Generelle vilkår for kontanthåndtering

Transcription

Generelle vilkår for kontanthåndtering
GENERELLE VILKÅR FOR KONTANTHÅNDTERINGSTJENESTER OG VERDITRANSPORT 1. GENERELT Vilkårene gjelder kjøp av kontanthåndteringstjenester og/eller verditransport (Tjenestene). 2. IDENTITETSKONTROLL Ved inngåelse av avtale om kjøp av Tjenestene skal Kunden gi Nokas den dokumentasjonen Nokas trenger for å kunne ivareta sine plikter etter hvitvaskingsregelverket, dette er oppdatert firmaattest ikke eldre enn 3 mnd, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. De personer Kunden gir fullmakt jf pkt 3 nedenfor, må også legitimere seg med bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. 3. FULLMAKT Kunden skal gi utvalgte ansatte skriftlig fullmakt til å bestille og motta kontanter og verditransportoppdrag ved utfylling av eget fullmaktsskjema eller av fullmaktsfeltet i avtaledokumentet. For bestilling på internett benyttes tilsendt passord og brukernavn. Beløpsgrense for bestilling av kontanter fastsettes av Nokas. Fullmakter og original bekreftet kopi av gyldig legitimasjon sendes Nokas. Fullmaktene gjelder inntil Nokas har mottatt skriftlig melding fra Kunden om at den er trukket tilbake. 4. BESTILLING AV KONTANTER Bestilling av kontanter skal være Nokas i hende før kl. 11:00 virkedager for utlevering tidligst første påfølgende virkedag ihht. avtalt transport. Tidsfrister kan avvike p.g.a. lokale forhold ved den enkelte Nokas avdeling. 5. KUNDENS SALG AV KONTANTER (INNLEVERING) Kontantene skal være pakket i emballasje godkjent av Nokas. Normalt vil innleveringen bli kontrolltalt påfølgende virkedag og oppgjøret sendt Kundens banks datasentral innen utgangen av denne dagen. Oppgjørstidspunktet kan avvike noe i distrikter med spredt bosetning og lange avstander eller på særskilte merkedager med store svingninger i volum. Elektronisk registrering av innleveringen skal skje på www.nokas.no med mindre annet er avtalt. Alle kolli skal være strekkodemerket fra leverandøren. Sedler og annet innhold skal være ordnet slik at opptelling og avregning kan utføres effektivt og sikkert. Ved avvik som krever ekstra ressurser i behandlingen, kan Kunden bli fakturert for de merkostnader som påløper. 6. OPPGJØR OG BELASTNING Ved Kundens kjøp og salg av kontanter skal Nokas henholdsvis belaste/godskrive Kundens norske bankkonto for opptalt beløp. Kundens konto godskrives når den enkelte innlevering er kontrolltalt og belastes ved utløpet av bestillingsfristen på pakkedagen. Beløpstransaksjonene som er beskrevet ovenfor vil gå igjennom bankenes oppgjørssystem (avregningen) og vil få den valuteringsdato som følger av de regler som der er avtalt. Kunden må gi Nokas fullmakt til å godskrive og belaste oppgitte konti, inkludert oppgjør for tjenesten, i Kundens bank som nevnt ovenfor. Falske eller dekningsløse betalingsmidler belastes samme konto som tidligere er godskrevet. Kunden gir videre Nokas fullmakt til å rette feilaktig godskrivning eller belastning av konto innenfor de begrensninger som følger av Finansavtalelovens regler, herunder §§ 31, 32 og 33. 7. 8. PRISER Prisen Kunden skal betale for tjenestene fremgår av Kundens avtale. Nokas kan endre prisene uten begrunnelse ved å gi Kunden 1 ‐ en måned ‐ skriftlig varsel før endringene blir iverksatt dersom ikke annet fremkommer av Kundens avtale med Nokas. Prisen for kontanthåndteringstjenesten faktureres eks. mva mens prisen for verditransporttjenesten og samletjenester som inneholder verditransport faktureres med mva. Nokas vurderer løpende alle sine tjenester i forhold til bestemmelser om merverdiavgift og fakturerer kundene i tråd med disse vurderingene. Kontanthåndteringstjenestene vil normalt være unntatt fra merverdiavgift. For det tilfellet at regelverket, på det tidspunktet leveransen finner sted, ikke lenger gir hjemmel for fakturering uten merverdiavgift, plikter Kunden å betale merverdiavgift på prisene i tillegg til de avtalte priser for tjenestene og produktene etter avtalen. Dette kan bli gitt tilbakevirkende kraft i tilfelle avgiftsmyndighetene skulle kreve dette. Eventuelle endringer eller tilleggsleveranser faktureres etter den til enhver tid gjeldende pris hos Nokas, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt. Utenlandsk valuta i innleveringen veksles til kurser som publisert på www.nokas.no. BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING 8.1 Kontanthåndteringstjenestene Kostnaden for kontanthåndteringstjenesten belastes Kundens norske bankkonto etterskuddsvis pr 15 dager basert på Kundens fullmakt. Grunnlag for belastningen oversendes Kunden. 8.2 Verditransporttjenestene og/eller produktpakker Forskuddsvis fakturering av tjenestene skjer kvartalsvis med forfall pr. 15 dager. Det benyttes e‐
faktura. Tilleggstjenester faktureres etterskuddsvis pr. 15 dager. 8.3 Forsinket betaling Ved manglende betaling eller dekning for vederlaget på avtalt konto kan Nokas kreve rente etter lov av 19. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 9. DIFFERANSER VED INNLEVERING Dersom det oppstår en differanse mellom Kundens og Nokas’ informasjon om det angitte beløpet ved innlevering eller utlevering av kontanter, skal differansen håndteres i tråd med Nokas’ gjeldende rutine for differansehåndtering. Differanser meldes til Kunden uten ugrunnet opphold. 10. SJEKKER/RESERVELØSNINGER Når sjekker er en del av oppgjøret skal disse kopieres og oppbevares i minimum en uke, det samme gjelder kopi av bilag når reserveløsning er benyttet, slik at rekonstruksjoner av oppgjøret forenkles ved en evt. destruksjon/innfarging under transporten. Nokas fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for sjekker/reserveløsninger i de tilfeller ovennevnte rutiner ikke er fulgt. 11. RISIKOOVERGANG Risikoen for sedler og mynt går over på hhv Kunden (Kundens fullmektig) og Nokas ved overlevering. 11.1 Overlevering av verdier gjennom safe Ved innlevering i Nokaseide døgnsafer og/eller butikkbaserte droppsafer, går risikoen over på Nokas når droppet er registrert deponert. Ved eventuell uoverensstemmelse om hvorvidt posen har blitt deponert i safen eller om beløpets størrelse, må Kunden kunne sannsynliggjøre at verdiene er levert før Nokas vil akseptere at deponering har skjedd. 11.2 Innlevering av verdier via transportør Ved innlevering av verdier via transportør, går risikoen over på Nokas i henhold til vilkårene i NS 8434. 11.3 Utlevering av verdier hos Kunden Ved utlevering av verdier via transportør, går risikoen over fra Nokas til Kunden henhold til vilkårene i Norsk Standard (NS) 8434. 12. ELEKTRONISK REGISTRERING Når Kunden benytter elektronisk løsning for innlevering av oppgjør vil Kunden få tildelt kode for pålogging på www.nokas.no der Kunden må taste inn dagsoppgjør og beløp for de enkelte sedler og mynter. Kunden må følge Nokas’ veiledning nøye, og er selv ansvarlig for at inntastede tall er riktige. 13. MISLIGHOLD/PLIKT TIL Å BEGRENSE TAP 13.1 Nokas mislighold Kunden må påberope seg manglende/mangelfull levering i rimelig tid etter at dette er oppdaget eller burde vært oppdaget. Nokas dekker dokumentert økonomisk tap påført Kunden som direkte følge av mislighold fra Nokas og som Nokas med rimelighet kunne forutsett som en følge av misligholdet. 13.2 Kundens mislighold Det foreligger mislighold fra Kundens side blant annet dersom Kunden unnlater å legge forholdene til rette for Nokas, eller unnlater medvirkning som Nokas med rimelighet kan kreve av Kunden. Dersom slik forsømmelse fra Kunden medfører at Nokas blir forsinket med sitt oppdrag, er slik forsinkelse ikke å anse som mislighold fra Nokas. Det samme gjelder for øvrige mangler for oppfyllelse av verdi oppdrag. Kunden må dekke det tap Nokas blir påført som følge av Kundens mislighold etter alminnelig erstatningsrettslige regler. 13.3 Plikt til å begrense mislighold Den part som påberoper seg mislighold fra den annen part skal ved rimelige tiltak begrense sine tap. Forsømmer vedkommende dette kan erstatningen lempes tilsvarende. Partene skal gis rimelig tid til å rette på avvik. 13.4 Heving Ved vesentlig mislighold kan den ikke misligholdende part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Manglende betaling fra Kunden ansees som vesentlig mislighold dersom Kunden ikke har innbetalt utestående senest innen 14 dager etter skriftlig purring fra Nokas. 14. TAUSHETSPLIKT Partene og deres ansatte har taushetsplikt om det de måtte få kjennskap til om den andre parts forretninger og rutiner. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen med Nokas er opphørt. 15. ANSVAR OG FORSIKRING Utover de alminnelige bestemmelsene for Nokas’ ansvarsforsikring har Nokas tegnet en spesiell forsikring for verditransport. Nokas’ ansvar er begrenset til den til en hver tid gjeldende forsikringsdekning for personskade og eiendomsskade. 16. FORCE MAJEURE Dersom den ene parts manglende oppfyllelse av avtalen skyldes en hindring utenfor dennes kontroll, herunder myndigheters handlinger eller manglende handlinger som man ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet, eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes partenes plikter så lenge force majeure situasjonen består. Oppstår en Force Majeure situasjon skal den part som påberoper seg Force Majeure uten ugrunnet opphold skriftlig meddele dette til den annen part. 17. ENDRING AV AVTALEN Nokas kan med øyeblikkelig virkning foreta endringer i avtalen som er nødvendige av f. eks sikkerhets‐ og/eller forsikringsmessige grunner, og kan i slike tilfeller belaste Kunden særskilt for dette. Ved endring av transportfrekvens skal Kunden varsles innen den første, en måned før endringen iverksettes. Endringene skal skje skriftlig. dersom det åpnes konkurs, gjeldsforhandling eller akkord hos Kunden. 19. TVISTER Avtalen reguleres av norsk rett. Tvist om tolkning eller gjennomføring av avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses ved de ordinære domstolene. Partene vedtar Oslo tingsrett som verneting. 18. AVTALENS VARIGHET/OPPSIGELSE Avtalen gjelder fra dato for avtaleinngåelse og i 12 måneder. Etter utløpet av den første 12 måneders perioden kan hver av partene si opp avtalen med minst 3 måneders skriftlig varsel. Nokas kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning