HA 160112

Transcription

HA 160112
8
H A M A N DAG 1 6 . J A N U A R 2 01 2
HAMAR
HAR DET
SKJEDD
NOE DER
DU BOR?
Hege Engdal
Næss
Halvard
Berget
902 55 502
918 28 955
[email protected]
[email protected]
■ HAMAR
LO med faner på Stortorget
LO vil ha fanemarkering og appeller på Stortorget i forbindelse
med den varslete politiske streiken fra flere LO forbund.
Leder Peder-Arne Farberg i LO
Hamar og Omegn har søkt kommunen om å få bruke Stortorget til
[email protected]
politiske appeller onsdag 18. januar, mellom klokka 13 og 14. LO-lederen lover å holde alle som møter
opp inne på torget, slik at de ikke
hindrer trafikken unødig. Landsorganisasjonen (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon, med
over 860 000 medlemmer.
LEDER: Peder-Arne Farberg.
Telefon 02318
STOR UNG DOMSUN DER SØKEL SE: HVER FJER DE UNG DOM I HAMAR SIER DE VIL LE KLART Å SKAFF
Kort veg til
narkotika
Skoleungdommer i
Hamar vet hvor de
kan få kjøpt narkotika. Så mange som
25 prosent sier de vil
klare å skaffe hasj i
løpet av to til tre
dager.
■ HA MAR
Elin Skram stad
[email protected] / 990 12 051
Det kommer fram i den store ungdomsundersøkelsen som ble gjennomført i Hamar våren 2010.
Her har over 1.000 skoleelever,
som alle går på ungdomsskole eller første året på videregående,
svart på en rekke spørsmål om
blant annet alkohol og narkotika.
KORT VEG TIL HASJ
Et av spørsmålene handler om
narkotika og tilgjengelighet. Svarene viser at svært mange skoleelever vet godt hvor og hvordan de
skal få kjøpt narkotika i Hamar,
hvis de ønsker det.
■ Hver fjerde elev svarer at de
vil klare å skaffe hasj eller marihuana i løpet av to til tre dager.
Dette gjelder alle elevene, også
dem som fortsatt går på ungdomsskole.
■ Hvis vi kun ser på svarene til
de eldste elevene fra 1. vgs., svarer
hele 37 prosent at de ville klart
dette.
■ 40 prosent av elevene svarer
at de ikke vet om de ville klart
dette eller ikke.
PO LI TI ET ER BE KYM RET
Krimsjef ved Hamar politistasjon,
HASJ: Ungdom og rus er et av satsingsområdene til politiet i Hamar i 2012.
FOTO: SCANPIX
FAKTA
Undersøkelsen
■ Våren 2010 gjennomførte
Ko-Rus Øst ungdomsundersøkelsen i Hamar, etter konseptet
Ungdata.
■ Undersøkelsen ble gjennomført på årskullene 8. klasse, 9.
klasse, 10. klasse og 1. vgs.
■ Totalt 1.035 elever har svar
på undersøkelsen (650 fra ungdomsskolen og 385 fra vgs.)
■ Oppdraget ble gitt av et
tverrfaglig team med personer
fra kommunen, Ungdomskontakten, politiet, barnevernet,
PPT, helsestasjonen og BUP.
Rune Strand, er bekymret over
situasjonen.
– Dette er svært bekymringsfullt. Vi er også overrasket over
disse svarene, sier han til HA.
Vi ble overrasket over disse
resultatene og synes situasjonen er
svært bekymringsfull.
RUNE STRAND, KRIMSJEF VED HAMAR POLITISTASJON
Nå skal politiet ha et ekstra fokus på ungdom og rus i 2012.
– Denne undersøkelsen understreker at det er behov for å ha
et ekstra fokus på dette, mener
Strand, som sier det er viktig å ta
svarene fra ungdommene på alvor.
Leder av ungdomsseksjonen
hos politiet, Arne Wiggo Rognås,
mener det er utrolig viktig å jobbe forebyggende for å påvirke
unges holdninger.
– Tilgangen er blitt så stor at
det her bare er holdninger som
hindrer folk fra å kjøpe narkotika, sier han.
Til tross for at så mange sier de
vet hvordan de skal skaffe narkotika, har 9 av 10 elever aldri prøvd
narkotika.
5 prosent av elevene sier at de
har brukt hasj eller marihuana
flere enn to ganger det siste året,
mens 2 prosent svarer at de har
brukt disse stoffene mer enn elleve ganger på ett år. Det er altfor
mange, mener Rognås.
– Dette betyr at over 20 ungdommer enten bruker eller har
prøvd dette, konstaterer han. Nå
etterlyser han et større engasjement mot narkotika fra alle aktører som arbeider med ungdom.
BEKYMRET: Politiet i Hamar er bekymret over at så mange ungdommer sier de
stå sammen om å si «Nei til narkotika»
Slik er alkoholbruken
I løpet av det første året på videregående har nær 9 av 10 skoleelever drukket alkohol.
■ HA MAR
Undersøkelsen viser at mange
ungdommer i Hamar drikker alkohol, til tross for at det er flere år
igjen før de fyller 18 år. Blant elever på 8. trinn, er det en tredjedel
av elevene som sier de har drukket alkohol. Ser vi på svarene fra
elever som går første året på videregående, har nesten 9 av 10 gjort
det samme.
18 prosent av deltakerne i undersøkelsen, svaret at de drikker
alkohol en til tre ganger i måneden, eller oftere.
Når det gjelder alkohol, ser man
et tydelig skille mellom dem som
går på ungdomsskolen og videregående. I løpet av denne overgangen skjer det mye i ungdommenes
vaner. Undersøkelsen viser også
at mange foreldre sier ja til at ungdommene drikker. På 10. trinn
svarer hele 32 prosent av deltakerne at foreldrene deres enten
gir dem lov, eller at de ikke vet om
de har lov til å drikke alkohol.
HAMAR 9
H A M A N DAG 1 6 . J A N U A R 2 01 2
■ HAMAR
■ HAMAR
Bekymring etter kutt i ungdomskontakten
Nytt styre
At politikerne gjorde alvor av å
legge ned Ungdomskontakten
overrasket mange. Nå er Fellesorganisasjonen redd for følgene.
Hamar AUF har hatt årsmøte og
har valgt nytt styre.
Hovedtillitsvalgt for FO i Hamar
kommune, Elisabeth Øveråsen, er
svært bekymret for ungdommens
om nå mister sitt tilholdssted i
Grønnegata 144 når Ungdomskontakten (UK) legges ned.
– Hamar kommune seiler under
parolen «Barn og unge først», og
så går politikerne hen og fratar de
unge uvurderlig hjelp, sier Øveråsen.
Hun har veldig vanskelig for å
forstå denne prioriteringen.
– Det å være ungdom er ikke lett
for noen. Har du ikke et nettverk
rundt deg, har UK kunnet gi trygghet i hverdagen. UK får tak i ungdom som ikke oppsøker hjelpeapparatet selv, påpeker Øveråsen.
UK-LEDER: Camilla Mosveen
I det nye styret sitter Dennis Olsen (leder), Victoria Taaje,
Binh Thai Luu, Fatima Ziad Saleh,
Frode Flugstad, Sofia Brustad og
Nadil Vranesi.
■ HAMAR
FE HASJ PÅ TO TIL TRE DAGER HVIS DE ØNS KER DET
Tilskudd
over tre år
EIER: Svein Ørsnes eier Røhnegården med Kirsti Hougen.
Røhnegården har fått 1,5 millioner i tilskudd fra Norsk Kulturminnefond. Pengene må brukes
til å sette i stand andre etasje.
Kulturminnefondet setter som
vilkår at tiltaket må gjøres i
samråd med Hedmark fylkeskommune. Pengene skal gå
til byggets andre etasje, med
restaurering av vinduer og dører. Pengen brukes til innvendig demontering, reparasjon og
montering av vegg- og takpanel,
samt reparasjon av innvendige
golvflater og etasjeskille. I tillegg
skal tilskuddet dekke kopiering
av golv-, tak- og vindusbelistning, utforinger, rehabilitering av
fasader i utmuret bindingsverk
mot vest og inn mot bakgården,
og restaurering av svalgang.
■ HAMAR
Stupetårn
på Koigen
enkelt kan skaffe hasj og marihuana hvis de selv ønsker det. Leder av ungdomsseksjonen, Arne Wiggo Rognås mener alle som arbeider med ungdommer må
FOTO: JENS ERIK JENSRUD
– Burde ikke være slik
De er ikke overrasket, men synes
det er ille at så mange ungdommer
vet hvor de kan få kjøpt narkotika
i Hamar.
■ HA MAR
IKKE OVERRASKET: Tina Marlene Kulstad (17) (f.v.) Cecilie Kristiansen (17)
og Mina Lande (17) er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen.
FOTO: JENS ERIK JENSRUD
– Dette er ille. Slik burde ikke
være, sier Cecilie Kristiansen (17)
fra Hamar, når hun får høre hvor
mange unge som svarer i undersøkelsen at de vil klare å skaffe
hasj eller marihuana på noen få
dager hvis de vil.
Sammen med venninnene Tina
Marlene Kulstad (17) fra Hamar og
Mina Lande (17) fra Hamar er hun
derimot ikke overrasket.
– Hamar er et lite sted, og hvis
man spør seg rundt vil man nok
lett finne ut hvordan man skal få
kjøpt narkotika i byen, mener
Kulstad.
Selv kjenner de ingen som bruker narkotika ofte, men de vet om
flere som har prøvd.
– Det beste hadde vært hvis ingen brukte narkotika, men slik er
det nok ikke, sier Cecilie Kristiansen til HA.
ARKITEKT: Tor Kraft.
Stupeanlegget på Koigen skal
bygges i vår. Kommunen har
valgt en ny plassering, som
medfører to millioner kroner i
ekstrakostnader.
Arkitekt Tor Kraft har tegnet
stupetårnet, som etter planen
skulle bygges i fjor, med som
ble utsatt, grunnet uenighet om
plasseringen.
Nå gjør Hamar kommune et
nytt forsøk. Byggearbeidene
kan starte i slutten av februar,
så sant formannskapet finner
to millioner kroner ekstra, som
følge av de ny plassering.
Stupeanlegget vil dermed
koste 9,4 millioner kroner. Sparebankfondet DnB Nor har gitt
500.000 kroner til prosjektet. De
får også 700.000 i spillemidler.