Emneplan PPU-P1 - Høgskolen i Bergen

Comments

Transcription

Emneplan PPU-P1 - Høgskolen i Bergen
Avdeling for lærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8 -13
Emne: PPU-P1
Studieår: 2015/2016
Emneplan PPU-P1 - Praksis første studieår Praktisk-pedagogisk
utdanning for yrkesfag, trinn 8-13
Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende
retningslinjene for praksisstudiet
Dette er første praksisemnet. Emnet er en obligatorisk del av studiet praktisk-pedagogisk
utdanning for yrkesfag, trinn 8-13 ved Høgskolen i Bergen
Vurderingskriterier
Studenten:
 har kunnskap om og kan planlegge undervisning med utgangspunkt i didaktisk
relasjonstenkning
 har kunnskap om tilpasset opplæring
 skal foreta observasjoner av f.eks. enkeltelever, lærere og klasser
 kan forholde seg til og reflektere over tilbakemeldinger fra veileder
 har kunnskap om elevvurdering
 kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte
tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 har kunnskap om lovverk, læreplaner og andre relevante styringsdokumenter
 kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier knyttet fag- og yrkesopplæring
 kan planlegge og gjennomføre undervisning
 kan operasjonalisere læreplanmål og lage kriterier for vurdering
 kan gi elevene fremovermeldinger og tilbakemeldinger
 kan integrere de fem grunnleggende ferdighetene i undervisningen
 har yrkesetiske kunnskaper og ferdigheter
 behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan
reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 kan vise god relasjonskompeanse i kontakt med tilsatte, elever og foreldre
Studenten må også oppfylle følgende krav:
•
Retter seg eller vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet
•
Overholde obligatoriske forpliktelser og avtaler, deriblant arbeidskrav og gitte
tidsfrister
For å bestå praksisemnet må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle
læringsutbyttene
1
Avdeling for lærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8 -13
Emne: PPU-P1
Studieår: 2015/2016
Organisering og innhold
Studentene skal første studieår ha 30 dager praksis fordelt på 15 dager om høsten og 15
dager om våren.
Mye av praksisen er knyttet til undervisningsaktiviteten; dvs deltakelse med elever /
elevgrupper. Denne delen kan inneholde observasjon, utprøving av materiell og metoder,
egne undervisningsøkter m.m, og vil måtte tilpasses det enkelte praksissted. I tillegg til dette
kommer veiledningstimene og nødvendig møtevirksomhet. Basert på praksisstedets egenart
og praksislærers arbeidsplan, er det opp til praksislærer og studenten å komme frem til en
avtale om relevant innhold i praksisperioden. Avtale om innhold og nøyaktig tidspunkt bør
gjøres i forkant av praksis hvert semester.
Praksis starter med observasjon i høstsemesteret. Praksislærer og studenten planlegger i
samarbeid hva som skal observeres og hvilken observasjonsmetode som brukes. På
bakgrunn av disse observasjonene og refleksjonene, planlegger studenten medlærerpraksis
sammen med praksisveileder.
Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er
obligatoriske arbeidskrav. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til
praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og eventuelt skole-hjemsamarbeid. I praksis skal studentene i tillegg observere når medstudenter og praksislærer
underviser og vil bli trukket inn som medlærere når andre har ansvar for undervisningen, for
eksempel ved gruppedeling og elevveiledning.
På vårsemesteret skal studenten ha ansvar for mye av undervisningen. Studenten skal vise at
han kan planlegge og gjennomføre undervisning. I løpet av 5 praksisdager bør studenten ha
minimum 8 timer undervisningsansvar.
Studentene skal ha veiledning før og etter undervisning individuelt, parvis eller i gruppe. Her
tas det utgangspunkt i studentens logg og forberedte spørsmål. Planleggingsdokument må
leveres i god tid før veiledningssamtalen slik at praksislærer kan gå gjennom dokumentet i
forkant av samtalen.
I denne praksisperioden skal faglærerne ved høgskolen besøke praksisskolene og delta i
studentenes undervisning og veiledning.
Arbeidskrav
Refleksjonsnotat
Studentene skal før hver praksisperiode skrive et refleksjonsnotat som skal leveres
praksislærer første dag i praksis. Sammen med de generelle vurderingskriteriene og
praksislærernes observasjoner skal notatet være et grunnlag for veiledning av studentene.
Notatet skal inneholde:
 Egne forventninger til utbytte av praksisperioden
 Forventninger til medstudenter, praksislærere og praksisskole
2
Avdeling for lærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8 -13
Emne: PPU-P1
Studieår: 2015/2016
 Refleksjon over egne utviklingsmål i forhold til lærerrollen. Hva trenger studenten å
arbeide med, og hvordan vil studenten arbeide for å nå disse målene?
Planleggingsdokument
Studenten skal lage planleggingsdokument til egen undervisning, gjerne i samarbeid med
medstudenter, og etter veiledning fra praksislærer. Dokumentet skal leveres til praksislærer i
forkant av undervisningsøkten i så god tid slik at praksislærer kan sette seg inn i det og gi
tilbakemelding på det før undervisningsøkten.
Praksislogg
Studentene skal føre praksislogg, og bruke den som utgangspunkt for veiledning. Veileder
har innsynsrett i loggen i forbindelse med individuell veiledning. Loggboken skal også være
grunnlag for et obligatorisk arbeidskrav i PPU1- «Ledelse av læreprosesser - ledelse av
lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv»
Selvevaluering
Studenten skal gi en skriftlig selvevaluering midtveis og i slutten av praksisperioden. Denne
skal leveres praksislærer før veiledningssamtaler underveis, og ved slutten av hver
praksisperiode. Innhold:
•
I hvilken grad nådde jeg målene jeg hadde satt meg?
•
Positive erfaringer og problemer jeg møtte i perioden
•
Plan for videre arbeid med å utvikle lærerkompetansen min
Vurderingsordning
Praksisstudiet har status som eksamen og vurderes med karakterskalaen bestått/ikke
bestått. Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt
forsøk, jfr. høgskolens forskrift om studier og eksamen.
Underveisvurdering blir gitt etter første praksisdel (15 dager) i høstsemesteret. Dette er en
foreløpig vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene, og den skal være skriftlig.
Studenten skal ha kopi av underveisvurderingen.
Sluttvurdering med begrunnelse og karakter blir gitt etter at alle praksisdager er
gjennomført i vårsemesteret.
PPU-P1 vurderes med karakteren bestått/ikke bestått.
For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se PPU-Y-Retningslinjer for praksisstudiet
3

Similar documents