Dokumentert energibesparelse - varmepumpe

Transcription

Dokumentert energibesparelse - varmepumpe
Trygt og optimalt vann!
NORKJEMI AS
Dokumentert energibesparelse - varmepumpe
En er gi bes p a re lse v ed å ins t al l e re en v a r me p u mp e vi l gi b yg ning e r en meg et
god l øn nso m he t . So m e n to m m el fing e r r ege l k a n ma n si at m an s p a re r o p p ti l
2/3 a v f y ri ngs utg ift ene å r lig . Fo r at v a r me pu m pe sy ste me t s ka l f o rtse tte å
fung e re o p ti m al t o g ho l de ene rg i kos tn a den e la ve , m å m an h a se rv i ce o g
ved li k eh o ld a v s ys te me t. En av No r K je m i sin e k un de r f i k k en do k u me nte rt
ene rgi be sp a re ls e p å 7 1 % e tte r re ng jø ri ng a v sit t va r me p u m pe a nl egg . Best i ll e n
væs ke p rø ve og vi k a n d o ku me nt er e bes p a r els es po ten sia l et fo r dit t an l egg !
Faktiske energibesparelser ved kjemisk rengjøring av varmepumpe
En av våre kunder hadde en luft/vann varmepumpe der energibæreren bestod av HX-35 (sprit).
Etter to fyresesonger ble spriten omdannet til syre pga. høyt luftinnhold og det førte til store
driftsproblemer for varmepumpen. Spritkretsen ble kjemisk rengjort og anleggets optimale
funksjon ble gjenopprettet. I ettertid ble et vannbehandlingsprogram implementert for at spriten
ikke skulle skape gjentakende problemer. Kunden fikk en dokument besparelse på 71 % etter en
kjemisk rengjøring.
Faktorer som påviker effekten:
P = Q X Cv X ∆ t
Hvor:
P = effekt (kW)
Q = flow l/s (enheten ved beregninger med luft)
Cv = spesifikk varmekapasitet ved konstant volum
ΔT = temperaturforskjell over gjenvinner.
Før kjemisk rengjøring (venstre), etter første rengjøring
(midten) og etter andre rengjøring (høyre).
Etter kjemisk rengjøring er mye synlig forurensning fra
anlegget løst opp i væsken.
Sprit (HX-35): Cv = 4,2 kJ/(K x ΔT)
Før kjemisk rengjøring
Etter kjemisk rengjøring
Dimensjonert
∆ T = 2 °C
∆ T = 5 °C
∆ T = 5 °C
∆P = 2,0
∆P = 0,6
∆P = 0,6
Flow 3,3 l/s
Flow 4,6 l/s
Flow 4,6 l/s
* Beregningen er basert på full utnyttelse av varmepumpen.
Beregning basert på
Dimensjonert effekt
(P) = oppnådd effekt
Effekt før rengjøring
Ekstra energikostnad
før rengjøring
Reell ekstra kostnad
før rengjøring
HX-35
96,6 kW
27,72 kW
Lavere effekt: 68,88
kW. NOK 75,8 pr time
NOK 54.552 pr mnd.
NOK 36.004
pr. måned*
Hvordan opprettholde varmepumpens effekt over tid?
Et vannbehandlingsprogram må være basert på luftfjerning, korrosjonssikring og mekanisk filtrering
for å oppnå eller opprettholde ønskede verdier ved vannbehandling, for å redusere risikoen for
korrosjon og sedimentering. Et vannbehandlingsprogram vil opprettholde god effekt på anlegget,
noe som vil være et godt ENØK tiltak.
NorKjemi AS tilbyr i tillegg til rengjøring og vedlikehold av varmepumper
serviceavtaler av luft/vann og vann/vann varmepumper.
NorKjemi AS - Brobekkveien 107 - 0582 Oslo - Tlf: 24 11 85 46 - Fax: 24 11 85 45 - E-post: [email protected] - www.norkjemi.no