VARSEL OM PLANOPPSTART HUMMELFJELL HYTTEGREND 4

Comments

Transcription

VARSEL OM PLANOPPSTART HUMMELFJELL HYTTEGREND 4
SOLVANG OG FREDHEIM AS
Rådgivende ingeniører byggeteknikk
VARSEL OM PLANOPPSTART
HUMMELFJELL HYTTEGREND 4.
Os Kommune
Privat regulering
Regulant:
Hummelfjell as
v/ Rune Høistad
Planlegger:
Solvang og Fredheim as, Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen
v/ Per Simensen, tlf. 95157035, e-post: [email protected]
Bakgrunn:
Hummelfjell AS har siden 1980-tallet stått
for utvikling og utbygging av Hummelfjell
Hyttegrend. Området er frem til i dag
regulert med ca. 200 hyttetomter hvorav de
fleste nå er solgt og bebygd. Området er
tidligere regulert gjennom 3 ulike
reguleringsplaner.
Siden det nå begynner å bli tomt med
ledige tomter ønsker Hummelfjell AS
snarest å få klargjort nye tomteområder.
Det er inngått avtale med grunneiere som
åpner for ca. 75-100 nye tomter.
Situasjonskart
Planstatus:
Reguleringsområdet inngår som en del av
felt F1 i Kommunedelplan for
Hummelfjell, vedtatt i 2010.
Reguleringsplanen støter mot
reguleringsplanen for Hummelfjell I, II og
III. En mindre omregulering av mindre del
av Hummelfjell III vil bli vurdert.
Ny reguleringsplan vil bli fremmet i tråd
med gjeldene kommunedelplan og dens
bestemmelser.
Planen utløser ikke behov for
konsekvensutredning.
Gjeldende kommuneplan
Solvang og Fredheim AS
Rådgivende ingeniører byggeteknikk
Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76 01
e-post: [email protected] - internett: www.sfas.no
org.nr: 875 779 362 MVA
side 1 av 2
SOLVANG OG FREDHEIM AS
Rådgivende ingeniører byggeteknikk
Beskrivelse av planområdet.
Planområdet ligger nord og vest for
eksisterende hyttefelt. Plaområdet utgjør
ca. 300 dekar.
Følgende eiendommer berøres av
reguleringen: GID 105/2, 114/23, 107/83,
113/3, 115/1, 115/4, og 114/4.
Området har variert helning mot nord-vest.
Det vil bli utarbeidet helningskart for
området, og denne sammen med
Miljøverndepartementets veileder
ā€¯Planlegging av fritidsbebyggelseā€¯ vil
være styrende for planen.
Adkomst til de nye planområdene vil være
fra eksisterende veisystem i eksisterende
felt.
Planavgrensing
Behandling og fremdrift.
Oppstartsmøte med Os kommune ble avholdt den 16.01.2013. Forhold rundt reguleringen ble
der gjennomgått. Siden planavgrensingen ligger innenfor godkjent kommunedelplan og
arealbruken samsvarer med kommunedelplanen, utløser planen ikke behov for
konsekvensutredning.
Kommunene ønsker at det skal legges vekt på terrengtilpassing og estetikk.
Planen forventes å bli fremmet for behandling i løpet av mars/april 2013, med sluttbehandling
i kommunen august 2013.
Os den 16.01.2013
Per Simensen
Tlf. 95157035
e-post: [email protected]
Solvang og Fredheim AS
Rådgivende ingeniører byggeteknikk
Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76 01
e-post: [email protected] - internett: www.sfas.no
org.nr: 875 779 362 MVA
side 2 av 2