Ersättningsnivåer för skador till och med 2001

Transcription

Ersättningsnivåer för skador till och med 2001
Bilaga 7
2014 års ersättningsnivåer för skadefall till och med 2001
Beskrivning
AGS-ersättning,
faktor1
Avkastningsränta
Barn, 15 år och
yngre
Inkomstunderlag under 120 000 kr
Inkomstunderlag över 120 000 kr
Avkastningsränta på utfallande
försäkringsersättning i underhållsärenden
(efter avräkning av 2 basbelopp
dödsfallsåret)
Vid ersättning för medicinsk invaliditet
(men), ska detta påslag göras. Samma
påslag görs vid särskilda skadetyper.
Förlossningshinder
Lukt/smaksinnet
Miniminivå för
pensionärer
Missfall
Mjälte
Olägenheter
(anspänning i
arbete)
1
Förlust av lukt- och smaksinnet
Förlust av luktsinnet
Förlust av smaksinnet
Förlust av mjälte, exklusive ärrersättning
Beloppet justeras med hänsyn till den
skadades ålder vid den akuta sjuktidens slut
enligt följande:
Personer under 15 år ersätts med 165 % av
beloppet.
Personer mellan 15 och 19 år ersätts med
125 % av beloppet.
Personer mellan 20 och 24 år ersätts med
120 % av beloppet.
För personer som är 25 år och äldre görs
åldersreducering enligt bilaga 5,
Åldersfaktorer.
Nivå I
Nivå II
Nivå III
Nivå IV
2014 års
värde
1,2
1,5
2%
Åldersreduktion
Nej
10 %
52 000 kr
79 000 kr
63 000 kr
17 000 kr
125 000 kr
Nej
Ja
75 000 kr
31 000 kr
Nej
Ja
Nej
51 000 kr
39 000 kr
38 000 kr
2 100 kr
4 000 kr
6 000 kr
9 800 kr
Nej
AGS-ersättning med anledning av försäkringsfall efter den 1 januari 1991 är skattepliktig. Löpande AGSersättning för skada som inträffat dessförinnan är dock alltjämt skattefri och räknas, på grund av skattefriheten,
upp med dessa faktorer.
Bilaga 7
Schablonuppräkning Schablonuppräkning kan användas när det
av inkomstunderlag inte finns någon information att hämta in
från arbetsgivare eller från yrkes- eller
branschstatistik. För åren före 2006 bör en
uppräkning med tre procent användas.
Schablonuppräkning av inkomstunderlag
görs enligt det följande:
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Skolår
Förlust av skolår
Syn
Tand
Underhållsbehov för
barn
Vårdkostnadsunderlag
Värnpliktsförmåner
Totalt synbortfall, exkl. sveda och värk
Förlust av frisk tand
Ersättning när en förälder har avlidit
Ersättning när båda föräldrarna har avlidit
I ögonskadegarantin (skadefall före
070701)
Schabloniserade inkomstunderlag för
värnplikt som skulle ha genomförts under
följande tider.
Nej
3,4 %
3,4 %
3,3 %
3,8 %
3,4 %
3,2 %
3,6 %
3,4 %
2,3 %
50 000 kr
739 000 kr
4 000 kr
25 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
From juli 2010 avser beloppet
inkomstunderlaget för grundutbildningen
om tre månader. Från de schabloniserade
inkomstunderlagen ska den skadades
faktiska inkomster avräknas.
Före januari 1995
70 000 kr/år
Januari 1995 - december 2001
95 000 kr/år
Januari 2002 - juni 2010
185 000 kr/år
Juli 2010 – december 2011
51 600 kr/år
Januari 2012 - december 2014
33 000 kr/år