fra prosjekt til drift

Comments

Transcription

fra prosjekt til drift
FRA PROSJEKT TIL DRIFT –
PRINSIPPER OG ROLLER
Stig Atle Gjøen, Gruppeleder Prosjekt, Helse Bergen
Prosjektprosessen i Helse Vest
Porteføljestyring
Linje
Porteføljestyringsprosessen
Vurdering
Prosjektstyring
Etablering
Gjennomføring
Avslutning
Initiering
Prosjektledelse, styring og rapportering
Kvalitet og test
Gevinstrealisering og endringsledelse
Fra prosjekt til drift
• Mange prosjekter blir evige prosjekter
• Greier ikke å overlevere til drift
• Ressursene som er med i prosjektet driftet
også løsningen
• Lite hensiktsmessig
Fra prosjekt til drift
• Noen punktet for å få prosjektet over til
drift
– Utarbeid sluttrapport. Denne skal godkjennes
av styringsgruppen.
• Ansvaret skal da overtas av linjen
– Ferdigstill og arkiver all dokumentasjon
• Slik at linjen vet hva som er gjort og besluttet
– Tilbakefør ressursene i prosjektet til linjen
– Slutt fakturering til prosjektet
Fra prosjekt til drift
• Sjekkliste for overlevering
– Opplæring er gjennomført
• Både teknisk personell og brukeropplæring er gitt
– Systemet et blitt overført til
drift/produksjonsmiljøet og tatt i bruk
– Videre endring følger SLA og endringsrutinen
– Det er inngått drift/forvaltningsavtale mellom
foretaket og Helse Vest IKT
• Her inngår også avtale med 3-part (leverandør)
Fra prosjekt til drift
• Sjekkliste for overlevering
– Utarbeidet ansvarskart. Viser klart hvem som
har ansvar for hva
– Dokumentasjon er ferdig
•
•
•
•
Driftsdokumentasjon
Brukerdokumentasjon
Brukerstøttedokumentasjon
Integrasjoner er dokumentert
Prosjektprosessen i Helse Vest
Porteføljestyring
Linje
Porteføljestyringsprosessen
Vurdering
Prosjektstyring
Etablering
Gjennomføring
Avslutning
Initiering
Prosjektledelse, styring og rapportering
Kvalitet og test
Gevinstrealisering og endringsledelse
Fra prosjekt til drift
• Gevinstrealisering og endringsledelse
– Starter i intieringsfasen og videre dokumentert
i prosjektdirektivet
• Nytteeffekter
– Nytteeffekter beskriver hensikten med prosjektet, det vil
si hvorfor vi kjører prosjektet, hvilke effekter vi ønsker å
hente ut. En nytteeffekt kan være kvalitetsfremmende
eller økonomisk, og skaper alltid verdi for noen,
eksempler følger under.
• Sluttleveranser
– Hva skal prosjektet levere, dvs. lage eller utføre i løpet av
dets levetid.
Gevinstrealiseringsplan
Mål/gevinst Indikatorer på
(prosjektets måloppnåelse
nytteeffekter)
Mål/gevinst Indikatorer på
(prosjektets måloppnåelse
nytteeffekter)
GevinstGevinst
potensiale
for
(høyt, middels
eller lavt)
0-linjemåling
Når i tid Hvordan Frekvens Ansvarlig Ansvarlig Nødvendige Sentrale
kan effekt på
for å
tiltak
risikoeffekt
for å
faktorer
inntreffer måles
målinger rapportere realisere
data
1. måling 2. måling 3. måling Gevinstmål
Fra prosjekt til drift
• Når prosjektet er ferdig er det
linjen/driftsorganisasjonen som har
ansvaret for å hente ut gevinstene.
• Mer informasjon:
– Prosjektmetodikk i Helse Vest
– Gevinstrealisering og endringsledelse

Similar documents