Materiallære og tilvirkningsteknikk LÆRINGSUTBYTTE INNHOLD

Transcription

Materiallære og tilvirkningsteknikk LÆRINGSUTBYTTE INNHOLD
Maskin
Gjelder for studieåret
2011- 2012
Emneplan
Side 1/3
Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi
Materiallære og tilvirkningsteknikk
Norsk/ Engelsk
Undervisningen kan
foregå på engelsk
HiBu 1. klasse – Produktutvikling
HiØ 1. klasse – industriell design, maskin og
maskin Y-vei, bygg metalliske materialer
HiVe 1. klasse produktdesign
10 Studiepoeng
HiBu - høst
HiØ - vår
HiVe - vår
LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
 Studenten har grunnleggende kunnskaper om fysiske og mekaniske egenskaper og bruk,
metalliske materialer som konstruksjonsmateriale.
 Studenten har grunnleggende kunnskaper om en del viktige formgivningsprosesser.
 Studenten har grunnleggende kunnskaper om effekten av temperatur og deformasjon på
mekaniske egenskaper av noen viktige konstruksjonsmaterialer.
FERDIGHETER
 Studenten kan skille mellom ulike metalliske legeringer og klassifisere disse ifølge deres
fysiske og mekaniske egenskaper og egnet formgivningsprosess.
 Studenten kan velge et materiale basert på ønskede fysiske og mekaniske egenskaper til
det ferdige produkt.
 Studenten kan bruke forskjellige behandlings- og tilvirkningsprosesser til å oppnå produktets
kvalitets- og toleransekrav.
GENERELL KOMPETANSE
 Studenten kan bestemme ulike materialers mekaniske egenskaper ut ifra ulike
testemetoder.
 Studenten kan velge mellom ulike tilvirkningsmetoder og formingsmekanismer basert på
krav til produktets geometri og egenskaper.
 Studenten har kjennskap til digitale verktøy for tilvirkning og materialvalg.
INNHOLD
Emnet består av følgende hovedtemaer
 Materiallære
o Struktur av metaller
o Mekaniske og fysiske egenskaper
o Jern, stål og lettmetaller
o Varmebehandling, mikrostruktur og herdemekanismer

Tilvirkning
o Plastisk bearbeiding
o Sponfraskillende bearbeiding
o Pulverforming
o Overflateteknologi og beskyttelse
LÆRINGSAKTIVITETER
o
o
o
o
o
Forelesninger
Øvinger med innleveringer
Gruppearbeid
Laboratoriearbeid
Litteratursøk
Filnavn: OFA-TEK Materiallære og
tilvirkningsteknikk.doc
Dato:
Sign:
Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi
o
Maskin
Gjelder for studieåret
2011 – 2012
Emneplan
Side 2/3
Noe selvstudium
FORKUNNSKAPSKRAV
Opptakskrav for ingeniørutdanning
DELTAGELSE
Obligatorisk laboratoriearbeid.
75% av øvingene og alle laboratorieoppgavene må være godkjent innen tidsfristene.
VURDERING
Avsluttende vurdering
4-timers skriftlig eksamen (100 %)
Vurderingsuttrykk
Sluttkarakter graderes med bokstaver. Det benyttes bokstavkarakterer A til F hvor A er beste og
E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.
Hjelpemidler til eksamen
o
Enkel kalkulator: Ikke programmerbar, uten grafikkmuligheter og uten mulighet for
kommunikasjon.
o
Innleverte godkjente øvinger (alternativ).
o
Eget formelark.
LITTERATUR
Utvalg av litteratur bestemmes av hver institusjon. Ikke valgt litteratur ansees for å være
støttelitteratur
Forfatter
Tittel
Forlag
År
ISBN nr
Kalpakjian &
Schmid
Manufacturing
Engineering and
Technology
PrenticeHall
2006
0-13017440-8
Mikell P.
Groover
Principles of Modern
Manufacturing. SI
Version, 4th edition
John
Wiley &
Sons.
2011
9-780470505922
DETALJERT EMNEBESKRIVELSE
Se framdriftsplan.
Annet
Filnavn: OFA-TEK Materiallære og
tilvirkningsteknikk.doc
Dato:
Sign:
Brukes
av
HIØ
Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi
Maskin
Gjelder for studieåret
2011 – 2012
Emneansvarlige:
HIØ Roar Varildengen [email protected]
HiBu: Kjell Enger
HiVe: Ellen Marie Husa
Filnavn: OFA-TEK Materiallære og
tilvirkningsteknikk.doc
Dato:
Sign:
Emneplan
Side 3/3

Similar documents