Goda argument för Hälsingeportens handelsområde

Comments

Transcription

Goda argument för Hälsingeportens handelsområde
Hälsingeporten vid Medskog ger nya jobb och bättre service
Hälsingeporten vid Medskog kommer att ge ökat utbud av handel till Hudiksvall, som idag inte
finns i kommunen. Hälsingeporten kommer också att ge fler jobb till Hudiksvall. Det finns ett
tydligt samband mellan ökad handel och fler jobb. Handelns utredningsinstitut räknar med ett nytt
jobb per 2‐3 miljoner i ny handelsomsättning. Roph Invest beräknar att Hälsingeporten kommer att
ge omkring 100 helt nya jobb. Fler jobb ger ökade skatteintäkter och därmed bättre förutsättningar
för välfärd. En helt färsk opinionsundersökning som Roph Invest låtit genomföra visar också på ett
stort stöd för etablering av Hälsingeporten vid Medskog, sju av tio hudiksvallsbor tycker att att det
är bra att handelsplatsen byggs och två av tre tycker att Medskog är en lämplig plats.
Arbetslösheten, inte minst bland unga, är allt för hög i Hudiksvall. Vi har redan sett stora
företagsnedläggningar. Samtidigt finns det också ett behov av fler butiker som idag inte finns i
Hudiksvall. Det beror på att vi idag har för få företag som vill etablera sig i kommunen och att vi
tvingas åka till grannkommunerna för att handla till exempel bygg-, järn‐ och bilvaror.
Det behöver inte vara så här. Vi som älskar Hudiksvall och vill utveckla kommunen tänker inte ge oss,
utan vill istället ta de tillfällen som ges att få ny handel, nya jobb och en ljus framtid hit. Vi ser en
positiv utveckling för Hudiksvall och vägrar säga nej till utveckling och nya jobb.
Därför har vi samlat flera stora företag som också tror på Hudiksvall och som vill investera i jobb och
bättre service för Hudiksvallsborna. Det gör vi i Hälsingeporten vid Medskog. Samtidigt har vi varit
lyhörda för den diskussion som förts. Vi vill göra servicen bättre men vill också att det finns så bred
uppslutning som möjligt kring framtidsutvecklingen. Därför har Roph Invest presenterat ett förslag på
bindande avtal mellan oss och kommunen som gör så att handeln vid Hälsingeporten inte
konkurrerar med lokal livsmedelshandel eller direkt med centrumhandeln. Vi vill också vara med och
bidra till kommunens arbete att fram en samlad handelsstrategi som säkrar såväl centrumhandel,
som lokal livsmedelshandel och en utbyggnad av handel som idag inte finns i kommunen.
Fakta om Hälsingeporten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
500 miljoner kronor kommer att investeras i Hälsingeporten under en 1‐3 årsperiod.
Omkring 100 årsarbeten byggjobb under projekttiden.
När Hälsingeporten är färdigutbyggt kommer området sysselsätta 230‐265 personer, varav
omkring 100 helt nya arbetstillfällen.
Hudiksvall får nya populära butiker som Biltema, Rusta, Max med flera. Detta är butiker som
kompletterar utbudet i centrala Hudiksvall och som idag inte finns i kommunen.
Opinionsundersökningen som Novus genomfört med 500 invånare i Hudiksvalls kommun
visar att sju av tio anser att det är bra att en handelsplats byggs, två av tre anser att Medskog
är en bra placering och åtta av tio anser att det är bättre att handelsplatsen byggs i
Hudiksvall än i Söderhamn.
Åtta av tio i opinionsundersökningen tycker att det är ett viktigt argument att Hälsingeporten
kommer ge 100 nya jobb.
Den alternativa placeringen av de butiker som vill etablera sig i Hälsingeporten är
Söderhamn. En sådan placering gör att Hudiksvall riskerar att förlora viktig köpkraft och
skatteintäkter till Söderhamn.
Hälsingeporten rustar Hudiksvall för konkurrensen om köpkraften mot främst Sundsvall och
Gävle men även mot Söderhamn.
Hälsingeporten har ett strategiskt läge som kan locka köpkraft från flera grannkommunern.
Det ligger precis i mitten av befolkningstriangeln Hudiksvall‐Iggesund/Njutånger ‐
•
•
•
•
•
•
Delsbo/Näsviken. Potentiell kundbas i Hälsingland på omkring 115 000 invånare med en
köpkraft om nära 7 miljarder kronor.
Det förbereds för bussförbindelser på båda sidor om Riksväg 84 vilket ökar tillgängligheten
till handelsområdet, även utan bil. Även cykelväg kan lösas via nedlagda Dellenbanan.
Gång- och cykeltunnel mellan områdets norra och södra del kommer byggas.
Jämförbara städer som Mora och Skövde har handelsindex kring 130. Hudiksvall har idag ca
100 i handelsindex. Ju högre handelsindex en kommun har, desto fler jobb blir det.
Hälsingeporten ger stor potential till ökat handelsindex för Hudiksvall och därmed fler jobb.
Hälsingeporten tydliggör Hudiksvall som centralort i Hälsingland. Det är viktigt för att kunna
behålla bland sjukhus och annan kommunal service samt att vara en attraktiv stad dit
kompetent arbetskraft gärna söker sig.
Arbetet med trafikantservice och logistikcenter fortgår. Max, OKQ8, Bilmetro samt
omlastningslokaler på sydvästra sidan är början på detta med en möjlig expansion västerut.
Rekreationsytor mot sjön planeras med promenadstråk, rast och fikaplatser.