Det ser ut til at du benytter deg av Preview på Mac. Dessverre

Transcription

Det ser ut til at du benytter deg av Preview på Mac. Dessverre
BACHELORSTUDIUM I KUNSTFAG: OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2014/2015
OBLIGATORISK SØKNADSVEDLEGG
Fylles ut elektronisk, lagres (som «KFGU2014-soknadsvedlegg.pdf») og lastes opp i SøknadsWeb:
https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=khio
1.
Personopplysninger
Etternavn
Fornavn (og mellomnavn)
Grad
6-sifret søkernummer*
*Søkernummer finner du i e-postkvitteringen du mottar etter å ha registrert deg på SøknadsWeb
2.
Tidligere utdanning og praksis
Grad/utdanning
Lærested
Grad
Tidsrom (år start – år slutt)
Grad/utdanning
Lærested
Grad
Tidsrom (år start – år slutt)
Grad/utdanning
Lærested
Grad
Tidsrom (år start – år slutt)
Praksis
Det ser ut til at du benytter deg av Preview på Mac.
Dessverre fungerer ikke dette skjemaet i Preview. Gå
3. Norsk- og engelskkunnskaper
for søkere som ikke har fullført nordisk 3-årig videregående utdanning, se detaljer på siste side)
til(kun
www.adobe.com
og hent ned Reader for å få
Har du tatt en språktest/-utdanning i norsk og/eller engelsk?
Testen/utdanningen/kurset
må dokumenteres
gjennom opplasting av scannede eksamenspapirer.
tilgang til alle
funksjoner.
Praksis
Test/utdanning/kurs
Resultat
Dato
Deltar du på engelsk-/norskkurs for tiden? (Vennligst gi informasjon om kurset og når du skal ta eksamen)
4.
Generell studiekompetanse (GSK, se detaljer på side 4 ) – sett kryss
Jeg har GSK og har lastet opp scannet vitnemål
5.
Jeg har ikke GSK, men vil søke likevel
Jeg oppnår GSK i søknadsåret
Fordypningsområde
Velg fordypningsområde(r), maks to. Sett et ett-tall for første prioritet og eventuelt et to-tall, dersom du vil søke to
fordypningsområder.
Grafisk kunst
Keramisk kunst
Metall- og smykkekunst
Grad
Tekstilkunst
Side 1 av 5
6.
Motivasjon for søknad
Skriv en kort beskrivelse av din motivasjon for et studium ved Kunstfag:
7.
Portefølje
a)
Retningslinjer for portefølje





Porteføljen skal inneholde dokumentasjon av selvstendige kunstneriske verk/utviklingsarbeid.
Søkere velger selv hva de vil dokumentere, relatert til søknad.
Dokumentasjonen kan være visuell, skriftlig eller i annen relevant form.
Man kan søke med inntil 10 verk i valgfri teknikk. Man kan for eksempel laste opp både bilder, videoer og lydspor.
Det kan innsendes inntil 15 filer (det vil si at noen verk kan dokumenteres med flere bilder) i henhold til nedenstående
krav.
Filene skal være i formatene som er nevnt under, lastes opp i SøknadsWeb og merkes i henhold til den rekkefølgen
man ønsker arbeidene presentert for opptakskomiteen, med studieprogramkoden først (BA kunstfag = KFGU), og
deretter årstallet, slik: KFGU2014-01.jpg, KFGU2014-02.mp4, KFGU2014-03.mp3 … til f.eks. KFGU2014-10.jpg.

Materiale
Video
Bilder
Lyd
Format
MP4, Quicktime
JPEG
Mp3
Lengde/Størrelse
Maks 5 min. video
72dpi (oppløsning tilpasset visning på skjerm)
Maks 5 min. lyd
Videre krav til materialet:
De opplastede filenes størrelse kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen (15 Mb per fil man laster opp). Det åpnes for at
man kan sende inn både bilde, video og lyd. På søknader som inneholder både video og lyd, er 5 minutter maks lengde totalt
for alle video-/lydfiler. For eksempel kan man sende inn to videofiler og tre lydfiler, som hver varer ett minutt. Video/lyd som
varer utover disse fem minuttene vil ikke bli presentert for opptakskomiteen.
Dersom du har video eller lydfiler som overskrider 15 MB må du laste disse filene opp online. F.eks. din hjemmeside, Vimeo,
Youtube eller lignende. Husk å linke til siden du har lastet opp arbeidet ditt på i søknaden og sett J i kolonnen URL i
porteføljeoversikten. Du er selv ansvarlig for at nettadressen er riktig skrevet, at nettsiden fungerer og at arbeidet kan vises i en
vanlig nettleser.
Side 2 av 5
b) Oversikt over innholdet i porteføljen
Vennligst fyll ut listen nedenfor.
Nr.
Bilde/video/lyd/
tekst
Produksjonsår
Materiale/Teknikk
Tittel/Tema
Dimensjoner
URL
(J/N)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Link til webside:
Nr. (i henhold til oversikten over):
Link til webside:
Nr. (i henhold til oversikten over):
Link til webside:
Nr. (i henhold til oversikten over):
Link til webside:
Nr. (i henhold til oversikten over):
Link til webside:
Nr. (i henhold til oversikten over):
Link til webside:
Nr. (i henhold til oversikten over):
8.
Kryss
av
Sjekkliste: jeg har lastet opp følgende dokumenter i SøknadsWeb (sett kryss)
Dokumentkategori i
SøknadsWeb
Dokument
Filnavn
Format
Vitnemål*
Vitnemål GSK.pdf
Vitnemål/karakterutskrift
Portefølje
KFGU2014-01.jpg osv.
PDF
JPEG/
MP4/MP3
Søknadsvedlegg (dette dokumentet)
KFGU2014-soknadsvedlegg.pdf
PDF
Andre dokumenter
Passfoto
Passfoto.jpg
JPEG
Andre dokumenter
Andre dokumenter
*Se detaljer om GSK-krav under
Side 3 av 5
SØKNADSVEILEDNING OG GENERELL INFORMASJON
Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Søkernes rangeres i forhold til resultatene av
opptaksprøvene. Unntak fra krav om generell studiekompetanse kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven
dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.
Du søker direkte til skolen via SøknadsWeb – og ikke gjennom Samordna opptak.
Søknadsfristen er 1. april 2014.
Opptak foretas av en opptakskomite sammensatt av representanter for de ulike fagområdene. Rangering av søkerne skjer etter
samlet vurdering av søknaden, dokumentert arbeid og kvalifikasjoner.
Opptakskomiteens vurdering finner sted uke 17. Resultatet blir sendt på epost. Det blir ikke gitt noen faglig begrunnelse.
Opptaksprøven
Dette er en praktisk prøve som finner sted ved Kunsthøgskolen i Oslo i uke 24.
For å søke på studiet må du registrere deg på nettportalen SøknadsWeb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=khio.
I det følgende vil vi beskrive hva du må gjøre for at din søknad skal være fullstendig.
Registrering på SøknadsWeb
Først legger du inn personopplysninger, deretter velger du opptak og så studium.
Fordypningsområder
Etter at du har valgt studium (bachelorstudium i kunstfag) velger du fordypningsområde(r), maks to, blant følgende valg:
 Grafisk kunst
 Keramisk kunst
 Metall- og smykkekunst
 tekstilkunst
På SøknadsWeb er det ikke mulig å rangere valgene; derfor har vi tatt med dette punktet i dette søknadsvedlegget også (se
over).
Dokumentopplasting
Last opp dokumenter (under Mine dokumenter i SøknadsWeb)
 Vitnemål som viser GSK (se detaljer under) – i kategorien karakterutskrift/vitnemål
 Portefølje (se detaljer på side to) – i kategorien andre dokumenter
 Utfylt og lagret obligatorisk søknadsvedlegg (dette dokumentet, en skrivbar PDF) – i kategorien andre dokumenter
 Representativt passfoto av deg selv – format JPEG, gi filen navnet passfoto.jpg – i kategorien andre dokumenter
Når du laster opp dokumenter, blir du bedt om å oppgi fra-dato og til-dato. Dette er først og fremst ment for utdanning og
praksis. Når det gjelder andre dokumenter, for eksempel det obligatoriske søknadsvedlegget og de kunstneriske arbeidene, kan
du sette datoen da filen sist ble endret. Det er bare fra-datoen som er obligatorisk, dette er markert med en rød stjerne.
Hvis du prøver å laste opp praksisdokumenter, vil du få en feilmelding. Last ikke opp dette, kun vitnemål og karakterutskrifter
som viser utdanning – i tillegg til obligatorisk søknadsvedlegg og portefølje.
Du kan logge deg på flere ganger og legge til ny informasjon og laste opp nye dokumenter helt fram til og med 1. april. Når
søknadsfristen har gått ut, kan du ikke lenger endre noe i søknaden din.
Om generell studiekompetanse (GSK)
Det er krav om generell studiekompetanse (GSK), og dette skal dokumenteres med scannet vitnemål fra videregående skole.
Du laster dette opp i SøknadsWeb under mine dokumenter. Dokumentet må være en PDF og må hete «Vitnemål GSK.pdf».
Søkere som avslutter 3-årig videregående opplæring i 2014, ettersender kopi av vitnemål innen 1. juli – per post – til
Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Side 4 av 5
Har du ikke GSK, kan du søke likevel, siden det i Kunsthøgskolens forskrift åpnes for å gjøre unntak for søkere som gjennom
opptaksprøven viser spesielle faglige kvalifikasjoner. I så fall unnlater du bare å laste opp scannet vitnemål.
Norsk og engelsk språknivå
Søkere uten nordisk videregående utdanning må ha bestått en annen test eller kvalifikasjon som viser nødvendige
språkferdigheter i norsk og engelsk.
Norskkunnskaper kan dokumenteres ved Test i norsk – høyere nivå, skriftlig («Bergenstesten»), bestått eksamen fra trinn 3 i
norsk for utenlandske studenter ved ett av universitetene, eller bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og
samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
De vanligste testene for å dokumentere engelskkunnskaper er TOEFL (Test of English as a Foreign Language) og
IELTS (International English Language Testing Service), Academic test.
Last opp scannet utskrift av resultat av aktuell test og skriv (på side 1) om du har planlagt å gjennomføre en test eller utdanning
i språk denne våren.
Erklæring
I det du søker erklærer du samtidig at all informasjon som du har registrert er korrekt og at dokumenterte arbeider og øvrige
dokumenter er dine egne. Videre erkærer du at e-postadressen som du har oppgitt på SøknadsWeb, blir lest av deg. Du er
ansvarlig for å lese det som sendes av opptaksinformasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo til denne e-postadressen.
Kvittering på e-post
Sjekk at du mottar en kvitteringsmail til e-postadressen du oppga, og les denne grundig. Her finner du søkernummeret, som
skal påføres i dette obligatoriske søknadsvedlegget. Dersom du ikke mottar kvitteringsmail, har trolig søknaden ikke blitt
registrert i datasystemet vårt. Prøv i så fall på nytt.
Har du spørsmål, kan du kontakte [email protected]
Følg Kunsthøgskolen i Oslo på Facebook: https://www.facebook.com/KunsthogskoleniOslo
Følg Kunsthøgskolen i Oslo på Twitter: https://twitter.com/khiotweet
Side 5 av 5

Similar documents