File - Austevoll Sokn

Comments

Transcription

File - Austevoll Sokn
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012
AUSTEVOLL
Nr 6 - 2012 - Årgang 16
KYRKJEBLAD
«…og ho fekk sonen sin, den førstefødde;
ho sveipte han og la han i ei krybbe.»
Bli et sant menneske
Juletur til Bergen
Julehelsing
Side 6
Side 12
Side 17
1
2
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
d
r
o
J
å
p
d
e
r
F
Andakt
JULESTEMNING
OG HÅP
Henta frå Austevoll Menighetsblad jula 1983
politiske leiarar og statsmenn maktar det, kven skal
då makta det?
Fred. Har det noko med Jesu fødsel å gjera? Å
ja. Kvifor er det så mykje strid og ufred? Fordi
maktsykja, prestisjen og mistilliten har teke
overhand. Frukta av denne innstillinga er strid i det
små og krig i det store. Alle vil herska, alle vil vera
store.
Kva var det som skjedde julenatt? Jau, då vart det
fødd ein som gjorde seg liten, endå han var stor
og som gjorde tenesta til ei grunnlov i sitt liv. «Den
som vil vera stor mellom dykk, lyt tena dei andre,»
sa han til læresveinane sine. «Ten kvarandre i
kjærleik», seier apostelen. Dette er ei grunnlov i
Guds kyrkjelyd! Kor ville ikkje situasjonen ha endra
seg i heimen, i samfunnet, på arbeidsplassen og
mellom nasjonane om vi også hadde gjort denne
tenesta til ei grunnlov i våre liv?
Enno ein gong skal vi feira jul og høyra bodskapen
om fred på jorda og hugnad med menneske. I snart
to tusen år har denne bodskapen blitt forkynt for
menneske. Men kvar er freden?
Me høyrer så mykje om ufred, krig og terror og
mange er redde. Dette trass i at det vert halde
konferansar og drøftingar om nedvepning og
forsoning, for om mogeleg å tryggja freden i verda.
Englesongen vert så disharmonisk, falsk og livsfjern
midt i alt dette, tykkjer mange. Ja, kvar er det
blitt av freden på jorda? Var det berre ein draum
eller rein ynskjetenking som var grunnen til at
evangelistane gav oss englesongen? Slik kan det sjå
ut.
Fred på jorda! Det høyrest så vakker ut. Tenk om
det var sant. Men kven skal skapa fred? Når ikkje
Fred på jorda er berre mogeleg der Gud for stiga
inn i hjarta vårt med si tenesta. Han gav livet sitt
som ein løysepenge for oss alle. Han kjøpte oss
til Gud med sitt blod. Han var stedfortredaren
som gjorde soning for alle våre synder ved å¨lida
straffedøden for vår skuld. Han er verda sin frelsar!
Som frelsar tilbyr han oss ei tenesta. Dersom vi
torer lita på hans tenesta og ta imot den frelsa
som han har gjort ferdig for oss, då får vi eit «nytt
hjarta» og fred med Gud.
Fred på jord! Å nei, den kjem vel aldri, seier du. Den
er komen! Jesus er freden! «For Jesus er vår fred,
og han kom og forkynte fred», seier apostelen.
Difor, den som tek imot Jesus, tek og imot fred, fred
med Gud.
Fredsfyrsten kjem! La oss fylgje han og bli sanne
fredsvenner!
Arne Eide var sokneprest i Austevoll
frå 1967 – 1994
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Frå prestens sin penn
Frå
pres
ten
sin
penn
I
desember jaktar vi på JULESTEMNINGA!
Vi leitar etter den gode følelsen som
tradisjonar og førebuingar bringer med
seg.
Og nokre av oss kjem lett i stemning, medan
andre (underteikna inkludert) strevar litt
meir...
Ja, eg må innrømma at den gode følelsen
ofte lar venta på seg!
Men det gjer vel strengt tatt ikkje noko, for
julestemninga er faktisk ikkje noko mål i seg
sjølv!
Det er møtet med FRELSAREN som er målet!
Han kjem ikkje for å skapa stemning (sjølv
om han sikkert ikkje har noko imot den), men
for å laga HIMMEL-VEG for oss!
Jesus er ikkje ein av mange ingrediensar som
skal til for å oppnå julestemning. Nei, han er
istaden den som det heile står og fell med!
For jul utan Jesus, er ei jul utan håp! Dei
gode jule-duftene og koselege tradisjonane
kan rett og slett ikkje gje oss håp, sjølv om
dei sikkert kan gje oss stemning...
Kanskje du som les desse linjene, trur at
presten ynskjer å vera ein gledes-drepar som
vil tradisjonar og julekos til livs. Men då trur
du feil! Eg ynskjer tvert imot å slå eit slag for
gode, gamle juletradisjonar og familiekos i
vintermørket!
Men mitt enkle poeng er dette: Kva sit vi att
med – når julematen er oppeten, julegåvene
er stua vekk og kvardagen krev sitt?
Dersom julestemninga var målet, får
døyparen Johannes rett, når han like før jul
seier:
”Midt imellom dykk står ein som de ikkje
kjenner”. (Joh 1,26)
Måtte Johannes ta grundig feil i sin påstand!
Men får han derimot rett – så er vi vel ganske
fattige, midt i vår rikdom. For utan Jesus er vi
håp-lause! Utan Jesus manglar vi det Levande
Håpet, håpet om ei framtid som sjølv ikkje
døden kan ta ifrå oss!
Når desse linjene vert lesne er vi vel godt i
gang med å tenna adventslys, hengja opp
julestjerner og kjøpa julegåver til slekt og
vener. Og dermed er julestemninga innan
rekkevidde…
-Tenk om dei 4 adventslysa som vi tenner – er
eit signal om at det er rom for Jesus i vårt
herberge!
-Tenk om julestjerna som vi heng opp i våre
vindauger – er eit signal om at vi set vår lit til
Jesus!
-Tenk om julegåvene vi gjev kvarandre – også
er eit uttrykk for at vi har tatt imot Guds gåve
til oss!
Og slik kunne vi halda fram med å lista opp
teikn på HÅP...
Måtte vi alle vera rike på dette – også mellom
nyttår og jul...!
Velsigna julehelg!
KAB
3
4
a
n
r
a
b
s
p
å
D
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Et barn er
født i Betlehem
Tekst: S. Grundtvig
Melodi:Ludvig M. Lindeman 1871
Et barn er født i Betlehem,
i Betlehem.
Nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, halleluja!
Gustav Grindheim Møgster (h) og Philippe Møgster Erstad
døype i Austevoll kyrkje 7. oktober 2012
Han lagdes i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!
Tirill Hovland, døypt i Austevoll kyrkje 7. oktober 2012
Mathea Møgster Jørgensen,
døypt i Stolmen kyrkje 5. august 2012
Christina Mortvedt, døypt i Austevoll kyrkje 2.september 2012
Nå all vår nød og sorg er bøtt,
vår sorg er bøtt.
Oss er i dag en Frelser født!
Halleluja, halleluja!
Kjære Gud eg har det godt
Emilia Vassnes Reinhartsen,
døypt i Bekkjarvik kyrkje 14. oktober 2012
Men okse der og asen stod,
og asen stod,
og så den Gud og Herre god.
Halleluja, halleluja!
Av Saba kom de konger tre,
de konger tre.
Gull, røkels’, myrra ofret de.
Halleluja, halleluja!
Selina Hovland, døypt i Austevoll kyrkje 7. oktober 2012
Kjære Gud, eg har det godt.
Takk for alt som eg har fått.
Du held av meg, du er hjå meg.
Kjære Gud, gå aldri frå meg.
Du må vara far og mor
og alle barn på jord.
En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, halleluja!
Isabella Troland Sjursen,
døypt i Bekkjarvik kyrkje
14. oktober 2012
Theodor Hovland,
døypt i Austevoll kyrkje
21. oktober 2012
Lov, takk og pris i evighet,
i evighet,
den hellige Treenighet.
Halleluja, halleluja!
5
6
t
n
a
s
t
e
i
l
B
!
e
k
s
e
n
n
e
m
Av Biskop Halvor Nordhaug
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Speilet i krybben
I en kirke i Tyskland sto det for noen år siden en
annerledes julekrybbe. Da folk kikket ned i krybben
fikk de øye på noe de ikke hadde regnet med å se. Det
lå ikke noe lite Jesusbarn der. I stedet så man sitt eget
ansikt. Den tradisjonelle Jesus-dukken var byttet ut med
et speil. Hva var meningen med dette ”stuntet”? Var det
bare et fikst påfunn for å få folk til å stusse, og tenke
etter? Nei! Speilet i krybben ville på sin måte fortelle om
juleevangeliets innerste hemmelighet.
For noen år siden kom det ut en julebok med en
spesiell tittel: ”Det skjedde ikke i Betlehem”. Det var en
spissformulering. For naturligvis skjedde det i Betlehem.
”Det skjedde i de dager…” – og det var jo i Betlehem.
Og likevel: Julen handler ikke om det som skjedde i
Betlehem. I hvert fall ikke bare det.
Fortellingen om at det ble født en gutt i en liten by
i Midt-Østen for 2000 år siden er i seg selv ikke noe
juleevangelium. Spørsmålet blir: Hva angår det oss i dag?
Juleevangeliet er ikke ferdig fortalt før vi får med
fortellingen om JESU ANDRE FØDSEL: Jesus vil ikke
bare bli født i krybben i Betlehem, men i hvert enkelt
menneske. Han vil ikke bare ”ta bolig iblant oss”, men han
vil også ”ta bolig i oss”.
Martin Luther har sagt det slik: ”Hva hjelper det meg om
Kristus ER født 1000 ganger i Betlehem, hvis han ikke
også blir født i mitt hjerte?”
Speilet som ble lagt i krybben setter oss på sporet av det
store juleevangeliet: Jesus nøyer seg ikke med å bli født i
Betlehem. Vi feirer jul fordi Jesus er her nå, og vil bli født i
ditt og mitt liv.
Paulus sier det slik: Kristus skal ”vinne skikkelse” i oss.
Han vil forme deg i sitt bilde. Og gjøre deg til det han selv
er: Et sant menneske!
”Jeg er ikke religiøs”
Da jeg gikk på gymnaset husker jeg at jeg en gang
diskutere tro og religion med en av mine lærere. Det
gjorde inntrykk på meg da han med et vennlig smil sa:
”Jeg er ikke religiøs”. Jeg husker at jeg ble overrasket over
at dette med religion, som for meg var så viktig, var uten
betydning for ham. Jeg spurte ham derfor: ”Men tenker
du aldri på Gud, og livet etter døden og sånn”?
Han svarte: Nei aldri! Gud og de greiene der interesserer
meg rett og slett ikke.
Jeg vet nå at han talte på vegne av flere enn seg selv. Det
finnes mange mennesker som ikke går rundt og søker
Gud. De har ikke fnugg av det vi i kirken gjerne kaller for
”åndelig lengsel”.
Jeg har hørt mange flere enn min gamle gymnaslærer si:
Jeg bryr meg ikke om Gud. Men jeg har ennå ikke hørt
noen si: Jeg bryr meg ikke om å være et sant menneske.
Heller ikke har jeg hørt noen si: Jeg er i ett og alt det
menneske jeg ønsker å være.
Det er ikke alle som lengter etter Gud. Men jeg tror vi alle
har del i denne lengselen: Jeg vil være et sant menneske.
Jeg vil være god mot mine nærmeste og mine venner, ja
egentlig mot alle. Jeg vil være ærlig og hel. Jeg vil gjøre
det jeg innerst inne vet er rett. Men jeg får det ikke
til. Det blir noe halvveis over det hele. Det betyr ikke
nødvendigvis at jeg kjenner meg som en ussel synder.
Men altså heller ikke som det menneske jeg innerst
inne ønsker å være. Denne lengselen etter å være sanne
mennesker er god og sunn. Jeg tror vi som kirke bør spille
på lag med den. Først da snakker vi sant om mennesker.
Jeg tror at vi som kirke altfor ofte har snakket ensidig om
mennesket som en synder som trenger tilgivelse. Og det
er jo sant. Men er dette veien inn i menneskers liv. Treffer
vi folk hjemme der?
Enn om vi prøvde den positive varianten: La oss ta vårt
utgangspunkt ikke i at mennesker er onde, men at
mennesker vil være gode.
Det sanne mennesket.
Hva er det vi egentlig feirer første juledag?
Standardsvaret er: Vi feirer at Gud ble menneske – og det
er selvsagt helt riktig!
Jesus kommer fra Gud, og han viser oss hvem Gud er. Gud
får et ansikt.
Men julen har også en annen side, og det er den vi løfter
fram i dag: Jesus gir også mennesket et ansikt. Det sanne
mennesket. Se Jesus. Les fortellingen om hans liv i Det
nye testamente! Hva ser du da?
Du ser en som rører ved de spedalske, de utstøtte.
Du ser en som spiser sammen med ”tollere og syndere”,
slike som andre holdt seg unna.
Du ser en som gjenoppretter ødelagt liv, og en som tør å
tale mot uretten.
Se Jesus – og så forstår du kanskje at folk den gangen
sa dette om ham: ”Alt han har gjort er godt” Når du
leser og hører om Jesus, kjenner du da ikke en form for
gjenkjennelse? En erindring av din egen drøm, en drøm
du bærer innerst inne?
Dersom du er voksen, så merker du at denne drømmen
kanskje var sterkere når du var ung og idealistisk enn den
er nå når du har vent deg til deg selv?
Men den er der, er den ikke? Drømmen om å være et
sant menneske!
Når du ser Jesus, ikke bare som det søte barnet men som
den voksne mannen, når de ser hva han gjør og hører hva
han sier: Kjenner du deg da ikke på en måte igjen: Slik
skal mennesket være!
- Han ble ikke gjenkjent.
- Han ble ikke tatt imot.
- Det var ikke noe rom for ham i herberget
Jesus er ikke en fremmed. Han er vår nærmeste.
Ja han er nærmere deg selv enn du selv er.
Og han vil gjøre deg til den du er ment å bli.
Kom til Jesus og bli deg selv!
Da Maria satt på eselet på vei inn til Betlehem bar hun i
magen det eneste helt sanne menneske som har levd. Og
hva ventet dem i denne byen? Stengte dører. Det var ikke
rom for dem i herberget. Det ble et bilde på den skjebne
som ventet ham: ”Han kom til sitt eget – men hans egne
tok ikke imot ham”.
Et annet sted i teksten sies det enda sterkere: ”Verden er
blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke”.
Her er det Gud selv som kommer for å gjeste sitt folk. Og
han kommer som Det sanne mennesket. Han som bare
gjorde godt, han som bare gjør godt
Og så er vi tilbake til utgangspunktet – til speilet i
krybben.
- Har du rom for ham i dag?
Ofte er det sagt i kristne sammenhenger: Kom til Jesus og
bli frelst!
I dag sier vi det samme, men på en annen måte: Kom til
Jesus og bli deg selv!
Døpefonten og julekrybben
I kirke står det en døpefont.
Her skjer Jesu andre fødsel. Her blir små mennesker født
på ny som Guds barn. Her flytter Jesus inn i deres liv. Og
så blir han i oss og vi i ham.
”Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds
barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt
og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje,
men av Gud”.
Julekrybbben og døpefonten: Begge steder er fødesteder
for Jesus
Juleevangeliet skjedde ikke for lenge siden i Betlehem.
Ta imot Jesus Kristus!
Gjør som Gud gjorde i julen: Bli et menneske - et sant
menneske!
Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss.
Og
Og vi såg hans herlegdom, ein herlegdom som den einborne Sonen har frå Far sin, full av nåde og sanning.
Joh. 1,14
7
8
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Konfirmant
laurdag
Jeg er så glad hver julekveld
Av Jeanette Heggen
Laurdag den 29. september var
konfirmantane på undervisning i Bekkjarvik
kyrkje. På programmet var det både
undervisning, film og noko godt og bita i. Det
blei ein fin men regn full dag i Bekkjarvik.
Tema var gudsteneste, dåp og nattverd.
Konfirmantane lærte at det var fem
hovuddelar i ei gudsteneste. Kyrie Eleison,
Gloria og kva ei sakrament er, var noko av
det Kjell Asle lærte konfirmantane.
Karen Kvinge og Marianne Rabben hadde
diska opp med hot-dog, brus og kake.
Som såg ut til å falle i smak hos alle
ungdommane. På slutten såg dei ein film
som heit Bruce almighty.
Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.
Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris;
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.
Hun sier at de engler små,
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.
Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.
Da tenner moder alle lys,
så ingen krok er mørk;
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.
Å, gid jeg kunne synge så,
da ble visst Jesus glad;
for jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad.
Nå bor han høyt i himmerik,
han er Guds egen sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.
Hun sier at den lyser enn
og slukkes aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.
Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.
Dette er ei av våre mest kjende og kjære julesalmar
og vart skriven av Inger Marie Wexelsen i 1858. Det
vert fortalt at ho skreiv salma på sjølvaste julekvelden,
medan ho sat heime på kjøkkenet sitt på Sukkestad og
venta på nokre gjester som skulle koma. Heimen hennar
var prega av ei enkel og glad Jesus-tru, noko som også
prega julesalma hennar: «Jeg holde av hver julekveld og
av den Herre Krist. Og at han elsker meg igjen, det vet
jeg kanske visst».
Inger Marie Wexelsen vaks opp på Nordre Sukkestad
på Toten. Ho var yngst i ein syskenflokk på ni. Inger
Marie var særs begava og vart sendt på «pikeskole».
Seinare gjekk ho på Askov Folkehøgskule i Damnark. Eit
opphald som fekk mykje å sei både for hennar diktning
og pedagofiske grunnsyn. Etter at foreldra døyde, budde
Inger Marie og systera Fredrikke 12 år på Hamar, der
ho arbeida som lærar. Saker som stod hennar hjarta
nært var følkehøgskulen og arbeidet mellom borna. Ho
kjempa også for at unge kvinner skulle få utdanning og
sjølvstendige stillingar i samfunnet, men det meste av
tida si nytta ho til sjelesorg og personleg hjelp for dei
som trong åndeleg veiledning. Inger Marie Wexselsen
debuterte som forfattar i 1858 med barneboka «En liden
Julegave for Børn og Børnevenner». Mest kjend som
forfattar er ho for den delvis sjølvbiografiske romanen,
«Et Levnedsløb».
Julesalmen, «Jeg er så glad hver julekveld», er
«julebarnesongen» framfor alle. Endeleg var det ei som
kunne skriva slik at borna på enkel og forståeleg vis fekk
del i julebodskapen. Og då er det ofte slik at me som
reknar oss for vaksne, forstår det også. Salmen står som
ei lysande stjerne i Inger Marie Wexelsens forfatteskap
og vart fyrste gong publisert i barneboka, «Ketil, en
Julegave for Smaa». Sjølv kalla ho salma: «Barnets
Julesang». Forfattaren Ronald Fangen kalla julesalma
hennar for ein av dei mest geniale salmer som er
skriven i Skandinavia. Salma er prega av barnleg tillit og
fortøstningsfull tru.
Inger Marie Wexelsen døyde i Trondheim i 1911. I
gravferda hennar vart julesalma sungen av borna og kvar
advent kjem elevar frå Kalvskinnet skole i Trondheim
ned til grava hennar, tenner lys, legg ned krans og syng
julesalma, «Jeg er så glad hver julekveld.»
JanT
Kjelde: «Leif Haugen’s salmeblogg»
Inger Marie Wexelsen
9
10
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
DET STORE JULESPELET
Tekstmeditasjon av
Prost Geir Sørebø
Matt 2,1-12
Vismennene hyllar Jesus
Det var i Betlehem i Judea Jesus vart fødd, medan
Herodes var konge. Då kom det nokre vismenn frå
Austerland til Jerusalem og spurde: «Kvar er den
jødekongen som nett er fødd? Vi såg stjerna hans
då ho synte seg i dagsranda, og no er vi komne og
vil hylla han.» Då kong Herodes fekk høyra det, vart
han svært uroleg, og heile Jerusalem med han. Han
kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i
folket, og spurde dei kvar Messias skulle verta fødd.
«I Betlehem i Judea,» svara dei, «for så står det
skrive hjå profeten:
Du Betlehem i Juda land
er så visst ikkje den ringaste av fyrstane i Juda.
Frå deg skal det koma ein hovding,
som skal vera hyrding for Israel, folket mitt.»
Då kalla Herodes vismennene til seg i løynd og
spurde dei nøye ut om tida då stjerna hadde synt
seg. Så sende han dei til Betlehem og sa: «Gå og
spør dykk føre om dette barnet. Og når de har
funne det, så sei frå til meg, så eg òg kan koma og
hylla det.» Då dei hadde høyrt på kongen, tok dei i
veg. Og sjå, stjerna som dei hadde sett koma opp,
fór føre dei heilt til ho vart ståande over staden
der barnet var. Då dei såg stjerna, vart dei overlag
glade. Dei gjekk inn i huset og fann barnet hjå mora,
Maria. Og dei fall på kne og hylla det. Så opna
dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull,
røykjelse og myrra. Men Gud varsla dei i ein draum
at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei
tok ein annan veg heim att til landet sitt.
Son min som no er vaksen, kan fortelje at ein av dei
episodane i heimen vår som han aldri gløymer var
då han som 6-åring vart tvinga til å spele ein rolle
i julespelet på bedehuset i Askim. Eg har gløymt
alt saman av ein eller annan grunn. Men han kan
fortelje at hans far tvinga han til å vere vismann på
veg til Betlehem. Han var sterkt imot å vere Baltasar
med myrra. Men det var ingen nåde. Han vart lempa
inn i bilen. Køyrd av garde. Dytta opp på scenen
med beskjed om å slutte å krangle, vere snill gut og
bøye seg skikkeleg for Maria, dotter til kapellanen.
Frå seinare år hugsar eg ein episode der Maria
plutseleg tok til å strigråte i det vismennene frå aust
steig over dørstokken. Det var tydelegvis ikkje fordi
ho var rørt over vismennene si tilbeding, men heller i
frustrasjon over den umogelege læraren som hadde
bestemt at det måtte vere ei lys levande Maria med
også på denne juletrefesten.
Og opphavet til alt elende er denne søndagens tekst.
Denne teksten som har vorte utgangspunktet for
tusenvis av julespel framført av barnehageborn og
skuleborn meir eller mindre mot deira vilje. Men denne
teksten er jo som eit perfekt manus for eit spel. Her har
vi rollene rundt barnet.
Rolle nr. 1: Herodes.
Herodes har ein viktig rolle i denne teksten. Leiaren
utan religiøse interesser, men som likevel kallar, saman
skriftlærde og prestar og let dei studere i skriftene
kva det stod om Messias. Og det han får høyre fyller
han med djup uro. Han anar frå barnet i Betlehem eit
trugsmål mot si eiga makt. Kven var barnet i krybba? Vi
får ikkje noko svar hjå Herodes. For Herodes betyr makt
og rikdom alt. Og Jesus-barnet har gjort han redd.
Dette er rolla til den som ergrar seg over Jesusbarnet
og alltid har Jesus som motstandar.
Dette er rolla til den som forstår: Gud har ein plan med
mitt liv. Guds plan vil endre på mangt eg før hadde
tenkt meg skulle hende. Guds plan vil gje meg både
smerte og glede, men når eg gjer slik Gud har vist
meg, vil det gje velsigning til mange menneske. Også
til meg sjølv.
Teksten for denne dagen er eit julespel med tre roller
rundt Jesus-barnet. Dette julespelet vert ikkje berre
framført av born på scenen. Vi spelar alle i det store
julespelet. Det store spørsmålet er: Kva rolle har du
valt å spele?
Er du Herodes, som vert fylt med uro og ergrelse over
jula sitt kristne innhald og som helst ville avskaffe alt
Jesus-snakket?
Er du ein vismann får aust som seier: Dette må eg
undersøkje meir. Det er noko med Jesus som eg må
finne ut av, prøve og om nødvendig bøye meg for.
Er du Maria som tek imot underet og seier: Eg vil vere
din tenar. Ta mitt liv og bruk det. Lat det gå med meg
slik du vil.
Det store julespelet. Det er meir enn eit spel. Det
er sjølve livet det gjeld. Det er det store drama som
gjeld liv og død, himmel eller helvete. Difor er det eit
heilt avgjerande spørsmål:
Kva rolle har du i høve til Jesus? Det var nok born
som slett ikkje ville vere verken Maria eller vismann.
Måtte det ikkje vere slik med oss i det verkelege livet.
Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosa held.
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.
Tekst: Jakob Sande 1931
Rolle nr. 2: Vismennene.
Vismennene frå aust har ein sentral rolle i det store
julespelet. Kven var dei? Bibelen seier omsett til vårt
språk noko i retning av at dei var nokre heidningar som
kom ein eller annan stad i frå langt aust. Men desse
heidningane hadde merkeleg nok fått teikn frå Gud.
Den Gud som dei kanskje visste fælt lite om. Og desse
utlendingane skjønte at det var noko så viktig som
heldt på å hende at dei drog over land og strand for å
sjå det. Kven seier så vismennene frå aust, at barnet
i krybba er? Dei seier ingen ting. Ikkje noko som er
skrive ned. Dei kjem. Dei gjev sine gåver. Dei kneler
ned. Dei dreg.
Melodi: Lars Søraas d.y. 1948
Dette er rolla til den som står på avstand frå Gud, men
som let seg leie fram til Jesus og til sist bøyer seg for
han.
Rolle nr. 3: Maria
Det vert ikkje noko julespel utan Maria. I julespelet
er Maria ein enkel rolle. Ho seier i teksten vi las i dag
ingen ting. Ho er der. Ho held Jesus-barnet. Ho tek imot
vismennene og gåvene deira. Ikkje hadde ho sagt noko
den gongen gjetarane kom heller. Der står det berre at
ho gøymde orda dei sa i hjarta sitt og grunda på dei.
Det lyser i stille grender
Heilage tre kongar og Herodes.
Fransk glasmåleri frå 1400-talet
For så elska Gud verda
at han gav Son sin, den
einborne, så kvar den som
trur på han, ikkje skal gå
fortapt, men ha evig liv.
Joh. 3, 16
11
12
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Juletur til Bergen
Av Olav Drivenes
Ideen kom frå Kolbeinsvik.
Ein dag opp under jul då skulane hadde fått sin
juleferie, vart”Møgsterfjord” eller ”Lador” løyst
for å gå til Bergen på juletur. Alle som ville, fekk
vera med, og små og store stilte opp før avreise.
Dei hadde eit program og visse reglar før og på
turen, og tiltaket var vellukka.
Denne turideen smitta litt, og ei tid gjekk det
fartøy både frå Kolbeinsvik og Bekkjarvik, andre
stader og, utan å vera så mykje opplyste om.
Tidsrommet for desse turane, som det blei nokre
av, var i1960-åra fram til 1970/71. Dei mange
flotte juledekorasjonane hadde ikkje nådd landsog kystbygdene i den grad som no. I byen skein
det frå lenkjer og lys i alle fargar, og husfasadar
var pynta med dekorasjonar av mange slag.
Sundt-nissen og familien hans var ung og ny, og
full av morosame påfunn.
Butikkane bugna av julegåver og gjorde
kjøpevalget både lett og vanskeleg. Julesong
og -musikk tona ut frå gatemusikantar og
musikkanlegg i butikkane for å skapa stemning.
Turen som er skildra her, gjekk frå Bekkjarvik med
”Drivenes”.
Medan det enno var mørkt om morgonen bar det
av garde. Ungane var glade og forventningsfulle.
Dei vaksne hadde voner om å få ordna eit og
anna på ein slik tur. Kva venta det dei i Bergen på
denne turen?
Båten fekk ”orkester”-liggjeplass ved skipshandlar
W. Giertsen sin kai. Der kunne ein liggja utan å bli
forstyrra av andre, - m.a.o. reservert plass.
Hos skipshandlaren sette dei i gong å
laga julepakkar og førebu nissebesøk
for dei ombord før heimreisa seinare
på dagen. Pakkane inneheldt litt frukt,
sjokolade og ”julekoner og -menn”,
mest mynta på borna. Skipshandlaren
spanderte.
Imedan gjorde dei reisande sine
ærend på byen. Det er uråd å vita
eller fortelja kvar dei ferdast, eller kva
dei kjøpte. Det var sjølvsagt mange
julegåver i handle-korgene, men dei
var hemmelege fram til julafta.
Syn og inntrykk dei fekk med seg, var
nok mange, kanskje ulike for born og
vaksne. Men det var hyggeleg å høyra
i dei mange referat etterpå, kor born
og vaksne hadde hatt mange felles
gode opplevingar.
Det var oftast mykje vellæte når folket kom
att før avreise og avskjed-seremoni om bord.
Men folketrengselen i gater og butikkar var jo
stundom litt plagsom.
Det var plukka ut person til å vera nisse – frå
mannskap eller skipshandlar - Han vart kledd i si
velkjende drakt, og igjen tona det julemusikk mot
folket.
Nissen gjekk på styrehustaket og tala til store
og små over høgtalar-anlegget, før han kom ned
att og gjekk runden med gåvesekken. Det var
julestemning om- bord og i land. Alle såg ut til å
vera glade.
På kaiane og i gatene i nærleiken stogga folk
opp og lytta og undra seg på kva det var som
føregjekk. Dette var visst noko nytt, jamvel for
byfolk.
må gjerne å oppfattast som eit utslag av den
medkjensle me nører for kvarandre, og som me
har fått med oss gjennom sosial og kristen kultur.
Når så høgtida var over, og diverse takkehelsingar
sagde, bakka fartøyet ut frå kaien, gav tre
støt i fløyta idet det seig ut Vågen. Folk vinka
til kvarandre frå båten og frå land. ”Det var
hyggeleg,” sa nokon. ”Det var kjekt,” sa andre, og
borna strålte.
Desse turane gjekk nokre år, før nye skikkar og
idear oppsto. Dei var svært populære medan det
varde.
Etter kvart vart by og land nesten likestilte med
julehandel, varer og jule-tilstellingar. Det vart
enklare for folk å ta seg fram og attende til byen,
og slike felles juleturar tok slutt.
Ytre sett kan det gjerne vera sagt at julebodskap
og innhald kjem lite til syne i ein samanheng som
dette. Me skjønar og godtar det. Men visseleg er
det innebygd ein velgjerdstrong i oss, innprenta
både frå julebodskap og annan tekst. Dette ber
me med oss heile tida, let det koma fram på ymse
vis og til ulike tider, særleg kring jul. Juleturane
I ettertid vart me sjølv dei som best kunne forma
det juleopplegg, den julestemning og ikkje minst
den julefred som høver for oss.
GOD JUL !
13
14
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Mellom alle dei i/frå Austevoll som har skreve dikt, sanger og prologer
m.m. finn me
Oddbjørg Nyheim
Jubileum 50-års
konfirmantar 2012
Eit nytt konfirmantjubileum er over og 55 konfirmantar møtte til gudsteneste i Austevoll kyrkje søndag 7. oktober.
Går me 50 år attende, så snakkar me om eit rekordkull. Heile 108 konfirmantar gjekk for presten dette året. Av
desse er det 8 av konfirmantane som er døde. Flott gudsteneste med pressentasjon av jubilantane før festsamling
med middag og kaker på Bekkjarvik Gjestgiveri. Ein flott dag, ein flott gjeng og eit fint minne voner eg at det var for
alle som møtte fram.
DESEMBER
Eg tenner eit ljos i den stille kveld,
og minnest dei farne tider.
Desember! Tenk ennå eit år på hell
det framimot julekveld skrider.
Desember, du er både mørk og tung
eg må i mot maktene strida.
Tenkjer attende til då eg var ung,
mest aldri du då var slik kvida.
Oddbjørg (Haukanes) var født i Bratta 26. juli 1937,
der ho vaks opp saman med foreldra og syskena. Ho
vart tidleg gift med Kåre og busette seg på Nyheim i
Kolbeinsvik.
Ho viste seg å vera ei aktiv dame og aktiviserte seg
tidleg i Husmorlaget i Kolbeinsvik. Ho deltok også aktivt i
bedehusarbeidet i bygda.
Frå Husflidslaget vart starta var ho med og har laga
mange bunader – for det meste var det skjorter, belter
og sokkane ho lika å arbeida med.
Oddbjørg aktiviserte seg også i foreinga for døve og
blind, både den lokale foreininga i Bergen, men også
landsstyret.
Oddbjørg var glad i å skriva og viste at ho hadde talent
også her. Ho har skrive dikt, songar til bryllaup og
konfirmasjonar og prologar til ymse høve.
I kyrkjebladet vil me i 2013 presentera ein song i kvart
blad, som vil visa ein del av alt ho har skreve, som andre
austevollingar kan få gleda av å lesa.
Desember. Di takk skal du likevel få.
Du vil med ditt mørke meg læra
at alltid mot ljoset og framtida sjå,
Desse deltok på jubileet:
og audmjukt gje Skaparen æra.
Bekkjarvik kyrkje:
Hans Halstensen, Ove Agnar Vinnes, Arne Vik, Johan
Vik, Alf Terje Vinnes, Edel Strømme Hevrøy, Signe Karin
Solesvik Bruhjell, Bereth Haugsbakk Lindberg, Ingebjørg
Vik, Margot Maria Stølsvik Nesse og Olav Halstensen.
Desember, gjet røyst til dei mange i dag,
la ljoset fortelja om gleda.
Det ljoset som tendes då englelag
om Frelseren første gong kveda.
Oddbjørg Nyheim 1979
Storekalsøy kyrkje:
Bjarte Torsen og Anne Berit Bakke Grindevik.
Møkster kyrkje:
Reidar Drivenes, Erling Hevrøy, John Harry Hevrøy, Arne
Johan Jonsen, Nils Steinar Våge, Tore Arne Wåge, Ada
Henny Årland Hammersland, Grete Marie Drivenes
Midtøy, Astrid Fagerbakke, Elin Fjeldstad Førde, Henny
Margrete Hevrøy, Torill Salthella Veivåg, Sesilie Møgster,
Sissel Oddny Waage Kalvenes, Kari Åse Fedøy og Terje
Årland.
Austevoll kyrkje:
Lars Bjørn Drønen, Arvid Edgar Mortvedt, Leif Audun
Njåstad, Rune Notnæs, Aasmund Sande, Stein Wahl
Sande, Nils Oddvard Sjursen, Lars Viktor Skår, Anne
Kristine Drønen Blix, Bjørg Drønen Torsvik, Jorunn Astrid
Haugland Haveland, Svanhild Nordis Pedersen Haukanes,
Marta Johanna Heimark Drønen, Ingeliv Kalvenes
Sommer, Kari Anna Melingen Haug, Berit Karin Njåstad
Telle, Jorunn Margrete Nygaard Riple, Klara Sandtorv
Sørfonn, Gerd Oddny Sjursen Tøkje, Ingvild Storebø
Vigeland, Marta Taranger Hoel, Anne Marit Økland Lone,
Kari Sissel Økland Nord, Arne Ivar Skår og Olai Otterå.
Tusen takk for ein fin dag og for at eg fekk vera saman med dykk! Så minner me om neste års konfirmantjubileum
som er, tradisjonen tru, fyrste søndag oktober. JTN
15
16
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
5/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012
6/2012
Kimer i klokker
Tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvik, 1856
Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle.
Tindrer, I stjerner som englenes øyne kan funkle.
Fred kom til jord.
Himmelens fred med Guds ord,
æren er Guds i det høye.
Julen er kommet med solhverv for hjertene bange.
Jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange.
Kommer fra Gud,
bringer oss gledskapens bud.
Æren er Guds i det høye.
Synger og danser og klapper i Eders små hender.
Menneskebarnene alle til jorderiks ender.
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye.
God jul og
godt nyttår
Kjære austevollingar. Eg vil og på denne måten
få høve til å ynskje dåke alle saman ei god jul
og eit riktig godt nyttår.
2012 har vært eit godt år for Austevollsamfunnet. Folketalet har auka, bedriftene
skaper arbeidsplass og kommunen har sakte
med sikkert fått ein betre økonomi og evne
til å i endå sterkare grad vera med å utvikle
Austevoll.
Austevoll opplever for tida stor folketalsvekst.
Akkurat no er me 4835 i talet. Folketalet
har auka med om lag 400 dei siste 4 år og
det er gledeleg. Det er viktig at me ynskjer
nye austevollingar skikkeleg velkommen og
inkluderer dei i samfunnet vårt. Her har alle
eit ansvar. Me får nye austevollingar frå heile
verden og mange austevollingar flyttar og heim
att etter år utanfor kommunen.
Omdømet til Austevoll har alltid vært godt
og det er gledeleg å sjå at me får mykje god
omtale som samfunn. Hovudgrunnen til at der
innbyggjarane våre som er flinke med det dei
driver på med. Austevollingen er opptatt av
å skape verdiar, men og veldig flink å bidra til
felleskapet gjennom engasjement i kvardagen
innanfor lag, foreningar og på anna måte. Eg vil
særskild takke alle dei som står på litt ekstra i
kvardagen for å få til alt som skjer i Austevoll.
Gud sende ikkje Son sin til verda for
at han skulle dømma verda,
men for at verda skulle bli frelst ved han.
Joh. 3, 17
Juletida er for dei fleste av oss ei tid med mykje
glede og tid for ettertanke og avslapping –
batteria skal ladast for nye utfordringar i året
som kjem. Men me skal vite at det er ikkje alle
som opplever jula slik. Det er nokon som har
sagt at jula er som eit forstørrelsesglas som
forsterkar både dei gode sidene – men og dei
vonde sidene. Dei som har det bra får det betre
i jula i lag med sine. Dessverre er det også slik
at dei som i kvardagen ikkje har det så bra
opplever at jula og forsterker det negative.
Håpar at me alle merker oss dette og forsøker
å gjera det me kan for at alle skal oppleve jula
som den høgtida den skal vera.
Jula minner oss og om dei kristne verdiane
vårt samfunn er bygd opp rundt. Eg synes det
er viktig å formidle desse verdiane. Det er fullt
mogleg å både vera open for ulike kulturar med
å hegne om vår felles kristne kulturarv. Det er
krefter som meiner det er viktig å vera nøytral,
men det å bli verdinøytral er ikkje noko mål.
Difor håpar eg at me framleis i Austevoll vil
understreke viktigheten av å formidle vidare
våre tradisjonar og verdiar.
Godt jul og godttnyttår til alle!
Helge Andre Njåstad
ordførar
17
18
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012
GLIMT FRÅ KYRKJELYDEN!
Her er alle babysongarane som deltok på gudstenesta i Austevoll kyrkje 21.oktober.
På seniortreffet 5. okt deltok tidl. prest og journalist Olav
Vikse. Han koseret over temaet «Attende til livet» utfrå
eigne erfaringar som tidlegare slagpassient.
5-klassingane frå Huftarøy, Hundvåkøy og Storekalsøy
samla i Austevoll kyrkje 21.10. Her fekk dei utdelt kvar sitt
nytestamente.
På gudstenesta i Austevoll kyrkje 21.10 vart den nytilsette
kyrkjelydspedagogen Marta Drønen Hatlevik, presentert av
to tilfredse karar, soknerådsleiar Per Nordstrand og sokneprest Kjell Asle Børnes.
Kvar allehelgensdag er det tradisjon at me i Austevoll kyrkje
arrangerer minnegudsteneste for dei pårørande etter alle
som er gravlagt sidan sist allehelgensdag. Alle navna vert
lest opp og me tenner eit lys for kvar av dei. I år var det 47
lys som vart tent rundt alterringen.
”Me syng jula inn”
5-klassingane på Møkster, Hanna Njåstad Møgster og
Abelone Hammervold Strømme ,får utdelt nytastamente av
hjelpeprest Trygve Hellesøy i Møkster kapell.
Anja Weløy og Sandra H.Solesvik deltok med vakker song,
akompangnert av kantor Steinar Christensen.
Onsdag 19. des. kl. 18.00
Austevoll kyrkje
Program ved Austevoll Barnekantori
og staben i kyrkjelyden.
Me syng kjente og kjære julesongar ilag
Vel møtt !!
Seniortreffet vart som vanleg leia på ein lett og god måte
av kateket Terje Dale.
På gudstenesta i Austevoll kyrkje var det også innslag med
babysong. Her er det Inger Marie Møgster og Astrid Johanne Taranger, saman med Jane Hovland med tvillingane
Tirill og Selina, som utvekslar smil og glede.
Arr.: Austevoll sokneråd
19
20
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
”Engler daler ned i skjul”
Klokkene ringer. Det er jul.
hører sammen. Hører sammen i det å være mennesker
med alt det innebærer av styrke, sårbarhet, tilhørighet,
savn, glede og sorg. Vi hører
sammen både med de som vi lever
sammen med i dag og de som er
gått ut av tida før oss. Vi hører
sammen. Lenkene på juletreet
symboliserer dette på en vakker
måte. Fargerikt. Sterkt. Slitesterkt
og skjørt på en gang. Lenkene
understreker ordene fra den voksne
Jesus som utfordret oss til å bry oss
om andre og som sa at det dere gjør
mot en av disse mine minste, det
gjør dere mot meg.
Av Biskop Solveig Fiske
Hør!
Om engler
i Bibelen
Klokkene ringer!
Kirkeklokkene ringer!
Av Tor Dag Kjosavik
For glede
For håp
For lengsel
For fred
Dette skal vi snart synge i en av våre mest kjente julesanger.
Men de siste årne har det ikke vært nødvendig å vente til jul
for å høre om engler. Vi har hørt mye om både engleskole
og englebøker. Vi kan spørre oss om hva denne enorme
interessen for engler kommer av, for den ser ikke ut til å
lede til mer kirkegang og større interesse for den kristne
tro. Vi skal imidlertid la dette ligge og heller se litt på hva
Bibelen sier om engler. I selve juleevangeliet ser vi at engler
spiller en vesentlig rolle.
Engler i Det gamle testamentet
Både det hebraiske ordet malak og det greske angelos
betyr budbringer. Vi kan lese en del om engler som opptrer
som voktere, slik som i det kjente verset i Sal 91,11 ”For
han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle
dine veier.” Dette verset siteres også i NT. Men englenes
viktigste oppgave er å bære fram et budskap. Fra det gode
budskapet de ofte kom med, har vi fått ordet evangelium.
I hele Bibelen finner vi nesten 300 vers som omtaler
engel eller engler. Et godt eksempel på englenes oppgave
finner vi i fortellingen om Abraham. I 1. Mosebok kap. 18
fortelles det om tre budbringere som kommer til Abraham
og forteller at han og Sara som begge er gamle, skal få en
sønn. Her brukes ikke ordet engel, men det er tydelig at det
ikke er vesener av kjøtt og blod som viser seg for Abraham.
I 2. Mosebok er det Moses som får se en engel på fjellet
Horeb, der Guds navn blir åpenbart for ham.
Engler i Det nye testamentet
I NT er det enda tydeligere at englene først og fremst er
budbringere, selv om vi også møter tanken om englene som
voktere. Vi skal ta med noen eksempler som leder rett inn
i julens glade budskap. I Luk 1 får vi høre om to personer
som får besøk av en navngitt engel, Gabriel. Den første er
den gamle presten Sakarja. Han og hans kone Elisabet, var
barnløse, og Elisabet var i likhet med Sara i GT, fysisk sett
ute av stand til å få barn. Men underet skjer, og døperen
Johannes, veirydderen for Jesus, fødes. Gabriel avlegger
også et besøk hos Maria med et lignende budskap. Hun er
en ganske ung jente, men får budskap om at også hun skal
føde en sønn, på tross av at hun er jomfru. Så følger det
mektige kapitel 2 der vi finner det budskapet som senere
har fått navnet juleevangeliet. Her er det først en engel som
kunngjør frelserens fødsel. Og så opptrer en hærskare av
engler som priser Gud.
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn
skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og
Fredsfyrste (Jes 9,6). Tre av eksemplene vi har nevnt, har
til felles at de kunngjør at en sønn skal bli født, på tross av
fornuftsmessige innvendinger, og den siste åpenbaringen
av en engel gjelder kunngjøringen av at underet har skjedd.
Men det viktigste i disse fortellingene, er at englene trekker
seg tilbake etter kunngjøringen, og oppmerksomheten
rettes mot det eller den budskapet gjelder. Budskapet
er altså viktigere enn budbringeren, sønnen er viktigere
enn engelen. Dette må vi ta med når vi oppfordres til å ta
kontakt med vår personlige skytsengel. Det skulle også gi
vår julefeiring perspektiv og være en utfordring til oss alle.
”Engler daler ned i skjul,” betyr at de kommer i det skjulte.
Frelseren som ikke lenger er et lite barn i en krybbe, men
en levende Herre, er også skjult for vårt fysiske øye, men
Gud vil allikevel la oss få se ham både i ord og sakrament.
Englene trekker seg tilbake når de har kunngjort sitt
budskap. Jesus Kristus vil ikke trekke seg tilbake, men være
nær oss hver eneste dag.
For jul på jord
For barnet som er født
Himmelgaven!
Hør!
Kirkeklokkene ringer.
Det er jul.
Til jul steller og ordner vi så godt vi kan.
Juletreet pyntes gjerne.
Med tente lys og kanskje med kurver, røde hjerter, lenker,
glitter, engler og stjerne i toppen.
Tente lys – som skal minne oss om barnet kalte seg selv
Verdens Lys
Kurver – som skal minne oss om å dele på det vi har.
Tidligere la en småkaker, rosiner, det en hadde av ekstra
godt i kurvene på juletreet. Slik gjorde en det for å dele
med hverandre og for å huske den store gaven, Barnet,
som ble født den første julenatt.
Røde hjerter – som minner oss om kjærlighet. Den
kjærlighet vi har til hverandre og om den kjærlighet Gud
har til alle mennesker. Røde hjerter som også minner oss
om den kjærligheten det lille Jesus-barnet utfordrer oss til
å leve etter. Kjærligheten som handler om nestekjærlighet,
om å bry oss om hverandre i det nære og videre ut i
verden.
Lenker – som minner oss om at alle mennesker på jorda
Engler - som skal minne oss om
engelens ord og englesangen. ”
Frykt ikke! Jeg kommer til dere med
bud om en stor glede, en glede for
hele folket: I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er Kristus Herren. Og dette
skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt
og ligger i en krybbe.” Med ett var engelen omgitt av en
himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang:
”Ære være Gud i det høyeste
Og fred på jorden
Blant mennesker som har Guds velbehag!”
Stjerna - I toppen av treet er stjerna.
Ledestjerna
Stjerna som mange diktere har skrevet om.
Stjerna som ledet de tre vise til Barnet.
Barnet som utfordrer til å leve ut kjærligheten.
Barnet som utfordrer til å fremme rettferdighet.
Barnet som utfordrer til å skape rettferdighet og fred.
Den første julekveld lød englesangen.
Om barnet. Det nyfødte underet.
Om Guds ømhet. Om Guds nærvær.
Mysteriet.
Om Gud som ble menneske
og er midt i blant oss
og kaller på tro og tilbedelse
Hør!
Klokkene ringer.
Det er jul!
21
22
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Nytt rike
frå soknerådet
I nådens
Bekkjarvik kyrkjegard.
Bekkjarvik kyrkjegard er no full. Austevoll kommune har tidlegare gjort vedtak om at kyrkjegarden
ikkje skal utvidast, men at ein skal bruka Selbjørn gravplass som felles gravplass for heile Selbjørn.
Austevoll sokneråd er gjort kjent med at mange som soknar til Bekkjarvik kyrkjegard reagerer sterkt
på dette. I møte 11.10 gjorde difor Austevoll sokneråd eit nytt vedtak der dei bed Austevoll kommune
vurdera saka på ny. Pr. d.d. er det ei enkelgrav igjen på Bekkjarvik kyrkjegard. Om ein vel urnegrav, er
det rikeleg med plass på kyrkjegarden. Det er dessutan høve til å setja inntil 5 urner ned i ei allerede
eksisterande grav om det skulle vera ønskje om å nytta grava til t.d. foreldre, besteforeldre o.l.
Forlenging av avtale om 25% hjelpepreststilling
Austevoll sokneråd har gjort vedtak om hjelpepreststillinga i Austevoll prestegjeld vert oppretthalden også for perioden 2013. Stillinga har vore
til stor hjelp både for dei tilsette på kyrkjekontoret og forhåpnetlegvis til glede og signing for kyrkjelyden. Stillinga er tufta på gjevarteneste og
soknerådet er svært takksom for den økonomiske støtta kyrkjelyden bidreg med og som gjer dette tiltaket mogeleg.
Kyrkjelydspedagog
I samband med stortinget har vedteke ei storsatsing på trusopplæring, som kompensasjon for at kristdendomsfaget er ute av skulen, har
det vore utlyst 50% stilling som kyrkjelydspedagog i Austevoll. Det melde seg to sokjarar. På møte 22.11 tilsette Austevoll sokneråd Marta
Drønen Hatlevik som kyrkjelydspedagog i Austevoll frå 01.01.2013. Som kjent har Marta fungert i stillinga sidan 01.08.12, men då som førebels
tilsett. Frå 01.01 er ho fast i stillinga. Austevoll sokneråd vil ynskja Marta Drønen Hatlevik hjarteleg velkomen i staben og voner på eit langt og
fruktbart samabeid.
Austevoll kyrkjelyd på facebook.
Mange av kyrkjelyden sine medlemmer har oppretta facebookprofil og er meir eller mindre aktive der. Uansett
er dette eit medium der me når mange. Soknerådet har difor oppretta ei facbookprofil fo Austevoll kyrkjelyd
under navnet «Kyrkja i Austevoll» Med dette ynskjer soknerådet å få ut informasjon om saker og aktiviteter i
kyrkjelyden. Her er det mogeleg å koma med innspel og meldingar til soknerådet, både ros og ris. Me ynskjer også
å bruka profilen som eit rekruteringsverkty for friviljuge arbeidarar og info/dialog med konfirmantar, foreldre, babysong m.m. Søk på «Kyrkja i
Austevoll» og bli ven.
Ny høgmesseliturgi for Austevoll sokn
Austevoll sokneråd har vedteke ny høgmesseliturgi for Austevoll sokn slik den vart pressentert på soknemøtet, men med følgjande endring:
• «Kort stille» mellom fyrste og andre tekstlesing vert endra til «Salme/vers».
• Innbyding til samtale/bøn vert teke med under kunngjeringane.
Austevoll sokneråd meiner at det vil vera rett å prøva ut den nye høgmesseliturgien over ein periode før ein gjer endeleg vedtak.
Soknerådet vil difor ta med kyrkjelyden sine innspel frå soknemøtet, og forhåpentlegvis andre innspel som måtte koma, når liturgien skal
vurderast på ny etter 2 år.
Ny familiegudstenesteliturgi for Austevoll sokn vart vedteke slik den låg føre. Også for denne skal det gjerast endeleg vedtak om 2 år.
Takk for minnegåve
I samb. med Karsten Møgster
sin bortgong vart det gjeve ei
minnegåve til Møkster kapell.
Kr. 27.400,- er registrert på
konto tilhøyrande Møkster
kapell.
Soknerådet vil retta ei hjarteleg
takk til familien for gåva og
samstundes ynskja Guds
signing over Karsten Møgster
sitt kjære minne.
Helsing Austevoll sokneråd
Takk for minnegåve
I samb. med Brita Margrethe
Mehus sin bortgong vart det
gjeve ei minnegåve til Møkster
kapell. Kr.12.400,- er registrert
på konto tilhøyrande Møkster
kapell.
Soknerådet vil retta ei hjarteleg
takk til familien for gåva og
samstundes ynskja Guds
signing over Brita Margrethe
Mehus sitt kjære minne.
Helsing Austevoll sokneråd
Takk for minnegåve
I samb. med Ingeborg Karia
Møgster sin bortgong vart det
gjeve ei minnegåve til Møkster
kapell. Kr. 12.220,- er registrert
på konto tilhøyrande Møkster
kapell.
Soknerådet vil retta ei hjarteleg
takk til familien for gåva og
samstundes ynskja Guds
signing over Ingeborg Karia
Møgster sitt kjære minne.
Helsing Austevoll sokneråd
kyrkjel
I nådensyden
rike
sitt takkoffer
Presentasjon av
organisasjonane
som får tildelt offer
Venskapskyrkjelyden i Vyborg.
Ingrimskyrkja, i Vyborg i Russland, har i mange år vore Austevoll kyrkjelyd
sin venskapskyrkjelyd.
Med svært små midlar driv dei eit imponerande arbeid i sentrum av
Vyborg. Forutan gudstenestene på søndagar og søndagsskule, driv dei
eit fint barne- og ungdomsarbeid, barnekor og ungdomskor, i tillegg
til leirtilbod både vinter og sumar. Kyrkjelyden driv også eineståande
diakonalt arbeid i byen. Den sentrale plasseringa gjer at kyrkja er eit
kjærkoment tilbod til alle som ikkje har nokon stad å gjera av seg, og
dei er det mange av i Vyborg. Kyrkja er open 24 t. i døgeret, her kan folk
koma inn, få seg litt mat, varme og ein stad å sova.
Kvar julafta er det tradisjon at me i kyrkjene våre i Austevoll tek opp
offer til Ingrimskyrkja, noko dei er svært takksame for . I sitt takkebrev
til Austevoll kyrkjelyd skriv dei: «Me
takkar Gud for at finnest vener som
dykk, som er med å set oss i stand til å
hjelpa dei som treng det mest.»
Kyrkjelyden slit med eit bygg som etter kvart krev eit omfattande
vedlikehald i tillegg til betydelege brannsikringspålegg. Dette er tiltak dei
ikkje har midlar til om dei ikkje får økonomisk hjelp utanfrå. Dei bed om
Guds hjelp og inngripen i dette.
Dei skriv vidare: «Sjølv om avstanden og landegrensene skiller oss, så
foreiner trua på Jesus Kristus oss. Det hjelper oss og gjev oss mot og kraft
til vidare teneste.» Jula 2011 fekk me inn kr. 32.592,- som gjekk uavkorta til venskpaskyrkjelyden i Vyborg.
Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet.
Sjømannskyrkja, Norsk kyrkje i utlandet, skulle vera svært godt kjent
for Austevoll kyrkjelyd. Den vart grunnlagt i Bergen i 1864 og har sitt
hovudkontor her. Sjømannskyrkja er ein sjølvstendig organisasjon frå
Den norske kyrkja for å ivareta og vera kyrkje for nordmenn i utlandet.
Kyrkja arbeider for å skapa åndelege, kulturelle og sosiale
møteplassar, gje medmenneskeleg omsorg og praktisk hjelp.
Skipsbesøk, oppsøkjande verksemd og prestetenesta i Nordsjøen,
bidreg til eit nettverk som også når det gjeld beredskap, rettleiing og
kulturell tilpassning er til stor nytte. Arbeidet er i fyrste rekkje knytta
til verdas leiande havnebyar, men også til innlandsbyar med store
norske koloniar.
Sjømannskyrkja arbeider i 80 land, har 32 sjømannkyrkjer og rundt 200 tilsette. Kyrkja driv eigen nettkyrkje,
har seks nordsjøprestar og medarbeidarar med ansvar for supplyflåten, fem studentprestar og sju
ambulerande medarbeidarar. I løpet av eit år har kyrkja omkring 900.000 samlingar med mennesker over
heile verda.
Det er tradisjon at det vert teke opp offer til Sjømannskyrkja, Norsk kyrkje i utlandet på 1. juledagsgudstenesta i Austevoll kyrkje.
23
24
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
• unge spør • unge spør • unge spør • unge spør • unge spør •
Bibellesing
Jul på Møkster Skule
Jesus møter oss i Ordet sitt
Jesus har på ein eigen måte lova oss å vera saman med oss
når me les ordet hans. Eit lite avsnitt frå eit stykke av Robert
Boyd Munger ”My Heart Christ`s Home” ( Mitt hjarte –
Kristi bustad) illustrerer dette på ein sers god måte. Stykket
samanliknar eit kristent menneske med eit hus med mange
rom:
Me gjekk vidare inn i salongen. Dette rommet var lyst
og triveleg, intimt og komfortabelt. Eg likte det. Det var
ein peis der, polstra stolar, ei bokhyll, sofa – ein roleg
atmosfære.
Han syntest også å vera nøgd med det. ”Dette er verkeleg
eit hyggeleg rom”, sa han. ”La oss koma hit ofte. Her er
stille og roleg og me kan ha fellesskap med kvarandre”.
Som ein ung kristen var eg sjølvsagt spent. Eg kunne ikkje
tenkja meg noko eg heller ville enn å ha nokre minuttar
åleine med Kristus i fellesskap.
”Eg kjem til å vera her tidleg kvar morgon”, lova han. ”Møt
meg her, så kan me byrja dagen saman” Morgon etter
morgon gjekk eg ned i salongen. Han tok ei av bøkene frå
bokhylla og så las me i lag. Han delte med meg rikdomane
frå Bibelen og la ut om sanninga i den. Det gjorde godt for
meg å sjå hans nåde og kjærleik til meg. Det var fantastiske
timar me var i lag. Slik møttest me til andaktsstund dag
etter dag.
Men grunna mange gjeremål og oppgåver byrja eg gradvis
å korta ned på denne tida. Eg veit ikkje heilt kvifor, men
eg syntest vel at eg hadde det for travelt til å tilbringa tid
med Kristus. Dette var ikkje bevisst, som du sikkert forstår.
Det vart berre slik. Til slutt gjekk det så langt at tida ikkje
berre vart avkorta, men eg byrja også å hoppa over ein dag
eller to. no og då. Det var t.d. eksamenstid på universitetet.
Ellers var det andre presserande omstende som førte til at
eg kunne utelate denne stunda to dagar etter kvarandre og
ofte endå lenger.
Eg huska ekstra godt ein morgon eg hadde hastverk og
sprang ned trappa, ivrig etter å koma av gårde. I det eg
passerte salongen, såg eg at døra stod på gløtt. Eg titta
inn. Det var fyr på peisen. Og Meistaren sat der inne. Brått
tenkte eg forferda med meg sjølv: ”Han er jo min gjest! Eg
har sjølv invitert han inn i mitt hjarta. Han hadde kome som
Herre i min heim. Og no, i denne augneblink , neglisjerte
eg han. Eg snudde og gjekk inn. Med nedslegne augo sa
eg: ”Nådige Herre . tilgje meg, har du vore her alle desse
morgonane?”.
”Ja”, sa han. ” eg lova deg jo at eg skulle koma hit kvar
morgon for å treffa deg” Då vart eg endå meir skamfull.
Han hadde vore trufast sjølv om eg hadde vore trulaus. Eg
bad om tilgjeving, og han tilgav straks, slik han alltid gjer
når me angrar oppriktig.
Han sa ” Feilen er at du har sett på andaktsstunda,
bibelstudiet og bønetida berre som bidrag til eigen
åndelege vekst, men du har gløymt at denne tida er noko
for meg også. Hugs- eg elskar deg! Eg har kjøpt deg for
ein svært høg pris. Eg ynskjer fellesskapet ditt. Ikkje
oversjå denne, sjølv om det berre er for mi skuld. Kva enn
dine ynskjer er, så husk at eg vil ha tid saman med deg”.
Lat ikkje Kristus vera åleine i ditt hjartes salong, men set tid
av kvar dag til å lesa i Guds Ord og til å be – tid kor du kan
vera åleine med HAN.
Julestemninga har nok ikkje kome heilt enda til
Møkster. I skrivande stund er me enda i november og
litt tidleg å tenkje på enda.
Samstundes blir det ein heftig diskusjon når ordet jul
blir nemnt. Jul er kjekt og nedteljinga er på plass. Det
er 38 dagar igjen til jul, kjem det momentant frå ein
elev.
Det er gøy med jul, det er alle einig i. Då kan me leike
å ha det gøy, kjem det frå eine fyrsteklassingen. Så
er det så god mat, kjem det frå ei i fjerde. Pinnekjøt,
riskrem og risengrynsgraut er noko som vart nemnt.
Ribbe er og godt, seier den andre fjerdeklassingen.
Mandel i graut er ein sjølvfølgje, det er alle einig i.
Etter å ha diskutert mat og blitt freista av all den gode
maten lurer me litt på kvifor me eigentleg feirar jul.
Det veit alle, me feirar jul fordi det er Jesus sin
bursdag. Eg og har snart bursdag, kjem det frå ein, det
gler eg meg til. Korleis trur de Jesus feira bursdagen
sin? Han feira den nok slik som oss. Ja, det kunne alle
være einig i. Bere at han feira den med døyde folk i
himmelen. For slik var det med Jesus, han levde så
døyde han, så levde han igjen og så forsvant han til
himmelen. Der feirer han med alle som bur der.
Me veit litt om Jesus, men kven var han? Jesus er den
som skapte verden, seier ein. Ein annan seier han er
Gud sin son. Litt blanda meiningar, men ein ting er
sikkert. Me gler oss til jul og til feiring.
God jul til dykk alle frå gjengen på Møkster.
Kilde: www.sjelesorgog veiledning.no
http;//share-the-good-news.blogspot,com.es
Jesus svara:
«Den som elskar meg, held fast på
ordet mitt. Og den som elskar meg, skal
Far min elska, og vi skal koma og ta
bustad hos han.
Joh. 14, 23
25
26
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
I nådens rike
I nådens rike
I nådens rike
I nådens rike
Jesus selv sammenlignet denne vanskelige og vonde
tiden med fødselsveer.
Gunnar Elstad
Ses i himmelen!
Vi var i ferd med å ta avskjed etter at språkskolen
var slutt. En nydelig, eldre dame kommer bort til
meg, gir meg et varmt håndtrykk og sier, som den
naturligste ting av verden: “See you in heaven, if not
before”. (“Ser deg i himmelen, om ikke før”.) Det er
snart 30 år siden jeg fikk den hilsenen. Men ingen
avskjedshilsener har siden gjort et tilnærmelsesvis
så stort inntrykk på meg.
Det er jo nettopp dette det hele dreier seg om - å
komme til himmelen.
I kapitlet “Omvendelse” har vi lest Paulus ord om at
det å bli en kristen, innebærer å vende om til Gud,
vende seg bort fra avgudene, tjene den levende og
sanne Gud og vente på hans Sønn fra himmelen (1
Tess 1,9-10).
En kristen er altså en som venter på Jesus?
Lenger ut i det samme brevet sier Paulus at ingen
vet når Jesus kommer igjen, og at mange vil bli
overrasket den dagen det skjer. “Men dere, brødre”,
sier han til de kristne, “er ikke i mørket, så dagen
skulle overrumple dere som en tyv” (1 Tess,5,4).
Det betyr ikke at vi kan vite når Jesus kommer igjen,
eller har noen mulighet til å regne det ut. Men det
betyr at vi er så bevisst på at dette er en viktig del
av det vi tror på. Det er dette vi mer enn noe annet
ser fram til.
Vi har ikke noe løfte om at vi alltid skal ha det godt
i dette livet. Kristne som lever i forfølgelse vet noe
om det. Men vi er lovet å få det godt i evigheten.
Det er dette som gir martyrene mot til å dø for det
de tror på. Og kristne martyrer er det mange av. Vi
regner faktisk med at ca 300 000 kristne dør for sin
tro hvert år.
Det er mange måter å forkynne Jesu gjenkomst på.
De fleste kvinner ser fram til å få et barn. Men det betyr
ikke at de ser med glede fram til selve fødselen, for
den kan gjøre forferdelig vondt. Men det som er vondt,
åpner for noe stort og fint.
Nå er det kanskje litt for enkelt å si at vi kommer til
himmelen. Det er riktigere å si at Jesus kommer igjen for
å skape en ny himmel og en ny jord. Og på denne nye
jorden under en ny himmel, skal vi få bo og ha det godt.
Dessverre har både voksne og barn mange ganger
blitt unødig redde på grunn av forkynnere som har
tordnet ut over forsamlingen noe i retning av “Pass
dere, for nå kommer han snart! Og nåde dere om
dere ikke da har deres sak i orden!” Selv om vi ikke
kan underslå det alvoret som er forbundet med
at Jesus kommer igjen, blir en slik forkynnelse for
ensidig. Bibelen forkynner nemlig Jesu gjenkomst
vel så meget som en trøst og en oppmuntring for
de troende. “For Gud har ikke bestemt oss til vrede,
men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.
Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller
sover, skal leve sammen med ham. Derfor må dere
oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også
gjør” (1 Tess 5,9-11). Han som kommer, er han som
døde for mine synder. Han som kommer, er han som
elsker meg med en uendelig kjærlighet. Han som
kommer, er han jeg har hatt personlig fellesskap
med helt fra den dagen jeg ble en kristen. Han som
kommer, er han som har kalt meg “venn”,
ikke “tjener”.
At vi kan trenge en ny jord, skulle være åpenbart. For
det første ser det ut til at vi mennesker har klart å
ødelegge den gamle i et slikt omfang at den vel aldri
kommer til å bli det den en gang var. Og for det andre er
den verden vi lever i preget av det onde. Uansett hvor
meget vi anstrenger oss, kan vi aldri klare å skape et
paradis på jorden.
For en tid siden ble en eldre skuespiller spurt om
hun var redd for å dø.
En kristen kan heller ikke unnskylde sitt manglende
engasjement for en lidende verden med at Bibelen sier
at verden likevel en dag skal gå til grunne. En kristen er
satt til å lindre nød uansett.
“Nei”, svarte hun, “men jeg er redd for hva som
kommer til å skje med meg før jeg dør”.
Jeg satt der foran tv-skjermen og kjente at jeg kunne
underskrive på det hun sa. Jeg er også mer redd for
hvordan mine siste dager vil bli enn jeg er for selve
døden.
Og jeg er reddere for hva som skal skje før Jesus
kommer igjen enn jeg er for selve gjenkomsten.
Bibelen forteller nemlig at vi vil oppleve både nød
og trengsler før Jesus kommer igjen. Det kan gjøre
meg redd – selv om jeg er en kristen og ser fram til
at han kommer.
Det betyr ikke at vi ikke skal arbeide alt vi kan for å
bedre menneskenes kår. Selv om vi ikke kan skape et
paradis på jorden, må vi forhindre at verden forfaller
fortere enn høyst nødvendig. Som kristne har vi samme
holdning til den verden vi lever i som en lege har til en
pasient med en alvorlig sykdom.
Legen vet at pasienten en gang kommer til å dø. Livet
er nå engang slik. Men legen kan ikke bruke dette
som unnskyldning for å gi pasienten utilstrekkelig
behandling. Legen gjør alt han kan for å berge liv, lindre
smerte og få pasienten på beina igjen. Og takk og pris
for det.
Likevel, det er sørgelig begrenset hvor meget vi får
utrettet. Og det er tilsvarende godt å tenke på at det vi
nå bare kan gjøre stykkevis, delt og utilstrekkelig, det vil
Jesus en gang gjøre fullkomment.
Da skal det bli slutt på sorg, død, sykdom, sult, krig og
naturødeleggelser. Da skal heller ikke synden være mer.
Da skal vi endelig slutte å såre hverandre, undertrykke
hverandre, misbruke hverandre og skade hverandre.
Da skal det være slutt på løgn, mord, vold, baktalelse
og ukjærlighet.
“See you in heaven, if not before.”
I nådens rike
Bibelen….
«kven trur de at eg er?».
«Og de», spurde han,
«kven seier de at eg er?»
Då svara Simon Peter: «Du er Messias, den
levande Guds Son.»
Evangeliet etter Matteus 16, 15-16
Jesus Kristus er i går og i dag den same, ja,
til evig tid.
Brevet til hebrearane 13, 8
Jamvel når du seier at du ikkje ser han, ser
han di sak, og du må venta på han.
Job 35, 14
Men han vart såra for våre brot,
knust for våre synder.
Straffa låg på han, vi fekk fred,
ved hans sår vart vi lækte.
Jesaja 53, 5
Då sa Jesus til henne: «Eg er oppstoda og
livet. Den som trur på meg, skal leva om han
så døyr.
Evangeliet etter Johannes 11, 25
Sjå, eg står framfor døra og bankar. Om
nokon høyrer mi røyst og opnar døra, då vil
eg gå inn til han og halda måltid, eg med
han og han med meg.
Johannes’ openberring 3, 20
Kom til meg, alle de som slit og har tungt å
bera; eg vil gje dykk kvile!
Evangeliet etter Matteus 11, 28
Jesus seier: «Eg er vegen, sanninga og livet.
Ingen kjem til Far utan gjennom meg.
Evangeliet etter Johannes 14, 6
Igjen tala Jesus til folket og sa: «Eg er lyset i
verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys.»
Evangeliet etter Johannes 8, 12
Jesus sa til dei: «Kom og følg meg, så skal eg
gjera dykk til menneskefiskarar!»
Evangeliet etter Markus 1, 17
27
28
40
40
SMÅBARNSONG (1-3år)
Austevoll kyrkje
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Medliturg?
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2011
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2011
Kontaktpersoner:
Kateket Terje Dale Åse Solbakken -
Austevoll sokneråd sitt diakoniutval arbeider med å få organisert ei besøksteneste i
kyrkjelyden. Eit arbeid som no er godt igong.
Utvalet har m.a. arbeida med å registrera
Austevoll
Austevoll kyrkjeblad
kyrkjeblad nr
nr 5/2011
5/2011
41
41
personar som ynskjer besøk, men vantar
personar til å gå på besøk. Me
Julekalender
Julekalender
%DE\VRQJ±6PnEDUQVVRQJ
%DE\VRQJ±6PnEDUQVVRQJ framleis nokre
Austevoll
Austevoll
kyrkjelyd
kyrkjelyd
2011
2011
vil understreka at dette
ikkje
er eit evangeli³OLNHSRSXO UWVRPDOOWLG´
³OLNHSRSXO UWVRPDOOWLG´
BABYSONG:
BABYSONG:
Søndag
Søndag
27.
27.nov.
nov.
19.00
19.00
Austevoll
Austevoll
kyrkje.
kyrkje.
seringstiltak,
eller
ei
teneste
der
du må ta på
Bekkjarvik
Bekkjarvikkyrkje
kyrkje
––mandag
mandag
kl
kl11-12:30
11-12:30
Lysmessemed
medkonfi
konfirmantane
rmantane
retta
motLysmesse
eldre,
einsame
og sjuke
Hundvåkøykyrkje
Hundvåkøykyrkje
––tysdag
tysdag
kl
kl10-11:30
10-11:30
deg
oppdrag
for
pleietrengande.
Austevoll
Austevollkyrkje
kyrkje
––onsdag
onsdag
kl
kl11-12:30
11-12:30
b-TWEEN
SMÅBARNSONG
SMÅBARNSONG(1-3år)
(1-3år)
Austevoll
Austevollkyrkje
kyrkje
&ŽƌĚŝŶ^ŬĂƉĞƌĞƌĚŝŶĞŬƚĞŵĂŶŶ͕,ĞƌƌĞŶ͕,čƌƐŬĂͲ
Austevoll
Oppstart
Oppstart2012
2012--veke
veke55
&ŽƌĚŝŶ^ŬĂƉĞƌĞƌĚŝŶĞŬƚĞŵĂŶŶ͕,ĞƌƌĞŶ͕,čƌƐŬĂͲ
ƌĞŶĞƐ'ƵĚ͕Ğƌ,ĂŶƐŶĂǀŶ͕ŽŐ/ƐƌĂĞůƐ,ĞůůŝŐĞĞƌĚŝŶ
Kontaktpersoner:
Kontaktpersoner:
Austevoll
ƌĞŶĞƐ'ƵĚ͕Ğƌ,ĂŶƐŶĂǀŶ͕ŽŐ/ƐƌĂĞůƐ,ĞůůŝŐĞĞƌĚŝŶ
Kateket
KateketTerje
TerjeDale
Dale-'ũĞŶůƆƐĞƌ͕ĂůůũŽƌĚĞŶƐ'ƵĚŬĂůůĞƐ,ĂŶ͘
Åse
ÅseSolbakken
Solbakken-'ũĞŶůƆƐĞƌ͕ĂůůũŽƌĚĞŶƐ'ƵĚŬĂůůĞƐ,ĂŶ͘
:ĞƐĂũĂϱϰ͕ϱ
:ĞƐĂũĂϱϰ͕ϱ
Besøksteneste
Torsdag
Torsdag1.
1.des.
des.19.30
19.30Storekalsøy
Storekalsøykyrkje.
kyrkje.
––tysdag
tysdag
909
90922
22215
215
977
97776
76627
627
Austevoll sokneråd
sitt
diakoniutval
arbeiJulekonsert
Julekonsertmed
medAustevoll
AustevollMannskor,
Mannskor,Havfruene
Havfrueneog
og
der med å barnekor
få
organisert ei besøksteneste i
barnekor
kl
kl17-17:45
17-17:45
kyrkjelyden.
arbeid
som no
er laust
godt og
igong.
Du skal veraEit
ein
ven, prata
om
fast,
Laurdag
3.
3.des.
des.kl.
kl.20.00
20.00
Austevoll
Austevoll
kyrkje.
kyrkje.
Utvalet harLaurdag
m.a. arbeida
med
å registrera
Julekonsert
Julekonsert
med
medærend,
Ruben
RubenEspelid,
Espelid,
Kristoff
Kristoff
er
erog
ogSilvia
Silvialitt
lytta, kanskje
gå eit
gjera
dagen
personar som
ynskjer
besøk, men vantar
Birkeland
BirkelandTangen
Tangenm.fl
m.fl..
framleis
nokre
personar
tilmykje
å gå på
besøk.
Me
lysare
for
nokon
som
sit
åleine
og
som
Søndag
Søndagat
4.
4.des.
des.
18.00
18.00
Austevoll
Austevoll
kyrkje.
vil understreka
dette
ikkje
erkyrkje.
eit evangeliheilt
sikkert
vil
bli
svært
glad
for
å
sjå
deg.
Julekonsert
Julekonsert
med
med
Austevoll
AustevollMannskor,
Mannskor,
Havfruene
Havfruene
og
seringstiltak,
eller ei
teneste
der du
må taog
på
barnekor
barnekor
deg oppdrag
for pleietrengande.
Har DU høyrt om B-­‐tween? Det er klubben for born mellom 10 og 13 år på Storebø bedehus. Me samlast annakvar onsdag kl 18-­‐19:45. Me har ulike aktivitetar, leik, andakt, song og noko å ete. Alle 5.-­‐
7.klassingar er hjarteleg velkomne!" Besøksteneste
under – Nettbibelen - finner du:
• Bibeltekstene • Dagens bibelord
• Søndagens bibeltekster
,.<5.-$
Barnekantoriet
Barnekantoriet er
er eit
eit kor
kor for
for
dei
som
går
i
3.
7.
klasse.
dei som går i 3. - 7. klasse.
Dersom
Dersom du
du har
har lyst
lyst åå vera
vera med,
med,
er det berre å koma på øving :-)
er det berre å koma på øving :-)
Når skulane har fri,
Når skulane har fri,
har me det óg :-)
har me det óg :-)
Har du spørsmål,
Har du spørsmål,
ring 480 90 538 eller 915 75 460.
ring 480 90 538 eller 915 75 460.
Helsing leiarane
Helsing leiarane
Astrid og Steinar
Astrid og Steinar
RJLKHOJHUK¡JWLGHU
RJLKHOJHUK¡JWLGHU
Minner
Minner om
om at
at gåver
gåver på
på kr.
kr. 500,500,- eller
eller meir
meir gjev
gjev rett
rett til
til skattefrådrag.
skattefrådrag.
Gåva
vert
innrapport
frå
kyrkjekontoret.
Gåva vert innrapport frå kyrkjekontoret.
Ynskjer
Ynskjer du
du åå delta
delta som
som fast
fast gjevar
gjevar ii kyrkjelyden
kyrkjelyden si
si gjevarteneste
gjevarteneste til
til
barneog
ungdomsarbeidet,
ta
kontakt
med
Austevoll
barne- og ungdomsarbeidet, ta kontakt med Austevoll kyrkjekontor
kyrkjekontor tlf
tlf
55082600
55082600
Barne- og ungdomsarbeidet:
Barne- og ungdomsarbeidet:
Solmen kyrkje
Solmen kyrkje
Bekkjarvik kyrkje:
Bekkjarvik kyrkje:
Hundvåkøy kyrkje:
Hundvåkøy kyrkje:
Storekalsøy kyrkje:
Storekalsøy kyrkje:
Austevoll kyrkje:
Austevoll kyrkje:
3628.52.65430
3628.52.65430
3628.55.65256
3628.55.65256
3628.55.65248
3628.55.65248
3628.55.65264
3628.55.65264
3628.55.78943
3628.55.78943
3628.71.47575
3628.71.47575
N
N
A
A
G
G RR
Å
Å RR
EE
3nNYDUGDJDUHWWHUNO
RJLKHOJHUK¡JWLGHU
3nNYDUGDJDUHWWHUNO
RJLKHOJHUK¡JWLGHU
Om
Om du
du kunne
kunne tenkja
tenkja deg
deg å
å bli
bli ein
ein besøksbesøksvenn,
venn,setja
setja av
av ein
ein time
time eller
eller to,
to,når
når du
du måtte
måtte
ha
ha tid,
tid,så
så ta
ta kontakt
kontakt med
med Øystein
Øystein Rabben,
Rabben,
tlf.
tlf.926
926 95
95 320,
320,eller
eller Austevoll
Austevoll kyrkjekontor
kyrkjekontor
tlf
tlf 55
55 08
08 26
26 00
00
Ynskjer
Ynskjer du
du åå gje
gje ei
ei gåve
gåve til
til kyrkjelyden,
kyrkjelyden, anten
anten til
til ei
ei av
av kyrkjene,
kyrkjene,
%(5('6.$36
%(5('6.$36
eller
kontonr.
25'1,1*
eller til
til barnebarne- og
og ungdomsarbeidet,
ungdomsarbeidet, så
så kan
kan du
du nytta
nytta eit
eit av
av25'1,1*
kontonr.
,.<5.-$
,.<5.-$
som
som du
du finn
finn her.
her.
3nNYDUGDJDUHWWHUNO
3nNYDUGDJDUHWWHUNO
Svar på kubekryss
Julafta
Kontaktpersoner:
Sjå lysing
KateketMarsteinen
Terje Dale -
G
G
N
N
II
LL
– heilt i nærleiken
OHJNRQWRUWLG«
OHJNRQWRUWLG«
(LQYLOGnWUHIIDSnHLQSUHVWLHLWW
(LQYLOGnWUHIIDSnHLQSUHVWLHLWW
DYQDERSUHVWHJMHOGDVRPNDQ
DYQDERSUHVWHJMHOGDVRPNDQ
www.joker.no
\WDDVVLVWDQVHRJKMHOS
\WDDVVLVWDQVHRJKMHOS
.$%
.$%
Laurdag
Sundag
9–19 9–16 13–15
Me r ødd i
kt n
n k
n ffffe
d .
G
Ø
T
T
T
E
Fredag 6.L januar.
E N G
E klokkeslett:TSjå lysing
R
Stad og
Marsteinen
I
S
Ongdomsklubben – UK
R E
K
I R E
E
N
S
Å
K
G
Ø
T
kl
L*Laurdagar
T
T
E 20:00 til 23:30 – Ungdomsklubb (alt. i
E N G L E S K A R
E
T
R
I
S
Austevollshallen).
K
N
T
B
V
A N
F A R
Y
S
E
E
I
O
U
R
L
R
R *Tysdagar
til 21:00
I kl 19:15
Å
G R– Praystation
I S
LforAjenter.
B B
I
K
R
N
Å
I
B Å L kl 19:00 til 21:00
K
E
Å R – Lovsongsøving.
K R E M
B
V
N
G *Onsdagar
N
E L E
T
I
E
E
L
I
N
B
E
I
E Bedehuset
T
R E
K
D
I R E
*Torsdagar
kl 14:30 til 16:00 – Dans (alt. i Drøna
D
E
R
Ø
R
BesøkstenesteTorg
Bekkjarvik
Barnehage kl 19:00 til 20:30).
Torsdagen er det også UK aktiv i skogen på
Hufthamar.
Les meir om oss på: www.ongdomsklubben.com
Kontakt oss på: [email protected]
retta mot eldre, einsame og sjuke
Bekkjarvik
Torg
S
”
n
J
S
”
F
S
KHLOHG¡JQHWVNDOI¡OJMDQGH
OHJNRQWRUWLG«
Sv
EHUHGVNDSVQXPPHUQ\WWDVWYHG (LQYLOGnWUHIIDSnHLQSUHVWLHLWW
EHKRYIRUSUHVW
DYQDERSUHVWHJMHOGDVRPNDQ
'HWWHJMHOGYHGNULVHURJDQGUH \WDDVVLVWDQVHRJKMHOS
WLQJVRPLNNMHNDQYHQWDWLOYDQ
Du skal vera ein.$%
ven, prata om laust og fast,
Vn l
Joker Bakkasund
Kvardagar
Svar
Austevoll sokneråd sitt diakoniutval arbeider med å få organisert ei besøksteneste i
kyrkjelyden. Eit arbeid som no er godt igong.
KHLOHG¡JQHWVNDOI¡OJMDQGH
Utvalet harOHJNRQWRUWLG«
m.a. arbeida med å registrera
Svar
Svar
personar som
ynskjer besøk, men vantar
EHUHGVNDSVQXPPHUQ\WWDVWYHG
(LQYLOGnWUHIIDSnHLQSUHVWLHLWW
Å
Å
K
K
framleis nokre
personar til å gå på besøk. Me
EHKRYIRUSUHVW
DYQDERSUHVWHJMHOGDVRPNDQ
LL EE SS K
K A
A RR EE
vil understreka
at dette ikkje er eit evangeliFF A
A RR
Y
Y RR
'HWWHJMHOGYHGNULVHURJDQGUH
\WDDVVLVWDQVHRJKMHOS
SS
LL A
A B
B B
B
seringstiltak,
eller ei teneste der du må ta på
WLQJVRPLNNMHNDQYHQWDWLOYDQ
.$%
K
K RR EE M
M
B
B Ø
Ø
deg oppdrag for pleietrengande.
II
N
N
B
B EE RR
Bekkjarvik Torg
KHLOHG¡JQHWVNDOI¡OJMDQGH
KHLOHG¡JQHWVNDOI¡OJMDQGH
EHUHGVNDSVQXPPHUQ\WWDVWYHG
EHUHGVNDSVQXPPHUQ\WWDVWYHG
EHKRYIRUSUHVW
EHKRYIRUSUHVW
'HWWHJMHOGYHGNULVHURJDQGUH
'HWWHJMHOGYHGNULVHURJDQGUH
WLQJVRPLNNMHNDQYHQWDWLOYDQ
WLQJVRPLNNMHNDQYHQWDWLOYDQ
909 22 215
E
N
S
Åse
Solbakken
977
76 627
”Kyrkjelyden sin julefest”
L
J
B
Å
K
S
L E S K A R E J
K
V N E T E B S
A N
F A R
Y R b
O I
U
R
L
R
R
Å
G R I S
L A B B
I N I
K
R
S
Å
I
B Å L
K
E
J
Å
R
K
R
E
M
B
Ø
V
N
G 8.klasse
Svar på
Fra
N og oppover
S
E L E
T kubekryss
I
E
E Svar
L I
N
B E R
I
E
T
Stad:
Bedehuset
på
Storebø
Stad
Stadog
ogklokkeslett:
klokkeslett:Sjå
Sjålysing
lysingMarsteinen
Marsteinen
Du
Du skal
skal vera
vera ein
ein ven,
ven,prata
prata om
om laust
laust og
og fast,
fast,
lytta,
lytta,kanskje
kanskje gå
gå eit
eit ærend,
ærend,gjera
gjera dagen
dagen litt
litt
lysare
lysare for
for nokon
nokon som
som sit
sit mykje
mykje åleine
åleine og
og som
som
heilt
heilt sikkert
sikkert vil
vil bli
bli svært
svært glad
glad for
for å
å sjå
sjå deg.
deg.
$XVWHYROON\UNMHO\GVL
JMHYDUWHQHVWH
SMÅBARNSONG (1-3år)
nekantoriet
nekantoriet
EE
N
N
SS
G
G
Ø
Ø
TT
LL
TT
TT
EE
EE
TT
RR
SS
KK II N
N
TT
BB
V
V
SS
EE
EE
II
O
O
U
U
R
R
LL
RR
RR
II
Å
Å
II N
KK
RR
N
Å
Å
II
LL
BB Å
KK
EE
Å
V
V
N
N
G
G
N
N
EE LL EE
TT
II
EE
II
EE
T
T
RR EE
KK
D
D
II RR EE
T
J
b
Søndag 18. des. 18.00 Austevoll kyrkje
– tysdag
kl 17-17:45
”Me Austevoll
syng julakyrkje
inn” med staben,
Åse Solbakken
og Barnekantoriet
Oppstart 2012 - veke 5
tlf. 926
95 320,
eller deg
Austevoll
kyrkjekontor
Om
du kunne
tenkja
å bli ein
besøksJulafta
Julafta
venn,
setja
av
ein
time
eller
to,
når
du måtte
tlf 55 08 26
00
Sjå
Sjålysing
lysingMarsteinen
Marsteinen
ha tid, så ta kontakt med Øystein Rabben,
tlf. 926 95 320,
eller Austevoll
”Kyrkjelyden
”Kyrkjelyden
sin
sinjulefest”
julefest” kyrkjekontor
Fredag
6.januar.
januar.
tlf 55 08 26Fredag
00 6.
%(5('6.$36
%(5('6.$36
Svar
Svar på
på kubekryss
kubekryss
25'1,1*
25'1,1*
EE
,.<5.-$
S
L
Søndag 11. des. 18.00 Stolmen kyrkje
Hundvåkøy kyrkje
Hundvåkøykyrkje
– tysdag
kl 10-11:30
Julekonsert med Stolmen kyrkjekor, Austevoll Brass,
Austevoll
kyrkje
–
onsdag
kl 11-12:30
Hundvåkøy
kyrkje
Song og Revygruppa m.fl.
Søndag
Søndag11.
11.des.
des.18.00
18.00Stolmen
Stolmenkyrkje
kyrkje
personar
personar som
som ynskjer
ynskjer besøk,
besøk,men
men vantar
vantar
framleis
framleis nokre
nokre personar
personar til
til å
å gå
gå på
på besøk.
besøk.Me
Me
vil
vil understreka
understreka at
at dette
dette ikkje
ikkje er
er eit
eit evangelievangeliseringstiltak,
seringstiltak,eller
eller ei
ei teneste
teneste der
der du
du må
må ta
ta på
på
deg
deg oppdrag
oppdrag for
for pleietrengande.
pleietrengande.
J
A
”Kyrkjelyden
sin Austevoll
julefest” kyrkje.
Søndag
4. des. 18.00
³OLNHSRSXO UWVRPDOOWLG´
Julekonsert
med
Austevoll
Mannskor, Havfruene og
Fredag 6. januar.
barnekor
BABYSONG:
Stad
og klokkeslett:
Sjå–lysing
Marsteinen
Bekkjarvik
kyrkje
mandag
kl 11-12:30
Omskal
duvera
kunne
degom
å bli
ein
besøksDu
eintenkja
ven,
laust
og
fast,
Julekonsert
Julekonsert
med
medprata
Stolmen
Stolmen
kyrkjekor,
kyrkjekor,
Austevoll
Austevoll
Brass,
Brass,
Song
Song
og
ogRevygruppa
Revygruppa
m.fl
m.fl.. gjera dagen litt
lytta, kanskje
gå
eit ærend,
venn, setja av ein time eller to, når du måtte
lysare for nokon som sit mykje åleine og som
Søndag
Søndag18.
18.des.
des.18.00
18.00Austevoll
Austevollkyrkje
kyrkje
heilt
sikkert
vil
bli
svært
glad
for
å
sjå
deg.
ha tid,
så ta
kontakt
Øystein
Rabben,
”Me
”Me
syng
syng
jula
jula
inn”
inn”med
med
med
staben,
staben,
Åse
ÅseSolbakken
Solbakken
og
ogBarBar-
&ŽƌƐĊŚƆLJƚĞůƐŬĞƚ'ƵĚǀĞƌĚĞŶ͕Ăƚ,ĂŶŐĂǀ^ŝŶĞŐĞŶ
&ŽƌƐĊŚƆLJƚĞůƐŬĞƚ'ƵĚǀĞƌĚĞŶ͕Ăƚ,ĂŶŐĂǀ^ŝŶĞŐĞŶ
retta
retta mot
mot eldre,
eldre, einsame
einsame og
og sjuke
sjuke
^ƆŶŶ͕ƐůŝŬĂƚŚǀĞƌĚĞŶƐŽŵƚƌŽƌƉĊ,Ăŵ͕ƐŬĂůŝŬŬĞŐĊ
^ƆŶŶ͕ƐůŝŬĂƚŚǀĞƌĚĞŶƐŽŵƚƌŽƌƉĊ,Ăŵ͕ƐŬĂůŝŬŬĞŐĊ
Austevoll
Austevoll sokneråd
sokneråd sitt
sitt diakoniutval
diakoniutval arbeiarbeiĨŽƌƚĂƉƚ͕ŵĞŶŚĂĞǀŝŐůŝǀ͘
der
der med
med å
å få
få organisert
organisert ei
ei besøksteneste
besøksteneste ii
kyrkjelyden.
kyrkjelyden.Eit
Eit arbeid
arbeid som
som no
no er
er godt
godt igong.
igong.
:ŽŚĂŶŶĞƐϯ͕ϭϲ
Utvalet
Utvalet har
har m.a.
m.a.arbeida
arbeida med
med å
å registrera
registrera
www.bibel.no
øver
øver ii Austevoll
Austevoll kyrkje
kyrkje (Storebø),
(Storebø),
onsdagar
kl.17
onsdagar kl.17 - 18.
18.
%DE\VRQJ±6PnEDUQVVRQJ
Birkeland Tangen m.fl.
retta mot eldre, einsame og sjuke
Velkommen!
ƐŽŵŚŽůĚĞƌ,ĂŶƐŽƌĚ͘^ůŝŬŬĂŶǀŝǀŝƚĞĂƚǀŝĞƌŝ,Ăŵ͘
ƐŽŵŚŽůĚĞƌ,ĂŶƐŽƌĚ͘^ůŝŬŬĂŶǀŝǀŝƚĞĂƚǀŝĞƌŝ,Ăŵ͘
:ŽŚĂŶŶĞǭƐĨƆƌƐƚĞďƌĞǀϮ͕ϱ
:ŽŚĂŶŶĞǭƐĨƆƌƐƚĞďƌĞǀϮ͕ϱ
Frå begynnelsen
av det nye kyrkjeåret,
909 22 215
977 76 627
29
Julafta
Laurdag 3. des. kl. 20.00 Austevoll kyrkje.
Sjå lysing Marsteinen
Julekonsert med Ruben Espelid, Kristoffer og Silvia
Besøksteneste
Dette er eit nytt ord i samanheng med
den nye liturgien i kyrkja vår, som trer
i kraft fyrste advent. Dette ordet er eit
samlebegrep for personar, som gjer ei
teneste under gudstenesta. Tenestene
kan vere, å ønske velkommen i døra, å
vere med under prosesjon, lese tekst,
synge i forsangergruppa m.m det handlar
i korte trekk om å engasjera medlemma i
DĞŶ'ƵĚƐŬũčƌůŝŐŚĞƚĞƌŝƐĂŶŶŚĞƚďůŝƩĨƵůůĞŶĚƚŝĚĞŶ
menigheten
meir aktivt i gudstenesta. ĨƵůůĞŶĚƚŝĚĞŶ
DĞŶ'ƵĚƐŬũčƌůŝŐŚĞƚĞƌŝƐĂŶŶŚĞƚďůŝƩ
$867(92//
%$51(.$1725,
kl 17-17:45
Oppstart 2012 - veke 5
Medliturg er alle som i tillegg til liturgen
gjer liturgiske oppgåver i gudstenesta.
Ordet liturgi er avledet av det greske
ordet leitourgia, som direkte oversatt
betyr “folkets gjerninger”.
vil kyrkja i Austevoll ha behov for
fleire som gjer folkets gjerninger på
gudstenesta.
Dersom du kunne tenkt deg å vere med
å bidra med noke, alt ifrå å synga i
forsongargruppa, til å koka kaffi. Då e du
hjertelig velkomen til å ta kontakt med
kyrkjekontoret.
– tysdag
Torsdag 1. des. 19.30 Storekalsøy kyrkje.
Julekonsert med Austevoll Mannskor, Havfruene og
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
barnekor
Me tilbyr:
gvarer
● dagle
l/bensin
● diese
dukt
ro
p
lje
● o
k
● apote
re
● jernva
tstyr
u
● fiske
yring
● varekø
rtikler
● gavea
Tlf: 56 18 31 90 ● mail: [email protected]
Austevoll kyrkje
lytta, kanskje gå eit ærend, gjera dagen litt
lysare for nokon som sit mykje åleine og som
heilt sikkert vil bli svært glad for å sjå deg.
Open kyrkje kvar tysdag
Om du kunne tenkja deg å bli ein besøksmellom 10:00 og 19:00
venn, setja av ein time eller to, når du måtte
ha tid, så ta kontakt med Øystein Rabben,
tlf. 926 95 320, eller Austevoll kyrkjekontor
tlf 55 08 26 00
%(5('6.$36
25'1,1*
,.<5.-$
3nNYDUGDJDUHWWHUNO
RJLKHOJHUK¡JWLGHU
B
KHLOHG¡JQHWVNDOI¡
EHUHGVNDSVQXPPHUQ
EHKRYIRUSUHVW
'HWWHJMHOGYHGNULVHU
WLQJVRPLNNMHNDQYHQ
30
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
Austevoll kyrkjeblad nr 5/2011
5394 Kolbeinsvik
43
Slekters gang
Austevoll kyrkjeblad nr 6/2012
10
Austevoll kyrkje
Tlf. 56 18 19 00
Faks 56 18 19 20
Døgnvaks: 952 91 920
DØYPTE
07.10.12
07.10.12
07.10.12
07.10.12
07.10.12
21.10.12
Selina Hovland
Tirill Hovland
Nelly Kristine Austin
Philippe Møgster Erstad
Gustav Grindheim Møgster
Theodor Hovland
WWW.SPV.NO | TLF. 05555
Bekkjarvik
DØYPTE
14.10.12
Emilia Vassnes Reinhartsen
14.10.12
Isabella Troland Sjursen
11.11.12Ronja Andersen Haukanes
11.11.12
Victor Østervold-Njåstad
11.11.12
Sander Øye Djupevåg
MøreNot Austevoll AS - 5397 Bekkjarvik
Tlf 56 18 17 50 - Faks 56 18 17 55 - Butikk 56 18 17 53
ŐĞƌƐƵŶĚEĞƚ^
DØDE
ϱϯϵϳĞŬŬũĂƌǀŝŬ
dĞůĞĨŽŶϱϱϬϴϴϱϬϬ
ŚĂŶĚĞůΛĞŐĞƌƐƵŶĚŐƌŽƵƉ͘ŶŽ
ǁǁǁ͘ĞŐĞƌƐƵŶĚŶĞƚ͘ŶŽ
5392 Storebø • Tlf. 55 08 25 00 • Faks 55 08 25 01 • E-post: [email protected]
Nå kan du få EURO i våre minibanker på Storebø og Bekkjarvik.
Minibankene er også tilrettelagt
med talefunksjon for blinde.
7OI3ULYWOI
Storebø
Tlf: 06001
nordea.no
Gjør det mulig
Karsten Møgster
f.04.07.1935-d.18.09.2012
Alf Wold
f.01.08.1934-d.22.09.2012
Klara Reidunn
Strømme Drivenes
f.23.04.1937-d.28.09.2012
Klara Nøttingnes
f.23.02.1924-d.14.10.2012
Gullborg Veivåg
f.15.05.1948-d.16.10.2012
Britha Margrete Mehus f.19.08.1933-d.23.10.2012
Ingeborg Karia Møgster f.09.11.1946-d.27.10.2012
Olaug Møgster
f.05.03.1925-d.30.10.2012
Saman vil vi ære den treeinige Gud,
ved å:
• Forkynna Kristus
• Byggje kyrkjelydar,
• Fremje rettferd.
Saman vil vi ære den treeinige Gud!
«Det er det vi gjør når vi gjør det mest
grunnleggende en menighet kan gjøre,
og har gjort til alle tider, nemlig å komme
sammen til gudstjeneste. Da gir vi Gud
den ære Gud skal ha. Vi ærer Gud ved å
være til stede og derfor må vi ofte holde
gudstjeneste. Det er viktig at menigheten
har gode gudstjenestevaner og møter opp.
Det er et sterkt vitnesbyrd i lokalsamfunnet.
Det gjeld og dei dagane det ikkje er
gudsteneste i di bygd, men i nabobygda. Det
er og ei gudsteneste som er for deg.»
Biskop Halvor Nordhaug
Vi går til kyrkje
02.12 kl. 19.00 Austevoll kyrkje. Lysmesse v/T.Dale og K.A.Børnes
09.12 kl. 11.00 Stolmen kyrkje. Familiegudst. v/K.A.Børnes
16.12 kl. 11.00 Austevoll kyrkje v/T.Hellesøy
23.12 kl. 11.00 Møkster kapell. Familiegudst. v/K.A.Børnes
24.12 kl. 13.30 Storekalsøy kyrkje. Familiegudst. v/K.A.Børnes
kl. 14.30 Bekkjarvik kyrkje. Familiegudst. vJ-T.Nordstrand
kl. 15.00 Austevoll kyrkje. Familiegudst. v/K.A.Børnes
kl. 16.00 Hundvåkøy kyrkje. Me syng jula inn
kl. 16.15 Austevoll kyrkje. Familiegudst. v/K.A.Børnes
kl. 16.15 Stolmen kyrkje. Familiegudst. v/J-T.Nordstrand
25.12 kl. 12.00 Austevoll kyrkje . Høgtidsgudst. v/K.A.Børnes
01.01 kl. 12.00 Austevoll kyrkje v/K.A.Børnes
06.01 kl. 11.00 Stolmen kyrkje v/K.A.Børnes
13.01 kl. 11.00 Storekalsøy kyrkje v/K.A.Børnes (Mark. av ungdomsåret)
20.01 kl. 11.00 Austevoll kyrkje v/T.Hellesøy
27.01 kl. 11.00 Bekkjarvik kyrkje v/T.Dale
03.02 kl. 11.00 Hundvåkøy kyrkje. Familiegudst. v/K.A.Børnes
(Utd.Barnas kyrkjebok)
10.02 kl. 11.00 Austevoll kyrkje. Familiegudst.v/K.A.B og T.D.
(Utd. Barnas kyrkjebok)
17.02 kl. 11.00 Bekkjarvik kyrkje. Familiegudst. v/T.Dale (Utd. Barnas kyrkjebok)
kl. 11.00 Møkster kapell. v/K.A.Børnes
Telefonliste
Kyrkjekontoret
Tysdag 11-14 Torsdag og fredag 09 - 14......................55 08 26 00
Telefaks.....................................................................................55 08 26 01
e-post: [email protected]
Kyrkjeverje:
Tysdag 11-14 Torsdag og fredag 09-14........................55 08 26 02
Prest: Torsdag 09 - 12....................................................... 55 08 26 03
Kateket: Torsdag 10 - 12...................................................55 08 26 04
Organist: Tysdag 11 - 14...................................................55 08 26 05
Sekretær:................................................................................55 08 26 06
Kyrkjegardsarbeider: Onsdag 09 - 12........................... 55 08 26 07
Privat-telefonar:
Dagleg leiar Jan Tørres Nordstrand............................... 55 08 74 47
Mobil.........................................................................................95 24 22 90
Sokneprest: Kjell-Asle Børnes........................................55 08 60 86
Laurdag og mandag er presten sin fridag
Kateket: Terje Dale:.............................................................55 13 53 08
Mobil.........................................................................................90 92 22 15
Kantor: Steinar Christensen: ...........................................55 08 72 69
Mobil.........................................................................................91 57 54 60
Kyrkjelydspedagog: Martha Drønen Hatlevik...... 97 67 14 19
Kyrkjegardsarbeider: Odd M. Engelsen....................91 14 82 78
Soknerådsleiar: Per Nordstrand....................................55 08 75 80
Kyrkjetenarar:
Gunnlaug Drønen, Bekkjarvik..........................................56 18 04 81
Marie L. Østervold, Hundvåkøy.......................................55 08 52 35
Cecilie Øxnes, Austevoll.....................................................55 08 52 95
Kyrkjebladet:
Utgjevar: Austevoll sokneråd
Tlf. 47018770
E-post: [email protected]
Annonsepriser pr. år:
- små kr. 600.- store kr. 1200.Kontingent kr. 300/350.Bankkonto: 3628.07.20032
Trykkeri: Borge Grafisk AS
NB! Me gjer merksam på at staben kan vera ute på
oppdrag også i kontortida.
31
JULEEVANGELIET
Evangeliet etter Lukas, kap 2, 1-20
I dei dagane lét keisar Augustus lysa
ut at det skulle takast manntal over
heile verda.
Dette var første gongen dei tok
manntal, og det hende medan
Kvirinius var landshovding i Syria.
Då fór alle heim, kvar til sin by, og
skulle skriva seg i manntalet.
Også Josef drog då frå byen Nasaret
i Galilea og opp til Judea,
til Davidsbyen, som heiter
Betlehem, for han høyrde til
Davids hus og ætt
Det var nokre gjetarar der i
området som var ute på marka og
heldt vakt over flokken sin om
natta.
Med eitt stod ein Herrens engel
framfor dei, og Herrens herlegdom
lyste kringom dei. Då vart dei
gripne av stor redsle.
Men engelen sa til dei: «Ver ikkje
redde! Sjå, eg kjem til dykk med
bod om ei stor glede, ei glede for
heile folket:
I dag er det fødd dykk ein frelsar i
Davids by. Han er Messias,
Herren.
og skulle skriva seg der saman
med Maria, som var lova bort til
han. Ho venta då barn.
Og det skal de ha til teikn: De skal
finna eit barn som er sveipt og ligg
i ei krubbe.»
Og medan dei var der, kom tida då
ho skulle føda,
Brått var det ein stor himmelhær
saman med engelen; dei lova Gud
og song:
og ho fekk son sin, den
førstefødde. Ho sveipte han og la
han i ei krubbe, for det var ikkje
husrom for dei.
«Ære vere Gud i det høgste,
og fred på jorda
blant menneske Gud har glede i!»
Då englane hadde fare attende til
himmelen, sa gjetarane til
kvarandre: «Lat oss gå inn til
Betlehem og sjå dette som har
hendt, det som Herren har
kunngjort for oss.»
Så skunda dei seg dit og fann
Maria og Josef og det vesle barnet
som låg i krubba.
Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt
som hadde vorte sagt dei om dette
barnet.
Alle som høyrde på, undra seg over
det gjetarane fortalde.
Men Maria gøymde alt dette i
hjartet sitt og grunda på det.
Og gjetarane vende attende. Dei
lova og prisa Gud for alt dei hadde
høyrt og sett; alt var slik som det
var sagt dei.
god jul!