HÄSSLEHOLMS IF:s UTBILDNINGSPLAN

Transcription

HÄSSLEHOLMS IF:s UTBILDNINGSPLAN
HÄSSLEHOLMS IF:s UTBILDNINGSPLAN
2012
UTBILDNINGSPLAN FÖR
FOTBOLLSUNGDOMAR I
HÄSSLEHOLMS IF
“Glädjen att spela boll”
INNEHÅLL
Välkommen till Hässleholms IF........................................3
HIF en levande, lärande och ledande förening............4
Målsättningar för ungdomsfotbollen i HIF..................4
HIF - För bredden mot toppen.......................................5
Riktlinjer...............................................................................6
Ledare...................................................................................7
Föräldrar..............................................................................9
Ålder 0-6..............................................................................10
Ålder 5-6..............................................................................10
Ålder 7-8..............................................................................11
Ålder 9-11............................................................................11
Ålder 12...............................................................................13
Ålder 13-14.........................................................................14
Ålder 15-16.........................................................................15
Ålder 17-19.........................................................................16
Styrketräning/snabbhetsträning.................................17
Målvaktsträning................................................................18
Kost och hälsa...................................................................20
VÄLKOMMEN TILL HÄSSLEHOLMS IF!
Att växa upp i HIF innebär färdigheter i flera idrotter.
HIF har gått mot strömmen och är idag en flersektionsförening med fotboll,
handikappidrott och basket. Dessutom driver klubben olika sociala projekt.
Vi ser fördelar med att erbjuda flera bollsporter inom föreningen. Då kan
bollintresserade barn och ungdomar stanna i en och samma förening, och föräldrarna
får lättare för sig att bestämma sig för vilken förening de ska engagera sig i.
Vi vill erbjuda våra barn och ungdomar en aktiv fritid där de trivs och mår bra.
HIF
EN LEVANDE, LÄRANDE OCH LEDANDE FÖRENING.
HIF - “folkets lag” i Hässleholm, bygger sin föreningsidé på frågan: “Hur tar vi hand
om våra barn?” En spännande fråga som håller föreningen levande då
förutsättningarna skiftar beroende på samhällsutvecklingen.
HIF ska vara levande. Genom att ställa frågor och leta svar blir livet levande. Det
innebär att alla som är engagerade i HIF tycker det är roligt och känner en mening i
det de gör. Verksamheten ska anpassas till både fotbolls- och samhällsutvecklingen.
Verksamheten ska vara lärande i mening att innehållet utvecklar både individen och
kollektivet. Lärande är en fråga om ett förhållningssätt och en livsstil, både
personligt och organisatoriskt. Ingenting är färdigt eller bra nog. Det finns alltid
plats för förbättringar och förenklingar.
Verksamheten ska också vara ledande, idé-, utvecklings-, och mångfaldsmässigt. Det
innebär att alla som medverkar i föreningen också följer forskning och utveckling
inom idrotten och gärna provar nya grepp i föreningens anda. Allt för att skapa bästa
tänkbara utvecklingsmöjligheter för våra barn och ungdomar.
I HIF arbetar vi långsiktigt. Vi är inte betjänta av kortsiktigt uppsatta mål. Det vi
gör i ungdomsverksamheten ska ligga helt i linje med föreningens övergripande
målsättning.
MÅLSÄTTNINGAR FÖR UNGDOMSFOTBOLLEN I HIF
HIF:s målsättning är att skapa en meningsfull och rolig fritidsysselsättning för barn,
ungdomar och vuxna.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande fritid med stort socialt ansvar i en
fostrande anda.
Vi strävar efter att skapa en bra fysisk miljö med ett väl genomtänkt innehåll.
Oavsett om man siktar på att göra fotbollen till ett levebröd eller om man enbart har
det som en fritidssysselsättning så ska man kunna nå sina mål i HIF.
Vi vill att alla som är med i HIF får ett livslångt intresse för fotbollen och för
Hässleholms IF.
I HIF får alla ungdomar som vill, vara med och träna och spela.
HIF – FÖR BREDDEN MOT TOPPEN
Vår strävan är att alla som vill ska få hålla på med fotboll i vår förening så länge de
själva tycker det är roligt och så långt det är praktiskt genomförbart för oss. Därför
är föreningsfostran en självklar värdegrund för vår barnfotboll upp till och med 13
år. Vårt mål är också att lösa ledarfrågan inom föräldragruppen för dessa.
Från 13 års ålder höjer vi kvantiteten och kvalitén på träningarna. Vår strävan är att
byta ut föräldratränarna mot föreningstränare. Vi tror att det är bra både för
barnen och föräldrarna. För att markera satsningen arvoderar vi ungdomstränarna
från 14 år. Det gör att vi kan ställa krav på ett annat sätt och därmed säkra kvalitén.
Det innebär att vi också förbereder oss för tävlingsfostran för de ungdomar som vill
mer.
RIKTLINJER
Utvecklingen av spelare
Varje spelare är viktig. Som spelare och människa.
Vi uppmuntrar egen träning. Det är utvecklande.
Vi uppmanar spelare att våga och få lov att misslyckas.
Vi individanpassar träningen med hjälp av individuell rörelse inom laget/lagen.
Vi anser att upprepning är kunskapens moder.
Spelarens utvecklingsnivå ska från viss ålder styra vilket lag han/hon ska
träna/spela med.
• Tränaren ska i samråd med spelaren och föräldrar samspråka om eventuell
uppflyttning.
• Vi hindrar inte spelare att medverka i andra idrotter. Vi vill samverka.
• Vi är medvetna om att skolarbete går före fotbollen.
•
•
•
•
•
•
Matcher
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Träningsflit ska vara en stark faktor vid laguttagning.
Är man kallad till match och inte kan medverka, meddelar man berörd ledare.
Alla som är kallade till match/cup ska spela.
Vi uppmuntrar spelare att ta egna beslut under match. (Inte styra bollhållare).
Vi strävar efter att man inte ska spela mer än tre matcher per
tvåveckorsperiod.
Spelare ska prova på alla platser.
Från viss ålder anpassar vi nivån på vårt lag efter motståndarna, för att få
jämna matcher.
Vi försöker spela som vi tränar. Prestation går före resultat.
Vi uppträder sportsligt mot motståndare och domare.
Ingen får spela match utan att ha betalt medlems/deltagaravgift.
Punkter spelare ska beakta:
•
•
•
•
•
Respektera ledare, kompisar, motståndare och domare.
Använda ett vårdat språk. Nolltolerans.
Lämna återbud då man ej kan medverka i träning eller match.
Motarbeta mobbing och rasism.
Att alkohol/droger och idrott ej hör ihop.
LEDARE
Ledaransvar/uppdrag
Våra ungdomsledare ska ha som målsättning att genom sin utbildning och sitt
engagemang ge våra spelare de bästa förutsättningar att bli så bra fotbollsspelare de
bara kan bli.
Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan, samt föregå
med gott exempel i sitt uppträdande gentemot motståndare, domare och
funktionärer.
Det är viktigt att ledarna är bra INSTRUKTÖRER, inte bara aktörer.
När du jobbar med barn/ungdomar som sysslar med idrott så tänk på att den mentala
träningen är den viktigaste av alla träningar. Stärk dem, peppa dem, uppmuntra dem.
För att leva upp till dessa krav ska ledare agera efter dessa riktlinjer:
•
•
•
Coacha på ett positivt sätt. Uppmuntra, motivera och instruera sina spelare.
Skapa bra relationer med motståndare och domare.
Bära HIF:s träningsoverall/representationskläder vid alla tillfällen man
representerar föreningen.
Att tänka på vid möte av dina spelare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ju yngre barnen är desto viktigare är det att visa övningar praktiskt. Visa och
låt dem göra efter.
Ha ett syfte med övningen, och ge bara instruktioner efter syftet.
Berätta inte alltid vad spelarna ska göra i olika situationer, ställ frågor istället
och låt de själva komma med svar/förslag.
Styr inte bollhållaren. Ta diskussion efter, om nödvändigt.
Uppmuntra kreativitet. Låt spelaren våga och eventuellt misslyckas. Tvinga inte
dem att “passa bollen” varje gång de har den. Lär dem värdera istället.
Tänk på att inte stå på samma ställe hela tiden under övningar. Om möjligt är
det bra att vara “inne” i övningen och ha närhet till spelarna och ställa
frågor/ge tips utan att avbryta.
Lyssna på spelarna.
Se, hör och beröm ALLA spelare.
Uppmärksamma och beröm positiva händelser. På så sätt förstärks den känslan.
Skapa vi-känsla.
Ytterligare ledstjärnor för ledare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Först på plats, lämna sist.
Var förberedd och planerad.
Se till att du har relevant material.
Fortbilda dig, utveckla dig själv.
Ha utvecklingssamtal med spelarna.
Ställ upp på föreningens arrangemang.
Skapa bra föräldrakontakt.
Motarbeta mobbing och rasism.
Instruera vid olika tillfällen, vid övningen, i pauser, frys övningen, våga
instruera.
Utbildning
HIF strävar efter att alla tränare ska vara utbildade. Från 13 års ålder är
målsättningen att föreningstränare sköta verksamheten. Våra tränare erbjuds
internutbildning på grundkursen Avspark.
Följande utbildningar anser vi vara lämpliga:
5-9 år
10-11 år
12-14 år
15-19 år
Grundkurs (Avspark)
Bas 1
Bas 2
Avancerad
Lagledarna bör ha gått Grundkurs.
Vår målsättning är att föreningens spelare under ungdomsåren går grundkurs
(Avspark) och nybörjarkurs som domare. Då får spelarna möjligheten att döma
matcher inom föreningen och efter avslutad spelarkarriär att bli tränare i HIF.
Ledare i olika åldrar
Målet är att ha två tränare och minst en lagledare per lag. I ungdomslagen är vi
positivt inställda till föräldratränare och föräldraledare. Från 13-års ålder ska vi ha
utbildade föreningstränare. Här är det fortfarande positivt med föräldralagledare.
Dessa föreningstränare ska två gånger varje år (april, november), internutbilda de
föräldratränare som så önskar efter den övningsbank som finns med i denna
utbildningsplan.
FÖRÄLDRAR
Föräldrar är en mycket viktig resurs för spelarna och föreningen.
Genom att stötta, och uppmuntra spelarna, och genom att delta i olika arrangemang i
föreningen.
Här kommer lite tips om hur vi tycker att man bäst stöttar sitt barn inom fotbollen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Låt barnet och du själv ha roligt med fotbollen i HIF.
Uppmuntra barnen till lek med bollar på fritiden. Om möjligt, delta själv.
Uppmuntra i med och motgång. Ge inte negativ kritik, utan var positiv,
vägledande och stöttande.
Tänk på att det är ditt barn som spelar, inte du.
Uppmuntra alla spelarna i matchen, inte bara ditt barn.
Låt föreningens utbildade ledare ta fotbollsansvaret för barnet under match
och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet.
Tänk på att domaren också gör sitt bästa. Kritisera inte hans eller hennes
beslut.
Ta del av information från föreningen i form av lappar, hemsida mm.
Ställ upp med körningar till matcher.
Stöd vår verksamhet genom familjemedlemskap.
Skapa en föräldragrupp som underlättar jobbet runt laget.
Ställ upp som lagledare. Ni är jätteviktiga.
Ställ upp pengainbringande aktiviteter såsom loppmarknad, Norra Skåne Cup
mm.
VI UTBILDAR VÅRA SPELARE ENLIGT FÖLJANDE:
ÅLDER 0 – 6 “HIF - YNGSTA”
Under perioden oktober-april har föreningen aktiviteter på lördagar i Västerskolan.
Där kan barn i åldern 0 - 6 år aktivera sig med redskapsbana och diverse bollspel.
Detta stimulerar barnens motorik, balans och kreativitet på bästa sätt,
och är en bra första kontakt med föreningen. Vår förhoppning och målsättning är att
skapa nyfikenhet och intresse för fotbollen, och HIF som förening.
ÅLDER 5-6
Allmänt:
Det viktigaste i träningen är att finna glädje och kärlek till fotbollen. Detta sker
genom mycket spel och lek. Barnen lever i nuet och orkar olika mycket. Deras behov,
mognad, förutsättningar och erfarenheter styr innehållet. Positiva erfarenheter från
olika rörelser utvecklar den “motoriska intelligensen” som i sin tur förenklar arbetet
med att lära sig nya rörelser.
Viktigt att barnen får röra bollen så mycket som möjligt under träning. Det är också
viktigt att ledare och föräldrar inte går in och styr deras agerande. Så länge barnen
är aktiva i spelet, springer efter bollen eller följer bollen med blicken så sker det en
inlärning.
Övningar ska vara baserade på att mycket bollkontakt blir naturligt. Lära ut de mest
grundläggande reglerna efterhand. Upprepa, långsam inlärning.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa den “rätta miljön” . Trygghet skänker
leklust och glädje, och trygghet kommer genom att det finns någon i närheten som
barnet kan lita på; förälder, syskon, ledare etc.
Alla ska spela lika mycket, och på olika platser i laget. Gemenskap och “Fair play” ska
betonas.
Första året finns ledare från föreningen till hands och ansvarar för träningen. Sedan
vill vi hitta en eller flera intresserade föräldrar som tar över rollen som
tränare/ledare under handledning av sektionen.
Målsättningen är 1 tränare/10 spelare. Det är viktigt att föräldrarna finns tills hands
på träningarna.
Träningen sker enligt följande:
1 träningspass/vecka ca 1 timme. Minst 2 tränare/ledare per träning.
Träning och spel:
•
•
•
•
•
Många bollkontakter
Lek
Lekfulla bollvaneövningar
Mycket smålagsspel
Skottövningar!
ÅLDER 7-8
Allmänt:
Den gyllene åldern för teknikinlärning. Inlärningen sker huvudsakligen omedvetet
genom spelet. Smålagsspel, teknikträning och avslutsövningar med skott ska dominera
träningarna. Alla momenten ska tränas med båda fötterna. Fotbollsregler blir ett
naturligt inslag i träningen.
Lagen spelar poolspel, där man träffas 2-3 gånger/säsong. Spelar 5-manna. Alla ska
spela lika mycket och på olika platser i laget. Vi använder spelsystemet 1-2-2. Byten:
Spelarna spelar först back, sedan anfallare, sen byter man ut anfallarna.
Träningen sker enligt följande:
2 träningspass/vecka både utomhus och inomhus (inomhus om förutsättningarna
finns).
Träning och match ska karakteriseras av:
•
•
•
Många bollkontakter
Enkla övningar
Teknik-bollbehandling
Teknisk träning:
•
•
•
•
•
•
•
•
Passning med båda fötternatillslag
Passningsspel
Bollmottagning med båda fötterna
Driva boll
Finter och dribblingar
Nick
Skott
Inkast
Anfallsspel:
Spelbar
Spelbredd
Försvarsspel:
Försvarssida
Övrigt:
Koordinationsträning
ÅLDER 9-11
Allmänt:
Fortsatt utveckling av spelarnas tekniska och taktiska färdigheter. Individens
utveckling viktig! Individuella insatser lika viktiga som att laget vinner.
Uppmärksamheten riktas mot individen och utförandet.
Spelet är det dominerande inslaget i träningen. Nu börjar också isolerad
teknikträning eftersom denna ålder också är gynnsam för detta. Utmana och dribbla
är en färdighet som är mycket viktig att behärska. Men det är lika viktigt att förstå
när man ska göra det. Mod ger uttryck för trygghet och självförtroende. Uppmuntra
och modet utvecklas.
“Bollvanan” ska vara så utvecklad att spelarna ska kunna utföra minst tio olika
varianter av finter, dribblingar och vändningar i träning. Viktigt att barnen använder
båda fötterna och fortsätter arbetet med tillslaget.
Möjlighet till “lätt” individanpassad rörlighet inom laget vid 9 års ålder, sedan stegra
beroende på ålder.
Matcher: 7-manna.
Spelsystem 2-1-2-1
Mv
X
X
X
X
X
X
Vid 11-års ålder ska man få chansen att träna med de som är 1 år äldre (3:e pass). Vid
behov ska tränarhjälp underifrån medfölja.
Om behov finns från äldre lag att fylla på med yngre spelare för att få ihop lag, så är
detta givetvis ok, men de får inte ersätta ordinarie spelare.
Träningen sker enligt följande:
2 träningspass/vecka både utomhus och inomhus (inomhus om förutsättningarna
finns). Uteträning ska börja i februari.
Träning och match ska karakteriseras av:
•
•
•
•
Teknik- och bollbehandling
Spelförståelse i anfallsspelet
Fotbollssnabbhet med boll
Uthållighet med boll i spel
Taktisk träning anfallsspel:
Spelbar
Spelbredd
Spelavstånd
Speldjup
Teknisk träning:
•
•
•
•
•
•
•
•
Taktisk träning försvarsspel:
Driva boll - riktningsförändring
Finter - dribblingar
1 mot 1, 2 mot 1 offensivt
Passningar - tillslag
Passningsspel - väggspel
Bollmottagningar och vändningar
Skott
Nick
Försvarssida
Press
Övrigt:
Balans- och koordination
”Snabba fötter”
Smidighetsträning
(T.ex brottning försäsong)
ÅLDER 12
Allmänt:
Spelarnas kreativitet ska särskilt utvecklas. Här ska spelaren förstå och ta ansvar
för att man är både anfalls- och försvarsspelare när man spelar.
Individuell rörelse inom laget är att föredra på träningarna vid t.ex spelövningar och
diverse andra övningar. Dock alltid gemensam uppvärmning, och vissa isolerade
övningar t.ex skottövningar. Detta för att alla spelare ska stimuleras på rätt sätt och
utvecklas i sin egen takt. Att träna och spela med spelare på sin egen nivå är det mest
utvecklande.
Matcher:
Spelarna ska fortfarande få utbildning på olika platser i laget, men med en inriktning
mot specialisering. Bra om lagen komponeras så att de vinner mer än de förlorar.
Vid beslut från Skåneboll om 9-mannafotboll vid 12-års ålder så kommer vi att
medverka i detta.
Träningen sker enligt följande:
Minst 2 träningspass/vecka. (Eventuellt pass med åldersklassen över).
Träning och match ska karakteriseras av:
•
•
•
•
•
•
Teknik- och bollbehandling
Spelförståelse i anfallsspelet
Spelförståelse i försvarsspel
Fotbollssnabbhet med boll
Uthållighet med boll i spel
Rörlighet - stretching
Taktisk träning anfallsspel:
Spelbar
Spelbredd
Spelavstånd
Speldjup
Omställningar
Mv:s anfallsspel
Teknisk träning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taktisk träning försvarsspel:
Driva boll
Finter/dribblingar
1 mot 1, 2 mot 1 offensivt/defensivt
Passningar - korta, långa
Passningsspel
Mottagningar och vändningar (medtagning)
Skott
Nick offensivt och defensivt
Överlappning/överlämning
Inlägg
Försvarssida
Pressteknik
Täckning
Överflyttning
Övrigt:
Balans- och koordination
Snabbhetsträning
Smidighetsträning
Spänstträning
T.ex brottning - försäsong
Styrketräning för fotbollsspelare
Ålder 13-14
Allmänt:
Här ökas tempot på träningar och matcher och ställer därmed ett högre krav på
spelarens inställning och intresse av att förbättra sig som fotbollsspelare.
Spelarna ska här lära sig de vanligaste fotbollstermerna. ”Bollvanan” ska nu vara så
utvecklad att spelaren använder fint, dribbling, vändning som en naturlig handling i
spel under träning och match för att vinna fördelar för sig själv och laget.
Matcher:
Första helåret som 11-mannaspelare när man är 13 år. Utifrån vårt spelarmaterial
väljer vi att spela i så hög serie som möjligt. Har vi två lag anpassar vi nivån för två
lag. Tänk på målsättningen högst 3 matcher på 2 veckor.
Vid 14 års ålder finns möjlighet att spela med åldersgruppen över beroende på
utveckling. En dialog mellan tränare/spelare/förälder om att ta steget upp.
I DM, Cup Syd och Gothia Cup deltar vi med förstalag. Inomhus har vi förstalag i
Norra Skåne cupen.
Träningen sker enligt följande:
3 träningspass/vecka året runt. Eventuellt 4:e pass med åldersklassen över.
I enstaka fall kan 2 träningar/vecka med åldersklassen över vara möjligt.
Träning och match ska karakteriseras av:
•
•
•
•
•
•
Teknik- och bollbehandling
Spelförståelse i anfallsspelet
Spelförståelse i försvarsspel
Fotbollssnabbhet med boll
Uthållighet med boll i spel
Rörlighet - stretching
Teknisk träning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taktisk träning anfallsspel:
Spelbar
Spelbredd
Spelavstånd
Speldjup
Omställningar
Mv:s anfallsspel
Taktisk träning försvarsspel:
Driva boll
Finter dribblingar
1 mot 1, 2 mot 1 offensivt/defensivt
Passningar - korta, långa
Passningsspel
Mottagningar och vändningar (medtagning)
Skott
Nick offensivt och defensivt
Överlappning/överlämning
Inlägg
Försvarssida
Pressteknik
Täckning
Överflyttning
Övrigt:
Balans- och koordination
Snabbhetsträning
Smidighetsträning
Spänstträning
T.ex brottning - försäsong
Styrketräning för fotbollsspelare
Ålder 15-16
Allmänt:
Ett vägskäl i verksamheten. Föreningen lyfter fram tävlingsfostran för att möta
ungdomarnas förväntningar och för att klara konkurrensen med andra klubbar.
Vissa spelare satsar nu för fullt, och är öppna för allt som kan utveckla dem som
fotbollsspelare. De vet att det krävs extraträning för att uppnå sina mål. Andra
spelare inser sin förmåga, väljer att fortsätta fast inte med samma ambition att nå
sin potential. Viktigast är att de fortsätter i någon form med idrottsutövandet.
Föreningens ambition är att uppmuntra till fortsatt fotbollsspel och skapa
förutsättningar för alla som vill fortsätta i klubben.
Här jobbar vi med att förstärka och utveckla spelarens starka sidor. Lära spelarna
att ha tålamod då utvecklingen vanligtvis sker i etapper. Nu får även fotbollsanpassad
kondition- och styrketräning god effekt. Träningen teoriseras: mer dialog kring
spelarens och lagets utveckling.
Träningar/Matcher:
Spelarnas utvecklingsnivå avgör, inte åldern, i vilket lag de tränar och spelar. Ledarna
avgör i samverkan med berörda spelare och deras föräldrar hur det ska vara.
Vår målsättning är att alla som vill spela ska få göra det så långt det är praktiskt
möjligt.
Individuell rörelse inom laget sker på träningarna vid t.ex spelövningar och diverse
andra övningar.
Träningen sker enligt följande:
3-4 träningspass/vecka året runt.
Träning och match ska karakteriseras av:
•
•
•
•
•
•
Teknik- och bollbehandling
Spelförståelse i anfallsspelet
Spelförståelse i försvarsspel
Fotbollssnabbhet med boll
Uthållighet med boll i spel
Rörlighet - stretching
Teknisk träning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taktisk träning anfallsspel:
Spelbar
Spelbredd
Spelavstånd
Speldjup
Omställningar
Mv:s anfallsspel
Taktisk träning försvarsspel:
Driva boll
Finter/ dribblingar
1 mot 1, 2 mot 1 offensivt/defensivt
Passningar - korta, långa
Passningsspel
Mottagningar och vändningar (medtagning)
Skott
Nick offensivt och defensivt
Överlappning/överlämning
Inlägg
Försvarssida
Pressteknik
Täckning
Överflyttning
Övrigt:
Balans- och koordination
Snabbhetsträning
Smidighetsträning
Spänstträning
T.ex brottning - försäsong
Styrketräning för fotbollsspelare
Ålder 17 - 19
Allmänt:
Vid denna ålder ingår spelarna i HIF:s J-trupp. Här sätts spelarens individuella
utveckling i centrum. Målsättningen är att stärka individen inom fotbollen, men även
att hitta ett samspel mellan fotboll - skola - jobb.
Träningarna ska innehålla individanpassad och positionsanpassad specialträning.
En annan målsättning är att ha spelarmaterial till två J-lag i seriespel för att alla som
ingår i J-truppen ska få matcher. Matcher sker även i vårt B-lag.
Huvudmålet med verksamheten är att förbereda spelarna för föreningens A-trupp
och att vår huvudsakliga rekrytering dit ska ske från vår J-trupp.
Det ska finnas en kontinuerlig diskussion mellan ledare i P15 och P16-trupperna och
ledarna i J-truppen, liksom mellan ledare i J-truppen och ledare i A-truppen för att
följa utvecklingen på aktuella spelare för uppflyttning, tillfällig/permanent, och
därmed ge ytterligare stimulans till spelaren.
Träningen sker enligt följande:
3-4 träningspass/vecka året runt.
Eventuellt träning med A-truppen.
Träning och match ska karakteriseras av:
•
•
•
•
•
•
Passningar korta/långa samt tillslag
Matchlik teknisk skicklighet
Spelförståelse i anfallsspel och försvarsspel
Fotbollssnabbhet i beslut, teknik och löpning
Fotbollskondition med boll
Styrka och spänst
Teknisk träning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taktisk träning anfallsspel:
Spelbar
Spelbredd
Spelavstånd
Speldjup
Omställningar
Mv:s anfallsspel
Taktisk träning försvarsspel:
Driva boll
Finter/dribblingar
1 mot 1, 2 mot 1 offensivt/defensivt
Passningar - korta, långa
Passningsspel
Mottagningar och vändningar (medtagning)
Skott
Nick offensivt och defensivt
Överlappning/överlämning
Inlägg
Försvarssida
Pressteknik
Täckning
Överflyttning
Övrigt:
Balans- och koordination
Snabbhetsträning
Smidighetsträning
Styrketräning för fotbollsspelare
STYRKETRÄNING/SNABBHETSTRÄNING
Allmänt: Redan i 10-årsåldern kan vi lägga in styrketräning för våra fotbollsspelare.
Detta med gummiband eller med den egna kroppen som vikt.
Styrketräning gör man för att möta den ökade kravbilden som finns på spelare som
tränar mycket. Man ökar stabiliteten i fot-, knä- och höftleder vilket minskar
skaderisken. Man stärker skelettet, man ökar muskelstyrkan vilket leder till en
förbättring av hur nervsystemets impulser fungerar. Koordinationen och förmågan att
använda rätt muskelfibrer blir bättre. Dessutom ökar snabbheten, balansen och inte
minst självförtroendet.
Träning av fotbollsmusklerna med rätt teknik, rätt belastning och i rätt tempo är
viktigt. Mycket träning av benmusklerna, men självklart är helheten viktig för
muskelbalansen i kroppen, t.ex vid nickdueller och tacklingar. Regelbunden träning av
rygg- och bukmuskler är viktigt eftersom de stabiliserar, stöttar och avlastar
ryggraden.
Det är av yttersta vikt att man har kontinuitet i styrketräningen. Den ska ske under
hela säsongen, och inte bara under försäsong. Det tar tid att bygga upp starka
spelare, men de blir definitivt bättre och mindre skadade fotbollsspelare.
Snabbhetsträning övergår lätt till konditionsträning om man inte utför den rätt. Det
viktigaste när det gäller snabbhetsträning är att man vilar spelarna ordentligt mellan
varje maxlöpning. Musklerna och nervsystemet måste vara utvilade och fräscha inför
nästa löpning. Ca 45-60 sekunders vila för varje 10 meters löpning gäller.
Tänk på att ca 25% av alla löpningar en spelare gör på planen är i sidled. Alltså ska
även ryck i sidled ingå i snabbhetsträningen.
Att tänka på:
kör snabbhetsträning direkt efter uppvärmningen
gör maxlöpningar
gör som mest 6 st upprepningar
vila ordentligt mellan varje löpning
löp i sidled, framåt, (bakåt)
När ska då detta ske för att få bästa utdelning och nytta av det:
2-3 gånger per vecka under ”underhållsperioden” fram till slutet av
januari.
1-3 gånger per vecka under försäsongen från februari till seriestart.
1-2 korta funktionella fotbollslika rörelser i anslutning till ordinarie
träning under tävlingssäsong.
Hur ska då detta ske för att få bästa utdelning och nytta av det:
Träna med de övningar som finns i det separata kompendiet om
styrketräning för fotbollsspelare.
Individualisera om möjligt - har spelaren speciella behov eller
skadeproblem?
En stor del av den funktionella fotbollsstyrketräningen ligger i den
ordinarie träningen i form av starter, stopp, inbromsningar, upphopp,
landningar, tacklingar osv.
Givetvis är det direkt avgörande för resultatet att man tränar rätt.
MÅLVAKTSTRÄNING
Allmänt:
Målvakterna har en speciell position och roll i laget och kräver speciell träning. Vårt
mål är att tillgodose målvakternas behov av denna målvaktsträning. Tänk på att det
kan finnas stor skillnad mellan jämnåriga målvakters prestationsförmåga. Möt varje
spelare på deras mognadsnivå. Ingen speciell målvaktsträning innan 7-8 års ålder.
Ålder 7-8: Allmän koordinations- och teknikträning. Tänk på att låta alla spelare
någon gång få stå i mål.
Ålder 9-11: Regelbunden grepp- och falltekniksträning, samt avlevereringar.
Placering och agerandet vid skott och djupledspassningar/frilägen.
Ålder 12-16: Specialisering till målvaktsspelet, speciell målvaktsträning varje vecka.
Tillämpa samtliga teknikmoment i ökat tempo.
Ålder 17-19: Utveckla i högre tempo tekniken i såväl specialträningen som
spelmomentsträning och smålagsspel. Speciell snabbhets- och rörlighetsträning.
Styrketräning med vikter.
Detta bör ske på följande sätt:
Målvaktsträningen kan förläggas före/under den ordinarie träningen eller vid annat
tillfälle.
Är man två eller fler ledare kring ett lag kan den ena ansvara för målvaktsträningen.
Eller kan man ta hjälp av senior/juniormålvakterna, målvaktstränare i förningen.
Använd fasta teman på målvaktsträningen (grepp och fall), (uppspel och avlevereringar
osv). Ha en röd tråd i träningen.
Träna både på målvaktens starka respektive mindre starka sidor.
Att ge instruktion:
Visa först övningen.
Låt målvakterna prova, så de förstår övningen.
Använd ej för många instruktionspunkter. Försök förbättra målvakterna i det ni
instruerar.
Instruera vid olika tillfällen, vid övningen, i pauser, frys övningen, våga instruera.
Tålamod - låt målvakterna få öva. Det kan vara mer givande att låta dem misslyckas,
fråga om de kan göra på annat sätt och låta dem komma på bättre lösningar själva.
Kommer de ej på egna lösningar så led in dem på det rätta.
Teknikträning:
Teknikträning är t.ex grepp, fall, avlevereringar.
Anledningen till teknikträning är att målvakten ska utföra momentet så effektivt som
möjligt.
Viktigt att utföra teknikträningen i lugnt tempo. Stegra ej farten förrän tekniken är
rätt.
Teknikträning kan användas som uppvärmning eller som en del av träningen.
KOST OCH HÄLSA
Det är av stor vikt att fotbollsspelare äter och dricker rätt. Att upprätthålla sin
energi- och vätskebalans oberoende av vilken nivå man spelar på. Goda matvanor vecka
efter vecka utgör den största möjligheten att påverka prestationen på lång sikt.
Näringsämnen är de substanser som finns i maten och som behövs för att olika organ
och system i kroppen ska fungera bra. Man skiljer på sex olika grupper av
näringsämnen: vatten, mineraler, vitaminer, kolhydrater, fett och proteiner.
Mineraler och vitaminer behövs i livsnödvändiga processer. Kolhydrater och fett är
energigivande och protein behövs för att bygga upp och reparera muskler.
Protein: kött, fisk, fågel, ägg, bönor, äggnudlar.
Kolhydrater: pasta, ris, potatis, bröd, musli (långsamma kolhydrater, dvs sitter i
ganska länge). Socker, kakor, marmelad, läsk, sportdryck, banan (snabba kolhydrater,
dvs ger en snabb och kraftig energikick, men varar bara kort tid).
Fett: smör, olja, såser, nötter, kaviar, feta fiskar t.ex lax.
Dessa tre födoämnen är de viktigaste för en fotbollsspelare. Fördelningen bör ligga
vid 60% kolhydrater, 20% fett och 20% protein.
Kolhydrater är kroppens bränsle. Fyller man inte på bränsle så tar man slut. För att
kunna återhämta sig på ett bra sätt ska man fylla på kolhydratdepåerna senast två
timmar efter avslutad träning/match. Det är under denna tid som man bäst och
snabbast tar till sig av näringen. Risken är att återhämtningen i annat fall tar
betydligt längre tid.
Träning innebär att man bryter ner muskler. Vilan mellan träningar innebär att
musklerna byggs upp igen. För att byggas upp behöver de protein. Tillsätts inte
protein så bryts kroppen ner istället och träningen blir i stort sett verkningslös.
Tips: Mat 2-3 timmar före, och så snabbt som möjligt efter träningen eller matchen
är en bra regel. En normalstor banan innehåller 90-100 snabba kolhydrater, och man
ska ha i sig runt 100 snabba kolhydrater direkt efter en aktivitet för att sedan få i
sig riktig mat inom två timmar för att nå bästa återhämtningsresultat. Ta alltså gärna
en banan direkt efter träning/match innan du sedan äter riktig mat.
Vikten av vätska: Vatten är ett livsnödvändigt ämne. T.ex kan en vuxen behöva upp
till 3 liter per dag. Detta behov täcks normalt till hälften av dryck och till hälften av
det vatten som finns i födoämnen. Till detta kommer att under träning eller match
kan omsättningen öka med 2-3 liter.
Det är därför mycket viktigt att man dricker mer än vad man tror man behöver.
Törsten är oftast ingen bra indikator på kroppens vätskebehov. Man släcker törsten
innan vattenbalansen är återupprättad, dvs man behöver mer vatten i sig än det man
dricker för att släcka törsten.
Urinens färg är ett bra mått på kroppens vätskestatus. Har kroppen underskott på
vätska sparar den in på vattenmängden i urinen, vilket betyder att urinen blir mörkare
(gul). Ju bättre vätskebalans, desto ljusare urin (vit).
Vi måste träna HELA människan!