Informasjon om førsteårspraksis/observasjonspraksis - PFF-1015

Comments

Transcription

Informasjon om førsteårspraksis/observasjonspraksis - PFF-1015
Informasjon til student og praksisveiledere om studentens observasjonspraksis
Innledning
Tidsrom: Uke 38 og uke 39
Hovedtema: klasseledelse og læringsmiljø
Omfang: 10 dager
Studenten følger praksisveileders arbeidsdag
Antall observasjonstimer bestemmes av rammebetingelsene, fag, timeplan, klasse, lærer etc. Et høyt
antall observasjonstimer på problemstillingens enheter, variabler og verdier styrker troverdigheten
ved observasjonsresultatet.
Underskrevet taushetserklæring (jf. Opplæringsloven § 15.1, Forvaltningsloven § 13.),
Gyldig politiattest.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB: Studenten skal ikke undervise
Formål, innhold og omfang
Studenten skal ved å se, høre og spørre (observere) få frem hva som skjer i klasserommet i et
bestemt tidsrom. Observasjon omfatter derfor innhenting av data på handlinger, hendelser og
reaksjoner i klassemiljøet slik de fortoner seg gjennom studentens sanser.
Observasjonspraksis skal gi studenten trening i utarbeide og å anvende hensiktsmessige
observasjonsmetoder knyttet til observasjon av klasseledelse og læringsmiljø. En klasseromobservasjon retter seg mot klassens sosiale miljø, klima og enkeltelevers og lærers rolle, faglig og
sosialt. Oppmerksomheten kan for eksempel rettes mot:
1.Situasjoner knyttet til lærer/-ene. Det kan være kommunikasjon, didaktisk opplegg, faglighet,
toleranse, sanksjonsmidler osv.
2. Situasjoner knyttet til klassens og skolens fysiske ramme: Utstyr, ressurser, skoledagens
organisering, elevenes plassering
3.Situasjoner knyttet til reglement/ordensregler/normer: Sanksjonsmidler, konsekvens,
håndhevelse, inspeksjonsordninger
4. Situasjoner knyttet til enkeltelever: Elevens faglighet og utvikling, skulk, mobbing, lærevansker
5. Situasjoner knyttet til transport/fleksibilitet/arbeidsro/vegabondering.
Læringsmål: Observasjonsbasert kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
1




Kunnskap om planlegging, ledelse og evaluering av læringsmiljø
Kunnskap om sosiale forhold og relasjoner
Kunnskap om skole- og klassemiljøet
Kjenne til og praktisere observasjon som metode i undersøkende feltarbeid.
Observasjonspraksis
1. Studentene skal innledningsvis gjennom ustrukturerte observasjoner i klasserom, skolegård,
elevmiljø, og i samtale med øvingslærer/lærere/rektor m.m. , skaffe seg førstegangskjennskap til
skolen som grunnlag for mulige problemstillinger som studenten i samråd med øvingslærer
kan studere nærmere.
2. Det er svært viktig at studentene får tid etter den/de ustrukturerte observasjonene til å
operasjonalisere de handlinger og hendelser i miljøet som kan være aktuelle, og som lar seg
observere. Studenten utarbeider deretter ulike forslag til problemstillinger og noteringsskjemaer
og drøfter de med øvingslærer.
3. Temaet/problemstilling skal undersøkes i løpet av de 10 dagene ved hjelp av et utarbeidd
observasjonsopplegg som studentene selv har ansvar for, og som øvingslærer veileder på. Det er
viktig at det er relevant sammenheng mellom problemstilling og data.
4. Det er viktig at det velges observasjonskategorier som er entydige, og som kan registreres
sikkert. Du må også vurdere nøye om kategoriene er relevante for det du vil observere.
(validitet).
Praksislærers rolle
Ved oppstart av observasjonspraksisen har praksislærer en oppstartsamtale/førveiledning med
studentene hvor timeplanen og progresjon for praksisperioden legges.
Tema for oppstartsamtalen kan være:
o Orientering om hvordan skolen vektlegger lærings- og klassemiljøet
o Diskutere hvilke forventninger praksislærer og studenter har til hverandre og
praksisperioden
o Veilede studentene i deres arbeid med/forslag til problemstilling, og valg av
observasjonsmetoder og skjemaer.

I løpet av praksisperioden
Hjelpe studenten med å videreutvikle problemstilling m/ enheter (hvem, hva)
som skal undersøkes, variabler (egenskaper på enhetene f.eks. elev-status ) og
verdier (høy, lav) Eksempelvis kan det nå i dette tilfelle formuleres ulike
problemstillinger som kan undersøkes nærmere ved observasjon, f.eks om
2
Elever med høy sosial status har mindre fravær enn elever med lav sosial
status.
Ved slutten av praksisperioden har praksislærer og studenter en
oppsummeringssamtale. Her vil det være naturlig å legge vekt på studentens
observasjonsoppgave, også yrkesetiske og andre sider av lærerarbeid kan tas
opp.

Avholde etterveiledningssamtaler med studentene
o Tilbakemelding på studentenes problemstilling/refleksjoner knytta til
observasjonsrapporten, i lys av de observasjoner studentene har gjort
o Gi studentene et innblikk i yrkesetiske problemstillinger knyttet til lærerrollen
I etterkant av praksisperioden:
Praksisskjema for hver enkelt student (kontrakt mellom student, praksisskole og UIT) må
signeres av praksislærer og praksislærer sender skjemaet i scannet versjon, eller
studenten leverer det til [email protected] innen fredag 16. oktober 2015.
3
FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING
INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK
Praksisskjema, profesjonsfag år 1 Lektorutdanning 8-13, PFF- 1015
Praksisskjemaet fungerer som en kontrakt mellom student, praksisskole og UiT på at praksis
er gjennomført etter gjeldende rammeplaner i lektorutdanning for trinn 8-13. Skjemaet er
ment som en kartlegging av hva studenten har deltatt på og gjennomført i
observasjonspraksis.
Navn på student
Praksisskole
Periode
Fravær
Omfang av praksis
Praksis har høsten 2015 et omfang på ti hele arbeidsdager. I denne perioden skal studentene
trene i praktiske observasjonsøvelser/ klasseromobservasjon. De skal øves i å velge
observasjonsfokus, observasjonsmetode og utarbeide observasjons- og noteringsskjemaer.
Observasjonsfelt er klasseledelse og læringsmiljø. Studentene skal også delta på personal/fagmøter, samt i praksisgruppa reflektere rundt praksisperiodens fokusområder og
virksomhet. Erfaringsoppsamlingen skal oppsummeres i en observasjonsrapport, arbeidskrav
Innhold i praksis
(signatur praksislærer)
Deltatt på oppstartsamtale
Lagt frem problemstilling for observasjonsoppgaven til
praksislæreren, og mottatt veiledning
Deltatt i fellestid/fagmøter for lærerne
Gjennomført observasjoner
Deltatt i etterveiledningssamtale med praksislærer
Signatur, praksislærer
Signatur, student
Praksislærer sender skjemaet i scannet versjon, eller studenten leverer det til:
[email protected] innen fredag 16. oktober 2015.
4