Notat om bakgrunn for stillingen

Transcription

Notat om bakgrunn for stillingen
Bakgrunn for oppretting av stilling i kontekstuell teologi og global
kristendom
Masterutdanning i interkontekstuell teologi ble opprettet ved det teologiske fakultet i 1997.
Utgangspunktet var at fakultetet i 1995 hadde etablert et nettverk av samarbeidende institusjoner
(INATE) som omfattet Det praktisk teologiske seminar, Diakonhjemmets Høgskole og
internasjonalt med teologiske fakultet ved ulike universiteter eller teologiske høgskoler i
Pietermaritzburg (Sør-Afrika), Sao Leopoldo (Brasil), Budapest (Ungarn), Hong Kong (Kina) og
Gurukul (India). Senere kom Costa Rica og Toronto til. Disse institusjonene hadde en mastergrad
der studieopphold ved søsterinstitusjon kunne inngå i graden.
Det økonomiske grunnlaget var betydelig støtte fra Kirkens Nødhjelp og Den nordisk kristne
buddhistmisjon (fra 2000 Aeropagos), noe som både gjorde det mulig å gi støtte til reise og
opphold for studenter og lærerutveksling, og lønnet (1/2) stilling for koordinator, de første årene
i Oslo, med Sturla Stålsett. LWF har vist interesse for utvekslingsprogrammet, men fant ikke
mulighet til å støtte det økonomisk.
Nettverkets visjon var å arbeide for en teologisk utdanning som tar opp utfordringene fra den
såkalte kontekstuelle teologien på den ene siden, og fra globaliseringen på den annen.
For å betjene dette samarbeidet opprettet TF i 1997 en master i ”Contextual Theology”, senere
omdøpt til ”Intercontexdual Theology”, fordi det var nødvendig at studietilbudene for
utvekslingsstudentene kunne inngå i mastergraden ved hjemme-institusjonen. Den tematiske
sammenhengen med INATE-nettverket kom til uttrykk gjennom oppbyggingen av graden:
Det var basiskurs første året, der interkontekstuell metode og temaer presenteres, dernest arbeid
med
a)bibelske tekster forstått i sin opprinnelige religiøse, politiske og kulturelle kontekst og i samtidig
fortolkning, med hovedvekt på resepsjonen i Afrika og Latin-Amerika (frigjøringsteologi,
feministisk teologi);
b) teologisk forståelse og bearbeiding av smerte, sårbarhet, sykdom og lidelse i sør og nord;
c) ulike emner som interreligiøse relasjoner, kirke og samfunn, religion, fred og konflikt,
gammeltestamentlig teologi, afrikansk feministisk teolog, kjønn og ritualer.
Annet år består av å skrive master thesis under veiledning, støttet av kurs i metode og
vitenskapelig arbeidsmåte.
(Fra Prosess Faglig prioritering, TF, vedlegg 2, 26.11 2012)
Rekrutteringsbasis for Mastergraden var ved siden av utvekslingsstudenter gjennom INATE, i
hovedsak ordningen med kvotestudenter, de aller fleste fra land i Afrika. Imidlertid er dette en
knapp ressurs, som oftest med maks 3-4 studenter hvert år.
Undervisningsressursene kom fra Teologisk fakultet og samarbeidspartnerne i Oslo, praktiskteologisk seminar og Diakonhjemmets høgskole. Noen kurs var spesielt laget for programmet,
andre inngikk i et samarbeid med andre program (for eksempel Det gamle testamente). Sturla
Stålsett hadde en sentral rolle, med deltid som INATE koordinator og i en annen del som ansatt
på fakultetet. Flere av lærerne knyttet seg til programmet, både som kursholdere og som veiledere
til mastergraden, pluss med tiltak av sosial art, deriblant Halvor Moxnes, Berge Furre, Hans
Stifoss-Hanssen fra PTS, Notto Thelle, og etter hvert Kjetil Hafstad, Jone Salomonsen,
Oddbjørn Leirvik, Trygve Wyller og Aud Tønnessen. Sosialantropologen Sidsel Roalkvam var
professor II ved TF 2004-2009. I perioden 2007-2009 var hun ansatt i et to-årig vikariat. I tillegg
til å være forsker på alle våre tre forskningsprosjekter sammen med Kwa-Zulu Natal, har hun
1
særlig bidratt til å styrke undervisningen i etnografisk og kvalitativ metode. Både Salomonsens og
Roalkvams brede metodekompetanse har gjort det forsvarlig å oppfordre studentene til
å ”Conduct field studies in their native countries in relation to their master thesis”, slik det står på
CONTs hjemmeside.
Fakultetet var ved opprettelsen klar over at det var en krevende oppgave: en kontingent av
utenlandsstudenter hadde vi ikke erfaring med, og med usikkerhet om vi maktet å gi tilstrekkelig
av sosialt miljø omkring studiet. Ildsjelene i prosjektet lovte å legge bredsiden til, også på det
sosiale området. Et sentralt ledd i å brygge et sosialt-faglig miljø var Isegran seminarene hvert
semester, med Kjetil Hafstad som initiativtaker og drivkraft.
Etter ca ti års innsats valgte fakultetet å utvide programmet med en PhD-utdanning, for at alle
mastergrader ved fakultetet skulle kunne videreføres til PhD. Den første PhD i kontekstuell
teologi ble avlagt i 2008, inntil 2013 er det avlagt i alt 4 PhD-grader.
Profilen på faget var og er forblitt kritisk og konstruktiv kontekstuell teologi, inspirert av
frigjøringsteologi og feministteologi og kontekstuell bibellesning. Metodisk har TF utviklet faget
til også å omfatte en vesentlig del av kritisk teori (inklusive historisk kritikk, postkologial tenkning
– og kritikk av denne, og bl.a. kirkekritisk ekklesiologi) – som en videreutvikling av i kontekstuell
metode. Faget har konsentrert seg om samtidstolkning av kristendom, men har som sådant vært
åpent for teologiens ulike disipliner. Normalt inngår et par måneders ”feltarbeid” hjemme i
senderlandet (for blant annet å oppnå 12 måneders finansiering av studiet). PhDstudentene
bruker 1 år i hjemlandet. Dette gir gode muligheter for sammenlignende studier.
Fakultetet sier i sin Prosess Faglig prioritering 2012 om betydningen av programmet for
fakultetets forskning: «Gjennom målbevisst arbeid gjennom over 10 år er programmet støttet av
et etablert og robust internasjonalt nettverk. Fakultetet har i to treårsperioder også hatt og har
ennå i kommende tre år forskningssamarbeid med en av samarbeidsinstitusjonene (Universitetet i
KwaZulu Natal, Sør-Afrika), og dette har intensivert samhandlingen i nettverket. Programmet har
gjennom sin teologiske profil god tilknytning til flere av fakultetets forskningsmessige
prioriteringer. Det har også bidratt til å styrke fakultetets internasjonale/globale orientering og
slik vært med på å fornye den teologiske forskningen og det internasjonale forskningssamarbeidet
ved TF.»
Nedenfor vedlegges (vedlegg 2) en liste over hvilke mastergrader og PhDgrader som er avlagt fra
2004-2013 (dessverre har vi ikke fått med de første 8 årenes virksomhet i oversikten). Fra
administrasjonen inngår (vedlegg 3) en liten oversikt over hvilke kurs som har vært tilbudt under
programmet. Det klippes også inn noen av de sentrale profileringsuttrykk som TFs hjemmeside
gir om faget (vedlegg 1).
Siden 1996 har store forandringer skjedd når det gjelder rekruttering. De første årene var det flere
utvekslingsstudenter gjennom INATE-nettverket, med en nokså sammensatt studentgruppe,
både fra Østen og fra Latin-Amerika, med innslag fra Ungarn og USA og Canada. Etter noen år
der TF hadde ledelsen av INATE, ble ledelsen fra 2001 overført til Sør-Afrika og senere til
Canada, og det svekket rekrutteringen til/fra Norge. Dessverre begynte de finansierende
institusjonene, Kirkens Nødhjelp og Aeropagos å trekke seg ut, likeså Diakonhjemmet på
undervisningssiden. Dette førte til at det nå, bortsett fra utveksling med Kwazulu-Natal, er
kvotestipendene som har tatt over som finansieringskilde. Det har medført at studentene fra Sør
kommer i større grad fra Afrika, og vi har hatt studenter i stort tall fra Sør-Afrika, Tanzania og
Ghana, men også noen fra Kenya, Malawi, Etiopia, Zimbabwe og Sierra Leone. Det har utviklet
seg et godt samarbeid, også forskningsmessig med Sør-Afrika og det er utviklet samvirke med
utdanningsinstitusjoner i Kenya og Tanzania. I 2013 hadde programmet 3 PhD studenter og 12
masterstudenter.
2
På lærersiden har TF for lengst lagt arbeidet innen dette programmet til de normale
vitenskapelige stillingene. Særlig sentralt har Halvor Moxnes, Jona Salomonsen og Kjetil Hafstad
stått. De såkalte ”Isegran-seminarene” har i de siste årene i hver termin vært et faglig og sosial
samlingspunkt, der førsteårs, andreårs og PhDstudentene har vært sammen over to dager og
arbeidet med prosjektutvikling og forelesninger – og ikke minst felles matlaging, noe som har
skapt et godt sosialt ”lim” i gruppen. Seminarene har bidratt til gode kommunikasjonsforhold
med lærene.
Dette kan ikke videreføres på samme måten: Halvor Moxnes slutter våren 2014, og Kjetil
Hafstad trolig i løpet av 2016. Det er behov for én i staben som kan ha et hovedansvar for dette
programmet – og medvirke til fakultetets øvrige programmer likeså. Forslaget til betenkning gir
uttrykk for nærliggende kompetansekrav for en slik stilling, i lys av den erfaring vi har hatt siden
1996.
3
Vedlegg 1
Klipp fra TFs hjemmeside om programmet
This Master program seeks to integrate the insights of Contextual Theology and those of Interreligious
Studies under the heading of ”intercontextual” theology.
The first year is concentrated on courses and seminars. The students are expected to participate with oral
and written presentations. The second year is focused on writing a Master thesis.
The compulsory courses will introduce you to main perspectives in contextual theologies, liberation and
feminist theologies, interreligious dialogue and postcolonial and globalization studies with an emphasis on
methods and issues.
The optional courses will introduce you to:

Central Biblical texts in the religious, cultural and
political contexts of the Gospels, as well as in the contexts of modern
readers, especially in Africa and Latin-America.

The understanding of pain, illness and suffering, both in
the first and the third world contexts.

Subjects like Interreligious Relations, Church and Society,
Religion - Peace and Conflict and Old Testament Theology.
The optional courses offered will alternate from semester to semester.
The objective is to provide the students with a thorough knowledge of theories and methods related to
intercontextual theology and to apply this to all theological disciplines.
Your work on the master thesis will introduce you to scholarly methods and the process of structuring an
academic thesis. Your choice of subject will be made under guidance of a supervisor appointed by the
Faculty. You will receive further guidance throughout the whole writing process.
The first year of the programme consist of courses and seminars, 60 credits (ECTS), of which 20 credits
are compulsory. Second year students are expected to work on their master thesis, 60 credits.
Compulsory courses:

CONT4504 - Intercontextual Theology (I): Issues, Models and Theoretical Tools

CONT4605 - Master Thesis Seminar
Optional courses:
The optional courses will alternate from semester to semester. Courses offered Spring 2014:

CONT4405 - Empire and Christianity

DIAK4223 - Citizenship

RESA4214 - Religion and Politics in Europe

RRE4204 - Comparative Ritual: Early Jewish, Christian and Muslim worship
Students are encouraged to:
4

Conduct field studies in their native countries in relation to their master thesis.

Participate in student exchange programs with institutions and study programs abroad with a
similar orientation and level

Direct participation of lecturers from institutions abroad will also be actively pursued.
Career prospects
The program prepares for international pastoral ministry, teaching, social or diaconal work, and for further
studies and research.
Vedlegg 2
PHD-OPPGAVER INTERKONTEKSTUELL TEOLOGI
Publisert i TFs PHD-serie Acta Theologica
Hilinti, Syprian Yohana, 1975Gendering divinities, endangering humans? : theological and anthropological constructions of
gender equality and ambiguity among the Wanyaturu-Iraqw of Tanzania / Syprian Yohana Hilinti.
[Oslo] : Faculty of Theology, University of Oslo, 2013. - 229 s. - (Acta theologica ; no. 48)
Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2013.
Dube, Zorodzai
Storytelling in times of violence : hearing the exorcism stories in Zimbabwe and in Mark's
community / Zorodzai Dube. - [Oslo] : Faculty of
Theology, University of Oslo, 2012. - 302 s. - (Acta theologica ; no. 41)
Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2012.
Mligo, Elia Shabani
Jesus and the stigmatized : reading the Gospel of John in a context of HIV/AIDS-related
stigmatization in Tanzania / Elia Shabani Mligo. - [Oslo] :
Faculty of Theology, University of Oslo, 2009. - 377 s. - (Acta theologica ; no. 30)
Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2009.
Maseno, Loreen Iminza, 1978Widows' christologies : a preliminary feminist analysis of Abanyole widows' christologies
considering kinship, gender and the power of naming / by Loreen Iminza Maseno.
[Oslo] : Faculty of Theology, University of Oslo :
Unipub, 2008. - 264 s. - (Acta theologica ; no. 22)
Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2008.
MASTEROPPGAVER PÅ PROGRAMMET FOR
INTERKONTEKSTUELL TEOLOGI 2004-2013
Abraham, Felicity
The akan worldview and the prosperity teaching : continuities and discontinuities
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2004
Oppstilling: Ma 14
Chimbunde, Nyasha
Clergy and lay pastoral ministry : new horizons in shared pastoral care in Zimbabwea
Churches
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2004
Oppstilling: Ma 16
5
Hovig, Marte Kristin
Dancing on the holy ground : embodied expressions
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2004
Oppstilling: Ma 12
Maseno, Loreen Iminza
Gendering the inculturation debate : a critical discussion of four African women
theologians' entry into the inculturation scene and how their perspectives contribute to 'gender'
and reframe the inculturation debate
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2004
Oppstilling: Ma 13
Mligo, Elia Shabani
Jesus and the divorce commandment : a contextual approach to the doctrine of marriage,
divorce and remarriage in the E.L.C.T in the light of the Gospel according to Mark
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2004
Oppstilling: Ma 11
Chigwenembe, Richards Costern
Pastoral councelling and care of people living with HIV/AIDS : an opportunity to the
church
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2005
Oppstilling: Ma 28
Mwakisimba, Ikupilika Moses
The application of Nyakyusa culture onto the Church as a challenge to the Evangelical
Lutheran Church in Tanzania/Konde diocese
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2005
Oppstilling: Ma 29
Nwaru, Bright Ibeabughichi
Disconcordant traditions? : studies in African concept of human destiny : Christianity and
Ilu-uwa of the Igbo tradition
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2005
Oppstilling: Ma 27
Ulime, Ombeni Martin
The ambiguity of administration and management in the Evangelical Lutheran Church in
Tanzania (ELCT) in the light of peace making and conflict resolution
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2005
Oppstilling: Ma 30
Akpuh, Ugochukwu Samson
Investigating the problem of "no other name" (religious exclusivism) among the Nigerian
christians and muslims in Oslo Norway : the Nigerian Union as a case study
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2006
Oppstilling: Ma 39
Asinor, Charles
Religious identity and its potential for violent conflicts : a Ghanian perspective
6
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2006
Oppstilling: Ma 40
Wijaya, Andrias
Developing an inter-contextual theological method for the context of Indonesia
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2006
Oppstilling: Ma 38
Hilinti, Syphrian Yohana
Jesus and African 'muntu' cycle of life : viewing Christology from African understanding
of humanity and life among the Wanyaturu of Tanzania
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2007
Oppstilling: Ma 59
Yigzaw, Demlew Yinesu
Pastoral care and counseling in the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church context : the
Addis Ababa diocese Churches' experience
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2007
Oppstilling: Ma 61
Zorodzai, Dube
Kingdom of God in Mark's feeding stories : how Chikore rural peasants read and reflect
on the text from their social context in Zimbabwe
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2007
Oppstilling: Ma 60
Agboh, Bernard Yao
Theology in Ghana : a study of the contemporary dialogue between the traditional
African religion and Christianity in Ghana with a focus on the divine
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2008
Oppstilling: Ma 81
Eftodi, Ion
The sufferings of Jesus in the theology of Jürgen Moltmann and Dumitru Staniloae
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2008
Oppstilling: Ma 93
Kanana, Muketha Dorcas
Single women and the Methodist Church i Kenya : perceptions, attitudes and roles : a
case study of the Mck Kaaga Synod.
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2008
Oppstilling: Ma 79
Kinyamagoha, Zawadi Job Andrew
The pastor in a changing society : effects of social change on the role of the pastor in the
Evangelical Lutheran Church in Tanzania
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2008
Oppstilling: Ma 82
Kurubai, Rebecca Maduley
7
From doubt to acceptance : the coming of women into the clergy ministry in the - The
Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT)
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2008
Oppstilling: Ma 91
Nwaeke, Felix Chukwudi
The gospel enshrined in African traditional religion and culture : a study on the concept
of salvation and the cult of ancestor veneration
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2008
Oppstilling: Ma 80
Kashoni, Venansio Pambanani
Guidance and councelling on the peripheral in Malawian secondary schools - a chasm in
pastoral care : the case study of two secondary schools in Lilongwe district
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2009
Oppstilling: Ma 94
Simon, Abafari
The role of the Catholic church in the human resource development of Ghana
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2009
Oppstilling: Ma 96
Suboh, Warren
Religious freedom in the Malaysian context : a Christian and interreligious response to the
current conversion cases
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2009
Oppstilling: Ma 95
Eshun, Edwin Kwame
Socio-religious implication of the practice of "sakawa" among the youth in Ghana : a case
study of dome community
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2010
Oppstilling: Ma 142
Etikpah, Samuel Bile
Interreligious relations : the potency of peaceful coexistence for community development
in rural Ghana
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2010
Oppstilling: Ma 132
Moberg, Anne Christine
Gratis heroin? : et kritisk perspektiv på normative grunner i debatten om heroinstøttet
behandling
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2010
Oppstilling: Ma 133
Amonzem, Dominic Wemochiga
Jesus and the poor : reading stories of poverty in the Gospel of Luke in the context of
poverty amongh widows in Upper Eastern Ghana
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2011
Oppstilling: Ma 165
8
Chamshama, Rhoda Emmanuel
Prostitution, culture and church : a study of gender inequality in Chalinze, Tanzania
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2011
Oppstilling: Ma 164
Korsmo, Åsta
Fristil som åndelig terapi? : en oppgave om Gud og hiphop
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2011
Oppstilling: Ma 167
Langston, Christopher
Has Israel forgotten its own history? : a comparison of the ancient Israelites and modernday Palestinians through the lens of Postcolonialism
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2011
Oppstilling: Ma 166
Ghansah, William Ekow
Encounters between Christianity and African traditional religion in Fante funeral
practices : a critical discussion of the funeral practices of the Fantes in Ghana
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2012
Oppstilling: Ma 182
Munisi, Andrew Simon
Images of Jesus on Isaale rituals : a christology of tree from Mashami-Chagga of Tanzania
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2012
Oppstilling: Ma 181
Olana, Ragatu
The three 'unholy trinity' : the impact of culture, social setting and religion on the status
of women in the church and society
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2012
Oppstilling: Ma 183
Lyimo, Godrick Efraim
The empowerment of women : an investigation of the contributions of Ushirika wa
Neema Deaconess Centre in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania - Northern Dioceses
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2013
Oppstilling: Ma 200
Stiles-Ocran, David
Jesus' Kingdom message and Ghana's new Christianity : a contextual approach to the
praxis of the Kingdom of God
Mastergradsoppgave i interkontekstuell teologi, 2013
Oppstilling: Ma 201
Vedlegg 3:
Utvalg av kurser som er gitt i programmet de siste årene:
EMNER I CONT (og i TFF og RESA for CONT studenter):
CONT4101 New Testament contexual Theology: Jesus and the Kingdom of God
9
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4101/)
CONT4102* Old Testament Contexual Theology
CONT4103 Paul - His Life and Theology
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4103/)
CONT4104 Childhood - Theological and Socio-cultural Perspectives
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4104/)
CONT4105 Old Testament text and theology
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4105/)
CONT4201* Old Testament Contexual Theology
CONT4301 Church and Religion in Norwegian Society
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4301/)
CONT4401 Religion: Source of Conflicts - Resource for Peace
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4401/)
CONT4402 Interreligious relations
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4402/)
CONT4403 Jesus in Cultural Complexity
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4403/)
CONT4404 Postcolonial readings of the New Testament
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4404/)
TFF4215 Ritual Studies (2009 og 2011)
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TFF4215/)
RESA4207 Piety, Modernity and Gender (2010)
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/RESA4209/index.html)
CONT4405 Empire and Christianity
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4405/)
CONT4501 Intercontextual theology (I) - Methods and Issues
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4501/)
CONT4502 Faith, Health and Care
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4502/)
CONT4503 Intercontextual theology (II) - Methodological perspectives
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4503/)
CONT4504 Intercontextual Theology (I): Issues, models and theoretical
tools (http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4504/)
10
CONT4506* Intercontextual Theology (II): Feminist and interreligious
perspectives
CONT4601 Master thesis seminar
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4601/)
CONT4602 Master Thesis in Intercontextual Theology
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4602/)
CONT4603 Broken bodies*
CONT4604 Master thesis: methods and research design*
CONT4605 Master Thesis Seminar
(http://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/CONT4605/)
11