DEN NORSKE KIRKE Våler kirkelige fellesråd

Comments

Transcription

DEN NORSKE KIRKE Våler kirkelige fellesråd
DEN NORSKE KIRKE
Våler kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62424095
Faks: 62424071
Våler 06.02.-14
Innkalling til møte i Våler kirkelige fellesråd
Du innkalles med dette til møte i Våler kirkelige fellesråd onsdag 19. februar. 2014 kl. 15.00.
Møtested: kirkekontoret
Meld fra om eventuelt forfall
Innkalte:
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten, Sevat Lappegard
Leder i Byggekomiteen, Harry Vinje.
Sakliste
Godkjenning av innkalling.
Referatsaker/orienteringssaker









Brev fra Arbeidstilsynet, datert 04.02. 2014 ref: 2013/9450 ang. oppfylte pålegg.
Brev fra S.E.T., S.K og G.M.L Henvendelse til leder i Fellesrådet og leder i Menighetsrådet
om oppføring av minnelund på gammel tomt, datert 31.01.2014
Til VKF fra T.H.spesialrådgiver v/ Våler PP datert 30.01.2014
Mail fra spesialrådgiver T. H. v/ Våler PP der det blir stilt 10 spørsmål
datert 03.02.2014.
Svar fra leder i Fellesrådet datert 07.02.2014
Svar fra kirkevergen datert 05.02.2014
Til VKF fra T.H. spesialrådgiver v/ Våler PP datert 06.02.2014
Svar fra rådmannen til Våler PP datert 10.02.2014
Fra Våler PP ang. svar på tidligere brev med spørsmål datert 05.02.2014
Sak 07 /14 STENGING AV KONTORET
Kontoret har vært stengt på mandager og fredager fra 01.01. 2014.Før det har kontoret vært stengt på
fredager. Kontorleder er alene disse dagene i uka og har behov for skjerming. Begravelsesbyrået blir betjent
hvis de ringer på disse dagene. Det blir også publikum hvis de kommer inn på kontoret. Mandager er ofte en
dag hvor det blir innmeldt begravelser og det kan være tidkrevende oppgave å få dette på plass.
Forslag til vedtak:
Ordningen vil bli evaluert innen 01.05. 2014.
Sak 08 /14 UTLØSTE ALARMER –GRAVBERGET KIRKE
Viser til telefonsamtale med Tanem den 10.02.2014 der kirkevergen og Tanem ble enige om at han
lager et opplegg for oppgradert alarmsystem (bla. bytting av noen detektorer) i og utenfor
Gravberget kirke. Han har gitt uttrykk for at det må være en person i Gravberget som har ansvar
med oppfølging av utløste alarmer, dette pga tidsperpektivet, og at denne personen blir med på
orientering /opplæring av alarmsystemet når det oppgraderte systemet er på plass.
Kirkevergen foreslår ovenfor Fellesrådet at det inngås kontrakt med Rune Kørra på timesbasis.
Han får ansvar med oppfølging av utløste alarmer tilknyttet Gravberget kirke.
Forslag til vedtak:
Fellesrådet går inn for oppgradering av alarmsystemet i Gravberget kirke.
Det inngås avtale på timesbasis med Rune Kørra for oppfølging av utløste alarmer.
Sak 09/14
SØKNAD OM Å FÅ DISPONERE TOMT VED RISBERGET KIRKESAL
Viser til brev fra styret i Risberget kulturhistoriske forening ved Anne Grethe Risberg Vigeland.
De søker om å få disponert tomt utenfor Risberget kirkesal til et kulturhistorisk senter.
Ettersom kommunen og VKF er i dialog angående overskjøting av hjemmel til VKF, så mener
kirkevergen at dette må være formelt i orden, før eventuell tillatelse til bruk av tomt er i orden.
Viser også til kommunalsjef Asgeir Rustad i sitt svar datert 31. januar 2014, der han peker på at slik
det ser ut angående søknaden, trengs det ikke byggetilatelse til dette, men at det bør lages noe mer
detaljert skisse på hvordan gjerder med mer skal utformes.
Forslag til vedtak:
Forutsetning er at hjemmelsoverdragelsen fra Våler kommune til VKF formelt er i orden.
VKF stiller seg positivt til søknaden /bruken som er foreslått fra styret i Risberget kulturhistoriske
forening.
Orientering /status ang. byggeprosjektet av leder i BK. kl. 16.00
Sak 10 / 14 VALG AV ORGEL
Viser til konklusjon og anbefaling fra orgelkomiteen og Byggekomiteen når det gjelder valg av
orgel.
Konklusjon og anbefalingen legges fram på møtet.
Vurdering om saken blir lukket for offentlighet pga. OFFL § 13 jmf. FVL §13 punkt 2.
Forslag til vedtak:
Formuleres på møtet
Sak 11 /14
Forslag til vedtak:
Eventuelt
Torunn Syversen (sign)
Leder
Marit H. Kilen (sign)
kirkeverge
Unntatt offentlighet, viser til FVL§13