Omkved Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden

Transcription

Omkved Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden
Bønn for den enkelte konfirmant.
Velsignelsen
Hilsen ved menighetspedagog
Liturg: La oss prise Herren!
Torunn Stavik Karlsen
Alle: Gud være lovet!
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Salme NoS 187
Liturg: Herren velsigne deg og
1. Deg være ære, Herre over
bevare deg! Herren la sitt ansikt
dødens makt!
lyse over deg og være deg nådig!
Evig skal døden være Kristus
Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi
underlagt.
deg fred!
Lyset fyller haven, se, en engel
kom, åpnet den stengte graven,
Alle: Amen. Amen. Amen.
Jesu grav er tom!
3 x 3 klokkeslag
Omkved
Deg være ære, Herre over
dødens makt!
Postludium med utgangsprosesjon.
Evig skal døden være Kristus
underlagt.
Takk for en gave til menighetens
barne-og ungdomsarbeid ved
2. Se, Herren lever! Salig
utgangen.
morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er
Hoeggen menighet ønsker alle
troens grunn.
konfirmanter med familie og
Jubelropet runger: Frelseren er
venner en flott dag!
her!
Pris ham, alle tunger, Kristus
Herre er!
Omkved
3. Frykt ikke mere! Evig er han
med.
Troens øye ser det: Han gir liv og
fred.
Kristi navn er ære, seier er hans
vei,
evig skal han regjere, aldri
frykter jeg.
Omkved
Konfirmasjonsgudstjeneste
Inngangsprosesjon
i Hoeggen kirke
Salme NoS nr 765
1.No livnar det i lundar,
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.
2.Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord,
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.
11. Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
12. Då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår!
Liturg: Inngangsord
Samlingsbønn
Liturg:
Herre, takk for konfirmantene som
er samlet i Hoeggen kirke i dag. Du
har gitt dem evner og muligheter.
Se til alle som står rundt
konfirmantene: familie, venner,
faddere og menighet.
La kirken være et sted hvor vi
kan finne hvile og ny kraft. La oss
kjenne at vi er dine barn. Gi oss
livsmot og kraft til å stride den gode
Mai 2011
strid.
Kyrie:
Preken
Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne
Joh 10,11-16
deg! Kriste eleison. Herre Krist,
miskunne deg! Kyrie eleison. Hellig
Salme NoS 663
Ånd, miskunne deg!
1. Du som veien er og livet,
Gloria
deg vi har vårt håndslag givet
Liturg: Ære være Gud i det
deg det er på hvem vi tror.
høyeste…
Mellom alle verdens røster
Alle : … og fred på jorden blant
bare din er den som trøster,
mennesker som Gud har glede i.
led oss i ditt hyrdespor.
Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber
deg, vi opphøyer deg! Amen
2. Hjelp oss på de trange stier,
støtt oss i de bratte lier,
Tekstlesning: Salme 23
sval oss under dagens brann!
Vokt oss på de glatte stene,
Salme NoS 943
1. Måne og sol, skyer og vind
og blomster og barn skapte vår
Gud.
Himmel og jord, allting er hans,
Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved
Herre, vi takker deg, Herre, vi
priser deg. Herre, vil synger ditt
hellige navn!
2. Jesus, Guds Sønn, død på et kors
For alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her.
Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved
3. Ånden, vår trøst, levende varm
og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag.
Herren vår Gud vil vi takke.
Omkved
trøst oss skal vi gå alene,
du som alltid vil og kan!
3. Gi at deg vi følger efter,
styrk de små, de svake krefter,
bøy vår vilje, smelt vår tross!
La ditt navn i hjertet brennes,
så ved deg vi her må kjennes,
og du hist må kjenne oss!
Påminnelse om dåpen.
Liturg: Kjære menighet. Da vi ble
døpt, rørte Gud ved våre liv. Han
tok imot oss som sine barn. Vi ble
kalt til et liv i kjærlighet med Jesus
Kristus som vårt forbilde, vår trøst
og vårt håp i alle ting. La oss
derfor bekjenne forsakelsen og troen
som lød ved vår dåp:
Trosbekjennelsen
Jeg forsaker djevelen og alle hans
gjerninger og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader, den
Salme NoS 490
allmektige, himmelens og jordens
skaper.
1. Blott en dag ett ögonblick i
sänder, vilken tröst vad än som
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds
kommer på!
enbårne Sønn, vår Herre, som ble
Allt ju vilar i min Faders
unnfanget ved Den Hellige Ånd,
händer, skulle jag, som barn väl
født av jomfru Maria, pint under
ängslas då?
Pontius Pilatus, korsfestet, død og
Han som bär för mig en faders
begravet, for ned til dødsriket, sto
hjärta, giver ju åt varje nyfödd
opp fra de døde tredje dag, for opp
dag
til himmelen, sitter ved Guds, den
dess beskärda del av fröjd och
allmektige Faders høyre hånd, skal
smärta, möda, vila och behag!
derfra komme igjen for å dømme
levende og døde.
2. Själv han är mig alle dagar nära,
för var särskild tid med särskild
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en
nåd.
hellig, allmenn kirke, de helliges
Varje dags bekymmer vill han
samfunn, syndenes forlatelse,
bära, han som heter både Kraft
legemets oppstandelse og det evige
och Råd.
liv. Amen
Att sin dyra egendom bevara,
denne omsorg har han lagt på
Forbønn for konfirmantene
sig.
A: Hør vår bønn! Hør vår bønn! La
”Som din dag, så skall din kraft
ditt rike komme! La din vilje skje,
ock vara,” detta löfte gav han
Gud! Hør vår bønn!
mig.
Vår Far i himmelen!
3. Hjälp mig då att vila tryggt och
La navnet ditt helliges.
stilla blott vid dina löften, Herre
La riket ditt komme.
kär,
La viljen din skje på jorden slik som
ej min tro och ej den tröst
i himmelen.
förspilla, som i ordet mig
Gi oss i dag vårt daglige brød,
förvarad är.
og tilgi oss vår skyld,
Hjälp mig, Herre, att vad helst
slik også vil tilgir våre skyldnere.
mig händer, taga ur din trogna
Og la oss ikke komme i fristelse,
fadershand
men frels oss fra det onde.
blott en dag, ett ögonblick i
For riket er ditt og makten og æren
sänder, tills jag nått det goda
i evighet. Amen
land.