Nr. 2 – 2010 - Vikheia Hyttegrend

Transcription

Nr. 2 – 2010 - Vikheia Hyttegrend
Nr. 2 – 2010 – Årgang 32
Hobbyfjærfe
Medlemsblad for Norsk Rasefjærfeforbund
Klekkingen er i gang
INFO
INFO
2
3
Bilder fra Rogaland Open 2009
NRFFs styre
Leder:
Turid Håland,
Musseronstien 11f
4635 Kristiansand
[email protected]
mobil 906 67 975
Sekretær:
Lill Fossdal
Guse, 4480 Kvinesdal
[email protected]
mobil 924 18 751
Kasserer:
Per Ole Myklebust
Svingen 4
6008 Ålesund
[email protected]
mobil 945 04 193
Styremedlemmer:
Tage Nondal
Dagfinn Johansen
Kjell Inge Frotvedt
Varamedlem: Tone Håland
Einar Winther
NRFFs Medlemsregister
Brit Rolfsen
Randabergveien 259
4027 Stavanger
[email protected]
51 54 20 11 / 482 57 513
NRFFs medlemskonto
7878.05.38057
Kontingent 2010
Voksen medlem:
Kr. 300,00
Juniormedlem:
Kr. 150,00
Familie/gruppe:
Kr. 400,00
Kontingent for 2010 må være innbetalt
innen 1. februar. Dersom medlemskontingenten, etter purring, ikke er innbetalt
innen 1. mars angjeldende år, anses
medlemskapet for avsluttet. Kontingent
som er betalt etter 31. oktober gjelder
også for påfølgende år. Kontingent til
lokalklubben er inkludert.
Hobbyfjærfe kommer ut: Februar,
april, juni, august, oktober og
desember.
Manusfrist: 25. mnd før utgivelsen.
Internettadresser
Svenska Rasfjaderfaforbundet
Danmarks Fjerkræavler forening for Raceavl
Europaforbundet
Østfold Rasefjærfeklubb
www.rasfjaderfaforbundet.se
www.racefjerkrae.dk
www.entente-ee.com
www.ostfold-rasefjerfeklubb.no
Rogaland Rasefjørfeklubb
www.rogalandrfk.no
Agder Rasefjærfeklubb
www.agderfjora.com
Trøndelag Rasefjærfeklubb
Fuglepraten
Hordaland Hobbyfjærfeklubb
www.rasehons.com
www.fuglepraten.no
www.hanegal.info
LEDER
INFO
4
5
Hobbyfjærfe
Fung. redaktør:
Knut På Bø
Bø, 4741 Byglandsfjord
Mobil: 913 85 441
Annonser:
Turid Håland
Mobil: 906 67 975
[email protected]
Annonsepriser:
Helside farger:
Halvside farger:
Helside:
Halvside:
Kvartside:
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
1200,00
800,00
1000,00
500,00
350,00
Rubrikkannonser
(kun medlemer):
Inntil 5 linjer:
Kr. 80,00
Inntil 10 linjer:
Kr. 100,00
Inntil 15 linjer:
Kr. 120,00
Annonserabatt:
10 % rabatt for samme
annonse i 6 nummer.
Grafisk produksjon:
www.setesdalstrykk.no
Skandinavisk fjærkre stadard:
Dagfinn Johansens
Husdyr utstyr
Åsly, 3175 Ramnes
(33 39 62 95)
[email protected]
Ringsalg:
Marianne Sandgren
Søndre Årø Gård
3135 Torød
[email protected]
Premiekonsulent:
Per Arne Todnem
Pålskjær2, 4333 Oltedal
[email protected]
VÅREN er her
Nå er våren kommet til Sørlandet, vipen og mange
flere arter av trekkfugler er registret selv om det
ligger en del snø i skyggesidene enda. Med trekkfuglene kommer også faren for fugleinfluensa. I de
europeiske land er det til d.d. i år oppdaget noen få
tilfeller av lavpatogen fugleinfluensa, det er opprettet risikosone rundt disse besetningene og de er avlivet og destruert. Det er fare for at den lavpatogene
fugleinfluensaen kan gå over i høypatogen fugleinfluensa hvis den får sirkulere i fjørfe besetninger,
derfor blir besetningene avlivet. Det er den som kan
smitte til mennesker. NRFF anbefaler alle å følge med
på Mattilsynet sine internettsider i tilfelle det blir
påvist fugleinfluensa i Norge. Hvis det blir påvist
utbrudd i Norge ber vi alle følge Mattilsynes retningslinjer til vårt felles beste.
I bladet vil dere finne all informasjon om årsmøte
sakene, årsberetning og regnskap, de sakene som
skal behandles er forkortet i bladet. Alle klubber, ved
leder, har fått tilsendt papirene i sin helhet og de
sørger for at alle delegatene har egne papirer.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Norsk
Rasefjærfe Forbunds årsmøte i Bergen.
Turid
Foto: Kjersti Plathe
ÅRSBERETNING
2009
Norsk Rasefjærfe Forbund
Landsmøtet
Ble avholdt på flykafeen på Barkåker,
18.april 2009.
Årsmøtet forløp greit, og vi avsluttet kvelden med middag og sosialt
samvær. 3 av våre medlemmer fikk
utdelt æresmedlemsskap under middagen.
Styremøter
Det har blitt avholdt 2 styremøter i
løpet av året som har gått.
Styremøtene har blitt avholdt i
Bergen og i Stavanger
Styret har ellers hatt jevnlig kontakt
på telefon og via e-mail.
Hobbyfjærfe
Hobbyfjærfe har kommet ut med 6
nummer i 2009. Målsettingene for
2009 var å få ut 6 blader, og dette har
da blitt nådd.
Fremdeles så sliter en med å få nok
stoff til bladene, noen klubber er flinke, mens andre glimter med sitt fravær.
Fugleinfluensaen
Det har det vært stille på dette området.
Utstillinger
Rogaland Open ble arrangert i januar.
Landsutstillingen
Ble arrangert i november 2009 på
Lindesnes, arrangør var Agder Rasefjørfeklubb. En vellykket utstilling med
over 630 fugler påmeldt.
Agder var eneste søker for landsutstillingen 2010, og vil derfor stå som
arrangør av landsutstillingen også
dette året.
Skandinavisk Forbundsmøte og
Skandinavisk standardutvalgsmøte
Turid Håland og Steinar Bjellås var
delegater på disse møtene. Møtene
var i år i Danmark.
Direktoratet for naturforvaltning
Turid Håland og Lill Fossdal var i
Trondheim på møte om udomestiserte
arter som er vanlige i våre fjørfehold
og et eventuelt forbud omkring disse,
da flere av dem blir sett på som en
trussel mot den norske faunaen. Vi
samarbeider med Norsk Prydfjærfe i
denne prosessen.
ANNONSE
R E F E R AT
6
7
Norsk Rasefjærfe Forbunds verv og funksjoner 2009
Styret
Leder
Turid Håland
Nestleder
Kjell Inge Frotvedt
Sekretær
Lill Fossdal
Kasserer
Per Ole Myklebust
Styremedlem
Tage Nondal
Styremedlem
Kjell Inge Frotvedt
Styremedlem
Dagfinn Johansen
Varamedlem
Tone Håland
Varamedlem
Einar Winther
Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Ole A. Larsen
Trond Edvardsen
Franch Andersen
Hovedmedlemskap
Junior
Familie
2010
2010
Innbetalt Tilbakeføring
300,65,150,40,400,75,-
2011
2011
Innbetalt Tilbakeføring
300,65,150,40,400,75,-
Utstillingsgebyrer:
Foreslås uendret
Påmelding per enkeltdyr: Nå: 45,Ny sats: 45,Påmelding voliere:
Nå: 160,Ny sats: 160,Admin. gebyr:
Nå. 60,Ny sats: 60,(fritt for arrangør, men begrenset opp til)
SAMLEPERM
Revisorer
Svein Skjæveland og Stig Rune Bore
TIL H O BBYFJÆRF E
Plass til to (2) årganger
Hobbyfjærfe
Fungerende redaktør
Annonseansvarlig
Selges for NRFF hos Dagfinn Johansen
Husdyrutstyr, Åsly 3175 Ramnes
[email protected]
Knut på Bø
Turid Håland
Ringforvalter
Marianne Sandgren
NRFF`s medlemsregister
Brit Rolfsen
Premieforvalter
Per Arne Todnem
Ansvarlig for salg av Skandinavisk fjærkre standard
Dagfinn Johansen
Ved utgangen av året, 31.12.09, var det 521 medlemmer i NRFF.
Lill Fossdal / sekretær, Guse 15.03.10
Kr. 75,- pr stk + porto
Snill pus…
Foto: Kjersti Plathe
-35584
65000
10890
4080
9000
Hos Per Arne Todnem
Hos Dagfinn Johansen
Hos Dagfinn Johansen
Hos Turid Håland
Av dette regner vi kr 4320 som tapt (Absolutt Landbruk)
Hos Per Arne Todnem
Hos Dagfinn Johansen
Saldo
01.01.09:
kr 18294. Summen av resultat og saldo er lik saldo 01.01.10
Hos
Dagfinn
Johansen
Hos Turid Håland
Av dette regner vi kr 4320 som tapt (Absolutt Landbruk)
Saldo 01.01.09: kr 4720. Summen av resultat og saldo er lik saldo 01.01.10
Saldo 01.01.09: kr 18294. Summen av resultat og saldo er lik saldo 01.01.10
Saldo 01.01.09: kr 4720. Summen av resultat og saldo er lik saldo 01.01.10
R E F E R AT
Beholdning varer
Diverse premierosettar til total utsalspris:
8 stk standarder til total utsalspris:
Ca 120 permer til HF à kr 75 per stk:
13 sølv- og 10 gullnåler
6720
34939
27981
26952
Saldo hovedkonto:
Saldo ringsalg:
Saldo medlemskonto:
Sum uteståande rekningar:
4080
9688
9000
6720
14456
10020
3500
10890
34939
2009
27981
26952
37664
14456
10020
3500
22232
9688
37664
2009
22232
11988
115000
130
4000
153350
2009
Saldo 01.01.09: kr 70591. Summen av resultat og saldo avviker med - 68 kr
i forhold til saldo 01.01.10.
Kr 4000 kontantuttak i bank, kontingent Europaforbundet, gebyrer
Overført 4704 kr til leder
Inkluderer HF 5-08, men ikke HF 6-09
Kjøp av Skandinavisk medaljer og diverse gavepremier LU09
Østfold RFK betalt kr 5900 for sløyfer i 2007 og 2008
Ikkje søkt genressurssenteret om støtte. Kr 4000 er innbetaling etter kontantuttak i bank
Kommentar
Regnskap 2009
8 stk standarder til total utsalspris:
Driftsresultat
Ca
120 permerfor
til 2009
HF à ringsalg
kr 75 per lg
stk:
13 sølv- og 10 gullnåler
Saldo
hovedkonto:
2009
Saldo ringsalg:
INNTEKTER
Kr.
Saldo medlemskonto:
Ringsalg
UTGIFTER
Sum
uteståande rekningar:
Ringkjøp inkl toll
Porto
Beholdning
varer
Porto + godtgjørdsle
ringforvalter
Diverse
premierosettar
til total utsalspris:
Ringsalgkonto
2009
INNTEKTER
Kr.
Rin sal
UTGIFTER
Ringkjøp inkl toll
Porto
Porto + godtgjørdsle ringforvalter
Resultat 2009 medlemskonto
Driftsresultat for 2009 rin sal lg
Ringsalgkonto
Resultat 2009 medlemskonto
2009
INNTEKTER
Kontingent
UTGIFTER
Porto
Overføring til hovedkonto
Gebyrer
Godtgjørdsle forvalter
Medlemskonto
Driftsresultat for 2009 hovedko
21900
17073
46641
8891
2333
0
5860
10704
68037
3527
184966
40000
20000
30000
3000
2000
2000
1000
10000
60000
8000
176000
115000
5500
8795
16005
4082
149382
UTGIFTER
Tilbakeføring klubber
Porto
Møter/reiser
Premier gaver
Rekvisita
Tilskudd klubber
Diverse
Godtgjørdsle styre
Hobbyfjærfe
Kjøp av premierosetter
SUM
2009
Budsjettert
Kr.
180000
24000
7000
10000
20000
241000
2009
INNTEKTER
Kontingenter
Annonser
Forlagsartikler
Salg av premierosetter
Diverse
SUM
Hovedkonto
8
OPPDRETTSTUR
9
Regnskap 2009 (forts.)
OPPDRETTSTUR
OPPDRETTSTUR
10
11
Budsjett for 2010
2010
INNTEKTER
Kontingenter
Annonser
Forlagsartikler
Salg av premierosetter
Ringsalg (driftsresultat)
Tilskudd
SUM
Budsjettert
Kr.
163000
12000
7000
10000
13500
20000
225500
UTGIFTER
Tilbakeføring klubber
Porto
Møter/reiser
Reisetilskudd klubber årsmøte
Premier gaver
Rekvisita
Tilskudd klubber
Diverse
Godtgjørdsle styre
Hobbyfjærfe
Kjøp av premierosetter
Investering datautstyr
SUM
Driftsresultat for 2010
40000
20000
65000
6000
3000
2000
2000
1000
17500
60000
4000
5000
225500
0
Forlsag til Årsmøtet
ENDRING AV LOVER NRFF
Ved gjennomgang av klubbmappe og NRFF`s lover, har styret kommet frem til
følgende lover og paragrafer som vi fremmer forslag om at bør endres:
1. §8 p.5 Under dagsorden står det i p.8: ”Valg av utstillingssted for påfølgende
års landsutstilling”.
Vi foreslår dette endret til: Valg av utstillingssted for påfølgende års
landsutstilling og sted for neste års årsmøte.
1. §2 p.2 Kontingentdelen tilbakebetales til klubbene i slutten av hver mnd.
Vi foreslår dette endret til: Utbetalingen skjer innen 15. mars, samt i slutten av desember, for å få mest mulig av klubbenes tilbakebetaling
med på årsregnskapet.
Utgiftsdekning for medlemsåret 2010
Styrets forslag er at utgiftsdekninga forblir uendret dette medlemsåret.
Leder
kr. 4000,Kasserer kr. 3000,Sekretær kr. 3000,Forslag til årsmøtet 2010 fra Hordaland HFK
1. Vi ynskjer at det ryddes opp på den sidan i medlemsbladet som har oversikt
over lokalklubbene.
2. Alle familiemedlemmer må være oppført i medlemsregisteret.
Søknad om Landsutstilling 2011
Agder Rasefjørfeklubb søker herved om å holde Landsutstillingen i 2011.
ANNONSE
ANNONSE
12
/
INFO
13
TID FOR
RUGING
Så er våren og tiden er inne til å ruge
kyllinger. De siste månedene har man
sørget for at hønene og hanene har
fått næringsrik mat og god tilgang på
skjellsand. Dette slik at kyllingene får
den beste starten i egget, det er der
Stor Orpington kyllinger.
grunnlaget blir lagt for en sterk kylling. De eggene som skal brukes til
ruging samles inn flere ganger til
dagen og legges i et eggbrett/eggkartong og merkes med rase og dato
og eventuelle stammer. De bør oppbeFoto: Turid Håland
S TA N D A R D E N
INNKALLING
14
vares ved at man legger eggbrettet/
eggkartongen med den ene enden på
noe med en mursteins høyde. Hver
morgen og kveld vender man brettet
slik at kimen ikke fester seg i egghinnen.
De bør lagres på 12-14 grader ved
relativ fuktighet. (Har man fraktet
rugeegg bør disse ligge i ro, på skrå,
minst et døgn før man legger dem til
ruging.) De bør ikke lagres over 10-12
dager. Man bør kun bruke ruge egg
som har den størrelse form og farge
som rasen tilsier, og som er rene og
uten kalksamlinger og sprekker. Man
bør ikke ruge de første eggene en
høne legger da disse som regel er for
Klukk stor Orpington.
/
INFO
15
små og da blir kyllingen liten og individet for liten etter standarden. Rugetiden for store raser er 21 dager og for
dvergrasene 19-20 dager. Det er to
måter å ruge frem kyllinger på den
beste og enkleste måten er å la en
klukkhøne gjøre det, den andre måten
er å bruke rugemaskin. Det går å kombinere disse metodene men da bør
enn ha litt erfaring.
Skal man bruke klukkhøne bør man
la hønen ligge på steinegg til en er sikker på at hun vil ligge og så bytte ut
disse med de rugeeggene en vil bruke.
Da er alle eggene like langt i utviklingen og kyllingene klekkes på samme
dag. Det er flere måter å lage reir til en
Foto: Turid Håland
klukkhøne, det er viktig at den får
ligge uforstyret fra de andre hønsene
og får ro. Den skal ha mulighet til å
komme av rede minst en gang til
dagen for å legge fra seg en ”rugeklatt”, en rugehøne legger sjelden fra
seg avføring i reiret. Hun skal ha tilgang til mat, vann, skjellsand, vanlig
sand og støvbad når hun går fra reiret.
En rugehøne kan miste 1/3 av kroppsvekten i denne perioden. Man bør ha
vann i en skål slik at hønen kan tilføre
fjærene fuktighet hvis hun ønsker. Når
hønene ligger klukk må man passe
ekstra på at det ikke er utøy på henne
eller i reiret, bruk spray under vinger
og i gumpen på hønene og rundt kanten på reiret. De siste dagene for kyllingen skal klekke vil hønen normalt
ikke gå av reiret hun bør da ikke forstyrres. Man må sørge for at de nyklekte kyllingene ikke blir liggende
utenfor hønen og fryse, eggeskall prøver man å ta vekk en gang eller to slik
at kyllingen ikke blir skadet på det.
Hønen tar med seg kyllingene ut av
reiret når hun synes de er modne for
det og da må de ha tilgang på kås
sand og vann. Pass på å ha vann i en
lav skål gjerne med en stein i slik at
den ikke vipper eller at kyllingene kan
drukne i den. Når kyllingene har spist
litt sand kan de få kylling for. Hønen vil
vise dem hva de kan spise så man kan
med fordel gi gress, grønnsaker og
annet den første dagen slik at de venner seg til å spise mye forskjellig.
Å ruge i maskin krever litt andre
forberedelser, les først bruksanvis-
ningen som følger rugemaskinen
nøye. Husk å ha rugemaskinen i et
rom der temperatur og fuktighet er
gjevn. Maskinen vil avgi noe lukt og
støv så ta hensyn til det ved plassering. Maskinen skal ha en temperatur
på 103 grader F eller som vi bruker i
Norge 39,4 grader C ved 55-60 %
fuktighet. Eggene må snus to ganger
i døgnet, morgen og kveld, og da skal
også eggene luftes det vi si at maskinen skal stå åpen en stund slik at
temperaturen går noe ned, hønen går
av eggene for å gjøre fra seg og spise.
De siste to tre dagene før klekking
skal ikke eggene snues og fuktigheten skal opp til ca 70-75 %, man
skal ikke åpne maskinen før man er
sikker på at hoveddelen av eggene er
klekket. Da kan man ta ut eggeskall
og se hvor mange som er klekket, 80
% klekking er bra. Kyllingen skal
være i maskinen til de er tørre. Når de
kommer ut må de ha en begrenset
plass å være på, helst uten hjørner,
med varme og sand. Under varmekilden skal det være ca 38 grader til å
begynne med, det er for varmt hvis
kyllingene ligger rundt varmekilden
og for kaldt hvis de klumper seg sammen rett under. De bør gå på et lag
med sand som er varm og tørr, for
varm sand kan gi krokede tær på kyllingene. Vann og mat bør stå litt vekk
fra varmekilden slik at de naturlig
venner seg til normaltemperatur.
Varmekilden ”heises” lengre og lengre opp ettersom kyllingen blir eldre
og tåler mer.
LOKALKLUBBENE
RINGLISTE
16
17
LOKALKLUBBENE 2009
Vestfold Hobbyfjærfeklubb 1980
Petter Bryng, Bekkely, Kaldnes
3115 Tønsberg tlf. 33 39 90 63
e-post: [email protected]
Buskerud Rasefjørfeklubb 1982
Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb 1994
Trøndelag Rasefjærfeklubb
Dag Jørund Lønning
Råbygda, 7357 Skaun,
Tlf.: 995 09 125
e-post: [email protected]
Oddleif E. Resheim, Ekkilsøy, 6530 Averøy
Tlf.: 71 51 17 30 – Mob.: 415 44 389
Mail: [email protected]
Oslo og Akershus Hobbyfjærfe Klubb
Gunn Helen Malmstrøm, Lerkevn 9c,
1053 Oslo tlf.22 32 77 45
post: [email protected]
Sogn og Fjorande Fjørfeklubb
Rogaland Rasefjærfeklubb 1980
Anne Elin Herikstad, 4342 Undheim
tlf. 908 92 569
e-post: [email protected]
Sunnhordaland Rasefjærfeklubb 1989
Åse Marie Eggen Iversen,
Utsyn, 5419 Fitjar
e-post: [email protected]
Hedmark Hobbyfjærfeklubb 1997
Bente Lereim, Retterstadvegen 266,
2353 Stavsjø
Nordland Rasefjærfeklubb
Østfold Rasefjærfeklubb 1982
Bente Nyberg, Sandbæk Gård,
1798 Aremark
Mobil: 992 86 552
e-post: [email protected]
Hordaland Hobbyfjæfeklubb 1982
Leif Bognøy, Bauge,
5936 Manger Tlf. 481 41 070
e-post: [email protected]
Agder Rasefjørfeklubb 1980
Reidar Breialnd
4580 Lyngdal
Tlf.: 38 34 15 94
Spesialklubben for
Norske Jærhøns
Trond Hansen,
Nordheim, 1640 Råde
Rana Rasefjærfeklubb
Norsk Kochin Klubb 2001
Per Arne Todnem,
Pålskjær 2,
4333 Ålgård
Oppland Fjørfeklubb 1982
Norsk Svømmefugl Klubb 1998
Telemark Rasefjærfeklubb
Harry Giller
Bekkhus, 3812 Akkarhaugen
Tlf.: 35 95 75 03 – Mob.: 930 11 373
Norsk Dommer Ring 1998
Steinar Bjellås,,Nordheim,
4737 Hornnes, tlf: 997 99 823,
epost: [email protected]
Januar 2010
NRFFs faste fortringer er påkrevd ved alle fjærfeustillinger arrangert i forbundets regi.
Sørg derfor å ringmerke dine kyllinger og and / gåsunger tidsnok! Fotringen er et edelt
merke på at kyllingen ved salg kommer fra en seriøs oppdretter som er medlem av NRFF.
Høns:
Amrock
Ancona
Andalusier
Appenzeller, spisst.
Araucana
Aseel
Australorps
Barnevelder
Bielefelder
Brahma
Brakel
Breda
Campiner
Croad Langshan
Danske Landhøns
Dorking
Dresdner
Faverolles
Friesen Høns
Fønix
Groninger Meeuwen
Hamborger
Hollænder, top
Houdan
Italiener
Jersey Kjemper
Kamphøns, engelske
Kamphøns, indiske
Kastilianer
Kochin
Kraienköppe
La Bressé
La Flèche
Lakenfelder
Langshan
Legbar
Luttehøns
Madras Aseel
Malayer
Maran
Minorka
1,0
22
18
18
16
18
20
22
20
22
27
18
20
16
24
16
22
20
22
15
18
16
16
18
20
18
24
20
27
18
27
20
20
20
16
22
18
16
22
24
22
20
0,1
20
16
16
15
16
18
20
18
20
24
16
18
15
22
15
20
18
20
13
16
15
15
16
18
16
22
18
24
16
24
18
18
18
15
20
16
15
20
22
20
18
Möwen
New Hampshire
Niederrheiner
Norske Jærhøns
Nakenhals
O - Shamo
Orloff
Orpington
Paduaner
Perlehøns
Plymouth Rock
Rheinländer
R. I. R
Silkehøns
Spanier
Svenske Sorthøns
Sultan
Sumatra
Sundheimer
Sussex
Thüringer Skjegg
Tjekkiske Landhøns
Tyske Sperber
Welsumer
Wyandotter
Vorwerk
Yamato Gunkei
Yokohama
18
22
22
16
20
24
22
22
18
16
22
18
22
18/16
20
16
18
18
22
22
18
18
18
20
22/20
20
20
18
16
20
20
15
18
22
20
20
16
16
20
16
20
15
18
15
16
16
20
20
16
16
16
18
18
18
18
16
Dværgracer:
1,0
Amrock
15
Ancona
13
Andalusier
13
Antwerpener Skjegghøns 11
Araucana
13
Australorps
15
Bantam
11
Barnevelder
15
Brahma
18
Brakel
13
Chabo
13
Croad Langshan
16
0,1
13
11
11
9
11
13
9
13
16
11
11
15
RINGLISTE
RINGLISTE
18
Danske Landhøns
Dresdner
Everberg Skjegghøns
Faverolles
Fodbefjerede Dverger
Friesen Høns
Fønix
Gumpehøns
Hamborger
Hollænder, top
Hollanske Dverge
Italiener
Indiske Kamph.
Kamphøns, gl.engel
Kamphøns, md.engel
Kastilianer
Kochin
Ko Shamo
Kraienköppe
Lakenfelder
Langshan
Legbar
Luttehøns
Malayer
Minorka
Möwen
New Hampshire
Niederrheiner
Norske Jærhøns
Nakenhals
Ohiki
Okina Chabo
Orloff
Orpington
Paduaner
Plymouth Rock
Rheinländer
R. I. R
Rhulaer
Sebright
Silkehøns
Sulmtaler
Sumatra
Sundheimer
Sussex
Svenske Dværghøns
Thüringer Skjegg
Tyske Dværger
19
13
15
16
16
16
13
13
13
13
13
11
13
18
13
11
13
16
13
13
13
15
13
13
16
15
13
15
15
13
13
13
13
15
15
13
15
13
15
16
11
11
15
13
15
15
11
13
13
11
13
15
15
15
11
11
11
11
11
9
11
15
11
9
11
15
11
11
11
13
11
11
15
13
11
13
13
11
11
11
11
13
13
11
13
11
13
15
9
11
13
11
13
13
9
11
11
Tyske Dværg sperber
Ukkelse Skjegghøns
Watermael Skjegghøns
Welsumer
Wyandotter
Vorwerk
Yokohama
13
16
11
15
15
13
13
11
15
9
13
13
11
11
Kalkuner:
Bronze, hvite
andre farver
1,0
27
24
0,1
24
22
Gæs:
Afrikanske Gås
Amerikanske Gås
Canadiske
Dansk gås
Emdener
Færøyske Gås
Grå-gås (villgås)
Italiener gås
Krølgås
Norske gås
Skånegås
Smålensgås
Steinbacher Kampgås
Svanegås
Tjekkiske Gås
Toppede Gås
Toulouser gås
Ølandsgås
1,0
27
24
24
24
27
22
20
24
24
27
27
24
24
24
22
24
27
22
0,1
27
24
24
24
27
22
20
24
24
27
27
24
24
24
22
24
27
22
Ænder:
Aylesbury
Campbell
Cayuga
Damender
Dansk And
Gimbsheimer
Havana
Keiserender
Løpender
Magpie
Mignon
Moskusender
Orpingtonender
Peking, tysk og amk
Rouenand
1,0
18
16
16
13
18
18
16
16
15
16
9
22
16
18
18
0,1
18
16
16
13
18
18
16
16
15
16
9
18
16
18
18
Rouen Clair
Sachsenand
Smaragdand
Streicherand
Svensk and
Tysk Landand
Walisisk Harlekin
18
18
11
15
18
18
16
18
18
11
15
18
18
16
Sirender:
Brudeand
Ederfugl
Gravand
Gråhoved Rustand
Laysa and
Mandarin and
1,0
11
13
18
15
11
11
0,1
11
13
18
15
11
11
Sirgås:
Blisgås
Bramgås (Nonne)
Canadagås(Atlan)
Canadagås, dværg
Grågås
Hawaigås
Indiske gås, stripet
Rødhalset gås
Snøgås, stor
Snøgås, lille
Sædgås
Svanegås
Askehoved gås
Australsk hønsegås
Blåvinget gås
Mangellan gås
1,0
20
15
24
15
20
16
20
13
22
20
20
24
16
24
18
20
0,1
20
15
24
15
20
16
20
13
22
20
20
24
16
24
18
20
Påsetting av ringer:
Nilgås
Rødhodet gås
16
16
16
16
Fasaner:
Amherst
Elliot
Formosa Ringfasan
Glansfasan
Grønfasan
Guldfasan
Hume
Japansk fasan
Kinesisk ringfasan
Kirgisk Jaktfasan
Kobberfasan
Kongefasan
Korea Ringfasan
Mikadofasan
Mongolfasan
Nepalfasan
Sumatrafasaan
Swinhoefasan
Stribet fasan
Versicolorfasan
Wallichfasan
Ørefasaner
1,0
11
13
13
16
15
11
13
13
13
15
13
15
13
13
15
13
11
13
15
13
15
16
0,1
11
13
13
16
13
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
11
13
13
11
13
16
Agerhøns
Stenhøns
Påfugler
9
9
22
9
9
20
Bankiva
Sonnerath
13
13
11
11
RINGLISTE
SILKEHØNER
20
21
MERK
Ved store Wyandotter 1,0 tillates det med 22 mm i en forsøksperiode, såfremt
ringen ikke kan tas av.
Referat
fra styremøte i NRFF 06.03.10
OBS!! OBS!!
Prisen er nå kr. 3,50 pr. Stykk + kr. 10,- pr. Ekspedering. Porto og oppkravsgebyr kommer
tillegg.
Ved forhånsbetaling blir prisen kr. 3,50 pr ring + porto kr. 30,-.
Fotringen settes på dyra i en alder av 4-10 uker. Dette varierer mellom art og rase.
Ringene kan kun bestilles i et antall av 5 og 5 i hver størrelse, dvs. 5. 10, 15 osv.
Ringnummerne blir registrert hos NRFF. Ringene er forbeholdt NRFFs medlemmer.
Ringene kan bestilles på email: [email protected] eller pr. brev eller faks.
Ringsalget starter 1. februar og avsluttes 1. september. Dersom du har en rase som
mangler på ringlista så henvend deg til Marianne, hun har en større oversikt over
spesielle raser og arter.
Ringforvalter anbefaler forhåndsbetaling pga. økning i oppkravsgebyr!
Bestilling sendes til: NRFFs ringforvalter
Marianne Sandgren, Søndre Årø gård, 3135 TORØD, Faks: 33 38 44 34
Betaling: Postgirokto.: 05301912120 (gjelder kun ved forhåndsbestilling).
Ant.:
Ringstørrelse:
……
27 m.m.
……
24 m.m.
……
22 m.m.
……
20 m.m.
……
Euro vaktel
Antall fotringer: ………
Ant.: Ringstørrelse:
Ant.:
Ringstørrelse:
……
18 m.m.
……
11 m.m.
……
16 m.m.
……
9 m.m.
……
15 m.m.
……
Bob white
……
13 m.m.
……
Topp vaktel
……
Japansk dvergvaktel
Betalt post: ………
Betalt bankl: ……… (gjelder forhåndsbest.)
Medlemsnummer: ………………
Navn:
Telefonnummer: …………………………
………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………
Postnr.: ………………
Sted: …………………………………………………
PS: Det tar ca. 2 uker fra bestilling til ringene kommer i posten.
Innkalt til møte:
Lill Fossdal, Per Ole Myklebust, Tage Nondal, Turid Håland, Tone Håland, Kjell
Inge Frotvedt, Dagfinn Johansen og Einar Winther.
Tilstede:
Per Ole Myklebust, Tage Nondal, Turid Håland, Einar Winther, Tone Håland og Lill
Fossdal.
Meldt forfall:
Kjell Inge Frotvedt og Dagfinn Johansen.
1. Godkjenning av innkalling og møteliste:
Godkjent.
2. Godkjenning av referat fra forrige møte:
Bemerkning:
p.5. Har ikke fått tilbakemelding fra Kjell Inge i forbindelse med annonse for
Felleskjøpet.
p. 10. Vi beklager at det ble feil i forrige referat. Det var ikke Trøndelag RFK
som ønsket å dele klubben, men noen medlemmer i Trøndelag som i en henvendelse til NRFF spurte hvordan mulighetene for å starte en egen klubb i
fylket var, vi har ikke hørt noe mer i anledning dette.
3. Gjennomgang av økonomi, herunder medlemsregisteret:
– Per Ole informerte om regnskapet for 2009. Økonomien er grei og budsjettet for år 2010 ble nøye gjennomgått.
– Medlemsregisteret: Rugemaskiner er sendt til vinnerne av vervekampanjen.
Dagfinn sponser en rugemaskin, til beste medlemsvervende klubb også dette
året.
– NRFF har pr. d.d. tatt 7,- kr i fortjeneste pr. sløyfe ved videresalg til klubbene, dette blir nå satt ned til 5,- kr
– Skal søke om midler fra genressurssenteret til 1 bærbar pc m/skriver og
støtte til drift av bladet, i forhold til videre arbeid med de norske fjærferasene.
4. Landsmøte 10. april i Bergen.
– Forslag til årsmøtet 2010 fra Hordaland er gjennomgått.
– Forslag til årsmøtet fra Agder er gjennomgått
– Forslag til årsmøtet fra NRFF er gjennomgått
KOLLUMNETITTEL
KOLLUMNETITTEL
22
23
5. Internettsiden:
– Skal prøve å få tak i historikken som er skrevet av Elliot, til å bruke på denne
siden.
– Tina Dyrstad Fossdal skal skrive om våre norske raser, legge inn bilder, side
med medlemsverving, kjøp og salg.
– Knut På Bø skal bygge opp sidene. Vi skal ha litt historikk, link til medlemsverving, link til de norske rasene, ringliste + bestilling, standarden + permer
til bladene, styret i NRFF, alle lokalklubbene, kjøp og salg og en informasjonsside om ”hva som skjer”.
6. Klubbmappen:
Det ble jobbet rundt denne under hele møtet. Vi jobber videre med denne på
neste møte. Lill Fossdal og Tage Nondal har oppgaven nå med å renskrive
den.
7. Skandinavisk Rasefjærfe Forbundsmøte og Skandinavisk standardutvalgsmøte
i Danmark 27.02.10:
– Turid Håland og Steinar Bjellås var delegater fra Norge. Steinar er medlem
av standardutvalget, og det er av den grunn naturlig at han reiser.
– Turid refererte fra møtet.
8. Eventuelt:
– Innkomne forslag ble gjennomgått og behandlet.
– Tage informerte om arbeidet han har gjort rundt jærhønsene. Det er
vanskelig å få til en spesialklubb, men han vil undersøke dette nærmere.
Rogaland Open 2010
Trond Edvardsen og Gunnar Nilsen
Guse 14. 03.10, Ref. Lill Fossdal
Nyklekte Orptington.
John-Åke Svensson
Da har Rogaland Rasefjørfe klubb
avholdt den årlige utstillingen Rogaland Open på Forus.
Årets utstilling hadde 304 dyr der
fordelingen bestod av 85 store, 194
dverg,
18 svømmefugler, 1 dvergvaktel, 2
kalkuner og 1 voliere med Swinhoe
fasaner.
Det var 26 utstillere derav 6 juniorer. Flere var første gang utstillere.
Utstillingen hadde bra kvalitet der
Finn Løge Haaland og Ole A. Larsen
hele 85 dyr fikk ærespremie, som er
28,2% av påmeldte dyr.
Fordelt på hele 19 utstillere.
Hele 29 dyr fikk 95p, 2 dyr fikk 96p
og 1 dyr fikk 97p. fordelt på hele 11
utstillere.
Det ble delt ut 4 championat som
gjekk til Topped Hollender sort m/hvit
topp og Gull/sort vaktelfarget
Antwerpen Skjegghøns på 96 poeng.
Plymouth Rock tverrstripet og
Australorps sort på 95 poeng.
KOLLUMNETITTEL
24
Best in show gjekk til Hollandsk
dverg sort på 97 poeng.
Konklusjonen på dette må være at
vi har bra kvalitet på dyra i klubben, og
at dette er fordelt på mange av medlemmene. Dette er bra og gjør at konkurransen blir stor, og ekstra kjekt var
det at i flere raser stilte det flere oppdrettere.
Vi hadde 5 dommere som besto av
John-Åke Svensson fra Sverige, Trond
Edvardsen fra Vestfold, Gunnar Nilsen
fra Agder, Ole A Larsen, Finn Løge
Haaland fra Rogaland, og Tina Dyrstad
Fossdal fra Agder som aspirant.
KOLLUMNETITTEL
25
Med så god spredning fikk flere av
oss, andre dommere enn det vi pleier å
ha på lokal utstillingen. Dette er positivt da vi har flere som har bedømt
våres dyr, og dette bør være ekstra
kjekt for de som har mange utstillinger bak seg.
Besøk av publikum var bra og resultatet av ustillingen økonomisk ser ut til
å bli kjempe bra. Oppslutningen på
dugnaden var varierende, men nedriggingen var kjempe bra og var unnagjort på 1,5 time! En stor takk til de
som bidro under hele utstillingen!
Da jeg har en jobb som består av målinger og statistikker, har jeg satt opp en
fordeling av dyr, stor/liten rase, ærespriser rase/kjønn.
Interessant for de som er vant til slikt, men også en pekepinn på fordeling av
kvalitet på dyra.
Grå kolonne (se gråtonenyansene til høyre på graven) er fordeling av dyr.
28,9 % stor rase, 65,3% liten rase, 6% svømmefugl og 5,7% andre.
Blå søyle er kjønnsfordeling 1.0/0.1: 35,3/64,7% på stor- 38,1/61,9 % på
liten rase – 50/50 på svømmefugl.
Gul søyle er ærespremier i % av utstillingen. 2,3/4,0 % stor. 5,6/13,6 % dverg.
1,7/1,0 & svømmef.Dette betyr at 13,6% av 0.1 i dverg fikk ærespremie osv.
Oransj søyle er ærespremier fordelt i gruppe. 8,2/14,1 % stor.8,8/21,1%
dverg. 27,8/16,7 % svømmef. Dette betyr at 8,2 % av hanene i stor rase fikk
ærespremie osv.
Hudfarget søyle er % ærespremier fordelt pr kjønn i pr gruppe. 23,3/21,8 %
stor. 23/34,2 % dverg. 27,8/33,3 % svømmef. Eks i 0,1 dverg fikk 34,2% ærespremier av alle påmelte dverger.
Som dere ser var det flest dyr i 0,1 dverg som stakk av med flest premier, men
også hadde flest påmeldte dyr! Det betyr god spredning og håp om flere gode
utstillinger framover! J
Vil ønske alle oppdrettere lykke til i årets avlsesong og håper alle kommer
sterkt på utstillingene også denne sesongen.
Med vennlig hilsen Bjørn Magnar Tjåland.
KOLLUMNETITTEL
KOLLUMNETITTEL
26
27
Premieliste Rogaland Open 2009
Hønsetur
9.–14. desember
Tidlig onsdag 9. desember satt jeg og mine gode naboer, Jeanne, Bård og Heidi
Jebsen oss i bilen og var klar for en hyggelig helg i Herning, Danmark. Med
danskebåten dro vi nedover og ankom Hirtshals tidlig neste morgen. Dette
skulle bli en dag med mye kjøring, men frem kom vi oss!
Dagen etter ble en dag med mye trakking i Herning sentrum, men vi var nå
klar for morgendagens store begivenhet; Landsutstillingen for fjærfe i Herning.
I utstillingslokalet neste morgen ble vi lamslått av hvor stor dette virkelig var.
Vi nordmenn følte oss litt ”pinglete” der vi stod og tenkte tilbake på våre egne
utstillinger. Vi ble møtt av lange rekker med alt fra silkehøns, til svanegjess. Det
var virkelig flott å se på! Lokalet var pyntet til aller største grad og ingenting var
overlatt til tilfeldighetene.
Dyr i alle størrelser var vist frem, fra
svære
Orpington høns til små HolNakenhalset
lendere. Det var også stor variasjon i
fargene, noe som alltid er spennende.
Hva er vell gøy med 3000 hvite høns på
rad og rekke?
Kalkuner, ender og gjess var også vist
i deres flotteste prakt. Enkelte skulle så
gjerne fått bli med tilbake til Norge…
Neste morgen var det å pakke sakene
sine for å komme seg på båten hjem
igjen. Vi var fulle av ny inspirasjon og
satt igjen med en flott opplevelse.
Utstillingen var flott, og kan VIRKELIG
anbefales å besøke. Dette er virkelig noe
annet enn våre ”pingle” utstillinger.
EIN STOR HELSING
FRÅ EIN HØNSEENTUSIAST!
B
-BLAD
Returadresse: Brit Rolfsen, Randabergveien 259, 4027 Stavanger
Crøllwitzer
Bilder
fra Herning
Mignonand
Gås
Dverg Silke og Kochin
Fønix høne
Kalkun