Møte 16.09.: Etikk i advokatarbeidet v/advokat Jørgen Stueland

Comments

Transcription

Møte 16.09.: Etikk i advokatarbeidet v/advokat Jørgen Stueland
Raufoss Rotary Klubb
RI ID No.: 12832
Chartret 3.desember 1969
MØTEREFERAT
Dato:
16.09.2014.
Dagens hovedpost:
Etikk i advokatarbeidet v/Advokat Jørgen Stueland
Jørgen Stueland er opprinnelig fra Haugesund, han bosatte seg Raufoss for få år siden, men
har bodd her en periode tidligere. Før han studerte jus var han offiser i Frelsesarmeen. Han
har erfaring i å flytte, har bodd i 46 forskjellige boliger, men håper han har flyttet for siste
gang. Han har juridisk embetseksamen og advokatbevilling. I tillegg har han historie
mellomfag.
Advokat Stueland har arbeidet i flere advokatfirmaer, bl. a. hos Sjødin, Meling & Co i
Stavanger. Har drevet egen advokatpraksis i Stavanger og vært jurist hos Fylkesmannen i
Rogaland, Plan- og Bygningsavdelingen, og vært byggesaksbehandler i Søndre Land.
Han har spisskompetanse i bygnings jus, strafferett, barnevern og familierett og trygderett og
utlendingsrett.
Han driver nå egen advokatpraksis på Raufoss.
«Etikk i advokatarbeidet, hvorfor skal nå jeg snakke om det?»
«Det har vært sagt at en advokat lyg når leppene beveger seg».
Det stilles i dag strenge krav til en advokats etiske holdninger og advokatene er også sterkt
etisk beviste.
Det er obligatorisk etterutdanning for advokater, 80 timer hvert femte år og i dette skal inngå
15 timer yrkesetikk.
Etikk kommer fra gresk, Ethos=sedelig. Moralfilosofi.
Regler for god advokatskikk:
«En advokats oppgave er å fremme rett og bekjempe urett».
Hvilke Etiske regler gjelder for advokater?
1. Advokaten er uavhengig og skal arbeide for klientens beste.
Raufoss Rotary Klubb
RI ID No.: 12832
Chartret 3.desember 1969
2. Advokaten har taushetsplikt
Det følger av loven og de advokatetiske reglene.
3. Advokaten skal være klientens talsmann.
4. Det må ikke oppstå interessekonflikter.
Han kan ikke være advokat for flere klienter med motsatte interesser i samme sak.
5. Et oppdrags omfang og pris skal fastsettes på forhånd og framgå i en
oppdragsbekreftelse.
6. Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring.
Advokaten skal finne ut om klienten kan ha krav på fri rettshjelp og gjøre klienten
oppmerksom på om en slik rett kan foreligge og hjelpe til at klienten får det.
7. Det skal gis informasjon om saken og den skal følges opp.
8. Advokaten skal arbeide for å få til minnelige ordninger (sivilsaker).
9. Det er advokaten som skal ha kontakt med motpartens advokat. Det skal ikke tas
direkte kontakt med motparten. All kontakt skal være mellom partenes advokater.
10. Advokaten skal ha kontakten med vitner.
11. Advokaten må inneha nødvendig kompetanse i saken dreier seg om.
En advokat kan dømmes til erstatning overfor klienten dersom han har gjort et slett arbeid.
Advokatbevillingen kan tilbakekalles dersom advokaten her opptrådt uetisk eller i strid med
loven.
Alt som sies mellom advokat og klient er taushetsbelagt. I retten er det lov å lyge.
Denne setningen har adv. Stueland kone diktert: «Trenger du advokat, kontakt advokat
Stueland, tlf. 902 28 962.
Etter innlegget åpnet Stueland for spørsmål.
Det ble fra salen reist tvil om utsagnet om at det er lov å lyge i en rettssal. Svaret må være at
det er retten som må vurdere og avgjøre om et utsagn er løgn.
Presidenten takket for et interessant innlegg og overrakte vårt tradisjonelle honorar, Rotarylyset og sa at yrkesetikk er vesentlig i Rotarys arbeid og et krav til oss som rotarianere.
----Jan Ø. Bark. Sekretær