Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Comments

Transcription

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3
Vernepleierutdanningen
Emne 8 - praksis 3
Side 1 av 7
1.0 Innledning
Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker
1.1 Overordnet mål for praksis
Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet mål at studentene skal erfare,
reflektere over og forstå sammenhenger mellom praktisk arbeid, teori og forskning. Sentrale
utfordringer for studentene i praksis er at de i samhandling med tjenestemottakere og
samarbeidspartnere anvender og utvikler sine kunnskaper, ferdigheter og generelle
kompetanse.
1.2 Læringsutbytte
Fagplan for vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Harstad fastsetter følgende krav til
læringsutbytte for studentene i Emne 8, Praksis 3:
Etter fullført emne kan kandidaten:
1. Planlegge, gjennomføre og evaluere faglig forankret miljøarbeid som fremmer opplevelse av
trivsel, deltakelse og likeverd
2. Redegjøre for praksisplassens målsetting, primæroppgaver, juridiske, organisatoriske og
administrative rammer
3. Anvende relevante faglige verktøy i samarbeid med tjenestemottaker selv, ulike instanser
og yrkesgrupper for å bistå i habilitering-/ rehabiliteringsprosesser
4. Anvende ulike perspektiver på veiledning i møte med tjenestemottakere, pårørende og
kolleger
5. Legge til rette for læring og mestring med utgangspunkt i den enkeltes motivasjon
6. Tilrettelegge for brukermedvirkning i praksis
7. Samhandle og kommunisere med tjenestemottakere, pårørende, kolleger og nærmiljø på
en empatisk og respektfull måte i dialog, identifisere og reflektere over situasjoner som
oppleves diskriminerende for utsatte grupper
8. I dialog, identifisere og reflektere over situasjoner som oppleves som diskriminerende for
utsatte grupper
9. Formidle faglige, etiske og juridiske problemstillinger og refleksjoner knyttet til egen
yrkesutøvelse
10. Ha forståelse for kulturelle ulikheter og hvordan vise respekt for slike i samhandling med
tjenestemottakere, pårørende og andre samarbeidspartnere
11. Selvstendig anvende praktisk estetiske fags ulike metoder og innfallsvinkler for å skape
trivsel og utvikling
12. Vise vilje og evne til tverr- og flerfaglig samarbeid gjennom praktisk handling
1
2.0 Arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent:
- Deltakelse i praksisforberedende undervisning, samt etterarbeid praksis
- Godkjent praksis i henhold til retningslinjer og krav
- Følgende skriftlige arbeidskrav leveres i underskrevet stand på Fronter innen fredag en uke
etter endt praksis:
a. Lærekontrakt – hvor alle 12 læringsutbyttene er utfylt
b. Midt-/ og sluttevalueringsskjema
2.1 Lærekontrakt
Lærekontrakten er praksisens styringsverktøy.
Studenten skal, i samarbeid med veileder på praksisstedet, velge ut seks (6) læringsutbytter
som det skal fokuseres spesielt på. Fremgangsmåter og tidsperspektivet for å få disse seks
læringsutbyttene skal fylles ut i lærekontrakten og leveres på Fronter senest fire uker etter
praksisstart. Valgene skal begrunnes kort.
Studenten skal også arbeide med de øvrige læringsutbyttene. Samtlige læringsutbytter skal
være gjenstand for evaluering av studenten, og vil være tema for veiledning.
Lærekontrakten skal inneholde forside med underskriftene til student og veileder ved
innlevering, samt tidspunkt for samtlige veiledningstimer. Selve kontrakten skal inneholde alle
læringsutbytter med beskrivelse av:
•
•
•
•
Hvordan gå frem for å oppnå seks av læringsutbyttene
o Beskrivelser av hva studenten og eventuelle andre må gjøre for å oppnå det enkelte
læringsutbytte. Beskrivelsene må være så konkrete at fremgangsmåten lar seg evaluere
Tidsplan for gjennomføring og evaluering av samtlige læringsutbytter
Veiledning på seks av læringsutbyttene
o Initiativ til innhold i, samt konkrete forberedelser til veiledningstimen
o Hvordan det enkelte tema ble behandlet – refleksjon, diskusjon, informasjon eller annet
Evalueringsresultater på samtlige læringsutbytter
o Vurdering av oppnådd læringsutbytte ut fra planlagte fremgangsmåter: Hva har fungert
etter planen og hva kunne vært gjort annerledes, men også av de læringsutbytter som
ikke har vært gjenstand for detaljert planlegging
o Eventuelt videre arbeid
I arbeidet med læringskontrakten kan det vise seg at de ulike læringsutbyttene kan gå inn i
hverandre. Dersom det skulle skje så redegjør for det.
2
2.2 Evaluering av praksis
Studenten har krav på veiledning underveis (jf. Rammeplanen for vernepleierutdanningen kap.
3.5 b). I tillegg til fortløpende evaluering av lærekontrakten skal student og veileder foreta to
formelle evalueringer av praksis: Midt- og sluttevaluering. Det skal anvendes egne skjema for
dette, vedlegg 1 og 2.
Den første formelle evalueringen skal skje omtrent midtveis i praksisperioden, og normalt skal
også kontaktlærer være til stede på denne. Ved tvil om bestått praksis skal kontaktlærer være
til stede. Midtevalueringen skal forberedes av student og veileder, samt eventuelle andre som
har deltatt i veiledningen av studenten. Under midtevalueringen skal de områder studenten
mestrer på en god måte konkretiseres, og noteres i midtevalueringsskjemaet. Det skal også
konkretiseres hvilke områder studenten skal arbeide spesielt med resten av praksisperioden.
Den andre formelle evalueringen er sluttevalueringen. Dersom det ikke er spesielle forhold som
tilsier noe annet, foretas sluttevalueringen av student og veileder i samarbeid. På
sluttevalueringsskjema noteres de områder studenten mestrer på en god måte, samt de
områder studenten bør arbeide videre med i neste praksisperiode.
Midt- og sluttevalueringsskjema skal underskrives av student og veileder, og studenten har
ansvar for å levere disse på Fronter innen fristen (jf. 2.0 i dette heftet). Sluttevalueringsskjema
leveres tilbake til studenten etter at kontaktlærer har signert dette.
3.0 Vurdering av praksis
Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått karakter.
For å få bestått karakter må kvaliteten av studentens arbeid med og utvikling på de områder
læringsutbyttene omfatter, være vurdert som faglig tilfredsstillende (jf. lærekontrakten).
Videre må studenten ha levert alle arbeidskrav slik de fremkommer i kapittel 2.0 i dette heftet.
Vurderingen skal også skje etter følgende kriterier for bestått, der studenten:
•
•
•
•
•
•
Skal utøve en brukerorientert og reflektert yrkesutøvelse med kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse i å bistå ulike typer funksjonsnedsettelser
Ivaretar taushetsplikten og andre etiske og rettssikkerhetsmessige krav
Viser respekt for tjenestemottakerens verdighet og rett til selvbestemmelse gjennom god
samhandling
Samhandler på en god måte med ansatte, pårørende og andre samarbeidspartnere
Erkjenner egne begrensinger og etterspør veiledning
Følger gjeldende arbeidstidsordning, arbeidslivets krav og høgskolenes regler for fravær.
3
Praksisveileder innstiller kun til bestått eller ikke bestått praksis.
Dersom praksisveileder er i tvil om en student vil bestå praksis skal tvilen straks meldes til
kontaktlærer, og minst tre uker før praksisslutt (se Praksishefte for vernepleierutdanningen –
Generell del, kapittel 4.0).
Praksisveileder innstiller til bestått praksis ved å fylle ut og underskrive sluttevalueringsskjema.
Kontaktlærer vurderer så til bestått eller ikke bestått ut fra begge evalueringsskjema,
lærekontrakt og andre arbeidskrav (jf. punkt 2.0. i dette heftet). Ved uenighet mellom
praksisveileder og kontaktlærer skal endelig avgjørelse fattes av vernepleierutdanningens
studieleder.
Forskrift til rammeplan for vernepleier, § 5, sier videre at: «Om studenten i slutten av
praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan
studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt».
Praksisveileder må da umiddelbart ta kontakt med kontaktlærer.
Nærmere informasjon om forskrifter og saksgang er gitt i Praksishefte for
vernepleierutdanningen – Generell del, kapittel 4.0, samt Forskrift for eksamener ved UiT –
Norges arktiske universitet og Forskrift til rammeplan for vernepleier.
4.0 Eksamen VPMARB/VPDMARB - vurdering og veiledning
Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i praksis 3. Interne sensorer.
Karakterskala A – F benyttes jf. Fagplan for Bachelor i Vernepleie og retningslinjer for eksamen
VPMARB/ VPDMARB.
Kandidaten har krav på fire timer veiledning fra sin kontaktlærer (inklusive praksisbesøket).
Siste mulige veiledningsdag er fredag i siste praksisuke innen kl. 14.00. Veiledning må alltid
avtales i god tid, og senest innen tirsdag kl. 14.00 i siste praksisuke.
Ved vurdering til ikke bestått karakter har kandidaten krav på en time veiledning før
kontinuasjonseksamen. Siste frist for å be om slik veiledning er syv dager før innlevering
4
Vedlegg 1
Midtevalueringsskjema
Dato:_____________________
Fravær: _______ dager _______ timer
Områder studenten mestrer på en god måte:
•
____________________________________________________________________
•
_____________________________________________________________________
•
_____________________________________________________________________
•
_____________________________________________________________________
Områder studenten skal arbeide spesielt med resten av praksisperioden:
•
____________________________________________________________________
•
_____________________________________________________________________
•
_____________________________________________________________________
•
_____________________________________________________________________
Er kontaktlærer tilstede under midtevalueringen? Ja
Nei
Praksisveileder:_____________________________________________
Student:_____________________________________________
5
Vedlegg 2
Sluttevalueringsskjema
Student: _____________________________________________________________
Praksisplass: __________________________________________________________
Praksisperiode/datoer: ___________________________________________________
Sluttevalueringsdato: ___________
Sluttvurdering, praksisperioden anbefales vurdert til: Bestått
Ikke bestått
Totalt fravær: _______ dager _______ timer
Områder studenten mestrer på en god måte (bruk gjerne baksiden også):
• ____________________________________________________________________
•
____________________________________________________________________
•
____________________________________________________________________
•
____________________________________________________________________
Områder studenten skal arbeide spesielt med videre i utdanningen (bruk gjerne baksiden også):
• ____________________________________________________________________
•
____________________________________________________________________
•
____________________________________________________________________
•
____________________________________________________________________
Signatur
Praksisveileder: __________________________________ Utdannelse: ________________
Student: ______________________________________________________________
Kontaktlærer: _________________________________________________________
Sluttevalueringsskjema leveres tilbake til studenten når kontaktlærer har signert.
6