10 på Topp i Nordreisa

Transcription

10 på Topp i Nordreisa
Storenga
866
359
Hamneidet
Oksfjord
E6
Gjøvarden 1
Oksfjordvannet
360
A
Holmevannet
2 Vuošgáisá
3 Naiggáčohkka
Straumfjordnes
355
Bakkeby
Storvik
Váddás gruver
866
Sørkjosen
E6
5 Uløytinden
B
357
6
Havnnesaksla
Havnnes
Truisku/vardene
C 2. varden
Rotsundelv Sikkájávri
Storslett
Rotsund
Tips, råd og nyttig
10 på Topp i Nordreisa / 5 på Topp i Nordreisa er ment å være et tiltak
som gir deltakerne gode naturopplevelser og ikke minst kjennskap til
den flotte naturen i hele Nasjonalparkkommunen Nordreisa! Ved å
delta vil du få et friskt aktivitetstilbud som bidrar til god fysisk form
og god helse – i tillegg er det sosialt hvis du drar på tur med venner og
familie.
Alle turene har startpunkt som beskrevet i tekst og kart, og det er satt opp egne
informasjonsplakater ute ved disse punktene. Stier og løyper kan være merket,
delvis merket og til dels helt umerket. Noen steder er det stier som fører fram
til toppen, men også stier som fører andre veier. Ta derfor alltid med deg eget
kart over området!
Kanskje det er dette nettopp DU har ventet på? Noe som får deg ut i
alle kriker og kroker av kommunens flotte natur? Ta steget fullt ut og
kjøp deg en deltakerpakke (registreringskort + informasjonsbrosjyre)!
Kan dette være er en flott gave til noen du kjenner, eller et påskudd for
at bedriftens ansatte får litt frisk luft?
Du bestemmer selv rekkefølgen for hvilke turer du starter og avslutter
med. Underveis i løpet av sommeren kan du sende inn turmeldinger
på Turbloggen på www.naturvandring.no og lese om andres turer,
samt se på kart over rutene, bilder og mange gode råd og tips.
> 10 på Topp er den mest omfattende varianten med til sammen ti
topper fordelt rundt om i kommunen.
7 Jyppyrä
> 5 på Topp er en noe mindre krevende variant med litt kortere løyper,
og ikke riktig så høye topper.
865 Snemyr
Hysingjord
352
10 på Topp i Nordreisa
Annabakkelv
Kildal
4
Steinfjellet
Felles for begge variantene er at de gir masse opplevelser og glede
underveis!
D Lånivannet
Moskodal
8 Store Ste
352
10 på topp i Nordreisa åpnes i juni og avsluttes 30. september. Ved
avslutningen vil det være en premiering der det blir trukket ut tre premier blant de som har fullført 10 på topp og tre premier for 5 på topp.
Første premie for 10 på Topp er et gavekort på 3.000,-, og på 1.000,- for
5 på Topp. I tillegg vil det bli trukket ut en premie på hver av de ti toppene slik at de som ikke har fullført ti turer også har en mulighet til å
vinne premie. Registreringskort og informasjonsbrosjyre får du kjøpt
på Halti, og etter hvert i butikker rundt om i kommunen. Pris for 10 på
topp er kr 100 og for 5 på topp kr 50. All informasjon om ordningen
vil du finne på www.naturvandring.no
Kjelleren
865
9 Čillagáisá
Dammen
Vinnelys
Velkommen som deltaker!
Olderdalen
865
5 and 10 Summits in Nordreisa
Sappen
10 på Topp(10 Summits) in Nordreisa and 5 på Topp(5 Summits) in
Nordreisa is an initiative to give visitors good outdoor experiences and
an introduction to the beautiful natural surroundings in the National
Park municipality of Nordreisa. Good physical form and health are
two benefits of the healthy activity that the tours promote. Hiking with
friends and family make the tours a nice social activity as well.
Svartfoss
Mandalen
E6
Bilto
Birtavarre
Saraelv
You can decide yourself which tours you wish to take. During the
summer, you can send in messages to the Turbloggen (Tour blog) at
www.naturvandring.no and read about others tours. You can also see
maps of the routes, pictures and find tips and advice.
E
Sarafossen
In Norway, everyone has the right to free use of nature. Recreation is
allowed in the wilderness and on bodies of water. Please respect other
users, animal life, property owners and your own safety!
10 Skáidečohkka
Enjoy your outdoor experiences in Nordreisa!
10 PÅ TOPP
5 PÅ TOPP
NORDREISA NORDREISA
Registrering gjøres alltid på innkjøpt deltakerkort. For 10 på Topp bruker du
klippetang på rett felt på dette kortet, i tillegg til å skrive ned tallkoden som
står utenpå eller inni boksen. For 5 på Topp skriver du ned tallkoden som står
utenpå eller inni boksen. Der det er egne toppturbøker oppfordrer vi deg til å
skrive deg inn der. Hold deltakerkortet tørt og på en sikker plass.
Innlevering av begge typer deltakerkort gjøres senest 30.09., i skranken / turistinformasjonen eller i postboksen utenfor Halti.
Viktig:
Du ferdes på eget ansvar og må selv vurdere om du klarer denne turen, og/
eller om du må snu underveis hvis forholdene tilsier dette. Vær og vind kan
forandre seg på kort varsel og du bør ta med deg litt ekstra mat, drikke og klær
dersom du må være lengre ute enn planlagt.
Husk å ta med deg eget kart og kompass, eller GPS, dersom du ikke kjenner
området godt. Ta også litt enkelt førstehjelpsutstyr med deg. Vi anbefaler bruk
av stødige fjellsko til turen. Mobiltelefondekning kan variere i fjellet, noen
steder uten dekning.
Vis hensyn overfor plante- og dyreliv, husdyr og tamrein som er på beite. Ikke
forstyrr hekkende fugler unødig. Lukk eventuelle porter/grinder du går gjennom og ikke tråkk ned gjerder som er satt opp. Respekter grunneieres bruk og
rettigheter, samt reglene for båndtvang for hunder.
Parker biler og sykler på en slik måte at de ikke er til hindre for andre eller kan
skape trafikkfarlige situasjoner.
Sjekk jevnlig www.naturvandring.no for oppdatert informasjon, tips, råd og
regler! Send oss gjerne bilder, tilbakemeldinger og innfor via bloggen på
hjemmesidene!
Nødnummer: Politi 112, Brann 110 og Ambulanse 113.
Ha en god tur og ta med deg flotte turminner hjem igjen!
Tips, advice and other useful information
Each of the tours has a starting point shown on the map and described in the
text. There are also information signs at each starting point. Some of the trails
are marked, while others only partially marked, or not marked at all. There can
be paths that lead to the top, but also paths leading in other directions, so always
bring a map with you!
You are at your own responsibility to decide if you can manage the hike, or if
you should turn back, depending on conditions. Weather and wind can change
quickly, so extra food, water and clothing should accompany every tour, in case
you are outside longer than expected. A small first aid kit is also recommended.
Remember to bring map and compass, or possibly GPS. Sturdy hiking shoes are
recommended for the terrain. Cell phone reception cannot be guaranteed in the
mountains.
Please respect all plant and animal life, including the reindeer and birds. Close
all gates that you pass, and leave existing fences standing. Respect land owners
rights, as well as rules for leashed dogs. Park cars and bicycles in a way that does
not hinder others or traffic.
The website www.naturvandring.no has updated information, tips, advice and
rules. Feel free to send us pictures, feedback and comments via the blog on the
website.
Saravannet
Emergency numbers: Police - 112; Fire - 110; and ambulance - 113
Have a nice hike and bring the great tour memories home again!
Fra øverst til venstre: På toppen av Jyppyrä, foto: Espen Viken. Flylysvarden, foto: Nina Figenschau. Varden på Naiggáčohkka, foto: John Rydningen. Ved Sarafossen, foto: Halti nasjonalparksenter. Holmevannet en flott høstdag, foto: Åsbjørg Hammersborg. Utsikt fra Havnnesaksla mot Rotsundet, foto: Inger Giæver. På vei mot Store Ste, foto: Tor Bjerkli. Utsikt fra
Vuošgáisá, foto: Evald Bjerkli. Forsidefoto: Evald Bjerkli
4 Steinfjellet 1040 moh
2
N
N
N
Kågtindene
5
N
Vuošgáisá (Svartfjellet) 1018 moh
Uløytinden 1114 moh
3
Martahaugen 683 moh
Naiggáčohkka 771 moh
1
Gjøvarden 513 moh
Valvannene
Naiggájávri
Skárttasvárri
Havnnesaksla
A
Holmevannet
866
357
Straumfjord skole
E6
3. Naiggáčohkka (Store Naika)
4. Steinfjellet
5. Uløytinden
Turen opp til Gjøvarden, via Holmevatnet er om lag 3 km lang, der toppen av
Gjøvarden er 531 m.o.h. Holmevatnet ligger på høyde 250 m.o.h. Traseen følger i
starten en gammel vei som i tidligere tider ble opparbeidet for skiferdrift i området og vitner om bergverkshistorien i Nordreisa. I starten er det tett bjørkeskog,
men den forsvinner gradvis og blir helt borte vel 200 m.o.h. Terrenget deretter er
åpent og kupert. Terrenget er slakt og småkupert i starten, mens siste strekningen opp mot toppen er brattere med litt løst underlag noen steder. Det er rikt
fugleliv i området. Nær toppen av fjellet ser man årlig blomstring av den vakre
lapprosen tidlig på sommeren, særlig i skråninger mot sør.
Turen starter ved Straumfjord skole. Følg grusveien på nordsiden av skolebygningen og gå videre langs traktorveien. Ved enden av traktorveien skrår
du opp til venstre til du kommer til rasrenna ved fjellfoten, som er lett synlig i
fjellsiden. På venstresiden av rasrenna ligger Yttervalelva. Start fra fjellfoten på
nordsiden av elva, skogen er ikke for tett. Vel oppe over skoggrensa flater det
ut. Fortsett videre langs en rygg i nordøstlig retning. Ca. 800 moh flater det ut,
og du dreier mot øst. Når du får utsikt mot fjellene på østsiden, dreier du mot
sør/sørøst. Ikke gå for nær den stupbratte kanten mot øst, her ligger hengskavlene over loddrette stup til langt utpå sommeren. Varden på høyeste topp
(1018 moh) er lett synlig, og inni varden på sørsiden finner du turpostkassen.
Turen opp til Naiggáčohkka er ca 7 km lang, der toppen er på 771 m.o.h. I
begynnelsen er terrenget flatt, noe myrlendt og har glissen bjørkeskog. Videre
tar man seg oppover langs bekken sørover mot høyde 473 m.o.h. (men holder
nordvest for toppen av høyden), og deretter mot Naikavannet på 458 m.o.h.
Derfra går man oppover fjellets østlige / sørøstlige rygg og opp til varden
på toppen. Her er flott utsikt i alle retninger, til storslagne fjell som ligger
omkring, og til fjordområdene i Kvænangen. Området er værhardt.
Turen opp til Steinfjellet er ca 9 km lang fra brua over Rotsundelva på gammelveien i Rotsundelv og opp til toppen på 1040 m.o.h. Fra brua følger man
lysløypa vestover mot 1 km mot Rotsund (80 m.o.h.). Herfra tar man seg
videre langs fjellryggen 2 km mot sørvest opp mot Martahaugen (683 m.o.h.).
Fra Martahaugen går man videre 3 km vest, til dels svakt sørvestlig mot
Kristiandalen. Når man kommer til fjellryggen som runder ned mot Kristiandalen tar man mot sør og følger fjellryggen sørøstover 3 km til toppen. Herfra
er det fantastisk utsikt mot Lyngsalpene og ut Lyngenfjorden og vidt utover.
Terrenget er i starten skog- og lyngkledt. Like før Martahaugen forsvinner
skogen gradvis og lyng og gressbakker overtar. Turområdet er flott og åpent og
har et rikt plante- og fugleliv. I høyden kan det være hardt vær.
Turen opp til Uløytinden begynner ved fergeleiet på Havnnes. Fra fergeleiet
følger man veien sørvestover og opp i mot den gamle idrettsplassen, langs
grusveg og videre etter løype / sti i nordøstlig retning som er merket av
grendelaget. Denne stien følger man oppover langs Havnnesaksla og opp
til toppen av Uløytinden 1114 m.o.h. Både turen oppover Havnnesaksla,
og toppen i seg selv, byr på en fantastisk utsikt til Lyngsalpene og innover i
Storfjorden. Bjørkeskogen strekker seg opp til ca 400 m.o.h. Deretter i åpent
fjellterreng videre opp til toppen 1114 m.o.h.
Ten great Walks
in Nordreisa
10 på Topp
i Nordreisa
6
Andrevarden
C
B
9
Čillagáisá 1204 moh
Báiskijávri
ta
ttru
lo
dka
Nor
Truiskufossen
Annavatnet
E
Sarafossen
Lundefjellet
Dammen
865
Sørkjosen
Steinbruddet
Høgegga
352
Reisaelva
Annabakkelv
Saraelv
N
Kronebutikken
Kildalen
N
Grafisk produksjon og 3D-kart: Bjerkli Bilde&Design. Trykk: Norbye & Konsepta
8
N
5 PÅ TOPP
NORDREISA NORDREISA
10
Skáidečohkka 956 moh
Store Ste 1024 moh
Jyppyrä 876 moh
Lånivannet D
E6
With greetings from the 10 på Topp group, Halti National Park Center
and the national park municipality, Nordreisa.
7
The hike up Steinfjellet is about 9 km long from the bridge (starting point) in
Rotsundelv, and up to the top which lies at 1040 meter. Follow the (winter) ski
trail west towards Rotsund about 1 km. From here continue southwest towards
Martahaugen at 683 meter, and further along the ridge 3 km towards southwest
and Kristiandalen. Then follow the ridge south, and south east, 3 km to the top.
Beautiful view!
The tour to Uløytinden starts by the ferry dock in Havnnes. From the ferry
dock, follow the road southwest and up towards the old fotball field. Continue
along the gravel road and marked trail in the northeastern direction. The trail
goes up along Havnnesaksla and up to the top of Uløytinden at 1114 meters
above sea level. The tour offers fantastic views of the Lyngen Alps and Storfjord. The climb has an even grade the whole way to the top. There is rich
plant and bird life up to about 600-700 meters. The eastern side of the mountain drops steeply down to the ocean in Rotsundet. Weather can be harsh.
Flylysvarden 845 moh
Med hilsen fra 10 på Topp gjengen, Halti nasjonalparksenter AS og
Nasjonalparkkommunen Nordreisa.
Please respect the mountain, land owners, other users, and weather
conditions. Have a nice hike!
The tour to 771 meter high Naiggáčohkka is approximately 7 km. The parking
area is by the old Sami huts, which bears witness to the Sami’s use of the area.
There are still active reindeer operations in the area in which the tour goes. The
route then heads south along the brook and towards a high point at an elevation
of 473 m. The route stays northwest of the high point and continues towards
Naikavannet(small lake). The climb then follows the southeastern ridge to the
cairn at the highest point. There is a fantastic view of the surrounding high peaks
and fjords of Kvænangen from the summit.
N
Verksfjellet
Vis respekt for været og fjellet, grunneiere og andre brukere. Vi ønsker
deg god tur der du ferdes!
10 PÅ TOPP
Follow the gravel road at starting point on the northern side of the school and continue
on the tractor road that continues upward. Continue following the tractor road, which
turns to the right above the fence. At the end of the tractor road, angle to the left until
the base of the mountain. The northern edge of the gulley is visible here, as well as
the Yttervalelva(brook) to the left. Start the climb on the northern side of the brook.
Continue along the ridge in a northeastern direction. Do not go too close to the edge of
the eastern cliff. There are often unstable cornices here until late summer. The cairn at
the highest point(1018 m) is easily visible.
N
Sagdalsfjellet
10 på Topp/5 på Topp is an offer til all current and future hikers in
Nordreisa! Our goal is that more people, residents and visitors, will be
motivated to take advantage of the area’s diverse and fantastic scenery
and wilderness: something that gives health, well-being and experiences
to those involved.
Rotsundet
2. Vuošgáisá (Svartfjellet)
Bli med – kom ut!
Come out and join!
E6
1. Gjøvarden og Holmevannet
The tour up to Gjøvarden via Holmevatnet is about 3 km long, and the summit
lies at 531 meters above sea level. Holmevatnet lies at about 250 m. The route
starts on an old road that was earlier used for slate operations in the area: one
of several mining operation in Nordreisa. The summit of Borsu(591 m) and
Gjøvarden(531 m) are divided by a rocky ravine. The route goes into the ravine
and then to the east up to Gjøvarden. The cairn is easy to find and there are
great views in all directions, as well as into Reisafjord. The terrain is relatively
flat and rolling in the beginning, while the last climb to the summit is steeper and
has some loose ground.
10 på Topp / 5 på Topp Nordreisa er et tilbud til alle nåværende og
framtidige naturvandrere i Nordreisa! Vårt mål er at flere personer,
fastboende og besøkende, skal få en ekstra motivasjon for å bruke
kommunens mangfoldige og fantastiske natur. Det gir trivsel, helse
og opplevelser.
Havnnes
Lysløypa Rotsundelv
Storsvingen
Storslett
N
Reisafjorden
Straumfjord
6. Flylysvarden og Truisku
7. Jyppyrä og Baiskivarden (Andrevarden)
8. Store Ste og Lånivatnet
9. Čillagáisá
10. Skáidečohkka og Sarafossen
Flott tur fra Kronebutikken og opp mot Truiskufossen og vardene. Under
Truiskufossen er det en gapahuk hvor man kan ta en lengre pause. Her kan
man også skrive seg inn i turpostkassen som er der. Stien videre opp mot
Truiskufossen er turens bratteste parti, og stien slynger seg opp fjellsiden
under fossen. På flata oppfor fossen deler stien seg. Man tar her til venstre mot
flylysvarden. Vel oppe ved varden venter belønningen i form av en fantastisk
utsikt. Skriv ned tallkode og bruk merketang som er festet i skiltplaten.
Turen opp til Jyppyrä er anbefalt etter to ulike traseer. Den ene går direkte til toppen fra
innkjøringen til boligfeltet på Høgegga. Den andre går via Andrevarden (5 på Topp) fra
det gamle steinbruddet og videre opp til Jyppyrä (10 på Topp). Turen til Andrevarden
starter ved det gamle steinbruddet bak boligfeltet, og slynger seg langs en markert sti
oppover fjellsiden. Fra Andrevarden kan man fortsette turen mot Jyppyrä ved å gå østover og ned til Baiski, og fortsette videre til der bekken kommer fra Lullisvannene. Her
møtes de to rutene. Man følger bekken helt opp til det største vannet og tar deretter opp
skaret i sørlig retning og opp på Jypparas sørøstlige rygg, opp mot varden på 876 m.o.h..
Total lengde på turen opp er ca 6 – 7 km.
Fra starten ca 2 km vandring opp til Lånivatnet (218 m.o.h.), som er drikkevannskilde. Lånivatnet passeres på vestsiden før man fortsetter oppover i sørlig
retning. Omtrent midtveis mellom Lånivatnet og Store Ste tar man en mer
vestlig kurs og kommer opp på den nordlige ryggen til fjellet. Herfra blir det
brattere opp mot toppen (1024 m.o.h.), der varden står. Toppen i seg selv er
åpen og flat og har veldig flott og vidt utsyn i klarvær. Området er værhardt.
Navnet Store Ste kommer av det finske opphavet Iso Anikka, som betyr stor
ambolten. I kart er ofte det samiske navnet Stuora Anat brukt om fjellet. Navnsettingen vitner om ”de tre stammers møte” i Nordreisa.
Fra Dammen følger man stien vestover mot Annavatnet (395 m.o.h.) og passerer dette på sørsiden. Herfra tar man seg videre vestover opp fjellryggene og
passerer høyde 649 m.o.h. på sørsiden i nærheten av bekken. Fra vannet (ca
640 m.o.h.) holdes kursen fortsatt vestlig, til dels svakt sørvestlig, og runder
høyden 1056 m.o.h. på sørsiden hvor det ikke er så bratt. Videre nordvestover
og oppover ryggen til Čillagáisá, som fører helt til topps 1206 m.o.h..
Fra starten nede i dalbunnen går det nokså bratt oppover i vestlig retning. Etter om
lag 1.5 kilometer kommer man til et stikryss, og tar da av fra hovedstien og går noen
hundre meter sørover og til Sarafossen (ca 300 m.o.h.). Fossen er et imponerende
skue og kommunens nest høyeste fossefall, etter Mollisfossen. Fra Sarafossen går
man tilbake til hovedstien. Omtrent på 700 m.o.h. bryter man av fra stien og følger
ryggen oppover til toppen av Skáidečohkka på 956 m.o.h. Fra toppen her ser man
vidt utover; i sørvest rager massivet Ráisduottarháldi i været og i sør ser man fjellet
Jierta. Rikt plante- og fugleliv i hele området og spennende geologi med juv og daler.
Follow the gravel trail through the woods and across the lighted ski trail. Follow the
signs to ”Risen og Gygra”, but continue straight ahead and upwards at the junction
marked ”Risen og Gygra 40 m” to the left. Follow the trail that goes in the southern
direction along the Lallos brook. At the junction marked Truisku and Lallos,
follow the trail to Truisku. Soon after passing treeline, the Truiskufossen(waterfall)
and cairns are visible above. There is a small shelter under the waterfall called
”Torbjørns plass . The trail up to Truiskufossen is the steepest part of the hike, as
the trail winds its way up underneath the waterfall. During periods of heavy rain,
the trail can be very wet and more difficult to follow. Follow the trail to the left
towards Flylysvarden. Arrival at the cairn is rewarded with a beautiful view.
The tour up Jyppyrä is a nice hike in varied terrain. Two different routes can be used. One
is by the junction of Lundefjellvegen and route 865. The trail winds its way up the hillside
to treeline. Continue following the path northeast to the base of the Jyppyrä ridge. The
trail winds around the southeastern side of the mountain and the final climb goes up the
southern ridge to the top. The tour is about 5,5 km long and takes about 2 hours from the
start to the summit. The start in Lundefjellvegen is the other alternative. Approximately 350
m in from the intersection with route 865. A tractor road goes north to a gate, which lies
by an old quarry. The easily visible trail winds through the quarry and continues, partially
marked through the woods and winds its way up to the First Cairn which lies on the small
summit to the north. The Second Cairn is visible from the first, and lies on a top to the east.
From the starting point by Annebakkelv, to Lånivatnet(small lake) and continue south up the ridge of Annebakkfjellet. After about 2 km, the trail comes to
Lånivatnet, which is a drinking water source. Follow the western side of the lake
before continuing climbing in the southern direction. About halfway between
Lånivatnet and Store Ste, head to the west to come up on the northern ridge. It
is a steep climb up the ridge, before flattening out to the large open summit and
cairn at 1024 m. The name Store Ste has Finnish, Sami and Norwegian roots,
and means ”Big Anvil.”
The hike up Čillagáisá is about 8 km from the dam and up to the top, which lies
at 1206 m. From Dammen, follow the trail west towards Annavatnet(elevation:
395 m) and pass along the southern side. From here, continue west up the ridge.
At an elevation of 649 m, the route passes a brook on the southern side. From
the lake at approximately 640 m, the route continues west and southwest, around
the southern side of a top that is not as steep. Then continue northwest and along
the ridge to the summit of Čillagáisá.
From the start in the bottom of the valley, there is steep climbing in the western
direction, as well as some varied terrain with pine and birch forests. After about
1.5 km, there is a junction with the trail to Sarafossen. The southern trail goes a
few hundred meters to the impressive falls. The waterfall is the second highest in
Nordreisa, after Mollisfossen. From the junction by the falls, continue following
the Norkalottleden west and southwest up the side of the valley. At an elevation
of about 700 m, the route breaks off from the trail and follows the ridge to the
top of Skáidečohkka at 956 m. From the top, you can see the massive Ráisduottarháldi to the southwest, and Jierta-mountain to the south.