TILBUDSSKJEMA

Transcription

TILBUDSSKJEMA
Svene IL
Prosjekt:
GS-veg
Svene - Lampeland
Strekning:
Moen - Lampeland
TILBUDSSKJEMA
25. Mars 2015
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Orientering
ORIENTERING
Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument.
Tabellene i tilbudsskjemaet er forhåndsutfylt, men tilbyder kan supplere
ut fra hv tilbyder meer kan være behov.
Mannskap
Tilbyderen kan gi tilbud på alle leveranser eller deler av den.
Tabellene i tilbudsskjemaet skal fylles ut for de leveranser tilbyderen ønsker å tilby.
Timeprisene vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid.
Timeprisene skal inkludere kostnader for rigg og drift.
Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lønn og
overtid etter ordinære satser, også være full godtgjørelse for sosiale utgifter, verktøy,
brakkedrift, diett- og reisepenger for arbeidere.
Maskiner
Tabellene i tilbudsskjemaet skal fylles ut for de kategorier maskiner tilbyderen ønsker å
tilby.
Timeprisene skal oppgis inklusive fører og skal dekke alle kostnader ekskl. diesel.
Unntatt for lastebil - her skal diesel være inkludert.
Eneste som kan avtales som tillegg utover oppgitte timepriser, er tiltransport og tilrigging
av maskiner og større utstyr, samt nedrigging og fjerning. Tilleggene må avtales i forkant i
Materialer
Det kan være aktuelt med materialleveranser ut over det som er angitt i prisskjemaene.
Tilbyderen bes oppgi en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte
fra leverandør er inkludert.
Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.
Km = …………………………..
Regulering av priser
Alle priser skal være faste i hele prosjektperioden.
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Mannskap
Tilbudsskjema mannskap
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Post
Kategori arbeider
a)
Ingeniør
b)
Maskinfører
c)
Fagarbeider / montør
d)
Grunnarbeider
e)
Grunnarbeider - hjelpearbeider / lærling
f)
Rørlegger med ADK sertifikat
g)
Rørlegger - hjelpearbeider / lærling
h)
Stikningsingeniør med utstyr (totalstasjon / GPS)
i)
Timepris
normaltid
Overtidstillegg
50 %
Overtidstillegg
100 %
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Maskiner
Tilbudsskjema maskiner m/fører
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Årsmod.
Gravemaskin - type og merke
Vekt
(tonn)
Evt. ekstrautstyr
Hjul/
Belte
Timepris
ekskl. diesel
Timepris
m/hammer
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Maskiner
Tilbudsskjema maskiner m/fører
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Årsmod.
Hjullaster - type og merke
Vekt
(tonn)
Timepris
ekskl. Diesel
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Maskiner
Tilbudsskjema maskiner m/fører
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Årsmod.
Dumper - type og merke
Størrelse
(m3)
Timepris
ekskl. Diesel
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Maskiner
Tilbudsskjema maskiner m/fører
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Årsmod.
Diverse - type og merke
Slepevals
Selvgående vals inkl. fører (2 tonn)
Selvgående vals inkl. fører (12 tonn)
Doser inkl. fører, 20 tonn
Størrelse
Evt. ekstrautstyr
Timepris
ekskl. diesel
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Maskiner
Tilbudsskjema maskiner m/fører
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Årsmod.
Annet utstyr som tilbys - type og merke
Størrelse
Evt. ekstrautstyr
Timepris
ekskl. Diesel
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Maskiner
Tilbudsskjema maskiner m/fører
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Årsmod.
Lastebil - type og merke
Størrelse
Evt. ekstrautstyr
Timepris
Inkl. Diesel
Lastebil UTEN henger
OBS inkl. diesel
Lastebil MED henger
OBS inkl. diesel
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Masseleveranse
Tilbudsskjema masseleveranse
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Skjema for masseleveranse gjelder tilkjøring av masser - regnet i løse m3.
Massetype
Fraksjon
Sprengstein
Dmax 300 mm
Sprengstein
Dmax 500 mm
Kult (Fk)
20 - 120 mm
Pukk (Fk)
8 - 16 mm
Pukk (Fk)
0 - 30 mm
Pukk (Fk)
0 - 20 mm
Kabelsand
0 - 4 mm
Fresemasse
0 - 20 mm
kr/m3
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Fjellsprengning
Tilbudsskjema sprengningsarbeider
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Post
Type og merke
Prisen skal omfatte
Størrelse
Pris
a)
Borerigg
Rigg for sprengningsarbeider
kr/rigging
b)
Borerigg
Mannskap/boring, sprenging dekkematriell.
Ekskl. diesel.
kr/m3 fast fjell
(basert på måling)
c)
Rystelsesmåler
Rystelsesmåler inkl. montering drift og dokumentasjon
kr pr. måler
Sprengningsbas
kr/time
Navn
d)
e)
GS-veg
Svene - Lampeland
Svene IL
Tilbudsskjema
Grøftetabell
Tilbudsskjema grøftetabell
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Grøfteskjema for jordgrøfte, kombinertegrøfter og fjellgrøfter.
TOTAL GRØFTEDYBDE H (inntil meter)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1)
3)
6)
10)
15)
21)
28)
36)
2)
4)
7)
11)
16)
22)
29)
37)
5)
8)
12)
17)
23)
30)
38)
9)
13)
18)
24)
31)
39)
14)
19)
25)
32)
40)
20)
26)
33)
41)
27)
34)
42)
35)
43)
0,00
DYBDE FJELL I METER (h)
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
44)
4,00
Skjemaet gjelder for grøfter med bunnbredde 1,0 m
For andre grøfte bredder fylles det inn korreksjonfaktor:
BunnbreddeKorreksjon
Grøft med bunnbredde: 0,4
Grøft med bunnbredde: 0,6
Grøft med bunnbredde: 0,8
Grøft med bunnbredde: 1,2
Grøft med bunnbredde: 1,4
Grøft med bunnbredde: 1,6
Svene IL
GS-veg
Svene - Lampeland
Erklæring
Firma:
Adresse:
Tlf:
E-post:
Underskrift:
Undertegnede entreprenør erklærer å ha gjennomgått tilbudsdokumentene og tegningene samt å ha kontrollert at alle angitte sider og
dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Jeg/vi er innforstått med at dette materialet vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt
om utførelse av beskrevet anlegg.
__________________________ den __________ 2014
_________________________________
Anbyders underskrift og stempel
Tilbudsskjema
Erklæring