3. Lagring, klargjøring, oppstilling

Transcription

3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
NO
B2000
Drifts- og monteringsanvisning for eksplosjonssikre gir og girmotorer
Innholdsfortegnelse
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Anvisninger ............................................................................................................ 4 Generelle Anvisninger ........................................................................................... 4 Tegn for sikkerhet og tips ...................................................................................... 4 Formålsmessig bruk............................................................................................... 4 Sikkerhetsanvisninger ............................................................................................ 5 Skrotning ................................................................................................................ 5 2 2.1 Girbeskrivelse ........................................................................................................ 7 Typebetegnelser og girtyper .................................................................................. 7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Lagring, klargjøring, oppstilling ............................................................................ 12 Lagring av gir ....................................................................................................... 12 Langtidslagring..................................................................................................... 12 Kontroll av giret .................................................................................................... 13 Kontroll av typeskiltdata ....................................................................................... 13 Kontroll av modell ................................................................................................ 15 Forberedelser til oppstilling .................................................................................. 15 Oppstilling av giret ............................................................................................... 16 Montering av nav på giraksler.............................................................................. 17 Montering av påsettingsgir................................................................................... 18 Montering av krympeskiver .................................................................................. 21 Montering av dekselhetter ................................................................................... 22 Montering av en standardmotor ........................................................................... 23 Senere lakkering .................................................................................................. 25 Temperaturklistremerker ...................................................................................... 25 Montering av kjøleslangen på kjølesystemet....................................................... 25 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Oppstart ............................................................................................................... 27 Kontrollere oljenivået ........................................................................................... 27 Aktivering av den automatiske smørestoffgiveren ............................................... 28 Temperaturmåling ................................................................................................ 29 Drift med smøremiddelkjøling .............................................................................. 30 Kontroll av giret .................................................................................................... 31 Sjekkliste .............................................................................................................. 31 Drift av giret i Ex-området .................................................................................... 32 5 5.1 5.2 Inspeksjon og vedlikehold.................................................................................... 33 Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller ............................................................... 33 Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider.................................................................. 33 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Vedlegg ................................................................................................................ 41 Byggformer og vedlikehold .................................................................................. 41 Smørestoffer ........................................................................................................ 54 Skruetiltrekningsmomenter .................................................................................. 55 Driftsfeil ................................................................................................................ 55 Samsvarserklæring .............................................................................................. 56 www.nord.com
B2000-NO-0413
-3-
1. Anvisninger
1
Anvisninger
1.1 Generelle Anvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du jobber på giret og tar giret i drift. Anvisningene i
denne brukerveiledningen må absolutt følges. Denne bruksanvisningen og alle tilhørende
spesialdokumentasjon skal oppbevares i umiddelbar nærhet til giret. Ved girmotorer skal i tillegg
brukerveiledningen for motoren overholdes.
Hvis det er bygget på eller inn flere komponenter (f.eks. motor, kjøleanlegg, trykksensor
osv.) eller komponenter (f.eks. kjøleanlegg) på giret, skal også bruksanvisningen for
disse komponentene følges.
Hvis du ikke forstår innholdet i denne bruksanvisningen eller det kreves ekstra bruksanvisninger,
forhør deg med Getriebebau NORD.
1.2 Tegn for sikkerhet og tips
Vennligst følg strengt de følgende tegn for sikkerhet og tips!
Fare!
Livsfare og fare for skade på personer
Forsiktig!
Skader på maskinen er mulig
Merk!
Nyttig informasjon
Fare!
Viktige opplysninger om eksplosjonsvern
1.3 Formålsmessig bruk
Disse girene produserer en dreiebevegelse og er beregnet for industrielle anlegg. De oppfyller
eksplosjonsvernkravene i direktiv 94/9/EF (ATEX 100a) for den kategorien som er angitt på
typeskiltet. I løpet av driften er ingen blanding av kategori IID og IIG tillatt. I tilfelle en
hybridblanding ugyldiggjøres ATEX-godkjennelsen for giret.
De tekniske dataene som finnes på typeskiltet må overholdes. Dokumentasjonen skal
følges. Det skal tas tilsvarende sikkerhetstiltak ved bruk der utfall av et gir eller girmotor kan føre
til fare for personer.
-4-
B2000-NO-0413
www.nord.com
1. Anvisninger
1.4 Sikkerhetsanvisninger
Fare!
Alt arbeid, slik som f.eks. transport, lagring, oppstilling, elektrisk tilkobling,
idriftssetting, vedlikehold og reparasjon skal kun utføres uten tilstedeværelse av
eksplosiv atmosfære.
Alt arbeid, slik som f.eks. transport, lagring, oppstilling, elektrisk tilkobling, idriftssetting,
vedlikehold, pleie og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert fagpersonale. Det anbefales at
reparasjoner på NORD-produkter utføres av NORD-Service.
Fare!
Monterings- og vedlikeholdsarbeid skal bare utføres ved stillestående gir. Motoren skal være
spenningsfri og være sikret mot gjeninnkopling.
Før innkobling skal et avdrivningselement trekkes opp eller passfjærene sikres.
Fare!
Bruk kun de øyeboltene som er skrudd inn på giret ved transport. Det er ikke tillatt å
anbringe tilleggslast på giret. Hvis det ved girmotorer er anbrakt en ekstra øyebolt på
motoren, skal denne også brukes. Unngå å trekke på skrå på øyeboltene.
Transportmiddel og heiseapparater må ha en tilstrekkelig bærekapasitet.
Ta hensyn til alle sikkerhetsanvisninger, også de som finnes i de enkelte kapitlene i denne
brukerveiledningen. Dessuten skal alle nasjonale og andre gjeldende forskrifter for sikkerhet og
ulykkesforebyggelse overholdes.
Fare!
Alvorlige personskader og skader på gjenstander kan oppstå gjennom feil installasjon,
ikke-formålsmessig bruk, feil betjening, ikke-overholdelse av sikkerhetsanvisningene, ikke
tillatt fjerning av husdeler eller vernedeksler, samt konstruksjonsmessige endringer på giret.
1.5 Skrotning
Ta hensyn til de gjeldende lokale bestemmelsene. Spesielt skal smørestoffer samles og
bortskaffes!
Girdeler:
Materiale:
Tannhjul, aksler, valselager, passfjær, sikringsringer, …
Stål
Girkasse, kassedeler, …
Grått støpejern
Lettmetallgirkasse, lettmetallkassedeler, …
Aluminium
Snekkehjul, bøssinger, ...
Bronse
Akseltetningsringer, blindlokk, gummielementer, …
Elastomer med stål
Koblingsdeler
Plast med stål
Flate tetninger
Asbestfritt tetningsmateriale
Girolje
Mineralolje med additiver
www.nord.com
B2000-NO-0413
-5-
1. Anvisninger
Girolje, syntetisk (typeskiltmerking: CLP PG)
Smørestoff på polyglykolbase
Kjøleslange, innstøpningsmasse på kjøleslangen, forskruning
Kobber, epoksid, messing
-6-
B2000-NO-0413
www.nord.com
2. Girbeskrivelse
2
Girbeskrivelse
2.1 Typebetegnelser og girtyper
Tannhjulsgir
Typebetegnelser:
SK 11E, SK 21E, ..... SK 51E (1-trinns)
SK 02, SK 12, ........ SK 52, SK 62N (2-trinns)
SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53 (3-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotutførelse
F
Flens B5
XZ
Fot- og flens B14
XF
Fot- og flens B5
VL
Forsterket lagring
AL
Forsterket aksiallagring
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
OA Oljeutjevningsbeholder
SO1 Syntetisk olje ISO VG 220
Tannhjulsgir
Typebetegnelser:
SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 (2-trinns)
SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 (3-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotutførelse
F
Flens B5
XZ
Fot- og flens B14
XF
Fot- og flens B5
VL
Forsterket lagring
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
OA Oljeutjevningsbeholder
SO1 Syntetisk olje ISO VG 220
www.nord.com
B2000-NO-0413
-7-
2. Girbeskrivelse
Tannhjulsgir NORDBLOC
Typebetegnelser:
SK 320, SK 172, SK 272, ..... SK 972 (2-trinns)
SK 273, SK 373, ..... SK 973 (3-trinns)
SK 072.1, SK 172.1 (2-trinns)
SK 372.1, …. SK 672,1 (2-trinns)
SK 373.1, …. SK 673.1 (3-trinns)
SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 (2-trinns)
SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 (3-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotutførelse
F
Flens B5
XZ
Fot- og flens B14
XF
Fot- og flens B5
VL
Forsterket radiallagring
AL
Forsterket aksiallagring
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
OA Oljeutjevningsbeholder
SO1 Syntetisk olje ISO VG 220
Standard tannhjulsgir
Typebetegnelser:
SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-trinns)
SK 000, SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotutførelse
Z
Flens B14
XZ
Fot- og flens B14
XF
Fot- og flens B5
F
Flens B5
5
Forsterket utgående aksel
V
Utgående aksel
AL
Forsterket aksiallagring
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
SO1 Syntetisk olje ISO VG 220
-8-
B2000-NO-0413
www.nord.com
2. Girbeskrivelse
Tappveksler
Typebetegnelser:
SK 0182NB, SK 0282NB, SK 1282, ..... SK 9282, SK 10282, SK 11282
(2-trinns)
SK 1382NB, SK 2382, ….. SK 9382, SK 10382, SK 11382, SK 12382
(3-trinns)
www.nord.com
B2000-NO-0413
Utførelser/alternativer
A
Hulakselutførelse
V
Hel akselutførelse
Z
Flens B14
F
Flens B5
X
Fotfeste
S
Krympeskive
VS
Forsterket krympeskive
EA
Hulaksel med spline
G
Gummibuffer
VG Forsterket gummibuffer
B
Festeelement
H
Dekselhette som berøringsvern
H66 Dekselhette IP66
VL
Forsterket lagring
VLII Røreverksutførelse
VLIII Røreverksutførelse Drywell
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
OA Oljeutjevningsbeholder
SO1 Syntetisk olje ISO VG 220
CC Husdeksel med kjøleslange
OT Oljestandsbeholder
-9-
2. Girbeskrivelse
Vinkelgir
Typebetegnelser:
SK 92072, SK 92172, SK 92372, SK 92672, SK 92772
SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1,
SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1
(2-trinns)
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1,
SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1,
SK 9092.1, SK 9096.1 (3-trinns)
SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1,
SK 9053.1 (4-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotfeste med hel aksel
A
Hulakselutførelse
V
Hel akselutførelse
L
Hel aksel, tosidet
Z
Flens B14
F
Flens B5
X
Fotfeste
D
Momentarm
K
Dreiemomentkonsoll
S
Krympeskive
VS
Forsterket krympeskive
EA
Hulaksel med spline
R
Tilbakeløpssperre
B
Festeelement
H
Dekselhette som berøringsvern
H66 Dekselhette IP66
VL
Forsterket lagring
VLII Røreverksutførelse
VLIII Røreverksutførelse Drywell
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
OA Oljeutjevningsbeholder
SO1 Syntetisk olje ISO VG 220
CC Husdeksel med kjøleslange
Tannhjul-snekkegir
Typebetegnelser:
SK 02040, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125
(2-trinns)
SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125
(3-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotfeste med hel aksel
A
Hulakselutførelse
V
Hel akselutførelse
L
Hel aksel, tosidet
X
Fotfeste
Z
Flens B14
F
Flens B5
D
Momentarm
S
Krympeskive
B
Festeelement
H
Dekselhette som berøringsvern
H66 Dekselhette IP66
VL
Forsterket lagring
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
OA Oljeutjevningsbeholder
-10-
B2000-NO-0413
www.nord.com
2. Girbeskrivelse
Snekkegir MINIBLOC
Typebetegnelser:
SK 1S 32, SK 1S 40, SK 1S 50, SK 1S 63, SK 1SU... ,
SK 1SM 31, SK 1SM 40, SK 1SM 50, SK 1SM 63, (1-stufig)
SK 2S32NB, SK 2S40NB, SK 2S50NB, SK 2S63NB, SK 2SU…,
SK 2SM40, SK 2SM50, SK 2SM63 (2-trinns)
Utførelser/alternativer
Fotfeste med hel aksel
A
Hulakselutførelse
V
Hel akselutførelse
L
Hel aksel, tosidet
Z
Flens B14
F
Flens B5
D
Momentarm
X
Fotfeste
B
Festeelement
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
UNIVERSAL snekkegir
Typebetegnelser:
SK 1SI31, SK 1SI40, SK 1SI50, SK 1SI63, SK 1SI75,
SK 1SID31, SK 1SID40, SK 1SID50, SK 1SID63, SK 1SID75
SK 1SIS31,…, SK 1SIS75,
SK 1SD31, SK 1SD40, SK 1SD50, SK 1SD63,
SK 1SIS-D31,…, SK 1SIS-D63
SK 1SMI31, SK 1SMI40, SK 1SMI50, SK 1SMI63, SK 1SMI75
SK 1SMID31,…, SK 1SMID63 (1-trinns)
SK 2SD40, SK 2SD50, SK 2SD63, SK 1SI…/31, SK 1SI…/H10,
SK 2SID40,…, SK 2SID63
SK 2SIS-D40,…, SK 2SIS-D63
SK 2SMI40, SK 2SMI50, SK 2SMI63
SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID 63 (2-trinns)
Utførelser/alternativer
V
Fullaksel hhv. innstikningsaksel
A
Hulakselutførelse
L
Hel aksel, tosidet
X
Føtter på tre sider
Z
Flens B14
F
Flens B5
D
Momentarm
H
Deksel
H10 Modulært tannhjulsfortrinn
/31 Snekkefortrinn
/40 Snekkefortrinn
IEC IEC standard motorpåbygging
NEMA NEMA standard motorpåbygging
W
Med fri drivaksel
VI
Viton akseltetningsringer
Dobbeltgir er sammensatte gir fra to enkeltgir. De skal behandles etter denne anvisningen, og
likevel som to enkeltgir.
Typebetegnelse dobbeltgir: f.eks. SK 73/22 (består av enkeltgirene SK 73 og SK 22).
www.nord.com
B2000-NO-0413
-11-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
3
Lagring, klargjøring, oppstilling
3.1 Lagring av gir
Pass på følgende ved lagring:
 Sikre lagring i innbyggingsstilling (se kap. 3.4 og 3.5) og giret mot fall.
 Smør blanke kasseflater og aksler med litt olje.
 Lagring i tørre rom.
 Temperatur uten store svingninger i området –5 °C til +50 .
 Relativ luftfuktighet lavere enn 60 %.
 Unngå direkte sollys hhv. UV-lys.
 Unngå aggressive, korrosive stoffer (kontaminert luft, ozon, gasser, løsemidler, syrer, lut,
salter, radioaktivitet sov.) i omgivelsene.
 Ingen rystelser eller svingninger.
3.2 Langtidslagring
Merk!
Ved lagrings- og stillstandstider på mer enn 9 måneder anbefaler Getriebebau NORD
alternativet for langsiktig lagring. Med alternativet for langsiktig lagring og de tiltakene
som er oppført nedenfor, er det mulig med en lagring på ca. 2 år. Siden den faktiske
belastningen er svært avhengig av de lokale betingelsene, kan tidsangivelsene kun
betraktes som veiledende verdier.
Tilstand på gir og lagerrom for langsiktig lagring før idriftsettelse:
 Sikre lagring i innbyggingsstilling (se kap. 3.4 og 3.5) og giret mot fall.
 Transportskader på ytre lakk skal utbedres. Flensanleggsflater og akselender skal
kontrolleres for å se om det er påført et egnet rustbeskyttende middel, påfør evt. et egnet
rustbeskyttende middel på flatene.
 Girene med alternativet for langsiktig lagring er fullstendig fylt med smørestoff eller har VCIkorrosjonsbeskyttelsesmiddel blandet med giroljen. (Se klistremerke på giret.)
 Tetningssnoren i lufteskruen skal ikke fjernes i løpet av lagringen, giret må være tett lukket.
 Lagring i tørre rom.
 I tropiske områder skal drevet beskyttes mot insekter.
 Temperatur uten store svingninger i området –5 °C til +40 .
 Relativ luftfuktighet lavere enn 60 %.
 Unngå direkte sollys hhv. UV-lys.
 Unngå aggressive, korrosive stoffer (kontaminert luft, ozon, gasser, løsemidler, syrer, lut,
salter, radioaktivitet sov.) i omgivelsene.
 Ingen rystelser eller svingninger.
Tiltak i løpet av lagringstiden hhv. stillstanden.
 Hvis den relative luftfuktigheten ligger ved < 50 %, kan giret lagres i inntil 3 år.
-12-
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Tiltak før idriftsettelsen
 Hvis lagringstiden hhv. stillstandstiden overstiger omtrent 2 år, eller hvis temperaturen ved en
kortere lagring avviker sterkt fra standardområdet, skal smørestoffet i giret skiftes før
idriftsettelse (se kap. 5.2).
 Ved fullstendig fylt gir må oljestanden reduseres ifølge bygningsformen før idriftsettelse (se
kap. 3.5 og 6.1).
3.3 Kontroll av giret
Fare!
Giret skal kontrolleres og skal kun monteres hvis:
 Ingen skader, f.eks. gjennom lagring eller transport, oppdages. Undersøk spesielt
akseltetningsringer, lukningshetter og deksler for skader.
 Ingen utetthet hhv. ikke noe oljetap er synlig.
 Ingen korrosjon eller andre tegn på ukorrekt eller fuktig lagring finnes.
 Pakningsmaterialene ble fjernet uten rester.
3.4 Kontroll av typeskiltdata
Typeskiltet må være godt festet på giret og skal ikke utsettes for varig tilsmussing. Hvis
typeskiltet er uleselig eller skadet, henvend deg til NORDs serviceavdeling.
Bilde 3-1: Typeskilt (eksempel)
www.nord.com
B2000-NO-0413
-13-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Forklaring av typeskiltet
Forkortelse
Enhet
Betegnelse
se
Typ
-
NORD - girtype
Nr.
-
Fabrikasjonsnummer
iges
n2
-
Total giroverføring
Nominelt turtall på utgående aksel *
n1
min-1
min-1
IM
-
Monteringsretning
M2
P1
Nm
Maks. tillatt dreiemoment på utgående aksel
kW
Maks. tillatt drivytelse hhv. motorytelse
Bj
-
Produksjonsår
FR2
kN
Maks. tillatt tverrkraft på utgående aksel
Kap. 3.8
FR1
kN
Maks. tillatt tverrkraft på girdrivakselen ved alternativ W
Kap. 3.8
Tu
°C
tillatt omgivelsestemperaturområde for giret
FA2
FA1
kN
Maks. tillatt aksialkraft på utgående aksel
Kap. 3.8
kN
Maks. tillatt aksialkraft på girdrivakselen ved alternativ W
Kap. 3.8
MI
h
Intervall på generaloverhaling på giret i driftstimer
hhv. angivelse av dimensjonsfri vedlikeholdsklasse CM
Kap. 5.2
Kap. 5.2
xR2
Oil
mm
maks. mål for kraftinnledningspunktet til tverrkraften FR2
Kap. 3.8
-
Giroljetype (standardbetegnelse)
Kap. 6.2
Siste linje
-
Merking etter ATEX (DIN EN 13463-1):
Nominelt turtall på girdrivakselen hhv. drivmotoren *
Kap. 6.1
1.
2.
3.
4.
5.
S
-
Gruppe (alltid II, ikke for bergverk)
Kategorie (2G, 3G ved gass hhv. 2D, 3D ved støv)
Tennverntype hvis til stede (c)
Eksplosjonsgruppe hvis til stede (IIC, IIB)
Temperaturklasse (T1-T3 eller T4 ved gass) hhv.maks.
overflatetemperatur (f.eks. 125 °C ved støv)
6. Temperaturmåling ved idriftssetting (X)
Nummer på spesialdokumentasjon som består av lev.nr./år
Kap. 4.3
* De maksimalt tillatte turtallene ligger 10 % over nominelt turtall, når den maksimalt tillatte drivytelsen P1 ikke
overskrides her.
Hvis feltene FR1, FR2, FA1 og FA2 er tomme, er kreftene lik null. Hvis feltet xR2 er tomt, er kraftgrepet på
FR2 midt på drivakseltappen (se bilde 3-4).
Fare!
Det skal kontrolleres og sikres at girtypen, alle tekniske data og merkingen etter ATEX
stemmer overens med angivelsene i anleggs- hhv. maskinprosjekteringen.
Vær oppmerksom på at girmotorer for elektromotorer har et eget typeskilt med en separat
merking etter ATEX. Også motormerkingen må stemme overens med angivelsene i anleggshhv. maskinprosjekteringen. For girmotorenheten gjelder det aktuelt lavere
eksplosjonsvernet for gir- og elektromotormerkingen. Hvis elektromotoren drives av en
omformer, trenger motoren en godkjenning ifølge ATEX for omformerdriften.
-14-
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
3.5 Kontroll av modell
Fare!
Giret skal kun brukes i den angitte konstruksjonen. Tillatt konstruksjon står på
typeskiltet (IM ....). Hvis det er oppført en X i feltet IM, må spesialdokumentasjonen med
nummeret som står i feltet S, overholdes. Kap. 6.1 hhv. spesialdokumentasjonen viser
modellene for de enkelte girtypene. Det må kontrolleres og sikres at konstruksjonen
tilsvarer den monterte installasjonsplassen ifølge typeskiltet og at installasjonsplassen
ikke endrer seg i drift.
UNIVERSAL snekkegir type SK1SI... er bygguavhengig, ved disse apparattypene er
forkortelsen UN oppført på typeskiltet i feltet IM.
3.6 Forberedelser til oppstilling
Drivverket skal kontrolleres og skal kun monteres hvis det ikke oppdages noen skader fra
transporten eller utettheter. Undersøk spesielt akseltetningsringer og lukningshetter for skader.
Drevene er beskyttet mot korrosjon på alle blanke overflater og aksler før transporten gjennom
olje/smørefett hhv. korrosjonsmiddel.
Før monteringen fjern grundig olje/smørefett hhv. korrosjonsmiddel og eventuelle tilsmussinger
fra alle aksler og flensflater.
Fare!
Det må sørges for at drivelementene, slik som koblinger, reimskiver osv., samt
drivmotorer også oppfyller ATEX-kravene.
Ved bruk der feil dreieretning kan føre til skader eller farer, skal riktig dreieretning på utgående
aksel undersøkes ved en testkjøring av drivverket i ukoblet tilstand og sikres i senere drift.
Fare!
På gir med integrert tilbakeløpssperre er det anbrakt piler på utgående side.
Pilspissene viser i dreieretningen til giret. Ved tilkobling av motoren og ved
motorstyring skal det sikres, f.eks. gjennom en dreiefeltprøve, at giret kun kan løpe i
dreieretningen. En kobling av drivmotoren i sperredreieretningen, dvs. feil dreieretning,
kan føre til girskader.
Det må sikres at ingen aggressive, korrosive stoffer finnes i nærheten for oppstillingsstedet eller
er å forvente senere i driften, som angriper metall, smørestoff eller elastomer. Ved tvil skal du
rådføre deg med Getriebebau NORD og eventuelt gjennomføre spesielle tiltak.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-15-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Oljeutjevningsbeholder (alternativ OA) skal monteres ifølge fabrikkstandard WN 0-530 04.
Ved M10x1 skruforbindelser må i tillegg den vedliggende fabrikkstandarden WN 0-521 35
overholdes.
Før idriftssettingen må trykkavluftningen aktiveres. Fjern transportsikringen for aktivering.
Dobbeltgir er satt sammen av to enkeltgir og har 2 oljerom og 2 trykkluftinger. Plassering av
lufteskruen se kap. 6.1.
Bilde 3-2: Aktivering av trykkluftingen
3.7 Oppstilling av giret
Fare!
Øyeboltene som er skrudd inn på giret og skal brukes ved oppstilling av giret. Det er
ikke tillatt å anbringe tilleggslast på giret. Hvis det ved girmotorer er anbrakt en ekstra
øyebolt på motoren, skal denne også brukes. Unngå å trekke på skrå på øyeboltene.
Fare!
Ved oppstilling av giret skal det ikke finnes noen eksplosiv atmosfære.
Fundamentet hhv. flensen som giret er festet på, skal være uten vibrasjoner, stivt og jevnt
(jevnhetsfeil < 0,2 mm). Eventuelle tilsmussinger på skrueflaten på gir og fundament, hhv. flens
må fjernes grundig.
Girkassen må alltid være jordet. Ved girmotorer skal jordingen sikres gjennom motortilkoblingen.
Giret skal oppstilles i riktig konstruksjon (se kap. 3.5 og 6.1). Alle girføtter på en side hhv.
alle flensskruer skal brukes. Det skal minst brukes skruer av kvalitet 10,9. Skruene skal trekkes
til med tilsvarende tiltrekningsmomenter (skruetiltrekningsmomenter, se kap. 6.3). Spesielt på gir
med fot og flens skal det sørges for spennfri forskruning.
Oljekontroll-, oljetømmeskruer og lufteventiler må være tilgjengelige.
For at giret ikke skal bli for varmt og for å unngå personskader, skal følgende overholdes
ved oppstillingen:
Fare!
Gir hhv. girmotorer kan ha varme overflater i løpet av eller kort etter driften.
Forsiktig - forbrenningsfare! Det skal eventuelt finnes et berøringsvern.
-16-
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Fare!
 Kjøleluften som ledes til giret/girmotoren må ligge innen det tillatte området for
omgivelsestemperaturen som er angitt på typeskiltet!
 Ved direkte sollys på giret, må den kjøleluften som tilføres giret/girmotoren ligge minst
10 °C under den øvre temperaturen for tillatt omgivelsestemperaturområde Tu, som er
angitt på typeskiltet.
 Uforhindret lufting på alle sider av giret
 Tilstrekkelig fritt rom må finnes rundt giret!
 Motorventilens kjøleluft må kunne strømme uhindret til giret på girmotorer.
 Det skal ikke foretas noen innbygging hhv. innkledning av giret/girmotoren!
 Giret skal ikke utsettes for energirik bestråling.
 Den varme utslippsluften fra andre aggregater skal ikke ledes til giret/girmotoren!
 Fundamentet hhv. flensen som giret er festet på, skal ved drift ikke lede varme til giret.
 Ingen støvfylling i området for giret
3.8 Montering av nav på giraksler
Fare!
Monteringen av på- og avdrivningselementer, slik som f.eks. koblings- og kjedehjulnav,
på på- og avdrivningsakselen til giret skal foretas med egnede
opptrekningsinnretninger som ikke leder noen skadelige aksialkrefter inn i giret.
Spesielt er påslag av nav med hammer forbudt.
Merk!
Bruk den ytre gjengen på akslene til opptrekning. Monteringen blir lettere hvis du
påfører smørestoff på navet eller varmer opp navet til ca. 100°C over kort tid.
Bilde 3-3: Eksempel på en enkel opptrekningsinnretning
www.nord.com
B2000-NO-0413
-17-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Fare!
På- og avdrivningselementer, slik som f.eks. reimdrift, kjededrift og koblinger, må
utstyres med et berøringsvern.
Fare!
Det må sørges for at påmonterte driv- og effektelementer også oppfyller ATEX-kravene.
Driv- og effektelementer skal kun lede de maksimalt tillatte radiale tverrkreftene FR1 og
FR2 og aksialkreftene FA1 og FA2 som er angitt på typeskiltet inn til giret (se kap. 3.4). Her
skal den riktige spenningen spesielt overholdes ved reimer og kjeder. Tilleggsbelastninger
gjennom ubalanserte nav er ikke tillatt.
Fare!
Tverrkraftinnledningen skal være så tett som mulig på giret. Ved drivaksler med fri
akselende - alternativ W - gjelder den maksimalt tillatte tverrkraften FR1 ved en
tverrkraftinnledning på midten av den fri akseltappen. På utgående aksler skal
kraftinnledningen av tverrkraft FR2 ikke overskride målet xR2 . Hvis tverrkraften FR2 er
angitt for utgående aksel på typeskiltet, men ingen mål xR2, blir kraftinnledningen
antatt på midten av akseltappen.
Fri drivaksel (alternativ W)
Utgående aksel
Bilde 3-4: tillatte kraaftinnledninger på driv- og utgående aksler
3.9 Montering av påsettingsgir
Forsiktig!
Monteringen av påsettingsgiret på akselen skal foretas med egnede
opptrekningsinnretninger som ikke leder noen skadelige aksialkrefter inn i giret.
Spesielt er påslag av gir med hammer forbudt.
-18-
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Montering og senere demontering gjøres lettere hvis du påfører smørestoff med
korrosjonsbeskyttende virkning (f.eks. Nord Anti-Corrosion, art.nr. 089 00099) på akselen før
monteringen. Overflødig fett hhv. Anti-Corrosion kan komme ut etter monteringer og eventuelt
dryppe av. Rengjør ette ren innløpingstid på ca. 24 t stedene på drivakselen grundig. Denne
fettutsivingen er ingen lekkasje i giret.
Bilde 3-5: Påfør smørestoff på akselen og navet
Merk!
Med festeelementet (alternativ B) kan giret festes på aksler med og uten anleggskant.
Trekk til skruen for festeelementet med tilsvarende dreiemoment.
(Skruetiltrekningsmomenter, se kap. 6.3). På gir med alternativet H66 må den
fabrikkmonterte lukkehetten fjernes før monteringen.
På påsettingsgir med alternativet H66 og festeelementet (alternativ B) må den innpressede
lukkehetten trykkes ut før monteringen av giret. Den inntrykkede lukkehetten kan ødelegges ved
demonteringen. En 2. lukkehette medfølger seriemessig som løs reservedel. Etter monteringen
av giret monteres den nyverdige lukkehetten slik som beskrevet i kapittel 3.11.
Bilde 3-6: Demontering av den fabrikkmonterte lukkehetten
Bilde 3-7: Gir festet på aksel med anleggskulder med festeelement
www.nord.com
B2000-NO-0413
-19-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Bilde 3-8: Gir festet på aksel uten anleggskulder med festeelement
Demonteringen av et gir på en aksel med anleggskulder kan gjennomføres f.eks. med følgende
demonteringsinnretning.
Bilde 3-9: Demontering med demonteringsinnretning
Ved monteringen av påsettingsgir med dreiemomentstøtte skal dreiemomentstøtten ikke
spennes. Den spennfrie monteringen gjøres lettere gjennom gummibufferen (alternativ G
hhv. VG).
Bilde 3-10: Montering av gummibuffer (alternativ G hhv. VG) på flatgir
For monteringen av gummibufferen trekk skrueforbindelsen helt til spillet mellom oppleggsflatene
er borte i lastfri tilstand. Drei deretter festemutteren (gjelder kun for justeringsgjenge) en halv
omdreining til forspenning av gummibufferen. Større spenninger er ikke tillatt. Sikre
skruforbindelsen mot at den løsner, f.eks. med Loctite 242 eller en annen mutter.
-20-
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Dreiemomentstøtte skal alltid lagres tosidig!
Bilde 3-11: Feste av dreiemomentstøtte ved konisk tannhjuls- og snekkegir
Trekk til skruforbindelsen til dreiemomentstøtten med aktuelt dreiemoment (skruedreiemomenter, se kap. 6,3) og sikre mot løsning. (f.eks. Loctite 242, Loxeal 54-03).
3.10 Montering av krympeskiver
Krympeskivetype, saksnr.
Helaksel på maskinen
Spennflens
og dreiemomentangivelse for spennskruer
Akselskaft og hulakselboring
FETTFRI!
Spennskrue DIN 931 (933) -10.9
Hulaksel på giret
Krympeskivene
leveres
monteringsklare
fra
produsenten. De skal ikke tas fra hverandre mer før
monteringen.
To ganger halvslisset indre ring
Bilde 3-12: Hulaksel med krympeskive
Forsiktig!
Spennskrue skal ikke trekkes til uten montert aksel!
Monteringsforløp:
1. Fjern transportsikringen, hvis denne finnes.
2. Løsne spennskruer, men ikke drei ut og trekk til lett for hånd inntil spillet mellom flensene og
den indre ringen ikke lenger finnes.
3. Skyv krympeskiven på hulakselen inntil den ytre spennflensen lukkes bundet med
hulakselen. Lett innfetting av boringen til indre ring gjør påskyvningen lettere.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-21-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
4. Før monteringen skal helakselen kun fettes inn i det området som senere har kontakt med
bronsebøssingen i girhulakselen. Bronsebøssingen skal ikke fettes inn for å unngå en
innfetting i området for krympeforbindelsen ved montering.
5. Hulakselen til giret må være helt avfettet og være a b s o l u t f e t t f r i .
6. Helakselen til maskinen må avfettes i området for krympeforbindelsen og den må være
a b s o l u t t f e t t f r i.
7. Før maskinens helaksel inn i hulakselen slik at området for krympeforbindelsen utnyttes
fullstendig.
8. Trekk lett til spennskruene, slik at spennflensene posisjonerer seg.
9. Trekk til spennskruene i rekkefølge med klokken over flere omløp – ikke overkrysset – med
ca. ¼ skrueomdreining per omløp. Trekk til spennskruene med en dreiemomentnøkkel til
tiltrekningsmomentet som er angitt på krympeskiven.
10. Etter tiltrekningen av spennskruene må det finnes en jevn spalte mellom spennflensene.
Hvis dette ikke er tilfelle, må giret demonteres og krympeskiveforbindelsen må kontrolleres
for passnøyaktighet.
11. Hulakselen til giret og helakselen til maskinen skal merkes med en strek (tusj) for å kunne
registrere en evt. senere forflytning under belastning
Fare!
Ved ikke-formålsmessig montering og demontering er det fare for skader.
Demonteringsforløp:
12. Løsne spennskruene i rekkefølge med klokken over flere omløp, med ca. ¼
skrueomdreining per omløp. Ikke fjern spennskruene fra gjengene.
13. Løsne spennflensene fra konusen på den indre ringen.
14. Ta giret av fra maskinhelakselen.
Hvis en krympeskive brukes over lengre tid eller den er tilsmusset, skal denne demonteres og
rengjøres før ny montering, og kjegleflatene (konus) må smøres inn med Molykote G-Rapid Plus
eller tilsvarende smørestoff. Skruene skal behandles i gjengene og hodeopplegget med fett uten
Molykote. Ved skader eller korrosjon skal de skadede elementene skiftes ut.
3.11 Montering av dekselhetter
Fare!
Krympeskiver krever berøringsvern. Dekselhetter (alternativ H) tjener her som
berøringsvern. De skal brukes hvis berøringsvernet ikke oppnås på annen måte.
-22-
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Fare!
Dekselhetter skal undersøkes for transportskader, slik som f.eks. buler og vridninger.
Skadede dekselhetter skal ikke brukes, da disse muligens kan ødelegge andre deler.
Alle festeskruer skal brukes og sikres før innskruing gjennom klebing med sikringslim, f.eks.
Loctite 242 eller Loxeal 54-03 og trekkes til med aktuelt dreiemoment. (Skruetiltrekningsmomenter se kap. 6,3) Ved dekselhetter i alternativ H66 skal lukningskappen trykkes
inn med lette hammerslag.
Bilde 3-13: Montering av dekselhette alternativ SH, alternativ H og alternativ H66
3.12 Montering av en standardmotor
Fare!
Det skal kun monteres standardmotorer som har en tilstrekkelig kategori for ATEXsone ifølge motortypeskiltet. Dessuten må gir i ATEX-kategorien 2D (se ATEX-merking,
siste linje på girtypeskiltet) på motoren ha minst vernetype IP6x.
De maksimalt tillatte motorvektene som finnes i følgende tabell skal ikke overskrides:
Maksimalt tillatte motorvekter
IECmotorbyggstørrelse
63
NEMA motorbyggstørrelse
Maks. motorvekt [kg]
71
80
90
100
112
132
160
180
200
225
250
280
315
56C 143T 145T 182T 184T 210T 250T 280T 324T 326T 365T
25
30
40
50
60
80
100
200
250
350
500
700 1000 1500
Monteringsforløp ved tilkobling av en standardmotor til IEC-adapteren (alternativ IEC)/NEMA-adapteren
1. Rengjør motoraksel og flensflater på motor og adapter og kontroller for skader. Festemål og
toleranser for motoren må tilsvare DIN EN 50347 / NEMA MG1 del 4.
2. Sett koblingshylsene på motorakselen, slik at motorpassfjæren griper inn i noten på
koblingshylsen ved opptrekking.
3. Trekk opp koblingshylsen på motorakselen ifølge angivelser fra motorprodusenten inntil
anslag mot bindingen. Eventuelt skal det legges medfølgende avstandsbøssinger ved
motorbyggstørrelsene 90, 160, 180 og 225 mellom koblingshylser og binding. Ved standard
tannhjulsgir skal målet B mellom koblingshylse og binding overholdes (se bilde 3-14). På
noen NEMA-adaptere skal posisjonen til koblingen stilles inn ifølge angivelsene på påsatt
klistreskilt.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-23-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
4. Hvis koblingshalvdelen inneholder en gjengestift, må du sikre koblingen aksialt på akselen.
Gjengestiften skal sikres før innskruing gjennom klebing med sikringslim, f.eks. Loctite 242
eller Loxeal 54-03 og trekkes til med aktuelt dreiemoment. (Skruetiltrekningsmomenter, se
kap. 6,3).
5. Fukt flensflatene på motor og adapter helt med flatetetningsmiddel, slik som f.eks. Loctite
574 eller Loxeal 58-14, slik at flensen tettes etter monteringen. (Kun nødvendig på gir i
kategori 2D – se ATEX-merking i den siste linjen av girtypeskiltet.) Tetningen av flensflatene
anbefales dessuten ved oppstilling i det fri og i fuktige omgivelser.
6. Monter motoren på adapteren, ikke glem den vedliggende tannkransen hhv. den
vedliggende tannhylsen. (Se bilde 3-14)
7. Trekk til skruene på adapteren med tilsvarende dreiemoment. (Skruetiltrekningsmomenter,
se kap. 6.3).
Bilde 3-14: Montering av koblingen på motorakselen ved forskjellige koblingsbyggtyper
I
Buetannkobling (BoWex) enkel
II
Buetannkobling (BoWex) todelt
III
Buetannkobling (BoWex) todelt med avstandsbøssing
IV
Klokobling (ROTEX) todelt
V
Klokobling (ROTEX) todelt, overhold mål B:
Standard tannhjulsgir: SK0, SK01, SK20, SK25, SK30, SK33 (2-trinns)
SK010, SK200, SK250, SK300, SK330 (3-trinns)
Mål B (bilde 3-12 V)
VI
-24-
IEC byggstørrelse 63
IEC byggstørrelse 71
B = 4,5 mm
B = 11,5 mm

Klokobling (ROTEX ) todelt med avstandsbøssing
B2000-NO-0413
www.nord.com
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
3.13 Senere lakkering
Forsiktig!
Ved en senere lakkering av giret skal akseltetningsringer, gummielementer,
trykkavlastningsventiler, slanger, typeskilt, klistremerker og motorkoblingsdeler ikke komme i
kontakt med farger, lakk og løsemidler, da delene kan skades eller bli uleselige.
3.14 Temperaturklistremerker
Fare!
Ved gir i temperaturklasse T4 hhv. ved gir med en maksimal overflatetemperatur som
er lavere enn 135 °C, skal det vedlagte, selvklebende temperaturklistremerket
(påtrykket verdi 121 °C) klistres på girhuset. (Delenr.: 283 9050).
Temperaturklassen hhv. den maksimale overflatetemperaturen fremgår av merkingen etter
ATEX i den siste linjen til girtypeskiltet.
Eksempler: II 2G c IIC T4 X hhv. II 3D 125°C X
Temperaturklistremerket skal klebes ved siden av oljenivåskruen (se kap. 6.1) i retning av
motoren. På gir med oljenivåbeholder skal temperaturklistremerket klistres på den samme
posisjonen som på gir uten beholder. Ved levetidssmurte gir uten oljeservice skal
temperaturklistremerket klistres på ved siden av girtypeskiltet.
Bilde 3-15: Posisjonen på temperaturklistremerket
3.15 Montering av kjøleslangen på kjølesystemet
Kjøleslangen er satt inn i husdekselet (se pos. 2 bilde 3-16). For inn- og utløp for kjølemiddel
befinner det seg skjæreringforskruninger på husdekselet (se pos. 1, bilde 3-16) etter DIN 2353
for tilkobling av et rør med ytre diameter 10 mm. Fjern lukkeproppen fra gjengestussen før
monteringen og skyll kjøleslangen slik at det ikke kan komme noen forurensninger inn i
kjølesystemet. Tilkoblingsstussene skal forbindes med kjølemiddelkretsløpet, som eieren skal
opprette. Gjennomstrømningsretningen på kjølemiddelet er etter ønske.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-25-
3. Lagring, klargjøring, oppstilling
Stussene skal ikke dreies for mye før og under monteringen, da kjøleslangen (se pos. 3
bilde 3-16) kan skades. Det må sikres at ingen ytre krefter kan innvirke på kjøleslangen.
1
3
2
Bilde 3-16: Kjøledeksel
Fare!
Alt arbeid på girene skal kun gjennomføres ved trykkløst kjølekretsløp.
-26-
B2000-NO-0413
www.nord.com
4. Oppstart
4
Oppstart
4.1 Kontrollere oljenivået
Fare!
Kontroller oljestanden før idriftsettelse med den medfølgende oljepeilepinnen.
Tillatt monteringsplass må tilsvare konstruksjonen på typeskiltet! I kapittel 6.1 blir byggformene
fremstilt og oljestandsskruene som tilsvarer byggformen vises. Ved dobbeltgir skal oljestanden
kontrolleres på begge girene. Trykkluftingen må være på stedet som er merket i kap. 6.1.
På gir uten oljestandsskrue (se kap. 6.1) faller kontrollen av oljestanden bort.
Girtyper som ikke har noen oljefylling fra fabrikken, skal fylles med olje før kontroll av oljestand.
(Se kap. 5.2.)
Kontrollere oljenivået:
1. Kontroll av oljestand skal kun gjennomføres ved stillestående, avkjølt gir. En sikring mot
utilsiktet innkobling skal finnes.
2. Gir med oljestandsskrue:
 Standard tannhjulsgir i konstruksjon M4 (V1 og V5) har vinkelrøret vist på bilde 4-1 C til
kontroll av oljenivået, og dette må stå loddrett opp.
 Oljestandskruen som tilsvarer byggformen skal dreies ut. (Se kap. 6.1.)
 Oljenivået i giret skal kontrolleres med medfølgende oljepeilepinne (delenr.: 283 0050), slik
som fremstilt på bilde 4-1 A, C. Den delen av oljepeilepinnen som dykkes ned i oljen skal da
holdes loddrett.
 Det maksimale oljenivået er underkanten av oljenivåhullet.
 Det minimale oljenivået er ca. 4 mm nedenfor underkanten av oljenivåhullet. Oljepeilepinnen
dykker da fortsatt akkurat inn i oljen.
 Hvis oljenivået ikke stemmer, skal oljenivået korrigeres gjennom tømming eller etterfylling
med den oljesorten som er angitt på typeskiltet.
 Hvis skruesikringsbelegget på gjengene til oljenivåskruen er skadet, skal det brukes en ny
oljenivåskrue eller gjengene må rengjøres og fuktes med sikringslim, f.eks. Loctite 242,
Loxeal 54-03, før innskruingen.
 Kontroller tetningsringen for skader. Hvis tetningsringen er skadet, skift den ut med en ny.
 Oljenivåskruen monteres med tetningsring og dreies fast med tilhørende dreiemoment!
(Skruetiltrekningsmomenter, se kap. 6.3).
 Eventuelt utskrudd trykkluftning skal skrus inn igjen med tetningsring og dreies fast med
tilhørende dreiemoment! (Skruetiltrekningsmomenter, se kap. 6.3).
3. Gir med oljenivåbeholder:
 Oljestanden skal kontrolleres ved hjelp av lukkeskruen med peilepinne (gjenge G 1 ¼ ) i
oljestandsbeholderen. Oljestanden skal ligge mellom nedre og øvre markering ved helt
innskrudd peilepinne (se bilde 4-1 B). Disse girene skal kun drives i den byggformen som er
angitt i kapittel 6.1.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-27-
4. Oppstart
4. Gir med oljenivåglass:
Kontrollen på oljenivået skal gjennomføres som beskrevet under punkt 2. Oljenivået skal
kontrolleres i posisjonen for oljesiktglasset.
5. Sluttkontroll: Skruforbindelsene som er løsnet tidligere, må skrus inn riktig.
A
B
C
Bilde 4-1: Kontroller oljenivået med oljemålepinne
4.2 Aktivering av den automatiske smørestoffgiveren
Fare!
Noen girtyper til påbygging av en standardmotor (alternativ IEC/NEMA) har en
automatisk smørestoffgiver for valselagersmøring. Denne skal aktiveres før
idriftsettelse av giret. På patrondekselet til adapteren for påbygging av en IEC/NEMAstandardmotor befinner det seg et rødt anvisningsskilt for aktivering av
smørestoffgiveren.
Aktivering av smørestoffgiveren:
1. Løsne sylinderskruene M8x16 (1) og fjern dem.
2. Ta av patronlokket (2).
3. Skru aktiveringsskruen (3) inn i smørestoffgiveren (5) inntil ringkrokfestet (4) rives av på
bruddstedet.
4. Fukt flensflatene til patronhetten (2) før monteringen fullstendig med flatetetningsmidler
f.eks. Loctite 574 eller Loxeal 58-14, slik at hettene tettes etter montering. (Kun nødvendig i
kategori 2D – se ATEX-merking, siste del av girtypeskiltet.)
5. Sett på patronlokket (2) igjen og fest med sylinderskruen (1). (Skruetiltrekningsmomenter, se
kap. 6,3).
6. Aktiveringstidspunktet skal markeres på klistreskiltet (6) med måned/år.
-28-
B2000-NO-0413
www.nord.com
4. Oppstart
Forsiktig!
Før idriftsettelse av giret skal den
medfølgende aktiveringsskruen dreies inn til
avvrivning av ringkrokfestet.
Ytetid: 12 måneder
Måned
Aktiveringsdato
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
År
99 00 01 02 03
Bilde 4-2: Aktivering av den automatiske smørestoffgiveren ved standardmotorpåbygging.
4.3 Temperaturmåling
Angivelsene for ATEX temperaturklasse hhv. den maksimale overflatetemperaturen baseres på
normale oppstillingsbetingelser og monteringsforhold (kap. 3.6). Selv små endringer av
innbyggingsforholdene kan påvirke girtemperaturen betydelig.
Fare!
Ved idriftssetting må det gjennomføres en overflatetemperaturmåling på giret ved
maksimal belastning.
(Gir som er merket med temperaturklasse T1 - T3 hhv. en maksimal overflatetemperatur på
200 °C på typeskiltet i den siste linjen, er unntatt fra dette.)
For temperaturmålingen kreves et vanlig tilgjengelig temperaturmåleapparat som dekker
måleområdet 0 °C til 130 °C og har en målenøyaktighet på minst ± 4 °C og som gjør det mulig å
måle overflatetemperaturen og lufttemperaturen. Forløpet for temperaturmålingen:
1. La giret gå under maksimal belastning med maksimalt turtall i ca. 4 timer.
2. Etter varmkjøringen skal temperaturen på girhusets overflate Tgm måles rett ved
temperaturklistremerket (se kap. 3.14).
3. Lufttemperaturen Tum i den umiddelbare omgivelsen for giret skal måles.
Fare!
Stopp og ikke anvend gearet og ta kontakt med Getriebebau NORD hvis ikke alle de
følgende kriteriene gjelder:
 Den målte lufttemperaturen Tum ligger i det tillatte området som er merket på typeskiltet.
 Den målte temperaturen til girkasseoverflaten Tgm ligger
temperaturklistremerket har ikke blitt farget svart. (Se bilde 4-3)
www.nord.com
B2000-NO-0413
under
121
°C,
-29-
og
4. Oppstart
 Den målte husoverflatetemperaturen pluss differansen mellom den høyeste tillatte
lufttemperaturen ifølge typeskiltet Tu og den målte lufttemperaturen må være minst 15 °C
lavere enn den maksimalt tillatte overflatetemperaturen, dvs.:
ATEX-merking. II 2G c T4 / II 3G T4:
Tgm + Tu – Tum < 135°C – 15°C
ATEX-merking. II 2D c Tmax / II 3D Tmax:
Tgm + Tu – Tum < Tmax – 15°C
Tgm:
Tum:
Tmax:
Tu:
Målt temperatur på girkasseoverflaten i °C
Målt lufttemperatur i °C
Maksimal overflatetemperatur etter girtypeskiltet (ATEX-merking) i °C
Øvre verdi for tillatt omgivelsestemperaturområde ifølge girtypeskiltet i °C
Midtpunkt er hvitt:
I orden
Midtpunkt er svart:
Temperaturen var for høy
Bilde 4-3: Temperaturklistremerker
4.4 Drift med smøremiddelkjøling
Giret skal kun først tas i bruk etter at kjøleslangen er tilkoblet kjølekretsløpet og kjølekretsløpet
er tatt i drift.
Kjølemiddelet må ha en lignende varmekapasitet som vann (spesifikk varmekapasitet ved 20 °C
c=4,18 kJ/kgK). Som kjølemiddel anbefales luftboblefritt bruksvann uten nedbrytbare stoffer.
Vannhardheten må ligge mellom 1° dH og 15° dH, pH-verdien må ligge mellom pH 7,4 og
pH 9,5. Kjølevannet skal ikke blandes med noen aggressive væsker!
Kjølemiddeltrykket skal være maks. 8 bar. Den nødvendige kjølemiddelmengden er 10 l/min
og kjølemiddelinngangstemperaturen skal ikke være varmere enn 40 °C, 10°C anbefales.
Det anbefales å montere en trykkforminsker eller lignende på kjølemiddelinngangen, slik at det
unngås skader ved for høyt trykk.
Ved frostfare er brukeren ansvarlig for å tilsette et egnet frostmiddel i kjølevannet i tide.
Fare!
Kjølevannstemperaturen og kjølevannsgjennomgstrømningsmengden må kontrolleres
og sikres av brukeren.
Hvis denne anvisningen ikke overholdes, ugyldiggjøres ATEX-godkjenningen!
-30-
B2000-NO-0413
www.nord.com
4. Oppstart
4.5 Kontroll av giret
Ved testløp under maksimal belastning skal giret kontrolleres for:
 Uvanlige lyder slik som malende, bankende eller slipende lyder
 Uvanlige vibrasjoner, svingninger og bevegelser
 Damp- og røykdannelse
Etter testkjøringen skal giret kontrolleres for:
 Lekkasjer
 For slark ved krympeskiver. Til dette skal dekselhetten fjernes og det må kontrolleres om
den foreskrevne merkingen i kap. 3.10 viser en relativbevegelse av girhulaksel og
maskinaksel. Deretter skal dekselhetten monteres slik som beskrevet i kapittel 3.11.
Merk!
Akseltetningsringene er slipende tetninger og har tetningslepper fra et
elastomerverkstoff. Disse tetningsleppene er verksmessig utstyrt med et spesialfett for
smøring. Gjennom dette blir den funksjonsbetingede slitasjen minimert, og en lang
levetid oppnås. En oljefilm i området for den slipende tetningsleppen er derfor normal
og utgjør ingen lekkasje.
Fare!
Stans giret og ta kontakt med Getriebebau NORD hvis det ble fastsatt noe påfallende
ved kontrolltestene som beskrives ovenfor.
4.6 Sjekkliste
Sjekkliste
Testgjenstand
Testet den:
Informasjon,
se kapittel
Er transportskader eller skader synlige?
Kap. 3.3
Tilsvarer merkingen på typeskiltet standarden?
Kap. 3.4
Tilsvarer modellen på typeskiltet den faktiske innbyggingsplasseringen?
Kap. 3.5
Er trykkluftsventilen skrudd inn?
Kap. 3.6
Har alle driv- og effektelementer en ATEX-godkjenning?
Kap. 3.8
Er de ytre girakselkreftene tillatt (kjedespenning)?
Kap. 3.8
Er det montert et berøringsvern ved dreiende deler?
Kap. 3.11
Har motoren også en aktuell ATEX-godkjenning?
Kap. 3.12
Er temperaturklistremerket klistret på?
Kap. 3.14
Er oljenivået som er riktig for modellen kontrollert?
Kap. 4.1
Er den automatiske smørestoffgiveren aktivert?
Kap. 4.2
Er temperaturmålingen blitt gjennomført?
Kap. 4.3
Har midtpunktet på temperaturklistremerket blitt farget svart?
Kap. 4.3
Er kjøledekselet på kjølemiddelkretsløpet tilkoblet?
Kap. 3.15/4.4
www.nord.com
B2000-NO-0413
-31-
4. Oppstart
Er giret blitt kontrollert gjennom en testkjøring?
Kap. 4.5
Er krympeskiveforbindelsen testet mot slark?
Kap. 4.5
4.7 Drift av giret i Ex-området
Fare!
Ved drift av girene skal angivelsene i denne bruksanvisningen overholdes.
De foreskrevne inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene skal overholdes.
Det må sikres at ytelsesdataene som er angitt på typeskiltet ikke overskrides. Hvis det,
f.eks. ved turtallsforandring finnes flere driftspunkter, skal ikke noe driftspunkt
overskride den maksimalt tillatte drivytelsen P1 eller det maksimalt tillatte
dreiemomentet på utgående aksel M2 eller det maksimalt tillatte turtallet. En
overbelastning av giret må utelukkes.
Hvis giret er utstyrt med en kjøleslange, skal giret først tas i bruk etter at kjøleslangen
er tilkoblet kjølekretsløpet og kjølekretsløpet er tatt i drift. Kjølemiddeltemperaturen og
kjølemiddelgjennomgstrømningsmengden må kontrolleres og sikres av brukeren.
Gir med en integrert tilbakeløpssperre på drivakselen, gir med fri drivaksel (alternativ W),
som har en tilbakeløpssperre, skal kun drives over minsteturtallet til girdrivakselen på
n1min= 900 min-1.
På giroverflaten og på alle påmonteringsdeler skal det ikke virke noen elektrostatiske
oppladningsmekanismer under drift (f.eks. friksjon på kasseoverflaten).
Hvis det oppdages noe uvanlig under drift, slik som de kjente punktene fra kap. 4.5,
eller temperaturklistremerket har blitt farget svart, må giret stanses og det må tas
kontakt med Getriebebau NORD.
-32-
B2000-NO-0413
www.nord.com
5. Inspeksjon og vedlikehold
5
Inspeksjon og vedlikehold
5.1 Inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller
Inspeksjons- og
vedlikeholdsintervaller
ukentlig
eller hver 100. driftstime
Hver 2500. driftstime,
minst hvert halvår
Hver 5000. driftstime,
minst hvert år
(kun ved IEC/NEMAstandardmotorpåbygging)
Hver 10.000. driftstime,
minst hvert 2. år
Hver 25000. driftstime,
minst hvert 5. år
Intervall ifølge typeskiltangivelsei
typeskiltfeltet MI minst hvert 10. år
(kun ved kategori 2G og 2D)
Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider
Informasjon,
se kapittel
- Visuell kontroll for tettheter
- Kontroller gir for uvanlige kjørelyder og/eller
vibrasjoner
- Kun gir med kjøledeksel:
Visuell kontroll av temperaturklistremerke
- Kontroller oljenivået
- Visuell kontroll gummibuffer
- Visuell kontroll slange
- Visuell kontroll temperaturklistremerke
- Fjern støv
(kun ved kategori 2D)
- Kontroll kobling
(kun ved kategori 2G og
IEC/NEMA-standardmotorpåbygging)
- Smør etter med fett
(kun på frie drivaksler/alternativ W og ved
røreverkslagring/alternativ VLII/VLIII)
- Rengjør trykkutluftingsskrue, bytt evt. ut
- Skifte den automatiske smørestoffgiveren
5.2
5.2
5.2 / 4.2
- Skifte olje
- Kontroller kjøleslange for avleiringer (fouling)
- Skift ut akseltetningsringer hvis slitt
- Ettersmøring av lager som ligger i giret
- Generell overhaling
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
4.1
5.2
5.2
5.2 / 4.3
5.2
5.2
5.2
5.2 Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider
Fare!
Det skal ikke finnes noen eksplosiv atmosfære ved utføring av noen av vedlikeholdsog reparasjonarbeidene. Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utføres av
kvalifisert fagpersonale.
Ved rengjøring av giret skal det ikke brukes noen prosess eller materialer som
forårsaker en elektrostatisk oppladning av giroverflaten eller tilgrensende ikke-ledende
deler.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-33-
5. Inspeksjon og vedlikehold
Fare!
Monterings- og vedlikeholdsarbeid skal bare utføres ved stillestående gir. Motoren skal
være spenningsfri og være sikret mot gjeninnkopling.
Visuell kontroll for tettheter:
Fare!
Giret skal kontrolleres for utettheter. Vær oppmerksom på utsivende girolje og på
oljespor utenpå giret eller under giret. Kontroller spesielt akseltetningsringer,
lukningshetter, skrukoblinger, slangeledninger og fuger i huset.
Ved mistanke om lekkasje skal giret rengjøres, en oljenivåkontroll (se kapittel 4.1) og
kontrolleres for utetthet på nytt etter ca. 24 timer. Hvis utettheten dermed bekreftes (dryppende
olje), skal giret repareres umiddelbart. Vennligst ta kontakt med NORDs serviceavdeling.
Hvis giret er utstyrt med en kjøleslange i husdekselet, må tilkoblingen og kjøleslangen
kontrolleres for utettheter. Hvis det forekommer utettheter, må lekkasjen repareres umiddelbart.
Vennligst ta kontakt med NORDs serviceavdeling.
Kontroller driftslyder
Fare!
Hvis det finnes uvanlige driftslyder og/eller vibrasjoner på giret, kan dette være et tegn
på skader på giret. I dette tilfellet skal giret tas ut av drift, og det må gjennomføres en
generell overhaling.
Kontrollere oljenivået:
Se kapittel 4,1
Visuell kontroll gummibuffer
Gir med gummibuffer (alternativ G eller VG) og gir med dreiemomentstøtte har gummielementer.
Hvis det er synlige skader, slik som riper på gummioverflaten, må disse elementene skiftes ut.
Vennligst ta kontakt med NORDs serviceavdeling.
Visuell kontroll slange
Gir med oljenivåbeholder (alternativ OT) har gummislanger. Hvis det forekommer skader på det
ytre laget inn til innlegget på slangene, f.eks. gjennom skurende steder, kutt eller riss, skal disse
erstattes. Vennligst ta kontakt med NORDs serviceavdeling.
Visuell kontroll temperaturklistremerke
(Kun nødvendig ved temperaturklasse T4 hhv. maks. overflatetemperatur < 135 °C)
-34-
B2000-NO-0413
www.nord.com
5. Inspeksjon og vedlikehold
Fare!
Temperaturklistremerket skal kontrolleres for svartfarging (se bilde 4-3). Hvis
temperaturklistremerket har blitt svartfarget, har giret blitt varmt.
Årsaken til overopphetingen må undersøkes. Vennligst ta umiddelbart kontakt med NORDs
serviceavdeling. Drevet skal ikke tas i drift igjen før årsaken til overopphetingen er korrigert og
en ny overoppheting kan utelukkes. Før ny idriftssetting må det anbringes et nytt
temperaturklistremerke på giret (se kap. 3.14).
Fjerne støv
(kun nødvendig ved kategori 2D)
Fare!
Støvlag som har satt sett seg på girkassen skal fjernes hvis de er tykkere enn 5 mm.
På gir med dekselhetter (alternativ H) skal hetten demonteres. Støvavleiringene i hetten, på
drivakselen og på krympeskiven må fjernes. Deretter skal hetten monteres (se kap. 0). Tips: På
noen dekselhetter kan hetten tettes fullstendig med væsketetningsmiddel. I disse tilfellene er det
ikke nødvendig med regelmessig rengjøring hvis dekselhetten monteres fullstendig tettet med
væsketetningsmiddel, f.eks. Loctite 574 eller Loxeal 58-14.
Kontroll kobling
(kun nødvendig ved kategori 2G og IEC/NEMA-standardmotormontering)
Motoren skal demonteres. Koblingsdelene i kunststoff hhv. elastomer skal undersøkes for tegn
på slitasje. Ved overskridelse av grenseverdiene angitt nedenfor for de aktuelle
koblingsmodellene og -størrelsene skal koblingsdelene i kunststoff hhv. elastomer skiftes ut.
OBS - bruk kun reservedeler i samme farge!
Ved klokoblingen (ROTEX) skal tanntykkelsen på elastomertannkransen måles ifølge bilde 5-1.
Bmin er den minste tillatte tanntykkelsen.
Slitasjegrenseverdier for koblingstannkranser
Type
R14
R24
R38
R42
R48
R65
R90
B
9,7
8,6
13,3
15,7
17,7
22,2
32,3
Bmin
7,7
5,6
10,3
11,7
13,7
17,2
24,3
Bilde 5-1: Måling tannkransslitasje ved klokoblingen ROTEX
Ved buetannkoblinger er slitasjegrenseverdien X=0,8 mm ifølge bilde 5-2.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-35-
5. Inspeksjon og vedlikehold
Hylse
Nav
Hylse
Nav
ny
Slitasjegrense X = 0,8 mm
Bilde 5-2: Måling tannhylseslitasje ved buetannkobling BoWex
Merk!
Hvis det ved kontroll av koblingen kun ble oppdaget liten slitasje (25 % av
grenseverdien), er det tillatt å forlenge intervallene for kontrollen av koblingen til det
dobbelte tidsrommet, dvs. 5000 driftstimer og minst hvert år.
Smør etter med fett
På noen girutførelser (fri drivaksel alternativ W, røreverksutførelser VLII og VLIII) finnes en
ettersmøringsinnretning.
På røreverksutførelsene VLII og VLIII skal lufteskruen som ligger overfor smøreniplen, dreies ut
før ettersmøringen. Det skal ettersmøres med så mye fett at det kommer ut en mengde på
ca.20-25 g ved lufteskruen. Deretter skal lufteskruen skrus inn igjen.
På alternativ W og noen IEC-adaptere skal ytre valselager ettersmøres med ca. 20-25 g fett via
den foresette smøreniplen.
Anbefalte fettyper: Petamo GHY 133N (se avsnitt 6.4 Firmaet Klüber Lubrication).
Rengjør eller skift ut trykkavlastingsskruen
Skru ut trykkutluftingen, rengjør trykkutluftingsskruen grundig (f.eks. med trykkluft), foreta en
funksjonstest og monter trykkutluftingsskruen på samme sted, bruk evt. en trykkutluftingsskrue.
Skifte den automatiske smørestoffgiveren
Patronlokket (2) skal skrus av (se bilde 4-2). Smørestoffgiveren (5) skrus ut og erstattes med en
ny smørestoffgiver (delenr.: 283 0100). Gjennomfør deretter aktivering (se kap. 4.2)!
Skifte olje
Fra bildene i kap. 6.1 er oljetømmeskruen, oljestandsskruen og trykklufteskruforbindelsen
montertt avhengig av konstruksjon. Arbeidsforløp:
1. Still oppfangingsfat under oljetømmeskruen.
2. Skru oljestandskrue hhv. lukkeskrue med peilepinne ved bruk av oljestandsbeholder og
oljetømmeskrue helt ut.
-36-
B2000-NO-0413
www.nord.com
5. Inspeksjon og vedlikehold
Fare!
Forsiktig – fare for varm olje!
3. La oljen renne helt ut av giret.
4. Hvis skruesikringsbelegget på oljetømmeskruen eller oljestandskruen er skadet i gjengene,
skal det brukes en ny oljestandskrue eller gjengene må rengjøres og fuktes med sikringslim,
f.eks. Loctite 242, Loxeal 54-03, før innskruingen. Kontroller tetningsringen for skader. Hvis
tetningsringen er skadet, skift den ut med en ny.
5. Legg under tetningsring, skru inn oljetømmeskruen i boringen og trekk til med riktig
dreiemoment! (Skruetiltrekningsmomenter, se kap. 6.3).
6. Fyll på ny olje av samme type (se typeskiltet kap. 3.4 og 6.2) via oljestandsboringen med
egnet påfyllingsinnretning, inntil oljen begynner å komme ut av oljestandsboringen. (Oljen
kan også fylles på gjennom boringen for trykkluftingen eller en lukkeskrue som ligger over
oljestanden.) Ved bruk av en oljestandbehodler skal oljen fylles gjennom den øvre åpningen
(gjenge G 1 ¼) inntil oljestanden er innstilt slik som beskrevet i kap. 4,1.
7. Kontroller oljestanden minst 15 min. ved bruk av en oljestandsbeholder, minst 30 min. etter
oljepåfylling og gå frem slik som beskrevet i kap. 4,1.
Merk!
På gir uten oljetømmeskrue (se kap. 6.1) faller utskiftning av olje bort. Disse girene er
smurt for hele levetiden.
Merk!
Standard tannhjulsgir har ingen oljenivåskrue i ATEX-kategori 3G og 3D (se typeskilt,
kap. 3.4). Her fylles den nye oljen på gjennom gjengeboringen på trykkluftingen og med
oljepåfyllingsmengden som finnes i den følgende tabellen.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-37-
5. Inspeksjon og vedlikehold
[L]
[L]
 6.1
SK0
M4
M5
M6
M5
M6
0,13
0,13
 6.1
SK0 F
M4
0,13 0,22 0,13 0,22
M1
M2
M3
0,13 0,22 0,13 0,22
M1
M2
M3
0,13
0,13
SK01
0,22 0,38 0,22 0,38
0,22
0,22
SK01 F
0,22 0,38 0,22 0,38
0,22
0,22
SK20
0,55 1,00 0,55 1,00
0,55
0,55
SK20 F
0,35 0,60 0,35 0,60
0,35
0,35
SK25
0,50 0,90 0,50 0,90
0,50
0,50
SK25 F
0,50 0,90 0,50 0,90
0,50
0,50
SK30
0,80 1,40 0,70 1,40
0,70
0,70
SK30 F
0,80 1,40 0,70 1,10
0,70
0,70
SK33
0,80 1,60 1,00 1,60
0,80
1,00
SK33 F
1,00 1,60 1,00 1,60
0,80
1,00
SK000
0,24 0,41 0,24 0,41
0,24
0,24
SK000 F
0,24 0,41 0,24 0,41
0,24
0,24
SK010
0,38 0,60 0,38 0,60
0,38
0,38
SK010 F
0,38 0,60 0,38 0,60
0,38
0,38
SK200
0,80 1,30 0,80 1,30
0,80
0,80
SK200 F
0,60 1,04 0,60 1,04
0,60
0,60
SK250
1,20 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK250 F
1,40 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK300
1,40 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK300 F
1,40 1,50 1,40 1,50
1,40
1,40
SK330
1,50 1,58 1,50 1,58
1,50
1,50
SK330 F
2,00 1,58 1,50 2,80
1,50
1,50
Kontroller kjøleslange for avleiringer
Den innvendige delen av kjøleslangen må kontrolleres for avleiringer, da varmebortføringen ikke
lenger kan garanteres ved større avleiringer . I dette tilfellet må kjøleslangen gjennomgå en
rengjøring. Ved en kjemisk rengjøring må det sikres at rengjøringsmiddelet ikke angriper
materialene i kjøleslangen (Cu-rør og skruforbindelser i messing).
Bytt akseltetningsringen
Akseltetningsringene er slipende tetninger av elastomerverkstoff og utsettes prinsipielt for
naturlig slitasje. Slitasjelevetiden for akseltetninger avhenger av svært mange
påvirkningsfaktorer og lar seg ikke beregne på forhånd. Ved oppnåelse av slitasjelevetiden
forstørrer oljefilmen seg i området til tetningsleppen og det danner seg langsomt en målbar
lekkasje med dryppende olje. Akseltetningsringen skal deretter skiftes ut. For å redusere
risikoen for lekkasjer gjennom slitte akseltetningsringer anbefaler vi å skifte ut alle
akseltetningsringer forebyggende hver 25 000. driftstime, hhv. hvert 5. år. Rommet mellom
tetnings- og verneleppen må ved monteringen være fylt med inntil 50 % fett (anbefalt fettype:
PETAMO GHY 133N). Se til at den nye akseltetningsringer etter monteringen ikke løper i det
gamle sporet igjen.
Ettersmøring av lagre
Bytt valselagerfett på lagre som ikke er oljesmurt og med boringer som ligger helt over
oljestanden (anbefalt smørefettype: PETAMO GHY 133N). Vennligst ta kontakt med NORDs
serviceavdeling.
-38-
B2000-NO-0413
www.nord.com
5. Inspeksjon og vedlikehold
Generell overhaling
Ved gir i kategorien 2G og 2D er det nødvendig med en generell overhaling etter lengre
driftsvarighet. Angivelse for driftsvarighet i driftstimer inntil det må foretas en generell overhaling
finnes i typeskiltets felt MI.
Alternativt kan vedlikeholdsklasse CM bestemme angivelsen av driftsvarighet inntil det må
foretas en generell overhaling. Typeskiltangivelsen i feltet MI er da f.eks.: MI CM=5.
Tidspunktet for den generelle overhalingen ved angitt vedlikeholdsklasse CM blir beregnet på
følgende måte:
NA= CM  fL  kA
NA:
Antall år etter idriftssetting. Ved verdi NA over 10 år, skal den generelle overhalingen
gjennomføres 10 år etter idriftssetting.
CM: Vedlikeholdsklasse ifølge typeskilt i feltet MI
fL:
kA:
Driftstidfaktor
fL= 10
Drift maks. 2 timer pr. dag
fL= 6
Drift 2 til 4 timer pr. dag
fL= 3
Drift 4 til 8 timer pr. dag
fL= 1,5
Drift 8 til 16 timer pr. dag
fL= 1
Drift 16 til 24 timer pr. dag
Utnyttelsesfaktor
Hvis utnyttelsesfaktoren er ukjent, gjelder kA=1. Hvis ytelsen som faktisk kreves ved
bruken er kjent, fører dette ofte til lengre vedlikeholdsintervaller. Utnyttelsesfaktoren kan
da beregnes på følgende måte.
 P
k A   1
 Ptat
P1:




3
Maks. tillatt drivytelse hhv. motorytelse ifølge girtypeskiltet i kW
Ptat: Faktis drivytelse hhv. motorytelse i kW, som kreves fra bruken ved nominelt turtall.
Undersøkt gjennom f.eks. målinger
Ved variabel belastning med forskjellige faktiske drivytelser ved nominelt turtall Ptat1,
Ptat2, Ptat3, … med kjente prosentmessige tidsandeler q1, q2, q3, … gjelder følgende for
den ekvivalente middels drivytelsen:
Ptat  3 Ptat1 
3
q1
3 q
3 q
 Ptat 2  2  Ptat 3  3  ...
100
100
100
Fare!
Den generell overhalingen skal gjennomføres ved et fagverksted med egnet utstyr og
av kvalifisert personale, og de nasjonale bestemmelsene og lovene må overholdes. Vi
anbefaler på det sterkeste å la den generelle overhalingen gjennomføres gjennom
NORD-Service.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-39-
5. Inspeksjon og vedlikehold
Giret skal demonteres fullstendig når det er tid for en generell overhaling. Følgende arbeider skal
gjennomføres:
 Alle girdelene skal rengjøres.
 Alle girdelene skal undersøkes for skader.
 Alle skadede deler skal skiftes ut.
 Alle valselagre skal skiftes ut.
 Retursperrer – hvis de finnes - skal skiftes ut.
 Alle tetninger, akseltetningsringer og nilosringer skal skiftes ut.
 Kunststoff- og elastomerdeler i motorkoblingen skal skiftes ut.
-40-
B2000-NO-0413
www.nord.com
6. Vedlegg
6
Vedlegg
6.1 Byggformer og vedlikehold
For modellene som ikke er oppført se spesialdokumentasjonstegningen. (Se typeskilt kap. 3.4)
Ventilasjon
Symbolforklaring for etterfølgende byggformbilder:
Oljestand
Oljetømming
Standard tannhjulsgir
Oljenivåskruene faller bort ved standard tannhjulsgir i ATEX-kategoriene 3G og 3D. (Se
typeskilt, kap. 3.4)
Tappveksel
Følgende figur gjelder for modell M4/H5 av girtypene SK9282, SK9382, SK10282, SK10382,
SK11282, SK11382, SK12382 med oljenivåbeholder.
Bilde 6-1: Flatgir med oljestandsbeholder
Oljenivåskruene faller bort ved girtypene SK 0182 NB, SK 0282 NB og SK 1382 NB i ATEXkategoriene 3G og 3D. (Se typeskilt kap. 3.4)
Typene SK 0182 NB, SK 0282 NB og SK 1382 NB har i kategoriene 2G og 2D kun en
oljenivåskrue. Disse girtypene har en kontrollerbar levetidssmøring
NORDBLOC tannhjulsgir
Oljenivåskruene faller bort ved girtypene SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, samt SK 273 og
SK373 i ATEX-kategoriene 3G og 3D. (Se typeskilt kap. 3.4)
Typene SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, samt SK 273 og SK 373 har i kategoriene 2G og 2D
kun en oljenivåskrue. Disse girtypene har en kontrollerbar levetidssmøring.
www.nord.com
B2000-NO-0413
-41-
6. Vedlegg
NORDBLOC tannhjulsgir SK072.1 og SK172.1
Fare!
Oljenivåkontroll i monteringsposisjon M4 for SK072.1 og SK172.1:
Oljenivåkontrollen for monteringsposisjon M4 må gjennomføres på følgende måte ved
monteringsposisjon M2.
1. Sett giret i monteringsposisjon M2, skru ut oljenivåskruen ved monteringsposisjon M2.
Bilde 6-2 Sett giret i monteringsposisjon M2
2. Finn mål X mellom overkanten av girkassen og oljenivået, tilpass evt. oljepeilepinnen (se
nedenfor).
Overkant kasse
Oljestand
X
Bilde 6-3: Mål oljenivå
3. Sammenlign det undersøkte mål X med tilsvarende mål fra følgende tabell: Korriger
oljenivået ved behov med den oljetypen som er angitt på typeskiltet.
Girtype
Gjengestørrelse
Mål X [mm]
SK 072.1
SK 172,1
M8x1
M8x1
22 ± 1mm
20 ± 1mm
4. Skru inn og trekk til oljenivåskrue ved monteringsposisjon M2 ifølge kap. 4.1.
5. Bring giret tilbake til monteringsposisjon M4.
-42-
B2000-NO-0413
www.nord.com
6. Vedlegg
UNIVERSAL snekkegir
SK 1SI 31 – SK 1SI 75
SK 1SIS 31 – SK 1SIS 75
Bilde 6-4: Posisjon ved oljenivåkontroll
For oljenivåkontrollen skal giret hhv. girmotoren bringes til den posisjonen som er vist ovenfor.
Til dette kan det være nødvendig med demontering av giret hhv. girmotoren.
OBS!: Overhold en tilstrekkelig stillstandstid i posisjonen vist på bilde 6-4 hvis giret er varmt,
hhv. girmotoren, slik at oljen setter seg jevnt.
Nå kan oljenivået kontrolleres, slik som beskrevet i kapittel 4.1.
Girene har kun en oljenivåskrue i kategoriene 2G og 2D. Disse girene har en kontrollerbar
levetidssmøring.
Oljenivåskruene faller bort i ATEX-kategoriene 3G og 3D (se typeskilt, kap. 3.4).
Girtypene SK 1S xx, SK 2S xx, SK 1SU xx, SK 2SU xx, SK 1SM xx, SK 2SM xx, SK 1SMI xx,
SK 2SMI xx skal kun brukes i kategori 3G og 3D.
Typene SI og SMI kan alternativt utstyres med en trykkutluftingsskrue. Girene med luftig skal
kun stilles opp i den angitte konstruksjonen.
Typene SI, SMI, S, SM, SU som 2-trinns snekkegirtyper og typene SI, SMI som snekkegir med
direkte motorpåbygg har en konstruksjonsavhengig oljefylling og må stilles opp i angitt
konstruksjonsform.
M1
H1
M6
H6
M2
H4
M5
H5
M4
H3
M3
H2
www.nord.com
B2000-NO-0413
-43-
M1
B3+B5
M1
B3+B5
M2
V6+V3
M6
B7+B5III
M2
V6+V3
M6
B7+B5III
SK 02
SK 12
SK 22
SK 32
SK 42
SK 52
SK 62N
SK 11E
SK 21E
SK 31E
SK 41E
SK 51E
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
M3
B8+B5I
M3
B8+B5I
M1
B3+B5
M1
B3+B5
*
M6
B7+B5III
M6
B7+B5III
M2
V6+V3
SK 62
SK 72
SK 82
SK 92
SK 102
SK 63*
SK 73*
SK 83*
SK 93*
SK 103*
SK 03
SK 13
SK 23
SK 33N
SK 43
SK 53
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
*
M5
B6+B5II
M4
V5+V1
M3
B8+B5I
M3
B8+B5I
-44-
M2
V6+V3
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3+B5
*
M1
M2
V3+V6
M6
B7+B5III
M6
M2
SK 372.1
SK 572.1
SK 672.1
SK 373.1
SK 573.1
SK 673.1
SK 472
SK 572
SK 672
SK 772
SK 872
SK 972
SK 473
SK 573
SK 673
SK 773
SK 873*
SK 973*
M4
M5
B6+B5II
M4
V1+V5
M5
M3
M3
B8+B5I
M1
M1
*
M6
M2
M2
*
SK 372.1F
SK 572.1F
SK 672.1F
SK 373.1F
SK 573.1F
SK 673.1F
SK 772.1
SK 872.1
SK 972.1
SK 773.1*
SK 873.1*
SK 973.1*
M6
*
M4
M5
*
M5
M4
M3
M3
www.nord.com
B2000-0413
-45-
M1
*
M2
*
SK 772.1F
SK 872.1F
SK 972.1F
SK 773.1F*
SK 873.1F*
SK 973.1F*
M6
*
M5
M4
*
M3
M1
M1
M2
M6
M6
M2
SK 072.1 F
SK 172.1 F
SK 072.1
SK 172.1
M4
M4
M5
M3
M5
M4
M3
38
-46-
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3+B5
M2
V6+V3
SK 0
SK 01
SK 20
SK 25
SK 30
SK 33
M6
B7+B5III
M4
V1+V5
M5
B6+B5II
M3
B8+B5I
M1
B3+B5
M2
V6+V3
SK 000
SK 010
SK 200
SK 250
SK 300
SK 330
M6
B7+B5III
M5
B6+B5II
M4
V1+V5
M3
B8+B5I
II3G / II3D
  35, 37
www.nord.com
B2000-0413
-47-
M1
H1
M1
H1
M2
H6
M6
H3
M2
H6
M6
H3
SK 2382
SK 3382
SK 4382
SK 5382
SK 1282
SK 2282
SK 3282
SK 4282
SK 5282
M4
H5
M5
H4
M5
H4
M4
H5
M3
H2
M3
H2
M1
H1
M1
H1
M2
H6
M6
H3
M2
H6
M6
H3
**
SK 6282*
SK 7282*
SK 8282*
SK 9282*
SK 10282*
SK 11282*
SK 6382
SK 7382
SK 8382
SK 9382
SK 10382
SK 11382
SK 12382
**
**
*
*
M4
H5
M5
H4
M4
H5
SK 0182NB
SK 0282NB
SK 1382NB
*
M3
H2
M5
H4
M3
H2
 37
-48-
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3
M1
B3
M6
V6
M2
B6
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
M2
B6
M6
V6
SK 92072
M4
B3I
M4
B3I
M5
V5
M5
V5
M3
B8
M3
B8
M1
B3
M1
B3
M6
V6
M2
B6
M2
B6
M6
V6
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9062.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
M4
B3I
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
M4
B3I
M5
V5
M3
B8
M3
B8
www.nord.com
M5
V5
B2000-0413
-49-
M1
H1+B5I
M6
H6+V3
M1
H1+B5I
M2
H4+B5
M2
H4+B5
M6
H6+V3
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772
SK 92072
M5
H5+V1
M4
H3+B5II
M5
H5+V1
M4
H3+B5II
M3
H2+B5III
M3
H2+B5III
M1
M1
M6
M6
SK 92072.1
SK 92172.1
SK 92372.1
SK 92672.1
SK 92772.1
M4
SK 93072.1
SK 93172.1
SK 93372.1
SK 93672.1
SK 93772.1
M2
M5
M5
M4
M3
M3
-50-
M2
B2000-0413
www.nord.com
M1
H1+B5I
M1
H1+B5I
M6
H6+V3
M2
H4+B5
M2
H4+B5
M6
H6+V3
SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9062.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1
M4
H3+B5II
M4
H3+B5II
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
M1
B3
M1
B3
M2
B6
M2
B6
M6
V6
M6
V6
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
M4
B3I
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
M4
B3I
M5
V5
M5
V5
M3
B8
www.nord.com
M3
B8
B2000-0413
-51-
M1
H1+B5I
M1
H1+B5I
M2
H4+B5
M6
H6+V3
M2
H4+B5
M6
H6+V3
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125
M5
H5+V1
M4
H3+B5II
M4
H3+B5II
M3
H2+B5III
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
M1
B3
M1
H1+B5I
M2
B6
M6
V6
M6
H6+V3
SK 02040
SK 02040
M2
H4+B5
M4
H3+B5II
M4
B3I
M5
V5
M3
H2+B5III
M3
B8
-52-
M5
H5+V1
B2000-0413
www.nord.com
M1
B3
M6
V5II
M2
B6
SK 1S32SK 1S63
SK 2S32NB –
SK 2S63NB
SK 1SU32 –
SK 1SU63
SK 2SU32NBSK 2SU63NB
SK 1SM31 –
SK 1SM63
SK 2SM40 –
SK 2SM63
M4
B6II
M5
V5
M3
B8
M1
H1+B5I
M2
H4+B5
M6
H6+V1I
SK 1S32SK 1S63
SK 2S32NB –
SK 2S63NB
SK 1SU32 –
SK 1SU63
SK 2SU32NBSK 2SU63NB
SK 1SM31 –
SK 1SM63
SK 2SM40 –
SK 2SM63
M4
H3+B5II
M5
H5+V1
M3
H2+B5III
 39
www.nord.com
B2000-0413
-53-
6. Vedlegg
6.2 Smørestoffer
Ved et oljeskift og eventuell første påfylling må det kun fylles på med den smørestofftypen som er
angitt på typeskiltet.
Den etterfølgende tabellen viser giroljetypen som er angitt på girtypeskiltet (se kap. 3.4) med
handelsbetegnelser hhv. produktnavn som er tillatte. I spesialtilfeller står betegnelsen på de foreskrevne
produktet på girets typeskilt
Smørestofftype
Angivelsen
e på
typeskiltet
Mineralolje
Alpha EP 220
Alpha SP 220
Tribol 1100/220
RENOLIN CLP Klüberoil
Mobilgear
220
GEM 1-220 N 600 XP 220
RENOLIN CLP
220 Plus
Omala S2 G
220
Alpha EP 100
Alpha SP 100
Tribol 1100/100
RENOLIN CLP Klüberoil
Mobilgear
100
GEM 1-100 N 600 XP 100
RENOLIN CLP
100 Plus
Omala S2 G
100
Alphasyn
GS 680
CLP PG 680 Tribol 800/680
RENOLIN PG
680
Klübersynth
GH 6-680
Mobil
Glygoyle 680
Omala S4 WE
680
Alphasyn GS
220
CLP PG 220 Alphasyn PG
220
Tribol 800/220
RENOLIN PG
220
Klübersynth
GH 6-220
Mobil
Glygoyle 220
Omala S4 WE
220
Alphasyn EP
220
-
Klübersynth
Mobil SHC 630
GEM 4-220 N
-
PLANTOGEAR 680 S
-
-
Tribol BioTop
1418/220
PLANTOGEAR Klübersynth
220 S
GEM 2-220
-
Naturelle Gear
Fluid EP 220
CLP 220
CLP 100
Syntetisk olje
(polyglykol)
Syntetisk olje
(hydrokarbon)
CLP HC 220
Biologisk
nedbrytbar olje
CLP E 680
CLP E 220
Næringsmiddelkompatibel olje
iht.
FDA 178.3570
CLP PG H1
680
CLP PG H1
220
-54-
Omala S4 GX
220
Tribol FoodProof 1800/680
Klübersynth
UH1 6-680
Mobil
Glygoyle 680
Cassida Fluid
WG 680
Tribol FoodProof 1800/220
Klübersynth
UH1 6-220
Mobil
Glygoyle 220
Cassida Fluid
WG 220
B2000-NO-0413
www.nord.com
6. Vedlegg
6.3 Skruetiltrekningsmomenter
Tiltrekkingsmomenter for skruer [Nm]
Mål
Skrueforbindelser i fasthetsklasser
Lukke-
Gjenget stift
skruer
på kobling
8.8
10.9
12.9
M4
3,2
5
6
-
-
M5
6,4
9
11
-
2
M6
11
16
19
-
-
M8
27
39
46
11
10
M10
53
78
91
11
17
M12
92
135
155
27
40
M16
230
335
390
-
-
M20
460
660
770
-
-
M24
790
1150
1300
80
-
M30
1600
2250
2650
170
-
M36
2780
3910
4710
-
-
M42
4470
6290
7540
-
-
Vinkelrør
etter bilde 4-1
-
-
-
12
-
G1¼
-
-
-
20
-
6.4 Driftsfeil
Feil på giret
Feil
Mulig årsak
Tiltak
Uvanlige driftslyder, svingninger
For lite olje eller lagerskader eller
fortanningsskader
Forhør deg med NORD-Service
Olje kommer ut på giret eller
motoren
Tetning defekt
Forhør deg med NORD-Service
Olje kommer ut av
trykkluftventilen
Feil oljestand eller feil, tilsmusset
olje eller ugunstig driftstilstander
Oljeskift, bruk oljeutjevningsbeholder
(alternativ OA)
Giret blir for varmt
Ugunstige innbyggingsforhold
eller girskader
Forhør deg med NORD-Service
Slag ved innkobling, vibrasjoner
Motorkobling defekt eller girfeste
løst eller gummielement defekt
Forny elastomertannkrans, trekk til
motor- og girfesteskruer, forny
gummielement
Pinjongaksel dreies ikke, selv om
motoren dreier
Brudd i giret eller motorkobling
defekt eller krympeskive sklir
Forhør deg med NORD-Service
Fare!
OBS - ved alle feil på giret skal motoren stanses umiddelbart!
www.nord.com
B2000-NO-0413
-55-
6. Vedlegg
6.5 Samsvarserklæring
Samsvarserklæring
(etter direktiv 94/9/EF vedlegg VIII)
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Rudolf-Diesel Str. 1
D-22941 Bargteheide
Tlf.: +49 (0) 4532 / 401 - 0
Faks: +49 (0) 4532 / 401 – 253
http:\\www.nord.com
[email protected]
Getriebebau NORD
erklærer på eget ansvar at tannhjulsgir , tappveksler - og
snekkegirmotorer og gir i kategoriene 2G og 2D, som denne
erklæringen angår, samsvarer med
direktiv 94/9/EF
Brukte standarder:
EN 1127-1: 2007
EN 13463-1: 2009
EN 13463-5: 2003
Getriebebau NORD
nedsetter den dokumentasjon som kreves etter 94/9/EF
vedlegg VIII ved nevnt autoritet. 0158:
Sertifiseringssted DEKRA EXAM GmbH
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Bargteheide, 28.09.2010
Sted og dato for utstedelse
U.Küchenmeister, adm.dir.
-56-
Dr. J. Jendryschik, teknisk bedriftsleder
B2000-NO-0413
www.nord.com
6. Vedlegg
Samsvarserklæring
(etter direktiv 94/9/EF vedlegg VIII)
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Rudolf-Diesel Str. 1
D-22941 Bargteheide
Tlf.: +49 (0) 4532 / 401 - 0
Faks: +49 (0) 4532 / 401 – 253
http:\\www.nord.com
[email protected]
Getriebebau NORD
erklærer på eget ansvar at tannhjulsgir , tappveksler - og
snekkegirmotorer og gir i kategoriene 3G og 3D, som denne
erklæringen angår, samsvarer med
direktiv 94/9/EF
Brukte standarder:
EN 1127-1: 2007
EN 13463-1: 2009
Getriebebau NORD
stiller følgende tekniske dokumentasjon til disposisjon for
innsyn:
- Forskriftsmessig bruksanvisning
- Teknisk dokumentasjon
Getriebebau NORD
GmbH&Co.KG
Bargteheide, 28.09.2010
Sted og dato for utstedelse
U. Küchenmeister, adm.dir.
www.nord.com
Dr. J. Jendryschik, teknisk bedriftsleder
B2000-NO-0413
-57-
DRIVESYSTEMS
www.nord.com
NORD DRIVESYSTEMS GROUP
www.nord.com/locator
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 1
22941 Bargteheide, Germany
Fon +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax +49 (0) 4532 / 289 - 2253
[email protected], www.nord.com
Member of the NORD DRIVESYSTEMS GROUP
DRIVESYSTEMS
Mat.-Nr. 6051422/0413
Headquarters: