportere ved hjelp av metoden definert i 2.
prioritet (se merknader i 1. rapportmetode).
Valgene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN.
3. rapportmetode [Fig 4.5.3(4)]
Her definerer du den 3. prioritetsmetoden som brukes til å
rapportere hendelser. Hvis den definerte metoden til å
rapportere hendelser i 2. prioritet mislykkes, vil
kontrollpanelet forsøke på å rapportere ved hjelp av
metoden definert i 3. prioritet (se merknader i 1.
rapportmetode).
Valgene er: deaktiver, mobilnettet, bredbånd og PSTN.
Dobbeltrapportering [Fig 4.5.3(5)]
Her kan du bestemme om du vil rapportere hendelser ved
hjelp av PSTN og mobilnettet på samme tid, i stedet for å
vente på at den 1. metoden mislykkes før den 2. metoden
forsøkes.
Valgene er: deaktiver, PSTN & bredbånd, PSTN &
mobilnettet, bredbånd & mobilnettet.
Mottaker 1 kontonr. [Fig 4.5.3(6)] - se merknad i Fig.
4.5 Detalj C
Her kan du taste inn nummeret som skal identifisere
systemet til den 1. alarmstasjonen. Kontonummeret består
av 6 heksadesimale siffer.
Mottaker 2 kontonr. [Fig 4.5.3(7)]se Fig. 4.5 Detalj C
Her kan du taste inn nummeret som skal identifisere
systemet til den 2. alarmstasjonen. Kontonummeret består
av 6 heksadesimale siffer.
PSTN/GSM MTKR1 [Fig 4.5.3(8)] se Fig. 4.5 Detalj C
Her programmerer du telefonnummeret til 1. alarmstasjon
(inkludert retningsnummeret, maks. 16 siffer) som systemet
vil rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere
hendelser.
PSTN/GSM MTKR2 [Fig 4.5.3(9)] se Fig. 4.5 Detalj C
Her programmerer du telefonnummeret til 2. alarmstasjon
(inkludert retningsnummeret, maks. 16 siffer) som systemet
vil rapportere hendelsesgruppene definert i Rapportere
hendelser.
IP MTKR 1 [Fig 4.5.3(10)]
Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er
plassert i 1. alarmstasjon.
IP MTKR 2 [Fig 4.5.3(11)]
Her kan du angi IP-adressen til IP-mottakeren som er
plassert i 2. alarmstasjon.
SMS MTKR 1 [Fig 4.5.3(12)]
Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren
som er plassert i 1. alarmstasjon.
SMS RCVR 2 [Fig 4.5.3(13)]
Her kan du taste inn telefonnummeret til SMS-mottakeren
som er plassert i 1. alarmstasjon.
PSTN rapportformat [Fig 4.5.3(14)] - se merknad i Fig.
4.5 Detalj C. Her velger du rapportformatet som brukes av
kontrollpanelet
til
å
rapportere
hendelser
til
alarmstasjonen.
Valgene er:
SIA-tekst
Kontakt-ID
SIA
4/2
D-300815
1900/1400 4/2 1800/2300 Scancom (se vedlegg C kodelister).
4/2 Pulshastighet [Fig 4.5.3(15)] - se merknad i Fig.
4.5 Detalj C
Her velger du pulshastigheten data blir sendt til
alarmstasjonen med dersom noen av 4/2-formatene har
blitt valgt i PSTN rapportformat.
Valgene er: 10, 20, 33 og 40 pps.
PSTN oppringingsforsøk [Fig 4.5.3(16)] - se merknad i
Fig. 4.5 Detalj C
Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren
skal ringe alarmstasjonens nummer via PSTN.
Valgene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk.
GSM oppringingsforsøk [Fig 4.5.3(17)] - se merknad i
Fig. 4.5 Detalj C
Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren
skal forsøke å rapportere via mobilgruppen (GPRS, GSM
og SMS) til alarmstasjonen.
Valgene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk.
LAN-rapportforsøk [Fig 4.5.3(18)] - se merknad i Fig.
4.5
Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren
skal forsøke å rapportere via bredbåndmodulkommunikasjon til alarmsentralen.
Valgene er: 2, 4, 8, 12 og 16 forsøk
Autotesttid [Fig 4.5.3(19)])
Her definerer du når telefonlinjen skal testes og rapport
sendes til alarmstasjon.
Autotestsyklus [Fig 4.5.3(20)]
Her definerer du tidsintervallet mellom telefonlinjerapporter
som skal sendes til alarmstasjonen. Kontrollpanelet utfører
denne
testen
regelmessig
for
å
verifisere
kommunikasjonen.
Alternativer: test hver 5. time, test hver 1., 2., 5., 7., 14.,
30. dag og test AV.
Linjefeil rapport [Fig 4.5.3(21)]
PSTN [Fig 4.5.3(21a)]
Her bestemmer du om PSTN-telefonlinjefrakoblingen blir
rapportert eller ikke og bestemmer forsinkelsen mellom
påvisning av linjefrakobling og feilrapportering. Hvis
telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "telefonlinjefeil"
lagres i hendelsesloggen.
Valgene er: ikke rapporter, umiddelbart, 5 minutter, 30
minutter, 60 minutter eller 180 minutter.
GSM/GPRS [Fig 4.5.3(21b)]
Her bestemmer du om GSM/GPR-telefonlinjefrakoblingen
blir rapportert eller ikke og bestemmer forsinkelsen mellom
påvisning av linjefrakobling og feilrapportering. Hvis
telefonlinjen er frakoblet, vil hendelsen "GSM-linjefeil" lagres
i hendelsesloggen.
Valgene er: ikke rapporter, 2 minutter, 5 minutter, 15
minutter eller 30 minutter.
Bredbånd [Fig 4.5.3(21c)]
Her bestemmer du om en linjefrakobling fra
bredbåndmodulen skal rapporteres eller ikke, og
forsinkelsen
bestemmes
mellom
oppdagelse
av
frakoblingen og rapporteringsfeilen. Hvis telefonlinjen er
frakoblet blir hendelsen "BBA-linjefeil" lagret i
hendelsesloggen.
Valgene er: ikke rapporter, 2 minutter, 5 minutter, 15
minutter, eller 30 minutter.
PSTN opp / ned [Fig 4.5.3(22)]
Fjerntilgang [Fig 4.5.3(22a)]
Her kan du gi eller nekte tilgang til systemet og utøve
kontroll fra en ekstern telefon.
Valgene er: fj.tilgang PÅ og fj. tilgang AV.
D-300815
Mast. nedl.kode [Fig 4.5.3(22b)]
Her bestemmer du masterinstallatør 4-sifret passord for
nedlasting/opplasting av data til/fra PowerMax Pro-minnet.
Obs! Hvis "0000" brukes, kan man ikke aktivere en
forbindelse mellom PowerMax Pro og PC-en for
opplasting/nedlasting.
Inst. nedl.kode [Fig 4.5.3(22c)]
Her bestemmer du installatør 4-sifret passord for
nedlasting/opplasting av data til/fra PowerMax Pro-minnet.
Obs! Hvis "0000" brukes, kan man ikke aktivere en
forbindelse mellom PowerMax Pro og PC-en for
opplasting/nedlasting.
Opplastingsmulighet [Fig 4.5.3(22d)]
Her kan du angi om data fra PowerMax Pro skal kunne
lastes opp til en datamaskin mens systemet er i frakoblet
tilstand eller om det kan gjøres når som helst (i tilstanden
tilkoblet og frakoblet HJEMME/BORTE). Valgene er: når
system er AV og alltid.
Opp- nedlastingstel.nr. [Fig 4.5.3(22e)]
Her taster du inn nummeret (inntil 16 siffer) til OL/NL server.
Merk: Bare for bruk med kontrollpaneler overvåket av
kompatible alarmstasjoner La stå tomt når ikke i bruk.
GPRS opp / ned [Fig 4.5.3(23)]
Mitt SIM-tel. nr. [Fig 4.5.3(23a)]
Her kan du angi PowerMax SIM-kortets telefonnummer.
Alarmstasjonen ringer dette nummeret når det er behov for å
koble til PowerMax Pro for opplasting / nedlasting av data.
1. anrops-ID nr. [Fig 4.5.3(23b)]
Her bestemmer du det 1. IPMP-mottakers telefonnummer.
Når PowerMax Pro svarer på et innkommende anrop fra
telefonnummeret definert her, opprettes det en forbindelse
til IPMP for opplasting / nedlasting av data.
2. anrops-ID nr. [Fig 4.5.3(23c)]
Her bestemmer du det 2. IPMP-mottakers telefonnummer.
Når PowerMax Pro svarer på et innkommende anrop fra
telefonnummeret definert her, opprettes det en forbindelse
til IPMP for opplasting / nedlasting av data.
2-veis taledef. [Fig 4.5.3(24)
Send 2-vT-kode [Fig 4.5.3(24a)] - se merknad i Fig. 4.5
Detalj C.
Her angir du om systemet skal sende en toveis talekode til
alarmstasjonen (for å endre statusen til alarmstasjonen fra
datakommunikasjon til talekommunikasjon) ved å bruke
forhåndsvalgt SIA- eller kontakt-ID-kommunikasjonsformat
Valgene er: send og ikke send.
Toveis tale - alarmstasjoner [Fig 4.5.3(24b)] - se
merknad i Fig. 4.5 Detalj C.
Her velger du tidsavbrudd for 2-veis talekommunikasjon med
alarmstasjoner, eller aktiverer at alarmstasjonen skal ringe
tilbake for 2-veis talefunksjon. Dette alternativet fungerer bare
etter at en hendelse er rapportert til alarmstasjonen.
(Personen på alarmstasjonen kan trykke på [3] for å lytte, [1]
for å snakke eller på [6] for å lytte og snakke).
Valgene er: 10, 45, 60, 90 sekunder, 2 minutter, ring
tilbake og deaktiver (ingen toveis talekommunikasjon).
Merk: Hvis "Ring tilbake" er valgt, bør du velge "Deaktiver
rapport" for privattelefon (se avsn. 4.5.4(1) - Rapportere til
privattelefoner), ellers vil alarmstasjonen etablere
kommunikasjon med PowerMax Pro (etter at en hendelse
er oppstått) på vanlig måte (og ikke etter ett ring).
Tilbakeringingstid [Fig 4.5.3(24c)] - se merknad i Fig. 4.5
Detalj C
Her angir du tidsrammen for når alarmstasjonen kan
etablere toveis talekommunikasjon med PowerMax Pro
(etter 1 ring), hvis:
A. Melding om alarmtype er mottatt av alarmstasjonen.
21
B.Tilbakeringingsfunksjonen ble valgt [se avsn. 4.5.3(23b)].
Valgene er: 1, 3, 5 eller 10 min.
Romnivå [Fig 4.5.3(24d)]
Her velger du støynivået i installasjonsrommet. Hvis
omgivelsene er relativt støyende, sett det til Høy
(standardinnstilling). Hvis omgivelsene er veldig fredelige,
set det til Lav.
Valgene er: lav og høy.
Rapportere bekr. alarm [Fig 4.5.3(25)] - se merknad i
Fig. 4.5 Detalj C
Her angir du om systemet skal rapportere når 2 eller flere
hendelser (bekreftet alarm) oppstår i løpet av en bestemt
periode (se avsn. 4.4.33).
Tilgjengelige valg er: aktiver rapport, deaktiver rapport,
aktiver + utkoble
Rapportere 24t-soner [Fig 4.5.3(26)]
her angir du om 24-timers (stille og sirene-soner skal
fungere som normale 24-timers soner eller som
panikksoner.
Valgene er: begge original, sirene som panikk, stille
som panikk, eller begge som panikk.
Nylig lukket [Fig 4.5.3(27)]
Her aktiverer eller deaktiverer du rapporten "nylig lukket",
som sendes til alarmstasjonen hvis en alarm oppstår innen
2 minutter etter at utgangsforsinkelsen utløp.
Valgene er: nylig lukket PÅ og nylig lukket AV.
Gjenopprett sone [Fig 4.5.3(27)]
Her bestemmer du om gjenoppretting av en sone skal
rapporteres eller ikke.
Valgene er: rapporter gjenoppretting og ikke rapporter.
Rapportere inaktivitet i systemet [Fig 4.5.3(28)]
Her angir du om alarmstasjonen skal motta en melding
hvis systemet har vært inaktiv (ikke tilkoblet) i løpet av en
viss periode (dager).
Valgene er: deaktiver, rapp. etter 7 d, rapp. etter 14 d,
rapp. etter 30 d, rapp. etter 90 d.
4.5.4 Privatrapport (Fig. 4.5 Detail D)
Rapporter til private [Fig 4.5.4(1)]
Her du angir du hvilke hendelsesgrupper vil bli rapportert
til private telefonabonnenter.
Alternativ
alle
alle (-f/t)
alle (-varsler)
22
Beskrivelse
Alle meldinger
Alle meldinger unntatt å/l
Alle meldinger unntatt varsler
Alarmer
Varsler
f/t
deaktiver rapport
Alarmmeldinger
Varselmeldinger
Åpen/lukk
Ingen meldinger rapporteres
Merk: “Alle” betyr at alle hendelser i tillegg til feilmeldinger
L. BAT og STRØMFEIL.
Merk: Alle alternativene ovenfor kan rapporteres til privat
telefonabonnenter på SMS. When Voice Report is enabled
alarms and alerts only can be reported Når Talerapport er
aktivert kan bare alarmer og varsler rapporteres
Talerappport [Fig 4.5.4(2)]
1-4. privattel.nr. [Fig 4.5.4(2a-d)]
Her programmer du inn det 1,2,3, og 4. telefonnummeret
(inkludert retningsnummeret, hvis det trengs) av
privatabonnenten
som
systemet
vil
rapportere
hendelsesgrupper til, som definert i Rapport til private.
Gjenoppringingsforsøk [Fig 4.5.4(2e)]
Her kan du bestemme hvor mange ganger kommunikatoren
vil slå nummeret til den som skal ringes opp (privattelefon).
Valgene er: 1, 2, 3 og 4 forsøk.
Toveis tale - private telefoner [Fig 4.5.4(2f)]
Her definerer du om 2-veis talekommunikasjon med
private telefonnumre skal tillates eller ikke.
Valgene er: aktiver toveis tale og deaktiver toveis tale
Telefonbekreftelse [Fig 4.5.4(2g)]
Her definerer du om systemet skal bruke én bekreftelseeller bekreft alle-modus når det rapporteres til private
telefonnummer
Merk: I én bekreftelse-modus er mottakelse og bekreftelse
på en alarm fra én enkelt telefon tilstrekkelig til å betrakte
den nåværende hendelsen som avsluttet og
oppringningen avsluttes. I bekreft alle-modus må
bekreftelse mottas fra ALLE telefonene før hendelsen blir
betraktet som rapportert.
Valgene er: én bekreftelse og bekreft alle.
SMS rapport tel.nr. [Fig 4.5.4(3)]
1-4. SMS tel.nr. [Fig 4.5.4(3a-d)]
Her definerer du det 1,2,3, og 4 SMS-telefonnummeret
(inkludert retningsnummeret, maksimalt 16 siffer) som
forvalgte hendelsestyper (se avsn. 4.6.3) vil bli rapportert til.
D-300815
(Første display)
KLAR 00:00
1: PSTN / GSM
2: GPRS / BB
3: RAPP AL.STA
TESTER
4: PRIV RAPP
Se detalj A
BRUKER PROG.
4.5.1(1)
OMRÅDE KODE
Par. 4.5.1(2)
LINJEFORVALG
Par. 4.5.1(3)
Par. 4.5.1(4)
RINGE METODE
GSM KEEP ALIVE
INST. MODUS
xxxx
SLÅ KODE
[installatørkode]
1. NY INST KODE
(tast inn tel.
retningsnummer)
4.5.2(1)
2. LÆR RF KODER
3. PROG. SONER
RAPP GPRS
xxxx
Par. 4.5.2(2)
RAPP GSM
Deaktiver
Aktiver
Deaktiver
Aktiver
deaktiver
test hver 28d
tone (dtmf)
puls
(tast inn prefiks
Par. 4.5.2(3)
Par. 4.5.2(4)
SMS REPORT
GPRS APN
Deaktiver
Aktiver
xxxx..(inntil 40 siffer)
(Tast inn navn på APN)
4. PROG. SENTRAL
5. PROG. AL. SENDER
<OK> FOR AVSLUTT
Merk: Det for øyeblikket
lagrede alternativet vises i
en mørk boks til høyre i
displayet. For å se gjennom
alt ernat ivene, klikk på
eller
til ønsket
alternativ vises, klikk så på
OK (en mørk boks kommer
opp til høyre).
Par. 4.5.2(5)
GPRS BRUKERNAVN
xxxx..(inntil 40 siffer)
(Tast inn GPRSbrukernavn)
Par. 4.5.2(9)
KUN HJEMMENETT
Deaktiver
Aktiver
xxxx..(inntil 16 siffer)
(Tast inn GPRS-passord)
xxxx..(inntil 12
siffer 0-255)
(Intill standari gateway)
4.5.4(1)
RAP PRIV TLF
intern antenne
ekstern antenne
Par. 4.5.2(8)
PIN KODE SIM
xxxx..(inntil 16 siffer)
(Tast inn SIM-kortets pinkode)
Par. 4.5.2(10)
Par. 4.5.2(10b)
AKTIVER DHCP
STATISK IP
VENLIGST VENT...
VENLIGST VENT...
AKTIVER DHCP
IP adresse
DEAKTIVER DHCP
12
xxxx..(inntil
siffer 0-255)
(Tast inn IP-adresse)
Par. 4.5.2(11)
STANDAI GATEWAY
Par. 4.5.2(7)
VALGE ANTENNE
LAN SETTINGS
Par. 4.5.2(10a)
Merk
For PowerMax som har både
installatørkode
&
Masterinstallatørkode er følgende
funksjoner tilgjenglige bare dersom
masterinstallatørkoden er tastet inn:
1. TEL AL.STA
1. KUNDE ID
2. TEL AL.STA
2. KUNDE ID
RAPP FORMAT
4/2 PLS RATE
RAPP AL.STA
RAPP BEKR. ALARM
2 VEIS KPDE
TALE AL. ST
PSTN RAPP GJN.TA
GSM RAPP GJN.TA
MAST LN KODE
Par. 4.5.2(6)
GPRS PASSORD
TRANS. PROTOCOL
TCP
UDP
Subnetmaske
12
xxxx..(inntil
siffer 0-255)
(Tast inn subnet maske)
Par. 4.5.2(12)
SESSION TIMEOUT
altdpå
av ved timeout
Par. 4.5.4(2)
TALE RAPP
Par. 4.5.4(3)
SMS RAPP
alt
alt (-f/t)
alt (-varsling)
alarm
varsling
f/t
rapportering AV
Par. 4.5.4(2a)
1. TEL PRIV
Tel. nr.
Par. 4.5.4(2b)
2. TEL PRIV
Tel. nr.
Par. 4.5.4(2d)
Par. 4.5.4(2e)
4. TEL PRIV
PRIVAT FORSØK
Tel. nr.
Par. 4.5.4(2g)
TEL BEKREFT
en bekrefter
alle bekrefter
Par. 4.5.4(3c)
1 forsøk
2 forsøk
3 forsøk
4 forsøk
Par. 4.5.4(2c)
3. TEL PRIV
Tel. nr.
Par. 4.5.4(2f)
TALE<--> PRIVAT
to-veis tale PÅ
to-veis tale AV
Par. 4.5.4(3a)
Par. 4.5.4(3b)
1.SMS NR
2.SMS NR
SMS Tel. nr.
SMS Tel. nr.
Par. 4.5.4(3d)
3.SMS NR
4.SMS NR
SMS Tel. nr.
SMS Tel. nr.
Figur 4.5 –PROGRAMMER KOMMUNIKASJON
D-300815
23
(se fig. 4.5)
4.5.3(1)
RAPP HENDELSE
alt - f/t * backup
alt
* alt
alt - f/t * alt - f/t
alt - f/t * f/t
alt (-vrsl) * vrsl
alrm * alt (-alrm)
rapportering AV
alt * backup
Par. 4.5.3(2)
1. RAPP VALG
deactiver
GSM
PSTN
Par. 4.5.3(6)
Par. 4.5.3(7)
1. KUNDE ID
2. KUNDE ID
KUNDE ID
(Tast inn RCVR1kontonr.
KUNDE ID
(Tast inn RCVR2kontonr.
Figur 4.5 - DETALJ “A”
Par. 4.5.3(3)
Par. 4.5.3(4)
2. RAPP VALG
3. RAPP VALG
deactiver
GSM
PSTN
Par. 4.5.3(8)
1. TEL AL STA.
(Tast inn tel. nr.)
Par. 4.5.3(5)
RAPP ALLE
deaktiver
PSTN & GSM
deactiver
GSM
PSTN
Par. 4.5.3(9)
Par. 4.5.3(10)
2. TEL AL STA.
1. IP ADR AL STA.
000.000.000.000
(Tast inn IP-adresse)
(Tast inn tel. nr.)
Par. 4.5.3(11)
Par. 4.5.3(12)
Par. 4.5.3(13)
Par. 4.5.3(14)
Par. 4.5.3(15)
2. IP ADR AL STA.
1. TEL SMS AL STA
2. TEL SMS AL STA.
RAPP FORMAT
4/2 PLS RATE
000.000.000.000
(Tast inn IP-adresse)
Par. 4.5.3(16)
PSTN RAPPGJN,TA
2 forsøk
4 forsøk
8 forsøk
12 forsøk
16 forsøk
(Tast inn tel. nr.)
Par. 4.5.3(17)
GSM RAPP GJN.TA
2 forsøk
4 forsøk
8 forsøk
12 forsøk
16 forsøk
(Tast inn tel. nr.)
Par. 4.5.3(18)
LANRAPP GJN.TA
2 forsøk
4 forsøk
8 forsøk
12 forsøk
16 forsøk
Par. 4.5.3(21)
4.5.3(21a)
ikke rapporter
umiddelbart
5 minutter
30 minutter
60 minutter
180 minutter
Par. 4.5.3(22c)
Inst LN KODE
downl. Kode BBBB
xxxx
(Tast inn 4-sifret kode,
“0000” er ikke gyldig)
20 ips
33 ips
40 ips
10 ips
Par. 4.5.3(19)
Par. 4.5.3(20)
AUTO TEST TID
AUTO TEST SYKLUS
test av
test hver 1 d
test hver 2 d
test hver 5d
test hver 7 d
test hver 14 d
test hver 30 d
test hver 5 h
Test tid 12:00 P
(Tast inn testtid)
Par. 4.5.3(22)
LINJEFEIL RAPP
PSTN
SIA
4/2 1900/1400
4/2 1800/2300
Scancom
SIA text
contact ID
PSTN LO / LN
Par. 4.5.3(21b)
GSM/GPRS
2 minutter
5 minutter
15 minutter
30 minutter
ikke rapporter
Par. 4.5.3(22d)
LAST OPP VALG
alltid
når system AV
Par. 4.5.3(21c)
BREDBÅND
2 minutter
5 minutter
15 minutter
30 minutter
ikke rapporter
Par. 4.5.3(22e)
LO/LN TEL
(Tast inn tel. nr.)
4.5.3(22a)
TALE ADGANG
tele adgang PÅ
tele adgang AV
Par. 4.5.3(22b)
MAST LN KODE
downl. Kode AAAA
xxxx
(Tast inn 4-sifret kode,
“0000” er ikke gyldig)
Par. 4.5.3(23)
GPRS LO/LN
4.5.3.(23a)
4.5.3.(23b)
EGET GSM NR.
1. VDNS TEL
(Tast inn SIMkoerets tel. nr.
(Tast inn 1. IPmottakers tel. nr.)
Par. 4.5.3(24)
TALE VALG
4.5.3.(23c)
2. VDNS TEL
(Tast inn 2. IPmottakers tel. nr.)
Par. 4.5.3(25)
RAPP BEKR. ALARM
rapportering PÅ
PA+forbikople
rapportering AV
24
4.5.3(24a)
2 VEIS KODE
ikke send
send
Par. 4.5.3(26)
NY LIGKP
nylig tilk. PÅ
nylig tilk. AV
Par. 4.5.3(24b)
TALE AL.STA
Etter 10 s
Etter 45 s
Etter 60 s
Etter 90 s
Etter 2 min
ring tilbake
frakoplet
Par. 4.5.3(27)
LUKKET SONE
rapp gjenoppret
ikke rapp gjopp
Par. 4.5.3(24c)
RING TILB. TID
1 minutt
3 minutter
5 minutter
10 minutter
Par. 4.5.3(24d)
STØYNIVÅ
lavere
øyere
Par. 4.5.3(28)
SYSTEM INACT RAP
AV
rapp. etter 7d
rapp. etter 14d
rapp. etter 30d
rapp. etter 90d
D-300815
4.6 GSM-autoregistrering
GSM-modem-autoregistreringsfunksjonen
muliggjør
automatisk registrering av et GSM-modem i PowerMax
Pro-kontrollpanelets minne. GSM-modem-autoregistrering
aktiveres på én av to måter: etter sabotasje-gjenoppretting
og etter gjenopprett (oppstart eller etter å ha gått ut av
installerer-menyen). Dette fører til at PowerMax Pro
automatisk
skanner
GSM
COM-portene
for
tilstedeværelsen av GSM-modem.
I det tilfelle at GSM-modem-autoregistrering mislykkes og
modemet tidligere var registrert i PowerMax Prokontrollpanel, vil meldingen "Mob. fjernet bekr." bli vist. Denne
meldingen vil kun forsvinne fra skjermen etter at brukeren
. Modemet blir da regnet som ikke
klikker på
innmeldt og ingen GSM-feilmeldinger vises.
Merk: En melding vises bare når PowerMax Pro
alarmsystemet er frakoblet.
4.7 PowerLink-autoregistrering
PowerLink-modem-autoregistreringsfunksjonen muliggjør
automatisk registrering av PowerLink-modemet i
PowerMaxPro-kontrollpanelets minne. PowerLink-modemautoregistrering aktiveres på én av to måter: etter
sabotasje-gjenoppretting og etter gjenopprett (oppstart
eller etter å ha gått ut av installerer-menyen). Dette fører til
at PowerMax Pro automatisk skanner PowerLink COMportene for tilstedeværelsen av PowerLink-modem.
4.8 DEFINERE UTGANGSPARAMETRE
4.8.1 Innledning
Denne modusenen tillater deg å fastsette output for X10/PGM:
a. Definere hvilke hendelser/forutsetninger som skal
ligge til grunn for at PGM-utgangen og de 15 “X-10”enhetene skal fungere.
b. Definere funksjonstypevalg for hver X-10-enhet og
PGM-utgangen.
c. Definere generelle valg for X-10-enheter.
d. Definere den interne sirenen/stroben – disse skal
aktiveres i henhold til systemets programmering.
e. Melde inn 2-veis X-10-enheter.
Denne prosessen er vist i figur 4.8. Fabrikkinnstillingene er
vist med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se
gjennom alternativene, klikk
eller
gjentatte ganger til ønsket alternativ vises. Klikk så på
for å gå inn på det aktuelle alternativ.
Merk: X-10 og PGM-utgang fungerer på hele
alarmsystemet og ikke per område (i et PowerMax Proområdesystem)
4.8.2 Definere PGM
For PGM-utgangen kan du velge deaktiver, skru på, skru
av eller puls aktiv (skru på ifølge en predefinert periode,
valgt av PULSTID), som følger:
VED TILK. BORTE (ved tilkobling i BORTE-status).
VED TILK. HJEMME (ved tilkobling i HJEMME-status).
VED FRAKOBLING.
VED MINNE (aktivert ved registrering av en alarm i
minnet, deaktivert når minnet slettes).
VED FORSINKELSE (ved utgangs-/inngangsforsinkelse).
VED FJ.KTR. (ved å trykke på AUX-knappen på
fjernkontrollen / MCM-140, dersom “PGM/X-10” er valgt
i “Definere panel”-menyen, punkt 17 og 18).
VED SONER (ved trigging i hver av 3 valgte soner,
uavhengig av tilkobling/frakobling). Dersom du velger
på/av, vil PGM-utgangen bli skrudd på når en hendelse
oppstår i disse sonene, og skrudd av ved neste
hendelse i sonene osv.
VED LINJEFEIL: PGM-utgangen er PÅ dersom
telefonlinjen frakobles.
D-300815
I det tilfelle at PowerLink-modem-autoregistrering mislykkes
og modemet tidligere var registrert i PowerMax Prokontrollpanel, vil meldingen "BBA fjernet bekr." bli vist. Denne
meldingen vil kun forsvinne fra skjermen etter at brukeren
. Modemet blir da regnet som ikke
klikker på
innmeldt og ingen PowerLink-feilmeldinger vises.
Merk: En melding vises bare når PowerMax Pro
alarmsystemet er deaktiver.
4.8.3 Definere INT/STRB
Her definerer du om INT-utgangen skal være for intern
sirene eller for strobe. Hvis strobe er valgt, vil INTutgangen aktiveres når en alarm oppstår, til systemet slås
av og aktiveres på nytt (dvs. sletting av alarmminne).
4.8.4 GENERELL PROGRAMMERING
AV X-10
For X-10-enheter kan du velge følgende:
BLINKENDE ALARM (du kan velge ingen blinking eller
alle lys blinkende for å kontrollere X-10-lysenheter i en
alarmsituasjon).
FEILINDIKASJON (du kan velge ikke indiker eller
indiker for X-10-feilindikasjon via FEIL-LED på panelet).
FEILRAPPORT (Du kan velge rapporter til
alarmstasjon 1, rapporter til alarmstasjon 2,
rapporter til privattlf. og send SMS for X-10-enheters
feilrapportering.)
3 FASER & FREKV. (du kan velge slå av 3 faser, 3
faser 50 Hz, eller 3 faser 60 Hz for å definere X-10signaloverføringstype).
LOCKOUT-TID (Du kan definere tider på døgnet der X10-lysenheter som er kontrollert av sensorer skal være
avslått, uavhengig av trigging av disse sensorene).
4.8.5 ENHETSPROGRAMMERING av
X-10
For alle 15 X-10-enheter kan du utføre følgende
programmeringer:
a. Huskodevalg (en kodebokstav fra A til P som vil skille
systemet fra andre systemer installert i nærheten).
b. Spesifikk nummerdefinisjon for hver X-10-enhet (01 –
15).
c. Melde inn 1-veis X-10-enheter
d. Melde inn 2-veis X-10-enheter (som kan utføre statusrapportering).
Merk: Dersom en 2-veis X-10-enhet er installert uten at
denne meldes inn, kan dette føre til forstyrrelse på 1veis X-10-enheter.
e. For hver X-10-enhet kan du velge deaktiver, skru på,
skru av eller puls aktiv (skru på i en predefinert
periode,
valgt
av
PULSTID),
ved
følgende
forutsetninger:
25
X-10 PLASSERING (plasseringen til den lagrede X10-enheten).
VED TILK. BORTE (ved tilkobling i BORTE-status).
VED TILK. HJEMME (ved tilkobling i HJEMMEstatus).
VED FRAKOBLING.
VED MINNE (aktivert ved registrering av en alarm i
minnet, deaktivert når minnet slettes.)
VED
FORSINKELSE
(ved
utgangs/inngangsforsinkelse).
26
VED FJ.KTR. (ved å trykke på AUX-knappen på
fjernkontrollen/MCM-140, dersom “PGM/X-10” er
valgt i “Definere panel”-menyen, punkt 17).
VED SONER (ved trigging i hver av 3 valgte soner,
uavhengig av tilkobling/frakobling). Dersom du velger
på/av, vil X-10-utgangen bli skrudd på når en
hendelse oppstår i disse sonene, og skrudd av ved
neste hendelse i sonene.
D-300815
(Første display er KLART
eller IKKE KLART)
PROG PGM
KLAR 00:00
DEFINER INT/STRB
X-10 GENEREL DEF
intern sirene
strobe
ANGI HUSKODE
Se detalj “A”
(neste side)
TESTER
X-10 ENHET DEF
Huskode =A
Huskode =B
BRUKER PROG.
ENVEIS ENHET
TOVEIS ENHET
Huskode =P
INST. MODUS
INSTALLER
MODE
GÅ INN I LÆRMOD.
(Sett X-10 til læringsmodus)
Dersom allerede
meldt inn
SLÅ KODE
[installatørkode]
1. NY INST KODE
D- -: TYPE VALG
<OFF> sletter
<OK> for mld inn
2. LÆR RF KODER
ENHETSKODE Nr- (Tast inn enhetsnummer)
VENNLIGST VENT..
3. PROG. SONER
Innmelding mislykkes
MELDINN IKKE OK
4. PROG. SENTRAL
Gå ut av lærmod.
(Avslutt X-10 læringsmodus)
5. PROG. AL. SENDER
VENNLIGST VENT
Test mislykkes
8. PROG. UTGANG
9. OPPTAK TALE
PGM (*)
Test OK
Dxx: PULS TID
PULS TID 2s
PULS TID 30s
<OK> FOR AVSLUTT
PULS TID 2m
PULS TID 4m
Dxx: PLASSERING
Arbeidsrom
Bad
Bakdør
Barnerom
(***)
Bod
Valgfri 5
PGM (*)
PGM (*)
Dxx: V TILK BORTE
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
PGM (*)
PGM (*)
Dxx: VED UTG.TID
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
PGM (*)
Dxx: VED FRAKOPLE
Dxx: V TIL HJEMME
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
Dxx: VED MINNE
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
PGM (*)
Dxx: VED FJ.KTR
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
PÅ/AV
PGM (*)
Dxx: VED SONER
(**)
PGM V/LINJEFEIL
a - sone
c - sone
b - sone
(Velg med
x - sone
eller
Z: _ _
(Tast inn sonenummer)
klar feil
klar minne
)
Merk: PGM ved linjefeil –
funksjonen er tilgjenglig bare
for PGM –ikke for X-10
deaktiver
skru PÅ
skru AV
pulse aktiv
PÅ/AV
Figur 4.8 - Definere utganger - flytskjema
*
**
Dersom PGM er valgt, vil bokstavene "PGM" vises istedenfor "Dxx".
Ved valg av en av de tre alternativene (sone a, b og c), kan du taste inn et sonenummer og så velge "deaktiver", "skru på", "skru
av", "puls aktiv" eller "på/av".
D-300815
27
***
Fabrikkinnstillingene vises med en mørk boks helt til høyre i displayet. For å se gjennom alternativene, klikk på
(en mørk boks vil vises til høyre) for menyalternativer. For liste over sonenavn, se
ønsket alternativ vises. Klikk
kapittel 4.3 (DEFINERE SONETYPER).
Hver X-10-enhet har et standard sonenavn er "Ikke installert"
Gjelder ikke PowerMax Pro ver. 5.2.07 og over.
PROG PGM
DEFINER INT/STRB
FEIL INDIKASJON
LYS VED ALARM
X-10 GENERAL DEF
FEIL RAPPORT
X-10 ENHET DEF
3 FASE & FREKV
LOCKOUT TID
deaktiver 3fase
3 fase 50 Hz
3 fase 60 Hz
ikke indiker
indiker
ingen blinker
alle blinker
start - TT:MM A
stop - TT:MM A
xxxx - 00:00 A
Velg “start/stopp”
og tast inn ønsket tid
RAPP TIL AL.ST 1
RAPP TIL AL.ST 2
deaktiver
aktiver
deaktiver
aktiver
RAPP TIL PRIVAT
deaktiver
aktiver
til
SEND SMS
deaktiver
aktiver
Figur 4.8 - Detalj A
4.9 PROGRAMMERE TALE
4.9.1 Taleopptak
•
Denne menyen tillater deg å ta opp korte talemeldinger
som kan brukes til følgende formål:
• Husidentitet er en melding som annonseres
automatisk når hendelser rapporteres til private
telefoner.
• 4 brukernavn kan spilles inn og tilegnes brukere 5-8.
Ved en hendelse relatert til en av disse brukerne, vil
brukernavnet bli lagt til meldingen som rapporteres via
telefonlinjen.
5 valgfrie sonenavn kan spilles inn og tilegnes
spesifikke soner. Disse navnene er nyttige dersom
ingen av de 26 standardsonenavnene passer til sonen
(se fig. 4.3).
• Rediger tilpassede sonenavn gjør at du kan redigere
navn som ble tilegnet soner.
Opptaksprosessen er vist under.
4.9.2 Taleboks-modus
Denne modusen lar deg bestemme hvorvidt toveis
talekommunikasjon skal høres via en ekstern taletelefon,
via PowerMax Pro, eller via begge.
(se figur 4.1a)
9. OPPTAK TALE
EDIT USER TERM 1
CUST. ZONES NAME
HUS/BRUKER ID
BRUKER #5 NAVN
- Ikke slipp
(*)
SNAKK NÅ
(f.eks. "Jons hjem")
OPPTAK FERDIG
Slipp knapp [2] (**)
TALEMODUL INST.
INGEN TALEMODUL
BARE TALEMODUL
KOMB TALEMOD. SA
EDIT USER TERM 3
EDIT USER TERM 4
EDIT USER TERM 5
For å redigere brukerbetingelser bruk følgende knappene på kontrollpaneltastaturet:
klikk
for å rulle bakover; klikk
for å rulle fremover;
klikk
for å endre fra små til store bokstaver; klikk
for å slette et tegn / sette inn mellomrom;
klikk
for å flytte til foran i feltet; klikk
for å flytte til bakerst i feltet;
klikk
for å flytte til neste bokstav; klikk
for å flytte bakover; klikk
på for å tømme feltet.
SPILL INN TALE
OPPTAK BESKJED
EDIT USER TERM 2
(*)
BRUKER #6 NAVN
BRUKER #7 NAVN
BRUKER #8 NAVN
Spill inn brukernavn 5-8 (for eksempel: David, Ida, Ole, osv.)
Prosessen er identisk med innspillingen av HUSIDENTITET
VALGFRI #1
VALGFRI #2
VALGFRI #3
VALGFRI #4
VALGFRI #5
Spill inn valgfri 1-5 (f.eks. stue, bibliotek osv.), identisk med innspillingen av HUSIDENTITET.
(*) SPILL INN BESKJED vises umiddelbart. De skraverte, firkantede boksene forsvinner sakte,
en etter en, til innspillingstiden er slutt
(**) For å sjekke de innspilte beskjedene, trykker du på
tasten og hører på innspillingen.
Figur 4.9 - Taleopptak - flytskjema
28
D-300815
4.10 DIAGNOSETEST
Denne modusen tillater deg å teste funksjonen til alle de
trådløse
detektorene/sirenene/tastaturer/GPRS-/LANtilkobling/valg for nullstilling av bredbåndmodulen i det
beskyttede området, samt motta og se gjennom
informasjon om den mottatte signalstyrke.
Diagnostestprosessen vises i figur 4.10,
For
detektorer
/
sirener
/
tastaturer:
Tre mottaksnivåer blir detektert og rapportert:
Mottatt signalstyrke rapporteres som følger:
Mottak
Kraftig
God
Dårlig
Signalrespons
Munter melodi x2 ( - - - –––– ) ( - - - ––––)
Munter melodi ( - - - –––– )
Trist melodi ( –––––––– )
VIKTIG! Mottatt signalstyrke må være pålitelig. Derfor er en
"svak" signalstyrke ikke akseptabel. Hvis du får en "svak"
signalstyrke fra en bestemt trådløs enhet, må du flytte den og
teste den på nytt til du mottar "god" eller "sterk" signalstyrke.
Dette prinsippet skal følges både under den innledende
testingen og kontinuerlig ved vedlikehold av systemet.
Eventuelt kan en forsterker (MCX-600) settes opp.
4.10.1 GPRS Kommunikasjons Test
GPRS-kommunikasjon diagnostiske prosedyre tester
GSM/GPRS-kommunikasjon og rapporterer diagnostisk
resultat.
Ved
kommunikasjonssvikt,
blir
detaljert
informasjon om feilen rapportert.
Følgende GSM/ GPRS-meldinger blir rapportert:
Melding
Enheten er OK
GSM-komm.
tap
PIN-kode
mislykk.
GSM-nett.
mislykk.
SIM-kort
mislykk.
GSM ikke
funnet
Melding
Ingen GPRSservice
GPRS-tilkobl.
mislykk.
Beskrivelse
GSM / GPRS fungerer riktig.
GSM/GPRS-modulen kommuniserer
ikke med panelet
Manglende eller feil PIN-kode.
(Kun hvis SIM-kortets PIN-kode er
aktivert.)
Enheten ble ikke registrert på det
lokale GSM-nettet.
SIM ikke installert eller SIM-kortfeil.
GSM-autoinnmelding klarte ikke
oppdage GSM/GPRS-modulen.
å
Beskrivelse
GPRS-tjenesten er ikke aktivert i SIMkortet.
Det lokale GPRS-nettet er ikke
tilgjengelig eller, feil innstilling for
GPRS APN, bruker og/eller passord.
Srvr
IPMP-mottaker kan ikke nås – Sjekk
utilgjengelig
server-IP
IP ikke definert Server-IP nr. 1 og nr. 2 er ikke
konfigurert.
APN ikke
APN er ikke konfigurert.
definert
SIM-kort låst
Etter å ha tastet inn feil PIN-kode 3
etterfølgende ganger er SIM-en låst.
Tast inn PUK-nummeret for å låse opp.
PUK-nummeret kan ikke legges inn av
PowerMax Pro.
Nektet av
VDNS nekter tilkoblingsforespørsel. Sjekk
server
at panelet er registerert på IPMPmottakeren.
D-300815
4.10.2 LAN-tilkoblingstest
LAN-tilkoblings
diagnostiske
prosedyre
tester
bredbåndmodulens
kommunikasjon
til
IPMP
og
rapporterer diagnostisk resultat. Ved kommunikasjonssvikt
blir detaljert informasjon om feilen rapportert.
Hvis bredbåndmodulen ikke er registrert på PowerMax
Pro, vil menyen "LAN TILKOBL.TEST" ikke vises.
Følgende LAN-meldinger blir rapportert::
Melding
Beskrivelse
Enheten er OK Bredbåndmodulen fungerer riktig.
Test avbrutt
Den diagnostiske testen er avbrutt,
som følger:
• Strømfeil – bredbåndmodulen var i
AV-modus.
• Bredbåndmodulen har ikke fullført
oppstartsprosedyren. I dette tilfellet
bør installatøren vente i inntil 30
sekunder før testing på nytt.
Komm. tap
et RS-232-serielle grensesnitt mellom
bredbåndmodulen og PowerMax Pro
mislyktes.
Mtkr-IP
Mottaker-IP 1- og 2-innstillinger
mangler
mangler i PowerMax Pro.
Kabel
Ethernet-kabelen er ikke koblet til
frakoblet
bredbåndmodulen.
Sjekk LAN
Denne meldingen vises i følgende
konfig
tilfeller:
• Feil bredbåndmodul-IP er tastet inn.
• Feil subnettmaske er tastet inn.
• Feil standard gateway er tastet inn.
• DHCP-serverfeil.
Mottaker 1 eller 2 er utilgjengelig, som
Mtkr#1 kan
følger:
ikke nås.
• Feil mottaker-IP er tastet inn.
Mtkr#2 kan
• Mottakerfeil.
ikke nås.
• WAN-nettverksfeil.
PowerMax Pro-enheten er ikke
Mtkr#1 ikke
registrert i IP-mottaker 1 eller 2.
reg.
Mtkr#2 ikke
reg.
Bedbåndmodu Bredbåndmodulen svarer ikke på
l-tidsavbr.feil
testresultatet innen 70 sek.
Ugyldig
Bredbåndmodulen svarer med en
resultat
resultatkode som ikke gjenkjennes av
PowerMax Pro.
29
(se figur 4.1a)
10. DIAGNOSE
KUN VED IKKE-PARTISJONERING
RF SENSOR TEST
S1
DIAG. TEST
(Utfør gangtest)
TOALETT
S19 KRAFTIG
DIAG. TEST
TRL.2V.TST TEST
TRL. SIR. TEST
Eksempel
på visning
av
testresultet
et
S1
CPU
VENNLIGST VENT..
S1
VENNLIGST VENT..
S1
CPU=STERK
CPU=STERK
S2
CPU
S2
Eksempel
VENNLIGST VENT..
på visning
av
S2
CPU=STERK
testresultet Merk: STERK/GODT/DÅRLIG
S1 DÅRLIG
et
“IKKE OK” (med sirene nr. S1
Eksempel eller S2 foran) vises alt etter
STUE
på visning styrken på signalet fra den
trådløse sirenen
(Vekslende i 5 sekund)
av
testresultet (S1 = siren 1, S2 = siren 2)
S2 OK
S1=siren 1. S2 = siren 2.
et
SA = Sentralapparat
(Hver gang OK knappen trykkes vil det
= 2veis kommunikasjon
neste testresultatet vises i displayet.)
INNGANGSDØR
(Vekslende i 5 sekund)
(*)
(*)
VENNLIGST VENT..
S2
CPU=STERK
Merk: STERK/GODT/DÅRLIG
“IKKE OK” (med sirene nr. S1
eller S2 foran) vises alt etter
styrken på signalet fra den
trådløse sirenen
(S1 = siren 1, S2 = siren 2)
S1=siren 1. S2 = siren 2.
SA = Sentralapparat
= 2veis kommunikasjon
(*)
REBOOT
VENNLIGST VENT..
VENNLIGST VENT..
ENHET ER OKNIT IS OK
ENHET ER OKNIT IS OK
Når OK-knappen trykkes inn, tar testresultater
mellom 15 sek. til 4 min. før de vises, avhengig av
hvor alvorlig feilen er. Se avsn. 4.10 for en komplett
liste over mulige GSM / GPRS-meldinger.
Se avsn. 4.10 for en fullstendig liste over mulige
GSM/GPRS-meldinger og avsn. 4.10.2 for en
fullstendig liste over mulige bredbåndsmodulemeldinger
CPU
OPC RESET LAN
LAN TILK. TEST
GPRS TILK. TEST
CPU
FACTORY DEFIN.
OMSTART: Tilbakestiller bredbåndsmodulen
FABRIKKSDEFIN: Tilbakesstiller alle LANinnstillingsdefinisjoner (tilbakestiller ikke
alarmstasjonens IP-definisjoner)
Figure 4.10 - Diagnosetest - flytskjema
4.11 BRUKERFUNKSJONER
Denne menyen gir deg en innfallsport til brukerfunksjonene
via den vanlige brukerprogrogrammeringsmenyen.
Se brukerveiledningen for detaljerte prosedyrer.
installatørkode etter å ha programmert brukerkodene,
skyldes dette at det må ha blitt programmert en
brukerkode som er lik din installatørkode. Dersom dette
skjer, må du gå inn i brukermenyen og endre koden som
er identisk med din installatørkode. Dette vil revalidere
din installatørkode.
4.12 GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLING
Dersom du ønsker å nullstille PowerMax Pro-innstillingene
tilbake til fabrikkstandard, gå inn på installatørmenyen og
utfør nullstilling i "FABRIKKINNST."-funksjonen, som
beskrevet til høyre. For info om fabrikkinnstillinger, se
programmeringsmanualen eller kontakt din leverandør.
Merk: For PowerMax Pro med 2 installatørkoder
(INSTALLATØR-kode og MASTERINSTALLATØR-kode)
er det bare hovedinstallatørkoden som gir tilgang til denne
funksjonen.
Inn til/ut av fabrikkstandard meny
er vist i figure 4.1a
11. FABRIKKOPPSETT
<OK> for gjenopr
Dette vises i displayet mens
fabrikkinnstillingene gjenopprettes
SLÅ KODE:
[Installatørkode]
VENNLIGST VENT..
4.13 SERIENUMMER
Menyen "13. SERIENUMMER" lar deg lese systemets
serienummer (kun for support-formål). Når du klikker på
aktiveres lesing av versjonen for PowerMax
Pro-enheten.
4.14 RINGE OPPLASTINGS-/NEDLASTINGSSERVER
Merk:
Dette alternativet anvendes kun under installasjon av
paneler overvåket av godkjente alarmstasjoner.
30
I denne menyen kan installatør ringe opp en
LastOpp/LastNed-server.
Serveren
laster
opp
konfigurasjonen til databasen og kan laste ned
forhåndsdefinerte parametre til PowerMax Pro.
D-300815
KLAR 00:00
Dersom LO/LN
server
telefonnummer
allerede er
definert (se
avsnitt 4.5.34)
TESTER
BRUKER PROG.
Dersom LO/LN server
telefonnummer ikke har
vært definert ennå
(se avsnitt 4.5.34)
INST. MODUS
Vises i løpet av
oppringings
prosessen
SLÅ KODE
[installatørkode]
KOMMUNISERER
TEL # IKKE DEF.
Dersom LO/LN server
telefonnummer ikke har
vært definert ennå
(se avsnitt 4.5.34)
1. NY INST KODE
2. LÆR RF KODER
3. PROG. SONER
4. PROG. SENTRAL
5. PROG. AL. SENDER
Vises i løpet av
nedlastingsprosess
en
8. PROG. UTGANG
Oppringing
mislykket
Oppringing
OK
LASTER NED
RINGEFORSØK FEIL
Dersom LO/LN server
telefonnummer ikke har
vært definert ennå
(se avsnitt 4.5.34)
9. OPPTAK TALE
10. DIAGNOSE
11. BRUKER PROG.
12. FABRIKKOPPSET
Vises i ca 30 sekunder,
etterfulgt av pipesekvens
for vellykket funksjonsvalg.
LastNed
mislykket
LastNed
OK
NEDLASTING OK
NEDLASTING FEIL
Dersom LO/LN server
telefonnummer ikke har
vært definert ennå
(se avsnitt 4.5.34)
13. SERIENUMMER
14. START UL/DL
Ikke-partisjonsmodus
Partisjonsmodus
O1 KLAR 00:00
KLAR 00:00
15. OMRÅDER
<OK> FOR AVSLUTT
Figur 4.14 – Start LO/LN
4.15 AKTIVERE/DEAKTIVERE OMRÅDER
Denne menyen lar deg aktivere / deaktivere
områdeinndeling (valgfritt). Områdeinndeling gjør at du kan
dele systemet i maksimalt tre uavhengig kontrollerbare
områder. Hvert område tildeles en annen brukerkoden eller
én brukerkode tildeles alle områder for å begrense eller
kontrollere tilgangen til hvert område. Et område kan også
bli aktivert eller deaktivert uavhengig av statusen til andre
områder innenfor systemet.
Når områdeinndelingsfunksjonen er deaktivert, vil soner,
brukerkoder og -funksjoner fungere på samme måte som i
en vanlig PowerMax Pro-enhet. Når områdeinndeling er
aktivert, endres meny-displayet for å innlemme
områdeinndelingsfunksjonen.
(Første display er KLART
eller IKKE KLART)
KLAR 00:00
TESTER
BRUKER PROG.
INST. MODUS
SLÅ KODE
[installatørkode]
1. NY INST KODE
15. OMRÅDER
aktivet
deaktivet
<OK> FOR AVSLUTT
Merk: Partisjonering er en valgfi funkjon
Figur 4.15 – Områdeinndeling
4.16 GANGTEST
Denne modusen (se figur 4.1a) gir mulighet til å utføre en periodisk test, via gangtest-menyen, minst én gang i uken og
etter en alarmhendelse.
5. TESTPROSEDYRER
Merk: Systemet er ment å bli kontrollert av en kvalifisert
tekniker minst hvert 3. år.
5.1 Forberedelser
Kontroller at alle dører og vinduer er lukket og at alle soner
er lukket (uforstyrret).
KLAR
-knappen
hvor feilen ligger ved å trykke på
gjentatte ganger. Grunnen til problemene vil da vises på
displayet, samt bli lest opp via den interne høyttaleren. Foreta
nødvendige skritt for å eliminere disse feilene før test av
systemet (se neste avsnitt).
TT:MM
Dersom systemet er "IKKE KLAR", spør du kontrollpanelet
D-300815
31
5.2 Diagnosetest
For å verifisere at alle detektorene fungerer korrekt, er det
nødvendig med en diagnosetest. For å utføre denne
testen, se figur 4.10 i programmeringsmanualen.
5.3 Teste fjernkontrollsender
Sett igang sending fra hver sender som er innmeldt som en
fjernkontroll. (Ifølge listen i tabell A2, Tillegg A). Bruk hver
sender til å tilkoble kontrollpanelet BORTE og frakoble det
umiddelbart. Når du trykker på fjernkontrollenes BORTEknapp, skal TILKOBLET-indikatoren lyse.
TILKOBLER
BORTE
VENNLIGST
GÅ
NÅ
Lydsignalet som markerer forsinkelsen på alarmsystemet vil
begynne.
Trykk på fjernkontrollenes FRAKOBLE-knapp ( ).
TILKOBLET-indikatoren vil da slukkes, og panelet vil spille
av meldingen “Frakobler, klar for tilkobling”, og displayet skal
vise følgende:
TT:MM
KLAR
Test
AUX-knappen
på
hver
fjernkontroll
i
overensstemmelse med informasjonen notert ned i tabell
A2, vedlegg A. Kontroller at AUX-knappen utfører den
funksjon den har blitt programmert til.
Dersom AUX (@)-knappen er definert som “STATUS”,
vil systemstatus bli vist og annonsert over den interne
høyttaleren når knappen blir trykket inn.
Dersom AUX (@)-knappen er definert som
“MOMENTANT”, trykker du på BORTE-knappen og så
på AUX-knappen. Følgende skal da skje:
TILKOBLE MOMENTANT
(vekselvis)
VENNLIGST
GÅ
NÅ
og lydsignalet som markerer forsinkelsen på alarmsystemet
vil begynne..
Dersom AUX (@)-knappen er programmert som “PGM /
X-10” og tillates å aktivere en eller flere X-10-enheter,
vil denne knappen aktivere apparatene som er
kontrollert av den valgte X-10-enhet.
Dersom AUX (@)-knappen er programmert som “PGM /
X-10” og er programmert til aktivering av PGM-utgang,
skal inntasting av (@) aktivere utstyret tilkoblet til PGMutgang.
5.4 Teste apparat PÅ/AV
“X-10-enhetsfunksjon”-informasjonen i vedlegg B i denne
manualen er svært nyttig for denne testen.
Gå over tabellen i vedlegg B, kolonne for kolonne.
Dersom ”PÅ ved tilkobling”-kolonnen er markert i radene
som hører til enhetene 1, 5 og 15 – tilkoble systemet i
BORTE-stilling og verifiser at apparatene som er
kontrollert av disse enhetene faktisk blir aktivert ved
tilkobling.
Fortsett testen på samme måte for de påfølgende
kolonner, kontroller at de apparater som er programmert til
å bli aktivert faktisk blir slått på.
VIKTIG! Før test av “VED TIMER PÅ” og “VED SENSOR
PÅ”, vær sikker på at denne formen for kontroll er tillatt.
Trykk
gjentatte ganger og verifiser at displayet
viser:
VED TIMER PÅ
Og:
VED SENSOR PÅ
En mørk boks helt til høyre betyr at disse funksjonene er
aktivert.
Den letteste måten å teste tidsstyrt aktivering på er å velge
det tiende menynummeret i installatørmenyen (”10.
BRUKER PROG.”) og sette systemklokken til noen få
minutter før aktuell starttid. Glem ikke å stille klokken
tilbake til korrekt tid etter at testen er utført.
5.5 Teste nødsender
Sett igang sending fra hver sender som er registrert til en
nødalarmsone (ifølge listen i Tabell A3, vedlegg A). For
eksempel: Ved å trykke på sendeknappen til en
nødalarmsender som er registrert til sone 22 vil displayet
vise:
S22
NØDALARM
(vekselvis)
S22
DETEKSJON
Det kan være lurt å underrette eventuelle alarmstasjoner
om at du utfører denne testen, eller rett og slett koble fra
telefonlinjen til PowerMax Pro mens testen pågår, for å
unngå falsk alarm.
6. VEDLIKEHOLD
6.1 Demontere sentralapparat
A. Løsne de 2 skruene som fester fremsiden til baksiden
(se figur 3.1k).
B. Fjern de 3 skruene som fester baksiden til
monteringsoverflaten (se figur 3.1a), og fjern
kontrollpanelet.
6.2 Bytte backup-batteri
Utskifting og førstegangsinstallasjon av batteripakken har
samme prosedyre som skal følges (se figur 3.1h).
Når ny batteripakke er satt inn korrekt og batterilokket er
festet skikkelig, skal ”FEIL”-indikatoren slukkes. “MINNE”beskjeden
vil
nå
blinke
i
displayet
grunnet
sabotasjealarmen som ble utløst når ytre batterilokk ble
åpnet. Kvitter ut denne meldingen ved å tilkoble systemet
for så å frakoble det igjen umiddelbart.
32
6.3 Bytte sikringer
PowerMax Pro har to interne sikringer som har automatisk
nullstilling. Det er derfor ikke behov for å bytte ut sikringer.
Når en overbelastning oppstår, vil sikringen kutte
strømmen til kretsen. Når årsaken til overlasten eller
overlasten er fjernet, vil sikringen automatisk nullstilles og
dermed tillate strøm gjennom kretsen igjen.
6.4 Erstatte/flytte detektorer
Hver gang vedlikehold av systemet innebærer utskifting
eller flytting av detektorer, må du huske å alltid foreta en
fullstendig diagnosetest i henhold til avsn. 4.10.
Husk! Et “dårlig” signal er ikke akseptabelt (som forklart på
slutten av testprosedyren).
D-300815
7. LESE HENDELSESLOGGEN
Opptil 100 hendelser kan lagres i hendelsesloggen. Du
kan gå inn på denne og se gjennom de hendelsene som
har blitt lagret her. Loggen bruker først inn, først ut
(FIFO)-prinsippet. Om hendelsesloggen fylles opp (100
hendelser), vil den eldste hendelsen bli slettet ved
registrering av en ny hendelse. Dato og tid for hver
hendelse lagres i loggen. Når loggen leses av, vises
hendelsene i kronologisk rekkefølge – de nyeste
hendelsene vises først. Tilgang til hendelsesloggen får du
-knappen og ikke gjennom
ved å trykke på stjerne
installatørmenyen. Prosedyren for å lese/slette loggen er
vist i tegningen under.
Merk: Inntil 250hendelser kan lagres i hendelsesloggen
via
opplastings/
nedlastingsapplikasjonen.
(***)
KODE _ _ _ _
(*)
(Tast inn 4-sifret
installatørkode)
LOGG LISTE
SLETT LOG
<OK> FOR AVSLUTT
<OFF> SLETTER
SISTE HENDELSE
(**)
(Returner til normal
modus)
ELDSTE HENDELSE
Figur 7 - Lese/slette hendelsesloggen
Hendelser vises todelt, f.eks. "S13 alarm" så "01/07/10 15:37". Denne informasjonen vises vekslende til du klikker
for å gå til neste hendelse, eller til det har gått 4 minutter uten at noe skjer.
**/*** Gjelder ikke i Norge
*
D-300815
33
VEDLEGG A. Detektorutplassering og senderfunksjon
A1. Detektorutplasseringsplan
Sone
nr.
Område
Sonetype
Sensorplassering eller
senderfunksjon
(i “ikke-alarm” eller “nødalarm”-soner)
Dørklokke
(Ja / Nei)
Kontrollerer PGM
(X = JA)
Kontrollerer
X-10-enhet
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 (*)
30 (*)
Sonetyper: 1 = Interiør følgesone < 2 = Perimeter < 3 = Perimeterfølgesone < 4 = Forsinkelse 1 < 5 = Forsinkelse 2
< 6 = 24-t stille < 7 = 24-t sirene < 8 = Brann < 9 = Ikke-alarm < 10 = Nødalarm < 11 = Gass < 12 = Vann < 13 =
Interiør < 14 = Temperatur < 15 = Hjemme/Forsinkelse < 16 =Sonenøkkel.
Soneplassering: Skriv ned den bestemte plassering for hver detektor. Når man programmerer, kan man velge en av 26
tilgjengelige sonenavn (pluss 5 valgfrie sonenavn som man selv kan legge til – se figur 4.3 - Definere soner).
• Sonene 29 & 30 er kun kablede soner.
A2. Fjernkontrollsenderliste
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
Senderdata
områ Type
Bruker
de
AUX-knappens funksjoner
Status eller tilkoble
PGM-kontroll
X-10-enhetskontroll
“umiddelbart”
Marker boksene i X-10-enhetene som
Indiker ønsket funksjon (hvis Indiker hvorvidt
skal aktiveres - se avsn. 4.8.
noen) – se avsn. 4.4.17
denne utgangen
(Aux-knapp).
skal aktiveres eller
ikke - se avsn. 4.8.
Systemstatus
F
Tilkoble “umiddelbart”
F
Ja F
Nei F
1 F
6 F
11 F
2 F
7 F
12 F
3 F
8 F
13 F
4 F
9 F
14 F
5 F
10 F
15 F
8
34
D-300815
A3. Nødsenderliste
Tx #
Sendertype
Registrert til sone
Navn på bruker
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A4. Senderliste ikke-alarm
Tx #
Sendertype
Registrert til sone
Navn på bruker
Funksjon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VEDLEGG B. X-10-enhet- og PGM-utgangsfunksjoner
Enh.
Kontrollert
nr.
apparat
PÅ
PÅ
PÅ
ved
ved
ved
tilkobl. tilkobl. frakobl.
HJEM BORTE
ME
PÅ
ved
minne
PÅ
PÅ
ved
ved
forsin fjernktr
kelse
PÅ ved
tidsinnstilling
PÅ
AV
Tid
Tid
PÅ ved sonenr.
a
b
c
PÅ
ved
linjefeil
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
PGM
D-300815
35
VEDLEGG C. Hendelseskoder
Contact-ID hendelseskoder
Kode
Definisjon
Kode
101
110
120
121
122
123
Nødalarm
Brann
Panikk
Overfall
Stille
Sirene
344
350
351
373
380
381
131
132
134
Perimeter
Interiør
Inngang/utgang
383
384
393
137
139
151
152
153
154
158
159
180
301
302
311
313
321
Sabotasje/SA
Innbrudd bekreftet
Gassalarm
Frysr varsel
Frys varsel
Vannalarm
Varmevarsel
Kuldevarsel
Gassfeil
AC-strømfeil
Lavt systembatteri
Batteri frakoblet
Installatørnullstilling
Ringing
401
403
406
408
426
441
454
455
456
459
570
602
607
641
4/2 Hendelseskoder
SIA-hendelseskoder
Definisjon
Kode
Jamming RF-mottaker
Kommunikasjonsfeil
Telefonlinjefeil
Branndetektorfeil
Sondefeil
Overvåking RF-signal
mangler
Sensorsabotasje
Lavt batteri RF
Branndetektor rens
meg
F/T av bruker
Autotilkoble
Avbryt
Hurtigtilkobling
Åpen dør
Tilkoblet hjemme
Mislykket lukking
Mislykket tilkobling
Delvis tilkobling
Nylig lukking
Utkobling
Periodisk testrapport
Gangtestmodus
Trygghetsalarm
Definisjon
Kode
AR
AT
BA
BB
BC
BR
BT
BV
BZ
CF
CI
CL
CP
CR
EA
FA
FT
FJ
FR
GA
Gjenopprett AC
AC-feil
Innbruddsalarm
Utkoble innbrudd
Avbryte innbrudd
Gjenopprette innbrudd
Innbruddsfeil / jamming
Innbrudd bekreftet
Manglende overvåking
Tvangstilkobling
Mislykket tilkobling
Tilkoblingsrapport
Autotilkoble
Nylig lukket
Dør åpen
Brannalarm
Branndetektor ren
Branndetektor-feil
Gjenopprette brannalrm
Gassalarm
GJ
HA
LR
LT
OP
OT
PA
QA
RN
RP
RX
RY
TA
TR
WA
WR
XR
XT
YR
YT
GR
GT
Gjenopprette gassalarm YX
Gassfeil
Definisjon
Gjenopprette gassfeil
Overfallsalarm
Gjenopprette telefonlinje
Telefonlinjefeil
Åpne rapport
Tilkobling mislyktes
Panikkalarm
Nødalarm
Nullstilling ingeniør
Automatisk test
Manuell test
Gå ut av manuell test
Sabotasjealarm
Nullstille sabotasje
Vannalarm
Nullstille vannlekkasjeal.
Nullstille sensorbatteri
Sensorbatterifeil
Nullstille systembatteri
Systembatterifeil /
frakobling
Service påkrevd
Merk: Trådløs sirene rapporterer til alarmstasjon i sone 31 eller 32. GSM rapporterer til alarmstasjon i sone 33.
2-veis fjernkontroll (MKP-150) - sone 35 og 36. Sentralen rapporterer på sone 00.
Alarmer
Sone #
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. siffer
2. siffer
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4 4 4 4 4
A B C D E
4
F
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5 5 5 5 5
A B C D E
5
F
Nullstilling
Sone #
1
1. siffer C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D
2. siffer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Overvåkingsfeil
Sone #
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. siffer
2. siffer
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
6 6 6 6 6
A B C D E
6
F
7
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7 7 7 7
A B C D
Lavt batteri
Sone #
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. siffer
2. siffer
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
8 8 8 8 8
A B C D E
8
F
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
9 9 9 9
A B C D
Tvunget tilkobling – 8 brukere
Bruker nr.
1. siffer
2. siffer
1
A
1
2
A
2
3
A
3
4
A
4
5
A
5
6
A
6
7
A
7
8
A
8
Soneutkobling
Sone #
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1. siffer A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B
2. siffer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
36
D-300815
Panikk / 24 timer - 8 brukere
Bruker nr.
1. siffer
2. siffer
1
2
1
2
2
2
3
2
3
4
2
4
5
2
5
6
2
6
7
2
7
8
2
8
Panikk
2
9
Overfall
2
A
Avlys alarm
E
9
Nylig lukking
E
C
Tilkoble HJEM og BORTE (ved tilkobling)
Bruker nr.
1. siffer
2. siffer
1
E
1
2
E
2
3
E
3
4
E
4
5
E
5
6
E
6
7
E
7
8
E
8
1
F
1
2
F
2
3
F
3
4
F
4
5
F
5
6
F
6
7
F
7
8
F
8
Frakobling
Bruker nr.
1. siffer
2. siffer
Feil
Hendelse
1. siffer
2. siffer
Hendelse
1. siffer
2. siffer
Sikr.
feil
2
C
Sikr.
klar
2
D
SA Sabotasje
klart
1
7
Jamming Jamming
klar
2
2
E
F
Ikke aktiv
1
8
AC-feil
AC klar
1
1
1
2
KOMM. &
LINJE klar
1
A
KP Lavt
batteri
1
3
Start test
KP Lavt batteri
klart
1
4
Avslutt
test
1
E
1
D
SA Sab.
1
6
Autotest
1
F
Forstå dataformat for Scancom-rapportprotokoll
SCANCOM-dataformat består av 13-desimalers sifre delt inn i 4
grupper, fra venstre mot høyre, som vist under.
Hver kanal assosieres med en spesifikk hendelsestype som
følger:
1. "C" :Brann
5."C" : Avbryt alarm
2. "C" :Overfall
6."C" :Nødalarm
3. "C" :Inntrenger 7."C" :Andre alarmer
4. "C" :Til/fra
8."C" :Feilmeldinger
Kundeid
Kanal
1-4
aaaa
cccc
Sifferet i denne posisjonen
viser status til kanal 1
Kanal
5-8
cccc s
System status:
ingen feil, test,
lavt batteri
Sifferet i denne posisjonen
viser status til kanal 8
Dataformat Scancom
VEDLEGG D. Programmerbare sonetyper
D1. Forsinkede soner
En forsinkelsessone har inngangsforsinkelse som blir
definert under programmeringen av systemet. Varselspip
vil høres når disse forsinkelsene er aktive, dersom du ikke
velger å skru av disse.
• Utgangsforsinkelsen – begynner i det øyeblikket
brukeren tilkobler systemet. Det tillater brukeren dermed
å forlate stedet via interiørsoner og en dør før
forsinkelsen utløper og tilkoplingen egentlig finner sted.
Når utgangsforsinkelsen starter, vil du høre korte pip
som øker i frekvens de siste 10 sekundene av
forsinkelsen.
• Inngangsforsinkelsen – begynner i det øyeblikket
brukeren går inn i det overvåkede området via en
spesifisert inngangsdør (ankomsten detekteres av en
soneforsinket detektor). For å unngå alarm, må
kontrollpanelet nås via følgesoner og frakoble systemet
før forsinkelsen utløper. Når inngangsforsinkelsen
starter, hører du langsomme pipetoner som varer til de
siste 10 sekundene, da hastigheten på pipetonene øker.
PowerMax Pro har to typer forsinkelsessoner, som kan
innstilles med forskjellige forsinkelsestider.
D-300815
D2. Nødsoner
Du kan utstyre uføre, syke eller eldre personer med en
liten 1-knapps sender som kan bæres rundt nakken som
et smykke eller rundt håndleddet som en klokke. I
nødsituasjoner kan knappen trykkes inn på senderen slik
at PowerMax Pro foretar en nødoppringning til
alarmstasjonen, og/eller til ett eller flere private
telefonnumre som programmert av installatør.
D3. Brannsoner
En brannsone bruker røykdetektorer og er permanent aktiv
(en brannalarm trigges uavhengig av om systemet er
tilkoblet eller frakoblet). Ved deteksjon av røyk vil en
pulserende sirene høres øyeblikkelig, og hendelsen
rapporteres via telefonlinjen.
D4. Vannlekkasjesone
En vannlekkasjesone er permanent aktiv (en vannalarm
trigges ved deteksjon av vannlekkasje, uavhengig av
systemets status). Ved deteksjon av vann blir hendelsen
rapportert via telefonlinjen, som programmert.
D5. Gassone
En gasssone er permanent aktiv (en gassalarm trigges
ved deteksjon av gass, uavhengig av systemets status).
Ved deteksjon av gass blir hendelsen rapportert via
telefonlinjen, som programmert.
37
D6. Interiørsone
Interiørsone er en sone innenfor det beskyttede området,
og har ingenting med perimeterbeskyttelsen å gjøre. Dens
viktigste funksjon er at den tillater fri bevegelse innenfor
det beskyttede området uten å utløse noen alarm, forutsatt
at systemet er tilkoblet i ”HJEMME”-modus. Man kan
derfor bli hjemme og bevege seg fritt rundt så lenge man
ikke forstyrrer en PERIMETER-sone.
Når systemet er tilkoblet i BORTE-modus (alle soner er
beskyttet), vil interiørsoner utløse en alarm hvis noen
beveger seg dit.
D7. Interiørfølgesoner
”Interiørfølge”-soner er soner som er lokalisert mellom en
inn-/utgangsvei og alarmsystemets kontrollpanel. Denne
sonen ignoreres midlertidig av alarmsystemet ved
inngangs-/utgangsforsinkelse, slik at du kan gå (uten å
utløse alarmen) foran en bevegelsesdetektor som er
tilknyttet interiørfølgesonen, etter at du går inn gjennom en
inngangssone på vei til kontrollpanelet, eller når du forlater
de beskyttede premissene etter å ha tilkoblet systemet.
D8. Hjemme/Forsinkelsessoner
En sonetype som fungerer som en forsinkelsessone når
systemet
er
aktivert
HJEMME
og
som
en
perimeterfølgesone når systemet er aktivert BORTE.
D9. Ikke-alarmsoner
En ikke-alarmsone deltar ikke direkte i alarmsystemet. Dens
hovedoppgave er å utføre fjernkontrollert styring av funksjoner,
slik som åpne/lukke en utgang, aktivere/deaktivere lys
innvendig og lignende applikasjoner. Ingen alarm, hverken
stille eller sirene, er assosiert med en ikke-alarmsone.
For fjernkontrollering av elektriske enheter kan du definere
ønsket antall ikke-alarmsoner og registrere en bærbar
sender eller trådløs detektor til hver slik sone. Du må
forsikre deg om at disse sonene er programmert til å
kontrollere PGM og/eller X-10 (se avsn. 4.8). Etter dette kan
du velge sonene (maksimalt 3) som vil kontrollere hver
utgang. Utgangene vil så kontrollere de eksterne elektriske
enhetene.
Merk: Enhetskontroll kan også utføres av innehaveren av
fjernkontrollsender, ved å bruke AUX [M]-knappen. Denne
metoden vil bare fungere dersom du har programmert denne
knappen til dette formålet (PGM/X-10) (se kap. 4.4.17 og
4.4.18), og du har programmert PGM-utgangen og X-10
enhetene til å bli kontrollert av fjernkontroll (se avsn. 4.8).
D10. Perimetersoner
Perimetersoner knyttes til detektorer som er designet til å
beskytte dører, vinduer og vegger. Alarm blir trigget
umiddelbart når en slik sone trigges ved åpning av
dør/vindu, eller ved forsøk på å komme inn gjennom
veggen.
D11. Perimeterfølgesoner
En ikke-inngangs/utgangssone, typisk en perimetersone
lokalisert i en inn/utgangsvei, og er programmert som en
inngang-/utgangssone
i
løpet
av
en
inn/utgangsforsinkelse.
D12. Temperatursone
En temperatursone bruker en trådløs temperaturdetektor
for å registrere både inne- og utetemperaturer som er
permanent aktiv. Detektoren overvåker romtemperatur ved
hjelp av en intern sensor. For utendørs eller
kjøleskapsinstallasjoner,
brukes
en
vanntett
temperaturprobe (valgfritt). Det finnes ialt fire faste
temperaturpunkter og brukeren kan aktivere ett eller flere
temperaturpunkter.
Ved endring av temperatur overføres en digital melding og
hendelsen blir rapportert.
D13. 24-timers soner
24-timers soner brukes hovedsaklig for panikknapper,
perimeter-/skalldetektorer og sabotasjebeskyttelse. De
trigger derfor alarm både i tilkoblet og frakoblet tilstand.
• 24-timers stille – Ved deteksjon vil denne sonen gi en
stille alarm, som innebærer at sirenen ikke utløses, men
PowerMax Pro ringer ut og rapporterer hendelsen til
alarmstasjon og/eller private telefoner, som programmert.
• 24-timers sirene – Ved deteksjon vil denne sonen være
som over, i tillegg vil intern/ekstern sirene aktiveres i
henhold til programmering.
D14. Nøkkelsoner (valgfritt)
Nøkkelsoner er soner som kan brukes for aktivering og
deaktivering av systemet via MCT-100 og MCT-102
PowerCode-sendere som er meldt inn i en sone. I tillegg
kan alarmsystemet aktiveres / deaktiveres med en
nøkkelbryter når den er tilkoblet til kablede soner 29 og 30.
Å definere en sone som en NØKKELSONE inkluderer
følgende:
a. Sonen bør defineres som en ikke-alarmsone (se avsn.
4.3).
b. "S-NØKKEL AKTIVER" bør være valgt for en slik sone
(se avsn. 4.3).
c. Ifølge sonenummer bør, "s. 21-28 aktiver", "s. 29-30
aktiver", eller "s. 21-30 aktiver" velges i PROG
SENTRAL-menyen (se avsn. 4.4.39).
VEDLEGG E. Kompatible enheter for PowerMax Pro
E1. Kompatible detektorer
Hver detektor som er kompatibel med PowerMax Pro er
pakket i esker med egne installasjonsveiledninger. Les
disse godt og installer disse som beskrevet her.
A. PIR-bevegelsesdetektorer
Trådløse passive IR (PIR)-bevegelsesdetektorer som
brukes sammen med PowerMax Pro er av typen
PowerCode.
PowerMax
Pro
kan
”lære”
identifiseringskoden til hver enkelt detektor og linke denne
til en forhåndsdefinert sone (se avsnitt 4.3 i denne
veiledningen). I Norge er NEXT T standard med i
grunnpakken. Noen typer er vist her:
38
®
DISCOVERY
NEXT
K9-80/MCW
K9-85 MCW
Merk: Discovery K9-80/MCW og NEXT® K9-85 MCW er
“husdyrimmune” detektorer.
I tillegg til detektorenes unike 24-bits identifikasjonskode,
kan hver detektor sende en beskjed som inneholder
statusinformasjon:
• Detektoren er i alarm (eller ikke).
D-300815
• Detektoren blir sabotert (eller ikke).
• Batterispenningen er lav (eller normal).
• Overvåkningsmelding (detektor til stede eller ikke).
Dersom noen av disse detektorene oppdager bevegelse,
vil de sende ut en melding til kontrollpanelet. Dersom
systemet er tilkoblet, vil en alarm bli aktivert.
Trådløs
PowerCode
infrarød
detektor
CLIP
MCW.
En
gardinmønster PIR-detektor for innendørs
bruk som er designet for enkel
installering.
En
avansert
bevegelsesanalysemetode gjør at CLIP
MCW kan skille mellom ekte bevegelser til
en menneskekropp og andre forstyrrelser
som forårsaker falske alarmer. Etter
CLIP MCW
deteksjon, frakobler detektoren seg selv
for å spare på batteristrøm. Den tilkobles
(går tilbake til klar-status) hvis det ikke har
vært noen påfølgende deteksjoner i de
neste 2 minuttene.
DUAL
TECHNOLOGY
antimaskering NEXT PLUS-detektorer.
NEXT PIR er en mikroprosessor-kontrollert
PIR-detektor,
designet
for
enkel
installering, uten vertikal justering. Den har
en sylindrisk linse med homogen
deteksjonssensitivitet for opp til 15 meter
fra detektoren.
Trådløs PowerCode PIR-detektor
TOWER 40. En mikroprosessor-kontrollert
trådløs digital PIR-detektor, designet for
enkel installering, uten vertikal justering.
Den har paraboliske and sylindriske speil
mirrors
med
homogen
deteksjonssensitivitet
over
hele
driftsområdet, inntil 18 meter, med
krypsonebeskyttelse. En avansert True
Motion Recognition™-algoritme (patentert)
gjør at TOWER 40 kan skille melom ekte
bevegelser til en ubuden gjest og andre
forstyrrelser som kan forårsake falske
alarmer.
NEXT PLUS
TOWER 40
B. Trådløs magnetkontakt
MCT-302
er
en
PowerCodemagnetkontakt som brukes til å detektere
åpning av en dør eller et vindu.
Alarmkontakten er lukket så lenge døren
MCT-302
eller vinduet forblir lukket.
Magnetkontakten har en ekstra alarminngang som fungerer
som om den var en separat trådløs sender. Den sender (eller
sender ikke) en “normal tilstand gjenopprettet“-melding til
alarmsystemet, avhengig av innstillingen på en “DIP”-bryter
på kretskortet. Denne meldingen informerer deg gjennom
kontrollpanelet om døren eller vinduet er åpent eller lukket.
C. Trådløs adapter MCT-100 for
trådløse detektorer
MCT-100 er en PowerCode-enhet som
kan brukes f.eks. som en trådløs adapter
for 2 vanlige magnetkontakter installert på
to vinduer i samme rom. MCT-100 har to
innganger som opptrer som separate
trådløse sendere som sender forskjellige
PowerCode-IDer. Hver inngang sender
MCT-100
(eller sender ikke) en “gjenopprettet”melding til alarmsystemet, avhengig av
innstillingen
på
”DIP”-bryter
på
kretskortet.
D-300815
D. Trådløs røykdetektor MCT-425.
En fotoelektrisk røykdetektor som er
utstyrt med en PowerCode-sender. Hvis
detektoren er meldt inn i en brannsone,
utløser den en brannalarm ved
registrering av røyk.
E.
Trådløs
PowerCode
gass
detektor MCT-441. En naturgassdetektor designet til å sende en alarm når
metangass oppdages. Detektoren kan
brukes i et hus, en leilighet, en
campingvogn eller båt. Detektoren kan
sende
følgende
melding
til
alarmkontrollpanelet:
Gassalarm,
gassensorfeil,
AC-strømfeil
og
lav
batterspenning.
F.
Innendørs
trådløs
COgassdetektor
MCT-442.
Karbonmonoksid (CO)-detektoren er
designet for å overvåke CO-gassnivået i
bolighus og gir forvarsel før farlige nivåer
oppnås.
CO-alarmen
sendes
til
alarmkontrollpanelet
og
vises
på
displayet.
G. Glassbruddetektor MCT-501 En
akustisk detektor som er utstyrt med en
PowerCode-sender.
Denne
enheten
gjenopprettes
automatisk
etter
en
forstyrrelse, og sender derfor ikke en
melding
om
gjenoppretting
til
kontrollpanelet.
H.Trådløs
PowerCode
vanndetektor
MCT-550.
Vanndetektoren brukes til å oppdage om
det finnes vannbaserte væsker på et
hvilket som helst sted. Når den oppdager
vann, sendes en digital melding som
består av detektorens’PowerCode-ID
etterfulgt av flere status- og andre
meldinger. Alarm og andre opplysninger
sendes til alarmkontrollpanelet.
I. Trådløs temperaturdetektor MCT560.
Fullstendig
overvåket
trådløs
PowerCode-temperaturdetektor.
Kan
meldes
inn
for
å
overvåke
temperaturendringer. Detektoren varsler
kontrollpanelet når den oppdager kritiske
innendørs- eller utendørstemperaturer.
Detektoren lager en alarmmelding når
sensoren oppdager at temperaturen har
nådd et bestemt temperaturpunkt. En
gjenopprettingsmelding
lages
når
temperaturen
synker
tilbake
under
terskelverdien for temperaturen.
J. Magnetkontakt MCT-320. MCT-320
er en fullstendig overvåket PowerCode
magnetisk kontaktsender til bruk sammen
med
PowerCode-produkter.
Senderen
innbefatter en innebygd magnetbryter (reed
switch) (som åpnes når en magnet i
nærheten
fjernes).
MCT-320sabotasjebryteren aktiveres når dekslet
fjernes eller når detektoren fjernes fra
veggen. En periodisk overvåkingsmelding
sendes automatisk.Sentralen blir på denne
måten regelmessig informert om at enheten
stadig er aktiv i systemet.
MCT-425
MCT-441
MCT-442
MCT-501
MCT-550
MCT-560
MCT-320
39
E2 Kompatible sendere
Merk: Hver sender er pakket separat med sine egne
instruksjoner for batterinstallasjon og bruk. Sørg for å gi
disse dokumentene videre til “eieren“ av alarmsystemet.
PowerMax Pro-systemet er kompatibelt med multiknappers
og 1-knapps fjernkontroller, samt håndholdte sendere som
bruker PowerCode og CodeSecure-kodingsmetoder.
Multiknappers PowerCode-sendere overfører den samme
koden hver gang samme knapp blir trykket. De kan brukes
til å sende nødalarm, til å aktivere PGM-utgangen eller til å
kontrollere utstyr via X-10 (EL-enheter). De kan ikke
brukes for til- og frakobling.
CodeSecure-sendere har kryptert rullerende kode – de
sender en ny kode hver gang den samme knappen trykkes
inn. Dette gir en høyere grad av sikkerhet, spesielt ved
til/frakobling, da koden ikke kan kopieres av
uvedkommende.
Følgende er de grunnleggende detaljene til flere
kompatible sendere. Mulige funksjoner for hver knapp er
indikert i hver tegning.
A. MCT-234
Enveis
PowerCode
fjernkontrollsender med 4
FRAKOPLE
BORTE
knapper.
Du
kan
programmere
AUX- HJEMME
knappen
til
å
utføre
AUX
oppgaver i henhold til
brukerens behov.
Trykk BORTE og HJEMME
MCT-234
samtidig i 2 sekunder.
Dette
vil
utløse
en
panikkalarm. Trykk BORTE
2 ganger i 2 sekunder for å
aktivere
barnevakttilkobling.
B. MCT-237
Toveis
CodeSecure
DISPLAY
fjernkontrollsender med 6
knapper.
Du
kan
FRAKOPLE
programmere
AUXknappene til å utføre diverse
STATUSDELIN
(VALGFRITT
oppgaver, i samsvar med BORTE
brukerens behov.
AUX 2
HJEMME
Trykker du A og B samtidig i
AUX 1
2
sek.,
utløses
panikkalarmen. Trykker du
BORTE to ganger i løpet av 2
MCT-237
sek.,
utløses
barnesikringstilkoblingen.
C. MCT-231
/
201*
MCT-201:
1-knapps
smykkesender.
nødalarm eller
MCT-231 (Code-Secure) og
ikke-alarm
MCT-201 (PowerCode) kan
MCT-231:
programmeres til å utføre
Bare frakople
funksjoner som vist. Begge
enhetene
har
samme
MCT-231 / 201
design.
D. MCT-134
/
104*
BORTE
AUX
4-knappers sender. MCT- FRAKOPLE
134 (CodeSecure) kan
erstatte MCT-234 fjernkontrollsender.
MCT-104
HJEMME
(PowerCode) kan utføre
PANIKK
både nødalarm- og ikke- Merk: Viste knappefunksjoner stemmer kun
alarm-funksjoner.
Begge for MCT-134
enhetene har lik design.
MCT-134 / 104
40
E. MCT-132 / 102*
2-knappers sender. MCT132 (CodeSecure) kan
utføre funksjoner som vist.
MCT-102 (PowerCode) kan
utføre både nødalarm- og
ikke-alarmfunksjoner.
Begge enhetene har lik
design.
FRAKOPLE
BORTE
MCT-132 / 102
MCT-101: nød eller
F. MCT-131 / 101*
ikke-alarm
MCT-131:
1-knapps sender. MCT-131
Kun frakople
(CodeSecure) og MCT-101
(PowerCode)
kan
programmers til å utføre
funksjoner som vist. Begge
MCT-131 / 101
enhetene har lik design.
G. MCT-211*
Denne enheten er vanntett.
Power-Code
armbåndssender som kan
programmers til å utføre
både nødalarms- og ikkealarm-funksjoner.
H. MCM 140+
MCM-140+ er en trådløs
fjernkontrollenhet som lar
brukeren
tilkoble/frakoble
alarmsystemet,
iverksette
nød-/brann-/panikkalarmer,
utføre
en
av
AUXfunksjonene,
slå
belysningsheter av eller på,
og
for
PGM-kontroll.
Tastaturet har en RF-sender
som sender ut forskjellige
kodede RF-signaler for hver
kommando.
I. MKP-150/151
MKP-150 / MKP-151 fungerer
med to-veis kryptert kodet
overføring og gir auditive og
visuelle indikasjoner. For
hvert
kontrollpanel
kan
maksimalt to 150 MKP /
MKP-151 tastatur-enheter bli
meldt inn.
Enheten gjør det mulig å
tilkoble/ftrakoble
alarmsystemet for å iverksette
nøds- / brann- / panikkalarmer
og
å
slå
belysningsenheter på og av.
nødalarm eller
ikke-alarm
MCT-211
MCM-140+
AWAY
MKP-150/151
* Ikke UL-oppført.
D-300815
E3 Kompatibel TL-sirene
E5. Kompatibelt GSM-modem
Den trådløse sirenen MCS710/MCS-720/MCS-730
kan
integreres med PowerMax Pro
på områder der kabler er
vanskelig eller umulig. MCS710/MCS-720/MCS-730 er en
fullstendig overvåket, 2-veis
kommunikasjonsenhet
(den
inneholder en mottaker som
mottar aktiveringskommandoer
fra alarmsystemet, og en
sender
som
regelmessig
sender
statussignalet
til
alarmsystemet).
Når
en
identifiserbar
aktiveringskommando
blir
mottatt fra PowerMax Pro, vil
sirenen aktiveres og lyset vil
blinke (strobelys hvert 1,5
sekund).
Det interne GSM-modemet gjør at PowerMax
Pro-systemet
kan
fungere
over
et
mobilnettverk. For detaljer angående GSMmodemfunskjoner og tilkoblinger, vennligst se
installeringsveiledning for GSM-modemet.
Intern
GSM
E6. PowerLink
MCS-710
Intern PowerLink lar deg se og kontrollere
PowerMax Pro-systemet over Internettet. For
detaljer angående PowerLink-funksjoner og tilkoblinger
kan
du
se
PowerLinks
bruksanvisning.
P.link Pro
E7. Nøkkelbrikke
MCS-720
* Ikke UL-oppført.
Nøkellbrikker lar deg utføre flere
funksjoner uten å behøve å taste inn
bruker koden. Du kan for eksempel
tilkoble,
frakoble,
lese
hendelsesloggen,
osv.
Når
brukerkoden kreves kan du bare
bruke en gyldig nøkkelbrikke og
utføre den ønskede operasjonen
uten å behøve å taste in din
brukerkode.
NØKKELBR.
MCS-730
E4. Kompatibel Taleboks
Taleboksen(*)
er
en
kablet
fjernhøyttaler
og
mikrofonenhet
designet for innendørs bruk. Når
Taleboksen brukes sammen med
PowerMax Pro-kontrollpanelet gir den
fjernaudio-muligheter slik at den
muliggjør toveis talekommunikasjon
mellom brukeren og alarmstasjonen
Taleboks
eller privat telefon. Visuell drift angis
av en enkelt stabil LED.
* Ikke UL-oppført.
* Ikke UL-oppført.
Hvis utstyret forårsaker skade på telenettet, kan telefonselskapet be om å frakoble utstyret til problemet er løst
Merk: For flere produkter kan du besøke www.visonic.com.
D-300815
41
Erklæringer fra Federal Communications Commission (FCC)
FCC-ERKLÆRING DEL 15
Denne enheten etterkommer krav i henhold til del 15 av FCC-reglene. Drift er avhengig av følgende to betingelser: (1) Denne
enheten må ikke forårsake skadelig støy, og (2) Denne enheten må akseptere en hvilken som helst forstyrrelse som mottas,
inkludert støy som kan føre til uønsket innvirkning.
ADVARSEL! Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til at
brukerens rett til å bruke utstyret blir trukket tilbake.
De digitale kretser i dette systemet har blitt testet og imøtekommer grensene for Klasse B - digitale systemer, i følge del 15 i
FCC’s forskrifter. Disse begrensninger er laget for å sørge for fornuftig beskyttelse mot skadelig støy i boliginnstallasjoner.
Dette utstyr skaper, bruker og kan utstråle radiosfrekvensenergi. Dersom utstyret ikke installeres og anvendes i nøye samsvar
med instruksjonene, kan dette føre til skadelige forstyrrelser i radio- og fjernsynsmottakerforhold. Det er imidlertid ingen
garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en spesiell installasjon. Dersom dette systemet skulle være årsak til en slik
støy, som kan bekreftes ved å skru systemet av og på, oppfordres bruker til å eliminere denne støyen ved å foreta en eller
flere forholdsregler:
– Juster eller flytt antennen.
– Øk avstanden mellom systemet og den påvirkede enheten.
– Koble opp systemet til et strømuttak som hører til en annen kurs enn den som forsyner kraft til den forstyrrende mottaker.
--Ta kontakt med selger eller en erfaren radio-/TV-reparatør.
FCC-ERKLÆRING DEL 68
Dette ustyret imøtekommer del 68 i FCC’s regler. På forsiden av emballasjen som systemet leveres i, er det en merkelapp
som inneholder informasjon, blant annet FCC-registreringsnummer og tilsvarende nummer (REN) for dette utstyret. På
anmodning skal denne informasjonen gis til telefonselskapet.
Dette utstyret bruker følgende plugger: En RJ31X blir brukt for å koble utstyret til telefonlinjen. REN blir brukt for å fastslå hvor
mange enheter som kan bli koblet til telefonlinjen. Dersom man kobler for mange enheter til telefonlinjen, kan dette resultere i
at sentralen ikke svarer på en innkommende oppringing. I de fleste områder bør ikke summen av REN overstige fem (5,0).
For å være sikker på hvor mange enheter som kan kobles opp til linjen, noe som er bestemt av det totale antall REN, ta
kontakt med telefonselskapet for å anslå maksimum REN der du bor. Dersom dette utstyret gjør skade på telefonsambandet,
vil telefonselskapet melde fra på forhånd om at midlertidig opphør av service kreves. Dersom det ikke er praktisk med melding
i forveien, vil telefonselskapet melde fra så snart som mulig. Du vil også bli informert om dine rettigheter til å innlevere en
klage til FCC hvis du tror dette er nødvendig.
Telefonselskapet kan foreta forandringer på telefonlinje, utstyr, drift eller prosedyrer som kan berøre driften av utstyret.
Dersom dette skulle skje, vil telefonselskapet skaffe til veie nødvendig dokumentasjon som vil gjøre deg i stand til å foreta
nødvendige modifikasjoner, slik at en uavbrutt tjeneste kan opprettholdes. Dersom problemer oppstår med dette utstyret,
vennligst kontakt selger for informasjon om garanti og eventuell reparasjon. Dersom problemene forårsaker skade på
telefonsambandet, kan telefonselskapet kreve at du fjerner utstyret fra telenettverket inntil problemet er løst.
Det er ingen komponenter i dette produktet som kan repareres av eier. Alle nødvendige reparasjoner må utføres av
produsent. Uautoriserte reparasjoner kan ugyldiggjøre FCC-godkjennelsen av dette produktet.
Dette utstyret kan ikke brukes på myntapparater.
Ved programmering eller testringing til et nødnummer: Forklar kort grunnen til oppringingen til mottaker. Foreta slike gjøremål
utenom rushtiden, som for eksempel tidlig om morgenen eller sent om kvelden.
Alarmoppringningsutstyr må kunne overta telefonlinjen for å ringe ut i tilfelle en nødssituasjon. Dette betyr at alle eventuelle
samtaler som blokkerer for alarmen, vil termineres. For at dette skal fungere, er det mulig at alarmen må kobles til en korrekt
plassert RJ31X-plugg. Dersom du har spørsmål angående dette, bør du ta kontakt med Telenor eller en kvalifisert
teleinstallatør.
Produsentens samsvarserklæring (SdoC)
Visonic, 30, 24 Habarzel street, Tel Aviv 69710, Israel, bekrefter herved at det trådløse alarmanlegget med modellbetegnelse
“PowerMax Pro” med identifikasjonsnummer US:VSOAL03BPOWERMAX PRO samsvarer med Federal Communication
Commission’s (“FCC”) regler og reguleringer 47 CFR del 68, og “the Administrative Council on Terminal Attachments”
(“ACTA”) sine tekniske kriterier: TIA/EIA/IS-968, telekommunikasjoner – utstyr telefonterminal – tekniske krav for tilkobling av
terminalutstyr til telefonnettverk, juli 2001.
09/10/2002
Yaacov Kotlicki
Formann
42
D-300815
GARANTI
Visonic Ltd. og/eller deres datterselskap og deres fabrikanter garanterer at
produktet, heretter referert til som “produktet” eller “produktene”, er i
overensstemmelse med sine egne planer og spesifikasjoner og uten
defekter i materiale og utførelse forutsatt normal bruk og service i en
periode på 12 måneder fra ervervelsesdato. Fabrikantens forpliktelser er
begrenset til å gjelde innenfor garantiperioden, og vedkommende kan velge
å reparere eller å bytte ut produktet eller en hvilken som helst del av det.
Fabrikanten
er
ikke
ansvarlig
for
demontering
og/eller
reinstallasjonskostnader. For å benytte garantien, må produktet
returneres til fabrikanten med frakt betalt og forsikret. Denne garantien
gjelder ikke i følgende tilfeller: Ved uriktig installasjon, feilaktig bruk, feilaktig
installasjon eller idriftsettelse, endringer, misbruk, ulykkestilfelle eller
sabotasje, og reparasjon av andre enn fabrikanten. Denne garantien er
eneste gjeldende og i stedet for alle eventuelle andre garantier, forpliktelser
eller garantiansvar, enten skrevet, muntlig, uttrykt eller underforstått,
iberegnet en hvilken som helst garanti fra salg eller forøvrig. Ikke under
noen omstendigheter skal fabrikanten stå ansvarlig overfor noen, uansett
viktig eller tilfeldig ødeleggelse som fører til brudd på denne garanti eller
enhver annen garanti, som tidligere nevnt. Denne garantien skal ikke
modifiseres, endres eller utvides, og fabrikanten tillater ikke personer å
handle på dens vegne i modifiseringen, endringen eller ut av denne
garantien. Denne garantien skal bare brukes på produktet. Alle produkter,
tilbehør eller tilbehørsdeler fra andre fabrikanter brukt sammen med
produktet,
deriblant batterier, skal dekkes utelukkende av sin egen garanti, hvis noen.
Fabrikanten kan ikke bli ansvarliggjort for noen som helst ødeleggelse eller
tap, uansett direkte, indirekte, tilfeldig, som følge av eller forøvrig, forårsaket
av funksjonsfeil på produkt, som en følge av produkter, tilbehør eller
tilbehørsdeler fra andre enheter, inklusive batterier, brukt sammen med
produktet.
D-300815
Fabrikanten garanterer ikke at deres produkter ikke kommer til å bli endret
eller modifisert, eller at produktene under noen omstendigheter vil forhindre
dødsfall, psykiske eller fysiske skader og/eller skade på eiendom, som en
følge av innbrudd, ran, brann eller andre faktorer, eller at produktet i alle
tilfeller vil sørge for tilstrekkelig varsling eller beskyttelse. Bruker er
inneforstått med at riktig installert og vedlikeholdt alarm bare reduserer
risikoen for hendelser som innbrudd, ran og brann uten varsling, men
fabrikanten forsikrer eller garanterer ikke for at dette ikke vil kunne skje eller
at det ikke vil være noe dødsfall, fysiske eller psykiske skader og/eller skade
på eiendom som en følge av en slik hendelse.
Fabrikanten skal ikke ha noe ansvar for dødsfall, fysiske eller psykiske
skader og/eller skade på eiendom eller andre tap enten direkte,
indirekte, tilfeldig, som følge av eller annet, basert på en fremsatt
påstand om at produktet ikke fungerte korrekt. Men dersom fabrikanten
blir holdt ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for tap eller skade som er
oppstått under denne begrensede garantien eller forøvrig, uansett grunn eller
opphav, skal ikke fabrikantens maksimumsansvar i noen tilfeller overstige
innkjøpsprisen på produktet. Produktet skal kun bli reparert med oppståtte
skader.
Advarsel: Innehaver skal følge installasjonen og arbeidsinstrukser og teste
produktet og hele systemet minst en gang i uken.
Av ulike grunner, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i miljømessige
forhold, tekniske eller elektroniske forstyrrelser og sabotasjer, vil det kunne
skje at produktet ikke oppfører seg som forventet. Bruker er rådet til å ta alle
nødvendige forholdsregler for sin egen sikkerhet og beskyttelse av sin
eiendom.
6/91
43
VISONIC LTD. (ISRAEL):
P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. TLF: (+972-3) 645-6789, FAKS: (+972-3) 645-6788
VISONIC INC. (USA.):
65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376, USA. TLF:+1 (860) 243-0833, +1 (800) 223-0020 FAKS: +1 (860) 242-8094
VISONIC LTD.
7 COPPERHOUSE COURT, CALDECOTTE, MILTON KEYNES. MK7 8NL, STORBRITANNIA
(STORBRITANNIA):
TLF: +44 (870) 7300800 FAKS: +44 (870) 7300801
VISONIC IBERICA:
SLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), SPANIA. TLF: +34
INTERNETT:
www.visonic.com
©VISONIC LTD. 2010
POWERMAX PRO PARTITION II-installasjonsveiledning NORWEGIAN Rev 1 (7/2010)
91659-3120, FAKS: +34 91663-8468. www.visonic-iberica.es
44
translated from D-302541 Rev. 1
D-300815