UiBs profilmanual (PDF) - Universitetet i Bergen

Transcription

UiBs profilmanual (PDF) - Universitetet i Bergen
Profilmanual
INNHOLD
Om UiBs grafiske profil . . . . . . . . . . . . . 3
Navn, emblem og logo . . . . . . . . . . . . . 4
UiBs emblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UiBs logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruk av logo/emblem . . . . . . . . . . . . . 13
Typografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Farger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Anbefalinger for sosiale medier . . . . . . .20
Skilting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2
Profilmanual › Om UiBs grafiske profil
Om UiBs grafiske profil
Universitetet i Bergens grafiske profil er et
kvalitetsstempel som signaliserer ryddighet,
kvalitet og organisatorisk­tilhørighet.
Den grafiske profilen bygger på universitetets
kjerneverdier. Korrekt bruk sikrer at UiBs visuelle
kommunikasjon blir enhetlig og gjenkjennelig.
Profilen skal brukes av hele organisasjonen og på
alt materiell som inneholder ­informasjon der UiB
er den formelle avsender.
Profilen består av et lite antall definerte
profilelementer og et sett med enkle regler.
Profilelementene
Navn: Universitetet i Bergen
Emblem: En ugle, syv fjell, ”Universitas Bergensis”
og en sirkel
Logo: Kombinasjon av navn og emblem
Typografi:
Hovedskrift
Tilleggsskrift
Erstatningsskrifter
Farger
Regler for bruk
Hvem kan bruke profilen?
I dette dokumentet finner du reglene for bruk av
UiBs grafiske profil.
Profilen skal brukes av fakulteter, institutter,
forskergrupper, avdelinger, enheter, ansatte eller
andre som opptrer på vegne av Universitetet
i Bergen.
Når skal profilen brukes?
Den grafiske profilen brukes til å skille offisiell
informasjon gitt i regi av Universitetet i Bergen fra
andre typer informasjon.
Bruk av profilen gir signal om at innholdet er
kvalitetssikret, og at Universitetet i Bergen er den
formelle avsender.
Uoffisiell informasjon skal ikke bruke UiBs graf­
iske profil.
Hvor skal profilen brukes?
Profilen skal brukes på alt materiell som inne­
holder offisiell informasjon der Universitetet i
Bergen er den formelle avsender.
Slikt materiell er f. eks dokumenter, brosjyrer,
nett­sider, avhandlinger, publikasjoner, bøker,
m.m., tilrettelagt til intern eller ekstern bruk i
undervisning, forskning eller til administrative
formål.
Bilder
3
Hvem avgjør om profilen skal brukes?
Ansvaret for at profilen brukes på riktig måte
­ligger i den enkelte avdeling/enhet.
Dersom du er i tvil, snakk med nærmeste
­overordnede.
Kan studenter bruke profilen?
Studenter kan kun bruke profilen etter
spesiell tillatelse.
Profilmanual › Navn, emblem og logo
Navn, emblem og logo
emblem + navn = logo
Navn - Universitetet i Bergen
Navnet - Universitetet i Bergen
(på engelsk­: ­“University of Bergen”) er vår
viktigste i­dentitetsbærer. Navnet forteller hvem
vi er og skal forkortes “UiB” uansett språk.
emblem
navn
UiBs emblem - Uglen
UiBs emblem er det viktigste visuelle
grunnelementet i UiBs identitetsbygging
og grafiske profil.
UiBs logo - Navn + emblem
UiBs logo består av navnet (Universitetet
i Bergen) satt sammen med UiBs emblem.
Navnet kan opptre alene eller i kombinasjon
med en avdeling/enhet.
4
Profilmanual › UiBs emblem
UiBs emblem
Emblemet viser en sittende ugle over syv
fjelltopper, med ordene ”UNIVERSITAS
BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler.
En tynn sirkel kapsler inn elementene og
utgjør emblemets ytre kant.
Bruk
UiBs logo/emblem skal brukes på
­materiell som inneholder informasjon
der UiB ­­- i vid betydning - er den
formelle avsender.
Emblemet kan brukes alene eller sammen med
navnet. Emblemet i kombinasjon med navnet
utgjør UiBs logo.
Slikt materiell er f. eks dokumenter,
­brosjyrer, ­nettsider, avhandlinger,
­publikasjoner, bøker, m.m. tilrettelagt til
intern- eller ekstern bruk i undervisning,
forskning eller til administrative formål.
Emblemet er det viktigste visuelle grunn-­
elementet i UiBs identitetsbygging og grafiske
profil. Det finnes bare én riktig utgave av
emblemet, det skal ikke endres.
Emblemet til UiB er varemerkebekyttet. Det
gjør emblemet unikt for UiB og beskyttet mot
kopiering uten tillatelse, plagiering og misbruk.
Skrifttypen i emblemet er Adobe Garamond.
5
Profilmanual › UiBs emblem
Riktig bruk av emblemet
Emblemet kan brukes i følgende varianter:
Svart - for lys bakgrunn
Grått - for lys/mørk bakgrunn
Hvitt - for mørk bakgrunn
Emblem på lys bakgrunn
På hvit eller lys bakgrunn brukes emblemet
i svart eller grå utforming. På mørk eller svart
bakgrunn brukes emblemet i hvit eller grå
utforming. Bruk av andre farger fraviker fra
profilen og er ikke tillatt.
Det er viktig at det er god kontrast mellom
emblem og ­bakgrunn. Regelen om god
kontrast gjelder ikke hvis emblemet er en del
av bakgrunnen.
Emblem på mørk bakgrunn
6
Profilmanual › UiBs emblem
Feil bruk av emblemet
Her har vi samlet noen eksempler på feil bruk
av UiBs emblem. Det finnes bare én riktig utgave
av emblemet, det skal ikke endres.
Det skal ikke brukes noen form for ekstra
­ikonografi, merker eller annet i direkte
til­knytning til emblemet.
Skygger eller andre
effekter skal ikke brukes
Emblemet skal ikke
skaleres uproporsjonalt
Teksten skal ikke flyttes
Sirkelen skal ikke fjernes
Emblemet skal ikke
skråstilles
Teksten skal ikke fjernes
eller endres
Emblemet skal kun brukes
i svart, grått eller hvitt
Emblemet skal ikke brukes
i svart og grått samtidig
Emblemet skal ikke
roteres
Emblemet skal heller ikke sammenstilles med
andre former for signatur eller supplerende tekst
enn det som er beskrevet i avsnittet om UiBs logo.
7
Profilmanual › UiBs emblem
Avstand til andre elementer
Emblemet skal fremstå klart og tydelig,
det krever en plassering som gir luft rundt.
Minimumsavstand til andre grafiske elementer
skal være 1/5 av emblemets diameter.
Rutenettet til høyre viser forholdet mellom
emblemet og minimumsavstanden til andre
grafiske elementer.
5
Minimumsavstand
til andre grafiske elementer
1
8
Profilmanual › UiBs logo
UiBs logo
UiBs logo består av navnet (Universitetet i
­Bergen) satt sammen med UiBs emblem.
­Navnet kan opptre alene eller i kombinasjon
med en avdeling/enhet.
Bruk
Emblemet kan være plassert til venstre, høyre
eller midtstilt i forhold til navnet.
UiBs logo/emblem skal brukes på
­materiell som inneholder informasjon
der UiB ­­- i vid betydning - er den
formelle avsender.
Skrifttypen i navn og emblem er Adobe
Garamond. Times New Roman kan brukes
som erstatning i vanlig tekstbehandling
eller i situasjoner som vanskeliggjør bruk av
Adobe Garamond.
Slikt materiell er f. eks dokumenter,
­brosjyrer, ­nettsider, avhandlinger,
­publikasjoner, bøker, m.m. tilrettelagt til
intern- eller ekstern bruk i undervisning,
forskning eller til administrative formål.
9
Profilmanual › UiBs logo
Riktig bruk av logo
Logoen kan brukes i følgende varianter:
Svart - for lys bakgrunn
Grå - for lys/mørk bakgrunn
Hvit - for mørk bakgrunn
På hvit eller lys bakgrunn brukes logoen i svart
eller grå utforming. På mørk eller svart bakgrunn
brukes logoen i hvit eller grå utforming. Bruk av
andre farger fraviker fra profilen og er ikke tillatt.
Logo på lys bakgrunn
Det er viktig at det er god kontrast mellom
logo og ­bakgrunn slik at logoen fremstår klart
og tydelig.
Logo på mørk bakgrunn
10
Profilmanual › UiBs logo
Logo med enhetsnavn
Det skal kun brukes én enkelt enhet eller
avdeling i kombinasjon med navnet
UNIVERSITETET I BERGEN. Enhet/avdeling
plasseres under navnet ­UNIVERSITETET I BERGEN.
Dersom informasjonen utgis av to likeverdige
­enheter, skal bare navnet UNIVERSITETET I
BERGEN brukes. Enhetens/avdelingens navn
opplyses da i øvrig tekst.
11
Profilmanual › UiBs logo
Avstand til andre elementer
Logoen skal fremstå klart og tydelig, det krever
en plassering som gir luft rundt.
Minimumsavstand til andre grafiske elementer
skal være 1/5 av emblemets diameter.
Rutenettet til høyre viser forholdet mellom
emblemet og minimumsavstand til andre
grafiske elementer.
Minimumsavstand til andre grafiske elementer
12
Profilmanual › Bruk av logo/emblem
Bruk av logo/emblem
UiBs logo/emblem skal brukes på alt materiell
som inneholder informasjon der UiB - i vid
betydning - er den formelle avsender.
universiteter, særlige forhold knyttet til finansier­
ing, eller deltakelse i foretak som i vesentlig grad
skiller seg fra u
­ niversitetets kjerneoppdrag.
Slikt materiell er f. eks dokumenter, brosjyrer,
­nettsider, avhandlinger, publikasjoner, bøker, m.m.
tilrettelagt til intern- eller ekstern bruk i under­
visning, forskning eller til administrative formål.
Det er ikke mulig å beskrive alle unntakene,
men det er uansett viktig at tilknytningen til
­Universitetet i Bergen kommer tydelig frem.
Den generelle regelen er å følge intensjonene
i UiBs profilmanual når det er mulig.
Egne “logoer” er ikke tillatt for noen akademiske-,
administrative- eller forskningsenheter. Bruk av
egne typografiske og billedlignende “merker”
undergraver arbeidet med å bygge en enhetlig
profil for Universitetet i Bergen.
Eventuelle sekundære identitetselementer
skal godkjennes av Universitetet i Bergen ved
­Kommunikasjonsdirektøren.
Studenter kan bruke universitetets logo etter
spesiell tillatelse.
Dersom du er i tvil, konferer med nærmeste
­overordnede.
Bruk alltid originalfiler, disse kan lastes ned fra
UiBs profilmanual på nett.
Unntak fra regelen
Mangfoldet i aktivitetene ved universitetet gjør at
det tidvis kan være behov for å ta spesielle hensyn
angående bruk av logo. Eksempler kan være
likeverdige samarbeids­relasjoner mellom flere
Alle unntak skal godkjennes av Universitetet i
Bergen ved Kommunikasjonsdirektøren.
Tilsvarende gjelder for nye nettsider.
UiB som hovedaktør:
Mellom likeverdige partnere:
Bruk av logo i samarbeidsrelasjoner
Den generelle regelen er at likeverdige partnere
skal fremstå på en likeverdig måte. Illustrasjonene
til høyre viser signaturmodeller for ulike samar­
beidsrelasjoner. Valg av modell styres av samar­
beidets art og formelle organisatoriske forhold.
UiB som hovedaktør: Hvis flere logoer er
­nødvendig bør de starte fra venstre og plasseres
ved siden av hverandre.
Mellom likeverdige partnere: Når det er
hensiktsmessig skal partner- eller andre logoer
plasseres separat fra UiBs logo og størrelsen
­justeres i forhold til UiBs logo. Partnerlogoer skal
ikke vises større enn UiBs logo. Anbefalt ­plassering
er på motsatt side av UiBs logo.
13
UiB som støttespiller:
Profilmanual › Typografi
Typografi
Konsekvent bruk av skrift og typografiske
­elementer er viktig for at universitetet skal
­fremstå ryddig og enhetlig.
Vi skiller mellom profesjonell bruk og vanlig bruk.
Profesjonell bruk
Profesjonell bruk er trykksaker og annet grafisk
materiell, der grafiske formgivere eller tilsvarende
står for utarbeidelsen. Her skal man bruke Myriad
som hovedskrift og Adobe Garamond som
­tilleggsskrift. Dette er skrifter som normalt ikke
vil være tilgjengelige for vanlige brukere.
Ty p o g r a f i
Vanlig bruk
Med vanlig bruk menes daglig saksbehandling.
Her brukes erstatningsskriftene Arial og Times
New Roman. Dette er skrifttyper som er tilgjen­
gelige på de fleste datamaskiner.
På nett skal man bruke skrifttypene Verdana
og Times New Roman.
Alle skriftene – hovedskrift, tilleggsskrift og
erstatningsskrifter - er valg ut fra hensyn til
funksjon, estetikk og leselighet.
14
Profilmanual › Typografi
Hovedskrift (Profesjonell bruk)
Myriad brukes som hovedskrift, det vil si at den
i de fleste tilfeller brukes i både overskrifter og
på brødtekst.
Alle variantene innenfor skriftsnittet kan brukes
(light, regular, semibold, bold etc. ).
Myriad vil normalt ikke være tilgjengelig for
vanlige brukere.
Myriad er en grotesk, det vil si en skrift uten
seriffer (liten tverrstrek øverst og nederst på
bokstavene). Skrifttypen er tegnet av Robert
­Slimbach, Carol Twombly, Christopher Slye og
Fred Brady og utgitt i 1992.
MYRIAD®
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ ØÅ
a b c d e fg h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
1234567890
15
Profilmanual › Typografi
Tilleggsskrift (Profesjonell bruk)
Adobe Garamond brukes som tilleggsskrift,
det vil si at den brukes mest til overskrifter og på
mindre tekstmengder. Skriften kan brukes der­
som det er ønskelig med variasjon (evt. kontrast
til Myriad).
Alle variantene innenfor skriftsnittet kan brukes
(regular, semibold, bold etc. ).
Adobe Garamond vil normalt ikke være tilgjen­
gelig for vanlige brukere.
Adobe Garamond er skriften som brukes i UiBs
navn og emblem.
ADOBE GARAMOND®
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
Adobe Garamond er en antikva, altså en
skrift med seriffer. Adobe Garamond er tegnet
av Robert Slimbach og baserer seg på Claude
Garamonds originale skrift Garamond. Skrift­
typen ble utgitt i 1989.
16
Profilmanual › Typografi
Erstatningsskrifter (Vanlig bruk)
I vanlig bruk kan både hovedskrift og tilleggs­
skrift byttes ut med erstatningsskrifter. I så fall
byttes Myriad ut med Arial og Adobe Garamond
med Times New Roman.
I de fleste tilfeller skal skriften Arial brukes i både
overskrifter og brødtekst. Dersom det er ønskelig
med variasjon eller kontrast til Arial, kan Times
New Roman brukes.
Erstatningsskriftene Arial og Times New Roman
er standardskrifter som finnes på de aller fleste
datamaskiner uavhengig av operativsystem.
Arial er en grotesk, altså en skrift uten seriffer.
Arial er designet av av Robin Nicholas and Patri­
cia Saunders for Monotype Typography i 1982.
Times New Roman er en antikva (en skrift
med seriffer). Times New Roman er designet
av Stanley Morison og Victor Lardent for den
engelske avisen The Times i 1932.
ARIAL®
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
TIMES NEW ROMAN®
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890
17
Profilmanual › Farger
Farger
Farger er visuelle grunnelementer som bidrar
til å skape et enhetlig uttrykk.
Paletten er definert ut fra fargenes Pantone­
verdier, og deretter i CMYK (til bruk i trykksaker),
RGB og Hexadesimal (til bruk på skjerm).
Det er ikke et entydig forhold mellom de ulike
fargesystemene, og fargene på skjerm vil ofte
variere kraftig fra bruker til bruker.
UiBs
profilfarger
FARGEVERDIER FOR TRYKK
Pantone-fargesystem
FARGEVERDIER FOR SKJERM
CMYK
RGB
Hexadesimal
C
M
Y
K
R
G
B
PANTONE 1805
0
91
100
23
170
0
0
aa0000
PANTONE 158
0
61
97
0
217
89
0
d95900
PANTONE 376
50
0
100
0
119
175
0
77af00
PANTONE Process Cyan
100
0
0
0
0
157
224
009de0
PANTONE 406
0
7
10
22
208
202
194
d0cac2
PANTONE Black 7
0
0
23
93
52
51
43
34332b
PANTONE Process Black
0
0
0
100
0
0
0
000000
Bruk
Det er ingen stramme regler for bruken av de
enkelte fargene. Paletten er definert for å gi rom
for variasjon og kontrast, men bruken skal være
gjennomtenkt og i henhold til god designskikk.
Brukere
Fargepaletten er først og fremst et verktøy for
grafikere og andre med visuelle utformingsoppgaver på vegne av UiB.
18
Profilmanual › Bilder
Bilder
Bilder er et viktig virkemiddel i Universitetet i
Bergens visuelle profilering. Bildebruken skal
speile universitetets kjerneverdier slik de er
uttrykt i UiBs strategi.
Bildebruken skal vise bredden i UiBs virksom­
het og institusjonens plass i samfunnet lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Bildebruken skal
gjenspeile universitetets tre hovedoppgaver:
Forskning, utdanning og formidling.
Bruk først og fremst bilder tatt ved UiB også
til å illustrere allmenne motiver. Det virker
ofte mer troverdig enn bilder fra bildebyråer.
Motiver satt sammen til bildestriper er en måte å
illustrere bredde og mangfold på.
Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen
dersom du har spørsmål knyttet til bilder og
bildebruk.
Motiv
Motivvalg og fotografisk uttrykk skal gjenspeile universitetets akademiske troverdighet,
vitenskapelige kompetanse og krav til kvalitet.
Et overordnet institusjonelt motiv er bilder av
Universitetsmuseet i Bergen.
Motiver kan være alt fra hus og bygninger via
eksteriører, interiører og objekter til mennesker i
aktivitet og portretter. Bruk gjerne bilder av bygg,
men helst kombinert med mennesker i aktivitet.
Bruk bilder av mennesker! Bilder tatt ved
UiB og gjerne i situasjoner som viser tilstede­-­
værelse og engasjement anbefales. Se etter
“Det engasjerte blikket!”
19
Profilmanual › Anbefalinger for UiBs institusjonskontoer i sosiale medier
Anbefalinger for UiBs
institusjonskontoer i
sosiale medier
Profilbilde
Hvitt emblem på rød bakgrunn er forbeholdt
kommunikasjon knyttet til utdanning
og forvaltes av Studie­administrativ avdeling.
Svart emblem på museumsfarget bakgrunn
er for­beholdt institusjonell kommunikasjon­
og forvaltes av Kommunikasjons­avdelingen.
Disse to variantene kan ikke brukes av andre.
Fakulteter bør bruke hvitt emblem på svart
bakgrunn.
Hvitt emblem på
rød bakgrunn
Svart emblem på
museumsfarget bakgrunn
Hvitt emblem på
svart bakgrunn
(twitter.com/UiButdanning)
(facebook.com/universitetetibergen)
(facebook.com/uibhf )
Institutt, fagmiljø og andre enheter står friere
til å velge visuelt uttrykk i sosiale medier, men
bør vise UiB-tilknytning i profilbilde og navn.
Hvitt emblem på svart bakgrunn kan benyttes
om ønskelig.
Hvitt emblem på svart bakgrunn kan
lastes ned fra UiBs profilmanual.
20
Profilmanual › Anbefalinger for UiBs institusjonskontoer i sosiale medier
Profiltekst
Bannerbilde
I alle sosiale medier er det viktig å fylle ut ”bio”,
det vil si en kort oppsummering av siden.
Her skal det være tydelig at siden er knyttet til
Universitetet i Bergen. Det bør vurderes om
denne informasjonen også skal være på engelsk.
På Facebook og Twitter kan en laste opp et
”bannerbilde”, et bilde i breddeformat, som ligger
øverst på siden.
Husk at Twitter operer både med et @-navn
(f.eks. @UiB) og et skjermnavn (f.eks.
Universitetet i Bergen).
Bruk først og fremst bilder tatt ved UiB (gjerne
bygninger eller motiver fra campus), det virker
ofte mer ekte enn bilder fra bildebyråer. Motivet
skal gjenspeile UiBs akademiske troverdighet,
vitenskapelige kompetanse og krav til kvalitet.
Twitter - Bakgrunnsdesign og fargekoder
Twitterkontoer kan bruke bakgrunnsdesign som
kan lastes ned fra UiBs profilmanual.
“Museumsfargen” kan også brukes som bakgrunn.­
Sørg for at bannerbildet er i tilstrekkelig kvalitet
Fargekode for bakgrunn:
HEX: e9e4e0
RGB: 233, 228, 224
Bio = kort oppsummering av siden
Fargekode for lenker:
HEX: 009ec7
RGB: 0, 158, 199
Bakgrunnsdesign til twitterkontoer
@-navn og skjermnavn
21
Profilmanual › Skilting
6. UiBs skiltprogram - utvendige skilt
UNIVERSITETET
I BERGEN
Da
nm
s pla
Bredalsmarken
gate
ård
sga
ten
nie
l Ha
Allé
17
31
18
25
23
24
Haakon Sheteligs plass
40
HF-bygget
Jussbygget
22
Lars Hilles
gate
Ivar Aasens gate
Johanneskirken
Studenttjenester
Sydnesplassen
42
32
Sydneshaugen
33 Rosenbergsgaten
36
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
9 Senter for kvinne- og kjønnsforskning,
Senter for vitenskapsteori, Allégaten 34
15 Fakultetsskretariatet, Harald Hårfagres gate 1
21 Griegakademiet, Lars Hilles gate 3
38 Senter for middelalderstudier, Villaveien 1A
40 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium,
Institutt for fremmedspråk, HF-bygget, Sydnesplassen 7
41 Sydneshaugen skole
42 Informasjonssenteret, Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier, Sydnesplassen 12–13
43 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap, Øysteins gate 3
1 Institutt for biologi, Institutt for informatikk,
Institutt for molekylærbiologi,
Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlens gate 55
2 Thormøhlens gate 51
5 Geofysisk institutt, Allégaten 70
6 Institutt for fysikk og teknologi, Bjerknessenteret for
klimaforskning, Allégaten 55
7 Matematisk institutt, Johannes Bruns gate 12
8 Informasjonssenteret. Institutt for geovitenskap,
Kjemisk institutt, Senter for farmasi, Senter for geobiologi,
Realfagbygget, Allégaten 41
15 Fakultetsskretariatet, Harald Hårfagres gate 1
18 Institutt for økonomi, Fosswinckels gate 14
19 Informasjonssenteret. Fakultetssekretariatet.
Institutt for geografi, Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Institutt for sosialantropologi, Fosswinckels gate 6
23 Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1
32 Fellesekspedisjon. Institutt for sammenlignende politikk,
Christies gate 15
Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap,
Christies gate 17
33 Sosiologisk institutt, Rosenbergsgaten 39
34 Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgaten 35
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
44 Informasjonssenteret, Fakultetssekretariatet,
Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1
22 Christies gate 12
35 Informasjonssenteret, Fakultetssekretariatet, Christies gate 13
27 De naturhistoriske samlinger, Muséplassen 3
29 De Kulturhistoriske samlinger, Haakon Sheteligs plass 10
Håkonsgaten
Til «Den blå stein»
og
Det humanistiske fakultet
Universitetsbiblioteket
44
43
Håkonsgaten
13 Eiendomsavdelingen, Parkveien 9
16 Forskningsavdelingen, Professor Keysers gate 6B–8
20 Formidlingsavdelingen og IT-avdelingen, Nygårdsgaten 5
20 Utdanningsavdelingen, Nygårdsgaten 5
24 Personal- og organisasjonsavdelingen, Christies gate 18
24 Økonomiavdelingen, Christies gate 18
25 Rektors kontor, Muséplassen 1
25 Universitetsdirektøren, Muséplassen 1
30 Utdanningsavdelingen, Langes gate 1–3
7 Bibliotek for realfag, Johs. Bruns gate 12
18 Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora, Fosswinckels gate 14
20 Administrasjon og Billedsamlingen, Nygårdsgaten 5
22 Bibliotek for psykologi, utdanning og helse, Christies gate 12
40 Manuskript- og librarsamlingen, HF-bygget, Sydnesplassen 7
44 Bibliotek for juridiske fag, Magnus Lagabøtes plass 1
1280
Magnus
Lagabøtes
plass
Sydnesgaten
Øysteins gate
34
Administrasjon
Bergen Museum
ien
41
kke
ve
30
Langes gate
35
20
Nygårdsgaten
21
Grieghallen
28
Do
Du står her
Muséplassen
26
Fosswinckels gate 19
gaten
gate
16
gat
en
Nygårds
gat
e
gat
e
Prof. Keysers gate
s gate
s gate
Nyg
Da
2200
eltzer
s
s gate
s Rein
s Tank
s gate
ckel
Jona
te
ga
Han
win
ns
16 Forskningsavdelingen, Professor Keysers gate 6B–8
20 Formidlingsavdelingen og IT-avdelingen, Nygårdsgaten 5
20 Utdanningsavdelingen, Nygårdsgaten 5
24 Personal- og organisasjonsavdelingen, Christies gate 18
24 Økonomiavdelingen, Christies gate 18
25 Rektors kontor, Muséplassen 1
25 Universitetsdirektøren, Muséplassen 1
ik M
37
27
Bergen Museum
15
fag
res
Fre
dr
nse
Universitetsbiblioteket
Hår
14
gå
Christies gate
9
Foss
Her står du
18 Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora, Fosswinckels gate 14
20 Administrasjon og Billedsamlingen, Nygårdsgaten 5
22 Bibliotek for psykologi, utdanning og helse, Christies gate 12
Bergen Kino
INFORMASJON FOR STUDENTER
8
12
14
19
30
35
42
44
Infosenteret for realfagsstudentene:
Realfagbygget/Allégaten 41
Studentsamskipnaden i Bergen, administrasjon, Villaveien 10
Studia, Kortsenteret, Karrieresenteret,
SiB/Studentsamskipnaden, Studentsenteret/Parkveien 1
Infosenteret ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet:
Fosswinckels gate 6
Informasjonssenteret ved Utdanningsavdelingen:
Langes gate 1–3
Infosenteret ved Det psykologiske fakultet, Christies gate 13
Infosenteret ved Det humanistiske fakultet,
Sydnesplassen 12–13
Infosenteret ved Det juridiske fakultet,
Magnus Lagabøtes plass 1
2285
Studentaktiviteter
10 Hulen, Olaf Ryes vei 48
14 Studentorganisasjoner og treningssenter,
Studentsenteret/Parkveien 1
26 Det Akademiske Kvarter, kontor, Fosswinckels gate 7
36 Det Akademiske Kvarter, studentkulturhus, Olav Kyrres gate 49
Det humanistiske fakultet
21 Griegakademiet, Lars Hilles gate 3
Det psykologiske fakultet
22 Christies gate 12
35
Informasjonssenteret, Fakultetssekretariatet, Christies gate 12
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Seksjon for
informasjonstjenester
Ved bruk av tydelige maler for utendørs og innen­
dørs skilting bygges det opp en gjenkjennelig
identitet som bidrar til å gjøre universitetet mer
synlig og tilgjengelig.
gate
veie
er å
5 minutt
ns
sga
ten
Administrasjon
Hovedinngang
Utdanningsavdelingen
Bru
ård
Har
ald
Allégat
en
Christies gate
ann
Nyg
Dok
kev
eie
Villaveien
Muséhagen
n
Allégat
en
s Rein
s gate
Jona
ckel
Til Bergen
Busstasjon og
Bygg for biologiske
basalfag
UNIVERSITETET
I BERGEN
Park
Han
s Tank
s gate
win
Joh
29
Studentsenteret
Studentsenteret
Realfagbygget
Foss
gate
38
13
7
Christies gate 12
vei
Villaveien
6
8
21
Olaf Ryes
Hans Holmboesgt.
Geofysisk institutt
Strømgaten
5
20
les
s Hil
Lar
Skiltprogrammet gjør det lettere for besøkende,
ansatte og studenter å finne frem uansett hvilke
utgangspunkt de har og hva som er besøksmålet.
11
12
es
Lars Hilles
10
Vestre Torggate
Nygårdsparken
35
22
hsgat
e
ss
Nygårdsgaten
UNIVERSITETET
I BERGEN
Puddefjordsbroen
O. J. Br
oc
ark
Herman Fossgt.
Herman Fossgt.
Til
34
33 Rosenbergsgt.
24
19
roc
hsg
ate
Høyteknologisenteret
32
e
kk
ba
ris
18
O. J
.B
Thormøhlens gate
25
23
Lyder Sagens
Fosswinckels gt.
Thormøhlens gate
VILVITE - Bergen Vitensenter
Christies gate
26
1
Olav Kyrresgate
17
31
Christies gate
ga
ten
Langes gate
28
Prof. Keysers gate
Allé
2
Muséplassen
16
U N I V E R S I T E TS O M R Å D E T P Å N YG Å R D S H Ø Y D E N
Marineholmen
UNIVERSITETET
I BERGEN
p
len
Mø h
Det er laget et skiltprogram for utvendig og
­innvendig skilting av bygg og publikumsanlegg.
Programmet er samlet i en håndbok og gir en
enhetlig, funksjonell og gjenkjennelig profil som
skal brukes ved all skilting på universitetet.
HÅNDBOK FOR SKILTING - UIB
Strømgaten
Skilting
800
18 Institutt for økonomi, Fosswinckels gate 14
19
Informasjonssenteret. Fakultetssekretariatet, Institutt for geografi, Institutt for
informasjons- og medievitenskap, Institutt for sosialantropologi, Fosswinckels gate 6
23 Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1
32 Fellesekspedisjon. Institutt for sammenlignende politikk, Christies gate 15
Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Christies gate 17
33 Sosiologisk institutt, Rosenbergsgaten 39
34 Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgaten 35
Studentaktiviteter
26 Det Akademiske Kvarter, kontor, Fosswinckels gate 7
36 Det Akademiske Kvarter, studentkulturhus, Olav Kyrres gate 49
Seksjon for fellestjenester
600
1000
Jonas Liesvei 91
Christiesgate 20
400
Universell utforming
600
1_001_01. Informasjonsskilt
Universitetet har som mål å oppfylle kravene
om universell utforming. Universell utforming
er definert som utforming av produkter og
­omgivelser på en slik måte at de kan brukes av
alle mennesker i så stor utstrekning som mulig,
uten behov for tilpassing og spesiell utforming.
600
1_002_01. Informasjonsskilt
1_003_02. Pylon m/kart
UNIVERSITETET
I BERGEN
B
A
C
800
D
Her står du
Sydneshaugen skole
C Lorem ipsum dolor sit etat
nonummy
D Lorem ipsum dolor
Hjelp til skilting
A Lorem ipsum
B Semesterregistreringsterminal
Hvis du trenger å få satt opp et skilt eller ønsker
informasjon om skilting, kontakt Eiendoms­
avdelingen.
Sydnesplassen 9
400
600
10
400
1_005_01. Orienteringsskilt med bygningskart
1_004_01. Husnavnskilt
Skilthåndboken kan lastes ned via UiBs
­profilmanual på nett.
22
1720
1_003_01. Orienteringsskilt m/kart
6.1
Postadresse: Postboks 7800, 5020 Bergen / Tlf: 55 58 69 00 / Fax: 55 58 69 10
E-post: [email protected] / uib.no/form