PÅMELDING/KONTRAKT - Kompetansebyggeren

Comments

Transcription

PÅMELDING/KONTRAKT - Kompetansebyggeren
PÅMELDING/KONTRAKT
Yrkesteori til fagbrev i salgsfaget, sikkerhetsfaget og kontor/adm. faget
Kursstart:
1. Nettbasert : Fortløpende 2. Med undervisning: januar og august
Opplegg:
1. Kun nettbasert med veiledning over nettet.
2. Nettbasert + undervisning 1 dag á 3 timer pr uke.
Avsluttes med eksamen som privatist. Denne kan tas i juni eller desember.
Påmelding til eksamen på www.privatistweb.no
Påmeldingsfrist:
Løpende påmelding
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
og -sted
Personnummer (11 siffer):
Mobiltelefon:
E-post adresse
Tlf. Arbeid:
Firmanavn (evn. NAV/fylke):
Kontaktperson:
Adresse:
Tlf:
Jeg melder meg på:
□ Salgsfaget
□ Kontor og adm.faget
□ Sikkerhetsfaget
(Sett kryss)
Jeg ønsker (sett kryss):
□ Kun nettskole (pris kr. 10.900,-) □ Nettskole + undervisning 1 dag á 3 timer i uka (pris kr. 24.900,-)
Kurset betales av: □ Bedriften □ Privat □ NAV □ VFK/fylket
Ønsket betaling:
□ Hele beløpet samlet □ 2.terminer (av 50 %) □ Etter avtale med Kompetansebyggeren
□ Jeg er kjent med kontraktens vilkår. Se kontraktens bakside.
Sted/dato
Underskrift
Annen betaler (underskrift og
stempel)
Sendes til: Kompetansebyggeren, Postboks 2078, 3103 Tønsberg (eventuelt på e-post; scannet m/underskrift)
1
Postadresse:
Besøksadresse:
Postboks 2078, 3103 Tønsberg
Fjordgt. 2, 3125 Tønsberg
Telefon: 33 30 93 00
Telefaks: 33 30 93 01
Epost:
[email protected]
Hjemmeside: www.kompetansebyggeren.no
Generelle vilkår for studiekontrakter
1. Generelt
Kompetansebyggeren virksomhet er regulert gjennom Opplæringslova av 1998, og tilhørende forskrifter og rundskriv gitt av
Kunnskapsdepartementet.
Kontrakten er utarbeidet med utgangspunkt i Forbrukerombudets retningslinjer for studiekontrakter av 2004.
De følgende reglene gjelder i tillegg, og som utfyllende bestemmelser med mindre annet fremgår av kontrakten for det enkelte kurs/studium, eller
av annen avtale mellom partene.
2. Forpliktende kontrakt
Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet den.
3. Betalingsforpliktelser
Studenten skal betale studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten.
4. Skolens ansvar
Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. Skolen kan likevel foreta endringer hvor det
er hensiktsmessig ut fra faglige og praktiske formål å endre fag, fremdriftsplaner, gjennomføringsformer eller lignende.
Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll.
Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysing sendes studenten så tidlig som mulig og senest innen 1
uke før studiestart.
5. Studentens ansvar
Studenten skal sette seg inn i skolens reglement slik dette til enhver tid fastsettes av skolen, og skal følge dette. Kopiering av studiemateriell,
dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, evt. noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er
innhentet skriftlig samtykke fra skolen.
Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig.
Ved studier som krever oppmelding til privatisteksamen er den enkelte student selv ansvarlig for å melde seg opp innen de frister som gjelder.
6. Studieavbrudd
6.1 Studentens studieavbrudd
a) Ved oppsigelse av studieplass mindre enn 3 uker før studieoppstart vil studenten bli avkrevd 10 % av studieavgiften.
b) Ved avbrudd under studiet vil studenten måtte dekke skolens tap. Studenter som anses å være forbrukere vil ved avbrudd etter studiets
oppstart måtte betale 75 % av studieavgiften, og 100 % ved avbrudd i andre halvdel av estimert studietid.
c) Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force
majeure) betales bare for mottatt undervisning. Utdelt materiale skal i slike tilfeller leveres tilbake til skolen.
6.2 Formkrav
Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen skal varsel om dette sendes skolen skriftlig.
6.3 Bevisbyrde
Studenten har bevisbyrden og må godtgjøre årsaken til studieavbrudd for de tilfeller hvor studenten har rett til avbrudd etter punkt 6.1.
7. Mislighold av kontrakten
7.1 Skolens mislighold
Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter
kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud.
Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra
skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter.
7.2 Studentens mislighold
Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av studieavgift eller annen godtgjørelse vil purring bli sendt.
Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88
nr.26 med forskrift fastsatt i kgl. Res av 14.07.89. Eventuelt krav om avkorting av studieavgift ved avbrudd jfr. pkt. 6 må fremsettes innen kravet
går til rettslig inkasso.
Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra studentens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik
heving.
2
Postadresse:
Besøksadresse:
Postboks 2078, 3103 Tønsberg
Fjordgt. 2, 3125 Tønsberg
Telefon: 33 30 93 00
Telefaks: 33 30 93 01
Epost:
[email protected]
Hjemmeside: www.kompetansebyggeren.no

Similar documents