Velkomstfolder Mars 2013

Transcription

Velkomstfolder Mars 2013
Velkommen til Nordreisa
- med plass til alle
Regionsenteret i Nord-Troms
Mangfold styrker
Fakta om Nordreisa
Friluftskommunen
Nordreisa kommune er mest kjent for alle de Nøkkeltall
vakre naturområdene, og som en av Norges Kilde: SSB
største kommuner i areal skulle det være rom Innbyggere
Kjønnsfordeling:
for naturopplevelser i fleng.
I kommunesentret Storslett Nasjonalparklandsby utfolder det urbane Nordreisa
seg med butikker, kafeer og restauranter.
Handelsstanden er mangfoldig og du kan finne alt du trenger lokalt.
Kort historikk
Nordreisa kommune var tidligere en del av
kommunen Storlyngen, som senere ble
Skjervøy kommune. Nordreisa ble utskilt som
egen kommune i 1886.
Areal:
4.807 (per 1. januar 2012)
2.365 kvinner
2.442 menn
3.434 km² (Størst i Troms)
Geografi
Kommunesenter:
Høyeste fjell:
Storslett
Raisduottarhaldi (1361 moh)
Klima
Kilde: yr.no (målestasjon Sørkjosen lufthavn 2011)
Høyeste temperatur:
Laveste temperatur:
Nedbørssnitt:
+24,6C
-26,6 °C
63,7 mm/mnd
Flyplass
Sørkjosen lufthavn
Sysselsetting
Største arbeidsgiver: Kommunen
Antall ansatte:
554 personer
Arbeidsstyrke:
2441 personer
Arbeidsledighet:
3%
Nettsider:
www.nordreisa.kommune.no
www.opplevreisa.no
www.nasjonalparkkommuner.no
Kart over Nordreisa.
Glade lakser
2
Nordreisa sitt kommunevåpen består av to adosserte laks i
sølv på grønt. Adosserte betyr rygg mot rygg. Grønnfargen
symboliserer jordbruket som har lange tradisjoner i
Nordreisa. Laksen er viktig for reisaværingene. Som
innbygger i Nordreisa (gamle kommunegrenser) har du
fiskerett i Reisaelva, en av Norges ti beste lakseelver.
Velkommen til Nordreisa!
Kommunesenteret Storslett presenterer det
moderne Nordreisa seg med et rikt utvalg av
butikker, kafeer, hotell og et godt utbygd offentlig servicenett. Fem km lengre sør langs
E6 ligger Sørkjosen hvor du finner flyplassen
og havneanleggene. Disse to tettstedene har
gjennom årene vokst sammen, og representerer i dag vel 60 % av innbyggertallet i kommunen. Storslett er hovedsenter for service i
Nord-Troms, og har en rekke interkommunale private og offentlige tilbud lokalisert her.
Ordfører Lidvart Jakobsen
Denne folderen vil gi deg litt informasjon om
Nordreisa kommune og hvilke tjenestetilbud
Nordreisa er både kyst- og innlandskommuvi kan gi. Vi ønsker også å hilse på våre nye
ne, med Lyngenfjorden, Kvænangen og felles
sambygdinger, og vil derfor hvert halvår invigrense med Skjervøy ut mot storhavet, og til
tere tilflyttede til et informasjonsmøte.
felles grense med Kautokeino kommune og
Finland på innlandet. Det burde i seg selv
borge for storslåtte naturopplevelser å besøke
vår kommune.
Vi har perler som det gamle handelsstedet
Havnnes, Reisadalen og Reisa nasjonalpark
innenfor kommunens grenser, slik at et besøk
også bli en kulturell nytelse. Ti mil av Reisaelva er lakseførende og har gitt mange laksefiskere gode opplevelser. Det er mange som har
tatt turen med elvebåt opp Reisaelva for å
oppleve Mollisfossen (269 m høy).
Oppvekst
Kulturliv
Helse og omsorg
Teknisk avdeling
Utviklingsavdelingen
s. 4
s. 5
s. 6
s. 8
s. 9
Med vennlig hilsen
Lidvart Jakobsen
Ordfører
Sentraladministrasjon s. 10
Bolig
s. 11
Nordreisasamfunnet s. 12
Nord-Troms
s. 14
3
Oppvekst
Trygge og trivelige oppvekstvilkår
godt og trygt læringsmiljø. Det er skoletilbud
også i distriktene.
Flere skoler tilbyr også skolefritidsordning
(SFO). Du må søke om opptak til SFOordninger. Den enkelte skole som har tilbudet
gjør opptaket.
Nordreisa kommune har også en flott kulturskole som gir barn og unge opplæring i instrumenter, sang, dans etc. I tillegg gis det tilbud innen tegning, form og farge.
Barn i fokus
Kontaktinformasjon
Barnehage– og skolefaglig rådgiver
Vakant
De tjenestene som omfatter barn og unge er Vikar Marit Føre
Tlf. 77 77 07 25
organisert under flere etater i kommunen.
E-post: [email protected]
Barnehager, skoler, kulturskolen, ungdommens hus Point, kulturkontoret og biblioteket Barnehageopptak
jobber for utvikling forankret i kunnskap om Gørill Gulbrandsen
Tlf: 77 77 07 28
vår kultur, natur og miljø.
E-post: [email protected]
Hovedopptak 1. mars. E-søknad
Nordreisa kommune har full barnehagedekning, og 10 barnehager dekker store deler av
vår langstrakte kommune. Det er ett hovedopptak, men løpende opptak gjøres ved behov.
Vi har en skolekrets, og dermed fritt skolevalg. Grunnskolene våre er relativt små, med
Nordreisa kulturskole
Tlf. 77 77 07 67
E-post: [email protected]
Nordreisa bibliotek
Tlf 77 77 05 55
E-post: [email protected]
Barn– og unges kommunestyre
4
På Barn og unges kommunestyre skal elever tilhørende skolene i Nordreisa kommune få mulighet til å delta aktivt med å
fremme forslag overfor formannskapet. Barna har også et
eget budsjett som de forvalter til gode formål for barn og
unge i kommunen og regionen. Barn og unges kommunestyre
avholdes to ganger årlig.
Kulturliv
Åpningstider og annen informasjon
Nordreisa bibliotek
Nordreisa bibliotek er sentralt plassert på
Storslett i Halti-bygget. På gateplanet finnes
utlånsavdelingene for voksne og småbarn,
tidsskriftavdeling samt lesesal. I kjelleretasjen
finnes egen ungdomsavdeling og studierom.
Biblioteket tilbyr også publikums-PC'er med
internett-tilkobling, bokbuss og strikkekafe.
Biblioteket har også tilbud om Ole Bok til
barn, et samarbeidsprosjekt der målsetningene er å skape leselyst og leseglede for barn i
Nordreisa.
Åpningstider
Mandag
kl 10 - 18
Tirsdag
kl 10 - 15
Onsdag
kl 10 - 18
Torsdag
kl 10 - 18
Fredag
kl 10 - 15
Lørdag
kl 11 - 14 *
*Lørdagsstengt 15.5. - 15.9.
Ungdommens hus Point
Kontakt
Tlf leder:
90 47 14 14,
Kontortid tirdager fra kl 10.00 13.00, eller
Ungdomskontakt
97 03 99 39
Mange gode tilbud til unge i
kommunen
Nordreisa Kino
Kinosalen er i Nordreisahallen. Kinoen ble
digitalisert i april 2011 og har både nytt bildeog ikke minst lydanlegg. Vi viser filmer som
regel onsdager og søndager. Følg med på aktivitetskalenderen på kommunens hjemmesider, eller kinoens egen side i høyremenyen på
hjemmesiden. Du finner oss også på facebook. Velkommen til fantastiske filmopplevelser i ny sal!
Ungdommens hus holder til i gamle Solvoll
skole, like ved Reisaelva (vis-a-vis Halti).
Point har lydstudio, instrumenter, scene og
aktiviteter som; biljard, bordtennis, playstation, internettcafe, spill, toppturer, fisketurer
Les mer om alle våre tjenester på
og rockeverksted. Klubben er rusfri og skal
være et trygt og godt fritidstilbud til ungdom- www.facebook.com/nordreisakino
mene i de aktuelle aldersgrupper.
BIOS— et fyrtårn for lokalmat og trivsel
Bios ble kåret til vinner av Ganefart i 2006 - landets beste
spisested langs landeveien, og har siden høstet mange gjeve
priser for sin gode mat og atmosfære. Bios Café har vært et
samlingssted for lokalbefolkning og reisende i over 40 år.
Her kan du få servert gode kaker, vafler og kaffe eller deilige
5 rettere basert på våre flotte råvarer.
5
Helse og omsorg
Kompetanseutvikling og sterke fagmiljø
handling. I tillegg er det en del utviklingsprosjekter,
som Teleortopedi og I-bedrift. Distriktsmedisinsk
senter Nord-Troms har som mål å gi et faglig og likeverdig tilbud rettet mot innbyggernes behov.
Helsesenteret Sonjatun inneholder i tillegg tjenester
som Hovetannklinikk/Universitetsklinikk og Tyngdepunkt Afasi og stemme.
Kontaktinformasjon
Helse– og omsorgssjef
Bodil Mikkelsen
Tlf. 77 77 08 34
Offentlige helse- og sosialtjenester av god
kvalitet.
Legekontoret
Tlf. 77 77 08 00
Legevakta: 777 65 666 - Etter kl 15.30 og i helgene
Sonjatun Sykehjem/Omsorgssenter/ Bo - kulHelsesenteret Sonjatun ble etablert i 1977 og har si- tursenteret
den starten vært framtidsrettet når det gjelder å utvik- Tlf. 77 77 08 60/77 77 08 18/77 77 08 90
le og ta i bruk nye tjenester og ny teknologi ut fra
innbyggernes behov. Dine behov er vårt fokus!
Sykestue og OGT/ fødestue
Tlf. 77 77 08 23 / 77 77 08 25
Kommunale helse- og omsorgstjenester er organisert
i Helse– og omsorgsavdelingen og er i hovedsak lo- Fysikalsk avdeling
kalisert på Helsesenteret. Dette omfatter legetjeneste, Tlf. 77 77 08 45
fysio- og ergoterapi, hjemmetjeneste, sykehjem, tjenester for mennesker med utviklingshemming, avlast- Hjemmetjenester
ningstilbud, psykisk helsevern og miljøtjeneste.
Tlf. 77 77 08 30
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms tilbyr samHelsesenteret har mange ulike tjenester. Er det noe
handlingstjenester for fire nord-tromskommuner og du lurer på, kan kommunens servicekontor kontaktes
spesialisthelsetjenester ved UNN HF, samt avtalespe- på telefon 77 77 07 00.
sialister. I dag er det tjenester som fødestue, områdegeriatri (OGT), røntgen, øre-nese-hals og hudbe-
Nord-Troms Tannhelsedistrikt
6
Tannklinikken på Sonjatun er en ny og moderne tannklinikk som tilbyr
forebyggende tiltak for hele befolkningen. Klinikken prioriterer barn og
ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, men voksne kan få behandling hvis klinikken har kapasitet. Klinikken er en av universitetstannklinikkene til Universitetet i Tromsø.
Tannlege- og tannpleierstudenter har deler av sin praktiske undervisning
her under veiledning av klinikkens behandlere.
Ta kontakt med Tannklinikken på Tlf: 77 78 92 25
-med plass til alle
Møteplasser
Nordreisa ASVO
Familiesenteret
Nordreisa ASVO er en Vekstbedrift og den viktigste
oppgaven er å bistå mennesker slik at de får arbeid.
Arbeidstakere har ofte gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand for å komme videre. Målet for bedriften er å øke livskvalitet og deltakelse i samfunnet.
Nordreisa ASVO har vedsalg, bruktbutikk, renseri,
og vil gjerne kontaktes om du har et oppdrag du ønsker å få gjort.
Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og
familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Familiesentret inneholder helsestasjon, barneverntjeneste ,
rustjeneste og åpen barnehage. Vi håper at dere sammen med oss vil gjøre Familiesentret til et godt sted
og være, både for ungdom, barn og foreldre.
Åpen barnehage er en møteplass for foreldre og barn
i førskolealder. Ingen påmelding og tilbudet er gratis.
Kontaktopplysninger
Nordreisa ASVO
Tlf. 77 76 61 00
E-post: [email protected]
Daglig leder Else Elvestad
Besøksadresse: Flomstad 10, ved Nordreisahallen
Telefon: 77588200
Reisabrukt sine åpningstider:
man, tirs, ons, tors kl 9 - 14
fredag 9 - 13.30
Se bruktbutikkens blogg:
http://reisabrukt.blogspot.no
Nærmiljøsentralen
Nærmiljøsentralen er en møteplass som formidler
kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Nærmiljøsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen
som privatpersoner og organisasjoner i kommunen
utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige
arbeidet.
Kontakt:
Birger Solbakken
Tlf 41 58 77 10
E-post: [email protected]
Hyggelig selskap.
Landets beste helse- og trimrom?
10 på Topp i Nordreisa / 5 på Topp / PULS i Nordreisa er ment å være et
tiltak som gir deltakerne gode naturopplevelser og ikke minst kjennskap til
den flotte naturen i hele Nasjonalparkkommunen Nordreisa! Ved å delta vil
du få et friskt aktivitetstilbud som bidrar til god fysisk form og god helse – i
tillegg er det sosialt hvis du drar på tur med venner og familie. I tillegg har
grendelagene i hele kommunen egne trimløyper og på Uløya kan du oppleve
10 på Uløya. Se mer om oss på www.ut.no
7
Teknisk avdeling
Vi bygger Nordreisa
Kontaktopplysninger:
Teknisk sjef/ brannsjef/ havnesjef
Roy Jørgensen
Tlf. 77 77 07 50 el. 99 09 84 65
E-post: [email protected]
Teknisk avdeling
Sekretær Kari Larsen
Tlf: 77 77 07 53
E-post: [email protected]
Avløpsvakt (Utenom arbeidstid.)
Tlf: 90 56 99 89
Bildet er fra oppbyggingen av Elveparken
Brøytevakt
Tlf: 99 09 84 68
Teknisk avdeling i Nordreisa kommune
hjelper deg i byggesaker, eiendomssaker, og Anleggsseksjonen
andre tekniske tjenester både for de som bor i Driftsleder Hans-Albert Hansen
Tlf: 40 43 76 47
kommunen vår og de som vil flytte hit.
Vi har i tillegg ansvar for drift av kommunal
eiendom: helsesenter, skoler, barnehager,
svømmehall, idrettshall, rådhuset, havn, veier,
vannverk og andre tekniske installasjoner.
Nordreisa kommune har et deltidsbrannvesen
for beredskap mot brann og ulykker. En
brannforebyggende avdeling utfører brannforebyggende oppgaver, feiing/tilsyn med fyringsanlegg og informasjon på heltid.
Fiks gata mi!
Nordreisa kommune bruker tjenesten
FiksGataMi. Dette er en elektronisk
meldetjeneste på nett som du kan melde inn feil og mangler på vei eller veilys:
www.fiksgatami.no
God service på renovasjonstjenester i regionen
Avfallsservice driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt
på kommunal renovasjon. I tillegg har vi utleie av containere,
innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og
industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall
Se mer her: www.avfallsservice.no
8
Utviklingsavdelingen
Vi satser på vår natur- og kulturarv
Utviklingsavdelingen jobber i et bredt fagmiljø for å sikre at vi er attraktive som bosted og
som arbeidssted. Vi jobber for økt næringsetablering, landbruk, god planlegging og arealforvaltning. Spør oss om tilskudd, lån, utviklingsprosjekter, plan eller kulturmidler.
Interkommunalt plankontor
Daglig leder Arne Samuelsen
Tlf. 95 70 12 64
Besøksadresse: Rejos-bygget
Kultur
Kulturleder Roger Aronsen
Tlf. 77 77 07 67
Vi jobber også kontinuerlig med å bedre kom- Kulturkonsulent Ruth Uhlving
munens tilbud til barn og unge gjennom kul- Tlf. 77 77 07 66
turskole, bistand til frivilligheten og idretten.
Vi ønsker å profilere vår kommune til fordel Turisme og helårsvertskap
for våre innbyggere, vårt næringsliv og alle de Helårsvertskap, reiseliv
Pål Haugsnes
som ønsker å besøke oss.
Tlf. 40 41 82 13
Kontaktinformasjon
Les mer om alle våre tjenester på
www.nordreisa.kommune.no
Leder utviklingsavdelinga
Dag Funderud
Tlf. 77 77 07 63
E-post: [email protected]
Oppgaver innenfor skog– og utmarksforvaltning er
tillagt leder av utviklingsavdelinga (se over).
Jordbrukssjef
Kyrre Pedersen
Tlf. 77 77 07 61
E-post: [email protected]
Næringsutvikler
Beate Brostrøm
Tlf. 77 77 07 65 eller 45 05 08 12
E-post: [email protected]
Nyvinninger og sterke tradisjoner.
Storslett Nasjonalparklandsby
Norges Nasjonalparklandsbyer arbeider med å forvalte det viktigste reiselivsproduktet vi har, natur- og kulturarven. Vi er landsdekkende med lokal forankring, og
søker kvalitet og utvikling med grunnlag i stedegne kvaliteter, og vil bidra til vern
av kulturarven vår gjennom bærekraftig bruk. En arv som er viktig for identitet,
tilknytting, livskvalitet og levekår, og som gir oss tilbud om friluftsliv, rekreasjon
og opplevelser. Vår visjon er å være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv
9
Sentraladministrasjonen
Service til publikum og administrasjon
ordfører så kan du ta kontakt for en trivelig
prat.
Servicetorget bistår ellers med tjenester som
kopiering (rettkopi), scanning til e-post med
mer og vi har en gjeste PC til blant annet
elektroniske søknader på nett.
Kontaktinformasjon
Servicetorget
Sentralbord
Tlf. 77 77 07 00
E-post: [email protected]
Nordreisa rådhus
Rådmann
Anne Marie Gaino
Tlf. 77 77 07 22
E-post: [email protected]
Det er oss på servicetorget du møter når du
ringer til sentralbordet, eller møter opp i re- Ordfører
sepsjonen på rådhuset. Foruten å ta imot slike Lidvart Jakobsen
henvendelser har vi ansvaret for andre mer- Tlf: 77 77 07 20
E-post: [email protected]
kantile interntjenester i kommunen. Kom
gjerne innom slik at vi kan presentere kom- Gjeldsrådgiver
munen for deg og gi deg en velkomstgave fra Tlf. 77 77 08 53
E-post: [email protected]
kommunen.
Skatteoppkrever
Servicetorget er også det politiske sekretariat.
Du kan fremme saker til kommunestyret eller
andre utvalg med å kontakte Servicetorget.
Har du saker du ønsker å diskutere med
Tlf. 77 77 07 46
E-post: [email protected]
Kirkekontoret og menighet
10
Har du behov for kirkelige handling- eller kontakt ekspedisjon:
er som dåp, vielse, konfirmasjon,
trosopplæring med mer?
Besøksadresse: Sentrum 17, 1. etg
Sekretær Ann-Peggy Mikalsen
Se nettsiden vår:
Tlf: 77 77 08 73
www.nordreisasokn.no
Kirkeverge Sissel Skogvold
Tlf: 99 50 10 30
Boligdrømmen er nær i Nordreisa
Varierte tomtemuligheter og bolig til alle
I Nordreisa kan du oppfylle boligdrømmen!
Nordreisa kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bosette seg i, og målet er at
alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig.
Boligkontoret administrerer kommunale
startlån, boligtilskudd, samt gir veiledning i
Husbankens tjenestetilbud, blant annet bostøtte.
Nordreisa har mange ledige tomter. Det nyeste boligfeltet heter Rovdas boligfelt som er et
sentralt beliggende boligområde under oppbygging. For tomter i sentrale regulerte områder, ta kontakt med byggesaksbehandler i
kommunen.
Kontaktinformasjon
Boligkontoret
Gørill Gulbrandsen
Tlf: 77 77 07 28
E-post: [email protected]
Åpningstiden er hver mandag og onsdag.
Byggesakskontoret
Byggesaksbehandler Ketil Jensen
Tlf. 77 77 07 59
E-post: [email protected]
Oppmåling
Torgeir Lunde
Tlf. 77 77 07 64
E-post: [email protected]
Hvis du ønsker å bo i distriktene, utenfor regulerte områder kan du kontakte oppmålingskontoret. Der vil du kunne få veiledning i forhold til delingsaker, oppmåling, kartlegging,
matrikkel oppdatering, adressetildeling, annen
generell veiledning vedrørende tomtesaker og
grensegang.
For leie av bolig, følg med på finn.no eller se i
lokalavisa Framtid i Nord eller landsdelsavisa
Nordlys, eller ta kontakt med boligstiftelsen
NYBO.
Daglig leder for Stiftelsen NYBO er
Tore Elvestad Tlf 77 76 59 55
Fine boligtomter med naturen som
nærmeste nabo
Vekst i næringshagen for Nord-Troms
Næringshagene i Norge er landets mest attraktive og praktiske fellesskap for
utvikling. Det fins 50 næringshager i Norge. Halti Næringshage har som visjon å
utvikle morgendagens arbeidsplasser for morgendagens talenter i Nord-Troms.
I Haltibygget på Storslett finner du en rekke bedrifter og virksomheter som
sammen med oss bidrar til regional samfunns-, bedrifts- og næringsutvikling.
Les mer om næringshagen her: www.haltinh.no
11
Nordreisasamfunnet
Aktiv fritid for alle
aldersgrupper
Barn og
unge
Fysisk
aktivitet
Nordreisa har et flott skimiljø.
Nordreisasamfunnet har et svært variert fritidstilbud for deg som innbygger, uavhengig
av alder, interesser eller fysiske forutsetninger.
Enten du ønsker å være fysisk aktiv, lokalpolitisk aktiv eller kreativ vil du trolig finne et tilbud som passer for deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt
med en av de mange aktive lag og foreninger i
kommunen.
Husflid,
kunst og
handverk
Idrett
Båt og
motor
Sjekk også ut det sentrumsnære friluftsområdet Kvænnes, som er universelt utformet, og
har toaletter, grillplasser, ved og klatrepark.
Flere mil med snøscooterløyper
12
Nordreisa kommune har over 30 mil og åtte forskjellige snøscooterløyper
som er godkjent for rekreasjonskjøring til uansett formål så lenge løypa
er merket og annonsert åpne for ferdsel. Løypene går i både lett og vanskelig terreng. Du kan kjøre til flotte fiskevann, nabokommunene Kvænangen og Kåfjord eller via Kautokeino til Nordkalotten. Omkring påsketider kan det dannes store landsbyer av telt på de mest populære fiskevannene. Se mer om snøscooterløyper på kommunens hjemmeside.
Åpen barnehage, kulturskole,
ungdomsråd, 4H-klubber, babysang, søndagsskole, allidrett, familiesvømming, onsdagsrenn, barnekor
Treningssentre, gå- og
løpegrupper, stier,
løyper, ti på topp,
postkassetrim, svømming
Husflidslag, strikkekafe,
doudji-kurs, amatørkunstforening, fotogruppe, Kronebutikken
Handball, fotball, ski og
skiskyting, taekwondo, boksing, yoga, orientering, hestesport, sykling, dykking,
kajakkpadling, biljard
Scootercross, scooterdrag,
knøttedrag, motocross, minicross, scooter- og båtforening, kystlag,
veteranbilklubb
- med plass til alle!
Musikk,
dans og
teater
Korps, band, teater,
sangkor, linedance, leikarring, revy, film, dans,
gitarkurs, trekkspillkurs
Dersom du ikke er interessert i
organiserte aktiviteter, men er glad i å være
aktiv ute i naturen byr Nordreisa på en rekke
muligheter:
Postkassetrim
Over 20 ulike løyper i hele Nordreisa kommune av ulik vanskelighetsgrad.
Natur og
friluftsliv
Jakt, fiske, vandringsløyper, skiløyper, scooterløyper, padling,
jegerprøve, 4H-klubber, folkehjelp, snowboard, offpist, hundekjøring, fuglehundklubb, hundeklubb
10 og 5 på topp, og PULS
Fjelltopper som er tilgjengelig for de fleste og enkle
PULS løyper.
Scooterløyper
Åtte ulike scootertraseer i hele kommunen.
Samfunn
Senior
Skyting
Bygde– og grendelag,
frivilligsentralen, interesseorganisasjoner,
politiske partier, velforeninger
Skiløyper
Merka turløypenett i dalbunn og på høyfjell.
Les mer om disse og flere muligheter på
www.ut.no
Nærmiljøkafe, sanitetsforeninger, seniordans,
pensjonistforeninger,
seniortrim
Skytterlag, pistolklubb,
miniatyrskyting, skiskyting, leirdueskyting,
jegerprøve
Gode naturopplevelser hele året.
Varierte tilbud om videregående opplæring
Nord-Troms videregående skole/Davvi-Romssa joatkkaskuvla har mange tilbud, blant annet landslinje i langrenn som gir studiekompetanse i tillegg til
god tid til langrenn eller skiskyting for aktive skiløpere. De er ressursskole for
undervisning i samisk, og tilbyr fjernundervisning til andre skoler.
Dersom du er voksen og ønsker kompetansegivende utdanning på videregående skolenivå kan du ta kontakt med skolen.
Les mer på skolens nettside: www.nordreisa.vgs.no
13
Nord-Troms
Bli med på framtidsreisen!
mellom kulturelle happenings, virketrang og
en god latter!
Vi skulle gjerne sett at flere oppdager og
gjenoppdager Nord-Troms og alt det vi har å
by på. Derfor har vi – de seks kommunene
som deler den samme fortellinga om fortida
– lagt ut på ei fremtidsreise sammen. Enda
har vi en vei å gå, men tro kan flytte fjell. Det
samme kan samarbeidet mellom menneskene
i Nord-Troms.
Nord-Troms - et tre stammers møte.
Langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og det villeste alpelandskap. Mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene
– akkurat der finner du Nord-Troms.
Her hos oss er det muligheter for skolegang
på videregående- og høgskolenivå. Kommunene samarbeider også om flere offentlige
tjenester for å blant annet skape et større fagmiljø.
Skal du reise oppdager du fort at vi har nærhet til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og
at det ellers er mulig å reise både til lands og
til vanns.
Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et
Norge i miniatyr. Her er mennesker med
skaperkraft og vilje nok til å gi deg de mest
fantastiske festivaler, naturopplevelser og nyskapende bedrifter i ny og ne.
Det er kanskje et stykke mellom hver kaffelatte og electronicakonsert, men aldri langt
Se mer om regionrådet på: www.halti.no
Ta høyere utdanning der du bor
14
Nord-Troms Studiesenter ønsker å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høyere utdanning i regionen. Nord-Troms Regionråd
står som eier, og Troms Fylkeskommune bidrar med prosjektmidler. Studiesenteret arbeider i alle kommunene, og i hver kommune er det et studiebibliotek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i Halti næringshage på Storslett. Ta kontakt! Www.ntss.no
- attraktiv og nyskapende
En spennende region
Økonomiske fordeler
Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å
bo og arbeide langt nord i landet. Noen av
disse gjelder for privatpersoner og noen er
rettet mot bedrifter .
De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter
og nyetableringer. De fleste bransjer slipper
arbeidsgiveravgift og det er ingen el-avgift
på forbruk. De personrettede tiltakene gir
særfordeler til innbyggere i form av lavere
skatt, høyere barnetrygd og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning.
Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil
kr. 25.000 pr år og beregninger har vist at
virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr.
100.000 på årsbasis for en familie på fire.
Les mer: http://bit.ly/WMhyiH
Multikulturell og dramatisk
historie
Nordkalotten har lange tradisjoner som et
multikulturelt område. I mange hundre år
har vi vært befolket av flere etniske grupper og nasjoner. Med boka ”Tre stammers møte” av Carl Schøyen som kom ut
i 1918, ble dette begrepet tatt i bruk som
en beskrivelse av møtet mellom de tre folkegruppene samer, kvener og nordmenn i
Nord-Norge. Den flerkulturelle historien
og kompetansen ønsker vi nå å videreføre
og bruke i møte med nye innbyggere.
Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned
under tyskernes tilbaketrekking høsten
1944. Denne dramatiske krigshistorien
med brenning og tvangsevakuering av
hele befolkningen satte dype spor, og
derfor har vi svært få bygninger og gjenstander fra før andre verdenskrig. Tilbakeflyttingen og gjenreisningen etter krigen
viste at her bor folk med stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen.
Lyngshesten– Nord-Troms sin egen hesterase,
som sies å være stammoder til Islandshesten.
Allsidig og stø hest som passer for store og små.
RUSTet for framtida
Nord-Troms har et regionalt ungdomsråd som skal jobbe for et bedre
arbeids, bo og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. Ungdomsrådet er
en del av den regionale Ungdomssatsinga RUST som koordineres av NordTroms Regionråd DA. Det er totalt 12 medlemmer i ungdomsrådet, to fra
hver kommune. Det er også et fagråd knyttet til ungdomssatsingen, der
en voksenperson fra hver av kommunene deltar. På denne måtet ønsker
regionen å RUSTe seg for framtida. Finn oss på facebook.
15
Mars 2013
Lik oss på Facebook!
Vi ønsker å ha tett dialog med våre innbyggere, og
facebooksiden vår oppdateres stadig med aktuelle
saker fra kommunen.
www.facebook.com/nordreisakommune.
Nordreisa kommune
Rådhuset, Sentrum 17
9151 Storslett
Tlf. 77 77 07 00
E-post: [email protected]
Nett: www.nordreisa.kommune.no
Utformet av Omdømmeprosjektet (BB) 2013
Fotografer: Nordreisa Kommune, unntatt :
Side 1 Elin Matheussen, Hege B. Jakobsen
Side 2 Jan Arvid Johansen
Side 3 Jan R. Olsen
Side 6, Nord-Troms tannhelsedistrikt
Side 7 Ingrid Fossvoll, Moment Studio.
Side 8 Avfallsservice
Side 10, Klokke: Ørjan Bertelsen
Side 11 Georg Sichelschmidt
Side 12 Nordreisa IL

Similar documents