Får man portförbjuda kunder i butiken?

Transcription

Får man portförbjuda kunder i butiken?
B&B
R e p o rtag e
Utredningen ”Stärkt straffrättsligt skydd för egendom” har bland annat jobbat med
frågan om portförbjudning av olämpliga kunder i butiken, och för att reda ut begreppen
blev det ett besök på advokatfirman Wistrand där Niklas Körling och Petra Enmalm
redogjorde för vad som gäller.
Får man portförbjuda
kunder i butiken?
Jag fick veta att detta var en stor fråga på
80-talet som blommade upp när handlare tog
saken i egna händer. De portförbjöd oönskade
kunder och anmälde dem som trotsade förbudet för olaga intrång. Saken prövades i tingsrätten, och de handlare som agerat så fick rätt.
Åren gick, en av dessa domar överklagades
– och år 1995 fick frågan avgöras i Högsta
Domstolen, så högt upp man kan komma i den
rättsliga hierarkin. Högsta Domstolen tar bara
upp fall som har stor principiell betydelse, så
nu skulle alla frågetecken rätas ut.
- Högsta Domstolen gjorde en annan tolkningoch klargjorde att bestämmelsen om olaga intrång inte var tillämplig, berättar Petra. En butik
ansågs som allmän plats när den är öppen, och
då kan det inte bli tal om olaga intrång. Det
innebar att den kraftfulla åtgärd som butiksinnehavare framgångsrikt använt sig av inte
längre var tillgänglig.
Nuläget
Det Petra beskriver hände alltså 1995. Vad har
hänt sedan dess, och hur skall en butiksägare
agera nu för att bli av med oönskade kunder?
- Frågan har utretts flera gånger, men hittills har
det inte inneburit någon ändring i lagstiftningen,
förklarar Petra. Men den utredning som nämns
i ingressen har kommit med förslag på åtgärder.
Hur det blir med dem vet vi inte i dagsläget;
utredningen överlämnades till justitieministern
i december förra året och i vanlig, demokratisk
ordning skall den remissas innan regeringen
beslutar om eventuella lagändringar.
- Tråkigt nog för alla butiksinnehavare innebär dagens situation att det visst går att portförbjuda någon, men det finns inga åtgärder att
ta till om den oönskade struntar i förbudet och
kliver in i butiken ändå, förtydligar Niklas. Det
är inte förrän den oönskade gör något brottsligt
som det går att agera, och då mot det aktuella
brottet, inte mot portförbjudningen i sig. Att
tillkalla polis hjälper inte. De måste också ha
lagligt stöd för att ingripa.
att det är två intressesfärer som kolliderar med
varandra här. Å ena sidan vill butiksägaren ha koll
över sina kunder, och å andra sidan vill kunderna
ha rätt att röra sig fritt utan godtyckliga sanktioner från butiksägarens sida. Det är bland annat
dessa frågor som utredningen tittat på.
Hur blir det?
Både Niklas och Petra har läst igenom den del
av utredningen som behandlar just portförbjudning, och jag kan garantera att den inte tillhör
den mest lättlästa litteraturen. De har också
skrivit ett eget PM som en sammanfattning så
de är väl insatta i ärendet. Därför vill jag veta om
det går att dra några slutsatser om hur eventuella lagförändringar kommer att se ut.
- Det intressanta här är att utredningen ger
exempel på hur lagen skulle kunna se ut, men
säger samtidigt att det bästa vore att inte göra
någon förändring alls, avslutar Niklas. Än så
länge får alltså alla butiksinnehavare fortsätta
att leva i ovisshet när det gäller hur man skall
kunna mota bort oönskade kunder. Hur det blir
i slutändan får vi komma tillbaka till när beslut
fattas, men Svensk Bensinhandel har möjlighet
att påverka lagstiftaren genom att uppvakta justitiedepartementet och ge sina synpunkter.
Glöm inte att det alltid är förbjudet
att diskriminera personer på grund av
exempelvis kön, ålder, sexuell läggning eller etnicitet. Det blev en av
våra medlemmar varse om när han
krävde förskottsbetalning av en kvinna
i romska kläder. Hans argument var att
han gjorde så mot alla kunder han inte
kände igen, och det godtog tingsrätten. Hovrätten däremot fällde honom
och ansåg att det ändå var frågan om
diskriminering. Att inte släppa in exempelvis romer i sin butik med hänvisning till att de är romer är alltså direkt
felaktigt och kan leda till böter!
Niklas och Petra med alla juristers bibel framför sig; lagboken.
Ologiskt
För en som inte är så bevandrad i det juridiska
systemet känns det konstigt. Det är alltså tillåtet
att portförbjuda, men inte att slänga ut den som
bryter mot detta?
- Precis så är det, säger Niklas. Anledningen är
B&B
22
Merc