12052014-Mære-ref

Transcription

12052014-Mære-ref
INDERØY KOMMUNE
7670 INDERØY
Steinkjer voksenopplæring v/Sigrun Tidemann
Flyktningetjenesten v/ Else Landsem
Mære landbruksskole v/ Gunnar Bådsvik
Steinkjer vg skole v/ Nina B Skrattalsrud, Frank Brevik og Torill Bostadløkken
Steinkjer ungdomsskole v/ Randi J Rodum
Steinkjer Montessoriskole v/ Inge A Gjestvang
Inderøy vg skole v/ Gerd Elisabeth Mandelid og Stig Ekker
Inderøy ungdomsskole v/ Merete Røvik
Malm skole v/ Siv Grethe Evensen
Namdalseid skole v/ Ann Jorid Resell
Folla skole v/ Sonja Skjelvan
Snåsa ungdomsskole v/ Sigrid Marie Berg
Opplæringskontorene v/ Liv Grindberg, Marte R Korneliussen og Ingunn Grindvik
AVGO v/Toril Haugland
Karrieresenteret v/ Lisbeth Pedersen og Stig Solum
Egge ungdomsskole v/ Marianne Solli
Vanvikan skole v/ Ingrid Støwer Strand
Leksvik vgs v/ Torun Anita Pedersen
Testmann Minne skole v/ Marit Etnan Hjellup
Kriminalomsorgen Astrid Utgård
Rektorer ved videregående skoler
Rektorer ved ungdomsskolene
12.05.14
Referat fra møte i Inntrøndelag rådgivernettverk mandag 12.05.2014
på Mære Landbruksskole.
1. Velkommen v/rektor Rolf Wensbakk
2. Utdanningsvalg – praksis i de ulike u-skolene, ved rektorene
Skole
Skolens praksis med utd.valg
Egge ungdomsskole
Inderøy ungdomsskole
Vennaliveien 33
Sammen tar vi vare på framtida!
Tlf 74 12 42 40
Fax 74 12 42 49
E-post: 7670
-
Ikke fast på timeplanen for de ulike
årene
-
Timene er knytta opp til andre fag
(norsk på 8. og matematikk på 9. og
10.). Disse fagene har da økt timetall i
perioder.
-
Har en egen plan for faget
utdanningsvalg. Tas da i timer som
faget er knyttet opp mot.
-
Har praktisk på skolen sammenfallende
med hospiteringsdager i vgs (2 dager
Rektor Harald E. Erichsen
Rådgiver Merete Røvik
Tlf 74 12 42 41
Tlf 74 12 42 44
Inspektør Bjørn Å. Henriksen Sosiallærer Kari Nyborg
Tlf 74 12 42 42
Tlf 74 12 42 72
[email protected]
praktisk i 9. og 3 i 10.).
Steinkjer ungdomsskole
-
Organiseres likedan som Egge.
-
Henger litt igjen i den praktiske biten.
Namdalseid skole
-
Timeplanfesta 0,5t på 8., 2t på 9. og
1,5t på 10.
Malm skole
-
Timeplanfesta 1t på 10.trinn
Folla skole
-
Timeplanfesta 1t per uke på alle tre
trinnene.
Montessoriskolen
-
Eget fag som heter arbeid (praktisk
retta)
-
6t per uke
-
Timeplanfestet 2 timer per uke i 30
uker i aldersblandete grupper.
-
Elevene velger hvilke praktisk fag de
ønsker (velger blant vg1 tilbud).
Arbeider etter komp.mål på vg1.
-
Tas ut trinnvis for å få den teoretisk
biten av utd.valget
Inderøy ungdomsskolene
Vannvikan skole
Testmann Minne skole
Snåsa skole
3. Evaluering av infokveldene for 10. klasse høsten 2013.
 Prøvde på en ny modell i fjor; 3 videregående skoler holdt infokvelder
for ungdomsskoleelevene isteden for at representanter fra vgs drar
rundt på alle ungdomsskolene (Steinkjer vgs – holdt to kvelder pga
antallet elever som inviteres, Leksvik vgs og Inderøy vgs).
 Alle de videregående skolene må være likstilt (ikke anledningen for å
promontere egen skole).
 Intensjonen er at elevene skal få så bred informasjon som mulig om
utdanningsprogrammene de ønsker å høre mer om.
 Gode tilbakemeldinger på disse kveldene av elever og foresatte.
Inderøy ungdomsskole
Vennaliveien 33
Sammen tar vi vare på framtida!
Tlf 74 12 42 40
Fax 74 12 42 49
E-post: 7670
Rektor Harald E. Erichsen
Rådgiver Merete Røvik
Tlf 74 12 42 41
Tlf 74 12 42 44
Inspektør Bjørn Å. Henriksen Sosiallærer Kari Nyborg
Tlf 74 12 42 42
Tlf 74 12 42 72
[email protected]
Introen kan med fordel kuttes ut for å få lengre tid til
utdanningsprogrammene.
Vedtak: Vi gjennomfører etter samme opplegg som inneværende skoleår; 2
kvelder på Steinkjer vgs, 1 kveld på Leksvik vgs og. 1 kveld på Inderøy vgs
hvor intensjonen med gjennomføringen er å gi elever og foresatte så bred og
god informasjon om de valgmulighetene de har med tanke på videre
skolegang.
Arbeidsgruppe: 1 rådgiver fra Namdalseid skole, 2 karriereveiledere fra
SVGS, 1 karriereveileder fra Mære Landbruksskole, 1 rådgiver fra Malm
skole og 1 rådgivere fra Steinkjer ungdomsskole.
Steinkjer vgs kaller inn til møte på SVGS før sommeren.
4. Evaluering hospitering 9.trinn
 Gode tilbakemeldinger fra elevene.
 Det som fikk dårlig tilbakemeldinger i fjor har fått gode
tilbakemeldinger denne gangen.
 Elevene synes de lærer noe / finner ut noe om veien videre.
 Opplever å få god mottakelse på de vgs.
 Det er i hovedsak det praktiske som sitter igjen. (Viktig at vi
fortsetter med å informere om det teoretiske ved linjene).
 Elever fra Steinkjer VO er litt overrasket over hvor få elever som
prater til dem.
 Enkelte elever synes de praktiske oppgavene var for enkle (på DH og
BAT).
 Veldig stort sprik på svarene fra elevene (selv om de har vært på
samme utd.progr.).
 Det er fortsatt ønskelig med flere lærere som besøker de ulike
utdanningsprogrammene. Lærerne følger ofte enkeltelever og noen
sitter i kantina for å lose elevene på riktig sted.
 Info til lærerne var ikke satt opp denne gangen, men blir med på
hospitering til 10. trinn til høsten. Tas opp til vurdering om det blir på
9.trinnet neste skoleår. Settes av maks 60 minutter.
5. Årshjul for 2014/2015
 Gjennomgått og gjort små endringer. Vedtatt årshjul legges ved referatet.
Inderøy ungdomsskole
Vennaliveien 33
Sammen tar vi vare på framtida!
Tlf 74 12 42 40
Fax 74 12 42 49
E-post: 7670
Rektor Harald E. Erichsen
Rådgiver Merete Røvik
Tlf 74 12 42 41
Tlf 74 12 42 44
Inspektør Bjørn Å. Henriksen Sosiallærer Kari Nyborg
Tlf 74 12 42 42
Tlf 74 12 42 72
[email protected]
6. Referat fra fylkesnettverket 6. og 7. mai
 Referatet gås gjennom. Kan hentes ned på karrieresenteret sin nettside:
http://karrierent.no/forveiledere/nettverk_for_karriereveiledning/Nettverk_for_karriereveiledning_fylkesniva
/Sider/default.aspx
 Det er ønskelig at det benyttes både for – og etternavn når det henvises til
personer i referat.
7. Valg av leder for nettverket.
 Frank Breivik ved SVGS ble valgt.
8. Eventuelt (meld gjerne inn på forhånd)
 Faglig pedagogiske dager som ligger inn i neste års skolerute. Vi ønsker at en
av dagene kan benyttes til karriereveiledning (faglig skolering). Det
oppfordres til å melde inn forslag på aktuelle tema.
Saksforslag: - rød tråd i digitale verktøy (tid til å diskutere rundt bruken)
Forslag på andre saker meldes til Frank Breivik eller Merete Røvik.
Merete Røvik
-Ref-
Inderøy ungdomsskole
Vennaliveien 33
Sammen tar vi vare på framtida!
Tlf 74 12 42 40
Fax 74 12 42 49
E-post: 7670
Rektor Harald E. Erichsen
Rådgiver Merete Røvik
Tlf 74 12 42 41
Tlf 74 12 42 44
Inspektør Bjørn Å. Henriksen Sosiallærer Kari Nyborg
Tlf 74 12 42 42
Tlf 74 12 42 72
[email protected]

Similar documents