Sykepenger og foreldrepenger

Transcription

Sykepenger og foreldrepenger
Dok.id.:
1.2.2.1.14.0
Dok.type:
Sykepenger og foreldrepenger
Prosessbeskrivelse
Utgave:
Skrevet av:
Gjelder fra:
Godkjent av:
Sidenr:
3.00
Bente Reinnøk
28.05.2014
Tor Ødegård
1 av 3
Formål
Målgruppe
Oppslagsverk
Risiko
Sikre kvalitet i behandling av sykemeldinger, foreldrepenger m.v. slik at refusjonskrav til
NAV blir sendt i rettmessig tid og at den enkelte enhet får utbetalt berettiget refusjon av
syke- og foreldrepenger.
Sykemeldte arbeidstakere / arbeidstakere som søker om foreldrepenger, ledere og de som
jobber innenfor lønn- og personal
Folketrygdloven, Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen, NAV’s retningslinjer
For arbeidstaker som ikke overholder sitt ansvar så kan lønna stoppes / kreves tilbakebetalt
i ytterste konsekvens.
For Troms fylkeskommune er det risiko for økonomisk tap dersom arbeidsprosess ikke
følges.
Aktiviteter og oppgaver som inngår i denne prosessen
Felles for alle punkt nedenfor:
Arbeidstaker skal melde fra til arbeidsgiver om endringer som kan ha betydning for arbeidsforholdet.
Arbeidstaker må melde fra til arbeidsgiver om endringer i forbindelse med permisjon og sykefravær. F.eks. uttak
av ferie, utenlandsreise, endring av opprinnelig søknad/plan, og evt. avslag på permisjonssøknad fra NAV.
1.
Beskrivelse
Sykemelding
Arbeidsprosess
Ansvar
Innlevering av sykemelding
Sykemelding leveres umiddelbart til
nærmeste overordnede, maksimum innen
14 dager etter første sykedag.
NB husk korrekt utfylt egenerklæring pkt
8.1-8.16.
Arbeidstaker
Sykemeldingen (del C og D)
sendes til Personal- og
organisasjonssenteret v/lønn
umiddelbart.
Nærmeste overordnede må sjekke at alle
felt er korrekt utfylt og underskrevet av
den sykemeldte før sykemelding
videresendes.
Leder
VIKTIG: Dersom refusjonskravet ikke
blir sendt fra PO-senteret til NAV innen tre
måneder bortfaller retten til refusjon for
den sykemeldte.
2.
Kronisk syke arbeidstakere
Dersom en arbeidstaker har en
langvarig eller kronisk sykdom
som medfører risiko for særlig
stort sykefravær, kan
arbeidstaker eller arbeidsgiver
søke NAV om dekning av
sykelønn i arbeidsgiverperioden,
se folketrygdloven § 8-20 (det
betyr at det utbetales refusjon
fra NAV fra første dag).
Vedtak om innvilgelse fra NAV sendes til
nærmeste overordnet,
Arbeidstaker
som videresender til PO-senteret
Leder
Dok.id.: 1.2.2.1.14.0
Sykepenger og foreldrepenger
Side : 2 av 3
3.
4.
Opplærings og pleiepenger
Arbeidsgiver får refundert
lønnen for en arbeidstaker
dersom det fremkommer en
legeerklæring ved krav om
opplæringspenger til en ansatt
som har omsorg for et
funksjonshemmet barn.
Søknad om opplærings- og pleiepenger
leveres nærmeste overordnet. Vedtak skal
leveres i forkant av permisjon så langt det
er mulig.
Arbeidstaker
Sykemeldinger leveres til nærmeste
overordnet.
Arbeidstaker
Arbeidsgiver
får
refundert
lønnen for en arbeidstaker
dersom det fremkommer en
legeerklæring ved krav om
pleiepenger ved barns sykdom.
Omsorgspenger
Alle dokumenter sendes personal- og
organisasjonssenteret så snart det lar seg
gjøre for søknad om refusjon fra NAV.
Leder
OBS. Har den ansatte 3 barn
eller mer, kan den ansatte få
inntil 15 dager
omsorgspermisjon.
Kopi av vedtaket fra NAV sendes PO.
Arbeidstaker må registrere sine barn i
Visma Web.
Arbeidstaker/leder
Arbeidstaker
Det skal søkes om refusjon fra NAV fra
11. dag. De ti første dagene må
dokumenteres ved refusjonssøknad fra den
11 dagen.
Po-senteret
Eget søknadskjema (NAV 08-20.20)
sendes til NAV med kopi til Personal- og
organisasjonssenteret.
Svangerskapsrelatert sykefravær må
fremkomme på sykemelding og
egenmelding (må påføres på sykemelding).
Arbeidstaker/leder
I noen tilfeller kan arbeidstaker
ha rett til utvidet
omsorgspenger.
5.
Svangerskapsrelatert sykefravær
Arbeidsgiver får refusjon fra 1
sykedag dersom fraværet er
svangerskapsrelatert.
Arbeidsgiver søker om refusjon
fra dag 1.
Foreldrepenger
Krav ved ytelse ved fødsel og
adopsjon
Arbeidstaker skal sende søknadskjema til
NAV innen fristen.(se arbeidsmiljøloven
paragraf 12-7 varslingsplikt) med kopi til
personal- og organisasjonssenteret.
Følgende søknadsskjema benyttes:
Arbeidstaker
NAV 14-05.09 søknad om foreldrepenger,
engangsstønad eller fedrekvote ved fødsel
og adopsjon.
Arbeidstaker
NAV 14-16.05 utsettelse eller gradert uttak
av foreldrepenger.
Ved sykdom innen de 4 første uker etter
endt foreldrepermisjon må sykefraværet
dokumenteres med legeerklæring. Dette for
å få refusjon i arbeidsgiverperioden.
Arbeidstaker
Troms fylkeskommune
Dok.id.: 1.2.2.1.14.0
Sykepenger og foreldrepenger
Side : 3 av 3
Arbeidstakere kan utsette foreldrepenger
med 4 uker pluss 1 dag ferie.
Undervisningspersonalet avvikler hele den
lovbestemte ferie(4+ 1 dag) i juli måned
med avslutning siste virkedag i måneden.
Fra 1.7.2014 er det ikke lov til å utbetale
feriepenger for ferie som ikke er avviklet
på grunn av sykdom eller
foreldrepermisjon.
Kryssreferanser
Eksterne referanser
.2.AML
.2.25
14.1
Arbeidsmiljøloven
FTRL Folketrygdloven
Hovedtariffavtale -30.4.2014
Troms fylkeskommune