Emneplan KRO-3 - Praksis tredje studieår Bachelor i kroppsøving

Comments

Transcription

Emneplan KRO-3 - Praksis tredje studieår Bachelor i kroppsøving
Avdeling for lærerutdanning
Bachelor/faglærer i kroppsøving og idrettsfag (KRO/IDR)
Emne: KRO-3
Studieår: 2015/2016
Emneplan KRO-3 - Praksis tredje studieår Bachelor i kroppsøving og
idrettsfag
Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende
retningslinjene for praksisstudiet.
Dette er tredje praksisemnet. Emnet er en obligatorisk det av bachelorstudiet i kroppsøving
og idrettsfag
Vurderingskriterier






studenten har deltatt aktivt i praksisperioden
studenten har utført pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, for eksempel
forberedelse og gjennomføring av oppgavene/arbeidet
studenten har vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og
kommunikasjon med brukerne/klientene/pasientene
studenten har vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og
kommunikasjon med ansatte og medstudenter
studenten har retter seg eller vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet
studenten har overholde obligatoriske forpliktelser og avtaler, deriblant arbeidskrav
og gitte tidsfrister.
Organisering og innhold
KRO-3 organiseres med 10 dager spesialpedagogisk praksis, 10 dager med praksis i frivillig
idrettsliv og 5 dager med praksis i tilknytning til selvvalgt idrett.
Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er
obligatoriske arbeidskrav. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til
praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møter og eventuelt annet
samarbeid.
Spesialpedagogisk praksis
Hensikten med praksisperioden er å se hvordan fysisk aktivitet kan benyttes i et
forebyggende, behandlende og/eller rehabiliterende perspektiv. Vi bruker institusjoner i
hele Norge og studenten må være forberedt på å bo borte i hele praksisperioden.
Praksisen kan bestå av observasjonspraksis, deltagende praksis og/eller instruksjonspraksis.
Studentene skal delta på de oppleggene institusjonene har.
Studentene har krav på en veiledningssamtale hver dag. Denne kan organiseres slik det
passer for praksisstedet. En oppsummeringssamtale siste dag i praksis, der vurdering og
karakter gjennomgås, skal gjennomføres individuelt.
Avdeling for lærerutdanning
Bachelor/faglærer i kroppsøving og idrettsfag (KRO/IDR)
Emne: KRO-3
Studieår: 2015/2016
Studenten skal følge praksisveileders arbeidsdag og arbeidsoppgaver så langt det er mulig,
inkludert teamarbeid og møter. Studentene skal ha arbeidsmengde tilsvarende 37,5 timer pr
uke. Derav minst 30 timer på praksisstedet. Den resterende tiden skal brukes til selvstendig
eller gruppevis for- og etterarbeid.
Praksis i frivillig idrettsliv
Studenten skal ha 10 dager praksis i det frivillige idrettslivet eller i annen frivillig virksomhet.
Studentene kan opprette kontakt med praksisplasser selv. Hvis ikke gjøres dette gjennom
samarbeid med Hordaland idrettskrets. Frist for å melde inn praksisplass er 1.juni.
Studenten skal bli kjent med både den aktive og den administrative delen av virksomheten i
den frivillige idretten. De skal få erfare i praksis hvordan man trener og leder barn, unge
og/eller voksne på klubb- og/eller kretsnivå.
Studentene skal i løpet av praksisperioden ha tre samtaler. En oppstartssamtale, en
oppsummeringssamtale etter uke 1 med vurdering av første uke og planlegging av uke 2, og
en individuell avslutningssamtale med gjennomgang av vurdering og karakter.
Studentene skal ha vanlig arbeidsuke (37,5t/uke), derav 30 timers tilstedeværelse.
Studentene må påregne seg at noe av praksisen kan finne sted i helger eller på kveldstid.
Studenten skal daglig observere og/eller planlegge og gjennomføre aktivitets-/treningsøkter.
Reflektere over gjennomførte aktivitets-/treningsøkter i egen logg. Hvis mulig delta i
tilrettelegging av arrangementer dersom slike skal gjennomføres. Delta i det administrative
arbeidet i idrettslaget/kretsen/organisasjon. Hvis mulig få observere styremøte eller
lignende møte.
Prosjektpraksis
Studentene skal gjennomføre et prosjekt 3. studieår knyttet til praksis i forbindelse med
selvvalgt idrett. Det kan være i samarbeid med for eksempel skole eller idrettskrets.
Arbeidskrav
Refleksjonsnotat
Studentene skal før hver praksisperiode skrive et refleksjonsnotat som skal leveres
praksisveileder første dag i praksis. Sammen med de generelle vurderingskriteriene og
praksislærernes observasjoner skal notatet være et grunnlag for veiledning av studentene.
Notatet skal inneholde:
 Egne forventninger til utbytte av praksisperioden
 Forventninger til medstudenter, praksisveileder og praksisinstitusjon
 Refleksjon over egne utviklingsmål. Hva trenger studenten å arbeide med, og
hvordan vil studenten arbeide for å nå disse målene?
Avdeling for lærerutdanning
Bachelor/faglærer i kroppsøving og idrettsfag (KRO/IDR)
Emne: KRO-3
Studieår: 2015/2016
Praksislogg
Studentene skal føre praksislogg, og bruke den som utgangspunkt for veiledning. Veileder
har innsynsrett i loggen i forbindelse med individuell veiledning.
Selvevaluering
Studenten skal gi en skriftlig selvevaluering i slutten av praksisperioden. Denne skal leveres
praksislærer før veiledningssamtaler ved slutten av hver praksisperiode.
Innhold:
 I hvilken grad nådde jeg målene jeg hadde satt meg?
 Positive erfaringer og problemer jeg møtte i perioden
 Plan for videre arbeid med å utvikle lærerkompetansen min
Selvevaluering etter praksis i frivillig idrettsliv skal også inneholde
 Hvor mange økter observerte, planlagte og gjennomførte du?
 Hvordan reflekterte du/dere over gjennomførte økter/aktiviteter? Diskuterte dere
kun dere studenter imellom, eller samtalte dere med andre som også hadde
observert økten(e). Hvem var i så fall dette?
 Fikk du delta i det administrative arbeidet, evt. i hvor stor grad? Ønsker du at det var
mer av dette?
 Fikk du observere/delta i styremøte el. møte?
 Var arbeidsmengden mer eller mindre enn 30 timer tilstedeværelse pr. uke? Dersom
den var mer eller mindre, kan du begrunne dette?
 På hvilken måte ble veiledningen gjennomført?
 Refleksjonsnotatet leveres på it´s Learning etter praksisperioden
Vurderingsordning
Praksisstudiet har status som eksamen og vurderes med karakterskalaen bestått/ikke
bestått. Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt
forsøk, jfr. høgskolens forskrift om studier og eksamen.
KRO-3 er organisert som to deleksamener, med en vurdering gitt etter gjennomført praksis i
frivillig idrettsliv og en vurdering gitt etter spesialpedagogiskpraksis. For å bestå emnet må
praksis må all praksis være vurdert med karakteren bestått.

Similar documents